Flere nyheder om den finansielle sektor

Klarhed omkring rapportering under Solvens II

Den 2. december sendte EIOPA det andet sæt af Implementing Technical Standards (ITS) og Guidelines for Solvens II i høring. ITS og Guidelines henholdsvis udstikker tekniske krav, der gælder direkte for forsikringsselskaber, og vejleder på tværs af alle tre søjler samt giver vejledning til lovgivere omkring gennemførelsen af Solvens II. Med dette andet sæt ITS og Guidelines har EIOPA sendt det sidste store udestående angående rammerne omkring Solvens II i høring.

Virksomhedsanalysen 2014

Virksomhedsanalysen 2014 viser, at omsætningen er steget hos de danske virksomheder i 2013, men takten er faldende i forhold til tidligere år. Virksomhedsanalysen 2014 omfatter ca. 1.400* danske virksomheder med en omsætning på over 30 mio. kr. på koncernniveau for 2013.

Nye Solvens II-regler for forsikringsselskaber og pensionskasser

Europa-Kommissionen har offentliggjort publikationen ”Solvency II Delegated Acts”. Den giver dig bl.a. et fokus på værdiansættelse af aktiver og passiver, herunder de såkaldte langsigtede garantier.

Køber I it-ydelser? – Investeringsgodebegrebet er udvidet

Der er kommet nye regler for investeringsgoder, der bl.a. omfatter køb af software og rettigheder. Se, hvilke it-indkøb der nu er omfattet af reglerne, og hvordan du skal regulere for disse i momsfradraget.

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde er vedtaget

Loven moderniserer erhvervsfondsloven og tilnærmer loven til selskabsloven. Erhvervsstyrelsen bliver fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde. Implementeringen af den nye lov sker af erhvervs- og vækstministeren og kan gennemføres successivt – ligeledes er der en række overgangsbestemmelser. Fremover skal de erhvervsdrivende fonde i øget omfang forholde sig til begrebet ”god fondsledelse” og der kommer fokus på uddelinger og vederlag til ledelsen. Endelig styrkes fondsmyndighedens og revisors rolle.

Et kig i krystalkuglen

Ifølge PwC’s globale CEO Survey ser toplederne inden for banksektoren mest lyst på fremtiden.

Høringsudkast om ændring af lov om fonde og visse foreninger

Justitsministeriet har den 17.december sendt et forslag i høring om ændring af lov om fonde og visse foreninger.

Transformér din finansfunktion

Transformér din finansfunktionPå bagkanten af de seneste års krise begynder mange virksomheder igen at geare op til vækst. For at bevare sin relevans har finansfunktioner derfor behov for at redefinere sig selv. Se hvordan vi kan hjælpe dig, og hvordan en større dansk produktionsvirksomhed allerede har grebet denne opgave an.

Finansfunktionen anno 2030

Hvordan ser finansfunktionen ud anno 2030? Findes der overhovedet en finansfunktion, som vi kender den i dag? Det kan du få indblik i med denne artikel, der ser på, hvordan fremtidens finansfunktionmere effektivt kan drive forretningsstrategien, mægle mellem vigtige interessenter og øge virksomhedens tilpasningsevne.

Den finansielle sektor afgør deres stridigheder i retten

82 % af virksomhederne i den finansielle sektor foretrækker rettens vej til at afgøre stridigheder. Dermed adskiller sektoren sig markant fra andre sektorer, der i langt højere grad foretrækker at afgøre stridigheder gennem voldgift. Det viser en undersøgelse fra revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC.

Benchmarkingundersøgelse vedrørende budgetlægning

PwC Consulting har for nylig gennemført en benchmarkingundersøgelse vedrørende budgetlægning og forecasting. Undersøgelsen omfatter både danske og nordeuropæiske virksomheder

Hvad betyder EMIR for finansielle modparter?

De overordnede mål med EMIR er at reducere modpartsrisici og operationelle risici samt sikre øget gennemsigtighed på derivatmarkedet. For finansielle virksomheder har EMIR dog en række væsentlige konsekvenser. Dem kan du læse mere om her.

