Bestyrelses- og direktionsaflønninger i C20

Oversigt over direktionsaflønninger og bestyrelseshonorarer i 2012 er netop udarbejdet. Se tallene herunder.

Aflønning 2012 - OMX C20 - Bestyrelsesvederlag

Det gennemsnitlige antal bestyrelsesmedlemmer i OMXC20-selskaberne er ligesom sidste år ti medlemmer. Antallet af bestyrelsesmedlemmer varierer mellem seks medlemmer og 17 medlemmer.

I OMXC20-selskaberne er det gennemsnitlige honorar pr. bestyrelsesmedlem på DKK 550.000, en stigning på 8 % i forhold til sidste års undersøgelse. Stigningen kan navnlig tilskrives udskiftninger i OMXC20-indekset, samt at selskaberne oplyser mere detaljeret om honoraret. Den underliggende udvikling er derfor meget begrænset.

Modsat 2011, hvor der var en væsentlig stigning i bestyrelseshonoraret, er udviklingen i 2012 meget stabil, og kun enkelte selskaber har foretaget mindre stigninger i bestyrelseshonoraret.

I de selskaber, hvor honoraret til for¬manden oplyses særskilt, er honoraret i gennemsnit ca. tre gange honoraret til menige bestyrelsesmedlemmer, hvilket svarer til niveauet for 2011. Honoraret til formanden er steget med ca. 8 % i forhold til sidste år, hvilket hovedsageligt skyldes udskiftninger i OMXC20-indekset, samt at flere selskaber oplyser formandshonora¬ret særskilt. Det gennemsnitlige honorar til formanden udgør DKK 1.168.000.

Af samme årsager er honoraret til næstformanden uændret og udgør gennemsnitligt DKK 669.000, svarende til 1,75 gange honoraret til menige medlemmer. Honoraret til menige medlemmer er steget med 6 % og udgør gennemsnitligt DKK 377.000. Årsagen er her igen ændringer i indekset samt yderligere oplysninger fra selskaberne om bestyrelseshonoraret.

Ingen af bestyrelserne er tildelt incitamentsordninger i 2012.

Se datamateriale

Aflønning 2012 - OMX C20 - Vederlag for udvalgsarbejde

I OMXC20 selskaberne oplyser 18 virksomheder, at de har etableret et revisionsudvalg, som kun består af en del af bestyrelsesmedlemmerne (typisk 3), 14 oplyser at de har etableret selvstændigt vederlagsudvalg og 10 oplyser at de har etableret nomineringsudvalg. For nogle af virksomhederne er der dog tale om et kombineret vederlag og nomineringsudvalg. 

Antallet af virksomheder, som har selvstændigt revisionsudvalg og vederlagsudvalg er uændret i forhold til 2011, mens der er en svag stigning i antallet af virksomheder, der har nomineringsudvalg. Det samlede gennemsnitlige vederlag til revisionsudvalget er faldet med 7 % i forhold til sidste år. Faldet skyldes hovedsageligt 2 forhold – dels at flere virksomheder oplyser om vederlaget og udskiftninger i OMXC20 indekset. Formandshonoraret udgør gennemsnitligt 73 % af bestyrelseshonoraret for menige medlemmer og for menige medlemmer af revisionsudvalget udgør det 43 %. 

Det gennemsnitlige vederlag til vederlagsudvalget er faldet med 7 % i forhold til sidste år. Der er her tale om de samme årsager som nævnt under revisionsudvalget. Formanden for vederlagsudvalget modtager i gennemsnit 53 % af bestyrelseshonoraret for menige medlemmer, mens vederlagsudvalgets menige medlemmer modtager 34 %. 

Da relativt få virksomheder oplyser om nomineringsudvalgets honorering, har vi valgt ikke nærmere at analysere på dette.

Se datamateriale

Aflønning 2012 - OMX C20 - Vederlag til direktionen

Løn til direktionen består i de fleste selskaber af fast løn, fri bil, pension, kontant bonus og langsigtede incitamentsprogrammer, som vederlægges i enten betingede aktier, aktieoptioner eller tegningsoptioner.

Den samlede gennemsnitlige løn inkl. kortsigtede og langsigtede incitamentsprogrammer er pr. direktionsmedlem steget fra DKK 9,4 mio. til DKK 10,9 mio., en stigning på 16 %. Udviklingen kan hovedsageligt tilskrives udviklingen i variable lønandele (bonus og aktiebaseret vederlæggelse) i en række selskaber. Dette hænger sammen med, at det for en række af selskaberne er gået bedre i 2012 end i 2011. OMXC20-indekset steg således med 27 % i 2012, ligesom virksomhederne med stor stigning i aflønningen i gennem¬snit har haft en stigning i earnings per share med 22 %. Ændringer i OMXC20-indekset forklarer 3 % af stigningen.

