Værdiansættelse

- Værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele i praksis

Behovet for værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele opstår som regel i forbindelse med køb eller salg af dattervirksomheder eller forretningsområder. Desuden ved gennemførelse af koncerninterne transaktioner, hvor man skal fastlægge markedsværdien af aktierne/aktiverne og efterfølgende dokumentere denne værdi over for skattemyndighederne. Men værdiansættelse kan også være relevant i andre situationer, fx i forbindelse med vurdering af udviklingsprojekter eller strategiske tiltag.

Som deltager på workshoppen i værdiansættelse får du et solidt indblik i de forskellige begreber, analyser, metoder og processer, der anvendes i forbindelse med værdiansættelse af virksomheder og kapitalandele.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

Udbytte - værdiansættelsesprocessen og typiske faldgruber

 • Indblik i de centrale problemstillinger i relation til værdiansættelse.
 • Indblik i hele værdiansættelsesprocessen og de typiske faldgruber.
 • Viden om praktisk anvendelse af DCF-modellen samt markedsmetoden (multipler).
 • Viden om, hvordan man fastlægger afkastkrav.
 • Indsigt i, hvordan man kan indarbejde risici og synergi i værdiansættelsen.
 • Information om de problemstillinger, andre virksomheder møder i forbindelse med værdiansættelse.
 • Praktisk arbejde med konkrete cases vedrørende værdiansættelse.

Indhold - forecasting, værdiansættelse og afkastkrav

 • Forecasting, value drivers og indregning af synergi.
 • Skat.
 • Modeller til beregning af terminalværdi.
 • Fastlæggelse af afkastkrav (WACC) i global kontekst.
 • Værdiansættelse ved hjælp af multipler.
 • Anvendelse af discounts og præmier i forbindelse med likviditet, small cap og kontrol.
 • Typiske faldgruber.
 • Udarbejdelse af følsomhedsanalyse og "sanity checks".
 • Risikovurdering.
 • Købsprisallokering (IFRS 3).
 • Impairment-test (IAS 36).
 • Konkrete cases med praktisk analyse og værdiansættelse.

Målgruppe

Målgruppen er personer, der arbejder med køb og salg af virksomheder, projektvurdering eller investeringsanalyse, fx finanschefer, regnskabschefer, controllere, økonomiansvarlige, treasury-ansvarlige og risk managers. Deltagelse i workshoppen kræver ikke indgående kendskab til værdiansættelse, men en økonomisk/finansiel baggrund samt kendskab til Excel er en fordel.

Undervisningen i værdiansættelse

En todages workshop i værdiansættelse, hvor vi med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer gennemgår en kombination af teori, cases og praktiske øvelser. Der lægges i undervisningen vægt på, at deltagernes egne ønsker, erfaringer og daglige problemer er styrende for dialogen.

Det forventes, at deltagerne medbringer pc med Excel.

Workshoppen svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-update her.