Mens vi venter på Solvens II

Det er usikkert, hvornår Solvens II vil træde i kraft. På trods af usikkerheden om ikrafttrædelsesdatoen arbejdes der med Solvens II. Specielt de lange garantier volder problemer.

Kolding Kommune indgår historisk OPP-aftale

Kolding Kommune har indgået en aftale om opførelse og drift af et nyt plejecenter som OPP. PwC har som hovedrådgiver for Kolding Kommune haft ansvaret for at gennemføre den forudgående udbudsproces.

PwC rådgiver Jammerbugt Kommune om OPP

I 2012 besluttede Jammerbugt Kommune at udbyde en ny skole i Aabybro som offentlig-privat samarbejde.  Her skal en privat virksomhed stå for opførelse af skolen samt drift og vedligeholdelse i en 25-årig periode.

Bank- og kapitalmarkedschefer: Kundeloyalitet er vores første prioritet i 2013

87 % af CEO’erne inden for bank- og kapitalsektoren forventer at ændre deres kundestrategi inden for de næste 12 måneder. Dermed er sektoren for banker og kapitalmarkeder en af de sektorer, der betragter kundefokus som deres vigtigste prioritet i 2013, hvor gennemsnittet blandt CEO’er på tværs af sektorer ligger på 82 %. Det viser en ny brancheundersøgelse fra revisions-, skatte- og rådgivningsfirmaet PwC.

Hvad betyder EMIR for ikke-finansielle modparter?

Den 16. august 2012 trådte Europa-Parlamentets og Europarådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) i kraft. Her kan du læse mere om, hvad ikrafttrædelsen vil betyde for ikke-finansielle modparter.

Hvad betyder EMIR for ikke-finansielle modparter?

Den 16. august 2012 trådte Europa-Parlamentets og Europarådets forordning om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) i kraft. Her kan du læse mere om, hvad ikrafttrædelsen vil betyde for ikke-finansielle modparter.

Få styr på søjle 3 i Solvency II

Prøveindberetning og delvis implementering af rapporteringskrav med start fra 1. januar 2014

FATCA IGA og Final Regulations

Finansielle virksomheder skal forholde sig til FATCA! FATCA er kommet for at blive, og efter et langt tilløb er det endelige FATCA-regelsæt nu på plads. Indfasningen af FATCA påbegyndes fra 1. januar 2014, og alle finansielle virksomheder bør derfor intensivere implementeringen af de nødvendige processer allerede nu. Læs artiklen om FATCA.

MiFID II

EU forhandler om et forslag til revision af det gældende MiFID-direktiv – et forslag som EU-Kommissionen fremsatte i 2011. MiFID II er en af nøglereformerne i EU’s håndtering af den finansielle sektor, og PwC forventer, at direktivet vil være omsat til dansk lovgivning i 2014 med ikrafttrædelse i 2015. Læs en nærmere gennemgang af direktivets målgruppe og bestemmelser.

Hvad betyder Basel III for kapitalen og solvens-procenten?

Formålet med reglerne i Basel III er at styrke den finansielle sektors robusthed over for økonomisk og finansiel uro.

Samspil mellem IFRS Phase II og Solvency II på rapporteringsområdet

Trods den seneste udskydelse af Solvency II er der fortsat behov for at forberede sig på de kommende krav til rapportering.

HR-juridisk bistand til den finansielle sektor

Siden 2008 har virksomheder i finanssektoren afskediget omkring 5.000 medarbejdere. Finanssektorens Arbejdsgiverforening har efterfølgende vurderet, at yderligere 2.000 stillinger vil forsvinde i 2012. Senest blev det så kendt, at en af Danmarks største banker forventes at lukke hver tredje filial, svarende til mellem 65-70 filialer inden udgangen af 2012.

Sådan skabte vi en effektiv økonomifunktion

Manuelle, tunge og udokumenterede processer og kontroller samt en uoverskuelig organisationsstruktur og ansvarsplacering var nogle af kendetegnene for økonomifunktionen i en stor virksomhed i transportsektoren. Ved at analysere og optimere processer og systemanvendelse samt kortlægge og gentænke rolle- og ansvarsfordelingen lykkedes det os at effektivisere økonomifunktionen.