Den faste løn er steget fra DKK 6,5 mio. i 2011 til DKK 7,6 mio. i 2012. Ændringer i OMXC20-indekset svarer til en stigning på 2 %. En række faktorer påvirker udviklingen i fast løn: Fratrædelsesgodtgørelse, som indgår i den oplyste løn, at visse selskaber sænker den faste løn for at forøge den variable løn, samt at nogle selskaber hæver den faste løn. Endelig oplyser nogle af selskaberne ikke den variable løn særskilt, og den er derfor inkluderet i den faste løn. Det er vores forventning, at sidstnævnte årsag er en væsentlig forklaring på stigningen.

Den kontante bonus for de selskaber, som særskilt oplyser herom, er steget fra DKK 1,4 mio. til DKK 1,8 mio. pr. direktionsmedlem, svarende til en stigning på 35 %. Stigningen skal ses på baggrund af, at selskaberne generelt klarede sig dårligere i 2011, og derfor faldt den kontante bonus i 2011.

Derimod er aktieaflønningen steget med 22 %. Hovedårsagen hertil skal findes i, at visse selskaber med et relativt højt aktieaflønningselement har klaret sig godt i 2012. Dette indebærer, at for de selskaber, der oplyser herom, udgør den variable aflønning ca. 69 % af den faste aflønning. Eller sagt på en anden måde – kontant bonus udgør lige over tre måneders fast løn, og aktieaflønning udgør lidt over fem måneders fast løn. Det skal dog tilføjes, at anvendelse af kontant bonus er lidt mere udbredt end det, der er oplyst.

Direktionen i 16 selskaber oplyser særskilt om aktiebaseret vederlæggelse i 2012. Værdierne opgøres som værdien i det år, hvor ordningen tildeles, uanset om der kræves en optjeningsperiode betinget af fortsat ansættelse, eller der er andre performancekonditioner tilknyttet ordningen. Kun hvis ordningen tildeles for en årrække og ikke tildeles årligt, fordeles værdien over den pågældende årrække. Værdien af de tildelte ordninger er steget fra DKK 2,3 mio. i 2011 til DKK 2,9 mio. i 2012.

Den overvejende del af de aktiebaserede ordninger er optionsordninger, hvortil der er knyttet et krav om fortsat ansættelse samt enten markedsbetingelser eller performancebetingelser, som skal være opfyldt, før aktierne er optjent. Et eksempel på markedsbetingelser er, at kursen på den underliggende aktie skal stige med en vis procentandel, for at direktionen har en fortjeneste på optionerne. Et eksempel på en performancebetingelse kan være, at earnings per share (EPS) skal stige årligt med en vis procentdel, før man opnår ret til aktien eller optionen. I OMXC20-selskaberne er den typiske optjeningsperiode på tre år.

En markant udvikling i de seneste år er, at flere selskaber er gået over til at benytte performancekriterier som basisvesting frem for markedskriterier, ligesom der er en stigning i antallet af virksomheder, som bruger aktier frem for optioner. Det er en udvikling, som internationalt har været i gang over en længere periode, og som det nu ser ud til, at de danske ordninger også er kommet med på. Endvidere er vi også i Danmark begyndt at se ordninger, hvor direktionen skal foretage en investering i aktier for egne midler for at erhverve ret til under visse betingelser at få tildelt ”matching” aktier.

Se datamateriale


Se de seneste års bestyrelseshåndbøger her

Bestyrelseshåndbogen 2014

Bestyrelseshåndbogen 2013

Bestyrelseshåndbogen 2012

Bestyrelseshåndbogen 2011

Bestyrelseshåndbogen 2010

Bestyrelseshåndbogen 2009

Bestyrelseshåndbogen 2008

01.06.12 - Læs vores pressemeddelelse: "Globale ledere: Kompleksiteten i lønpakkerne er blevet for stor", eller download den tilhørende undersøgelse, hvor PwC har spurgt 1.100 globale ledere om deres holdning til incitamentsaflønning.

Fakta om direktionsaflønninger

Den typiske ledelsesaflønning i store danske virksomheder består af:

  • Fast løn
  • Pension
  • Kortesigtede incitamentsordninger (typisk bonusordninger)
  • Langsigtede incitamentsordninger (typisk aktieordninger)
  • Benefits (f.eks. fri bil)

Spørgsmål kan rettes til kontaktpersonerne listet til højre på siden.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.