Overregulering er en trussel mod vækst

81 % af toplederne i det internationale bank- og kapitalmarked anser overregulering for en trussel mod vækst. Sådan lyder konklusionen af PwC’s seneste brancherapport om bank- og kapitalmarkedet.

Udskudte skatteaktiver hos pengeinstitutter

Folketinget har netop vedtaget ændrede regler for udnyttelse af skattemæssige underskud, således at en positiv skattepligtig indkomst i et indkomstår ud over et minimumsfradrag på DKK 7,5 mio. alene kan nedbringes med 60 %. Det betyder, at det alt andet lige vil tage flere år at udnytte et underskud.

Hjælp til sammenlægning af pengeinstitutter

Se nye og forbedrede værktøjer til overtagelse eller fusion af pengeinstitutter. Denne publikation er bl.a. baseret på den seneste ændring af Bankpakke 4 og den nye Bankpakke 5 (”udviklingspakken”). Den giver dig praktiske værktøjer til en sammenlægning, en vejledning om gennemførelsen af en transaktion samt regnskabs- og skattemæssige overvejelser.

Offentlig institution fik effektiv økonomistyring

Skab gennemsigtighed i økonomien og et bedre grundlag for dine strategiske prioriteringer. Vi hjalp en stor offentlig institution med dette ved at reorganisere økonomifunktionen og implementere en aktivitetsbaseret økonomistyringsmodel.

Ledelsesrapportering som en del af effektiv økonomistyring

Historisk set har virksomheder efterspurgt fyldestgørende regnskabsmæssig ledelsesrapportering, men øget kompleksitet i såvel private som offentlige virksomheder nødvendiggøre mere styringsorienteret ledelsesrapportering.

Bestyrelsens og direktionens pligter

Få indblik i de nye krav til bestyrelsen og direktionen, som den nye bekendtgørelse stiller til pengeinstitutter m.fl.

Krav til håndtering af kreditrisici

Læs om de nye detaljerede krav til bestyrelsens og direktionens håndtering af kreditområdet og til risikostyringen af kreditområdet.

Krav til håndtering af likviditetsrisici

Bliv klogere på de nye omfattende krav til likviditetsstyring, herunder krav til bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, forretningsgange, risikostyring, kontroller og rapportering.

Krav til håndtering af øvrige risici

I denne artikel kan du læse om de krav, der stilles til markedsrisiko, operationelle risici og it-sikkerhed.

Mulig lempelse for mindre institutter

Er bekendtgørelsens krav relevante for din virksomhed?Læs nærmere om bekendtgørelsens krav overfor mindre pengeinstitutter m.fl.

Risikoansvarlig, compliance-funktion og procedurer for nye eller ændrede produkter

Her får du en gennemgang af kravene til den udpegede risikoansvarlige, compliance-funktionen og procedurer for nye eller ændrede produkter i henhold til Finanstilsynets nye bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

FATCA-regler påvirker forsikringsvirksomheder og kræver hurtig handling

Det har været sparsomt med oplysninger fra de amerikanske skattemyndigheder for, hvorledes forsikringsvirksomheder skulle forholde sig til FATCA, men hidtidige retningslinjer muliggør visse forberedende tiltag og dermed forsikringsindustriens mulighed for at være på forkant med reglernes påvirkning af virksomheden.

Ny indskydergaranti

Dækker indskydergarantien bankindeståender, hvis din bank krakker? Mange danske virksomheder og privatpersoner har de senere år oplevet, at deres bank har fået økonomiske problemer. Se hvordan den nye indskydergaranti dækker dine bankindeståender, hvis din bank krakker.

FATCA: Gradvis indfasning af reglerne

De amerikanske skattemyndigheder har udvidet tidsrammerne for visse dele af FATCA-kravene. Resultatet er overgangsregler om gradvis indfasning af de mest udfordrende forhold af de praktiske dele af FATCA. Få rådgivning om effekten af FATCA og bliv klar til implementeringen.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.