Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Forlystelser kan i fremtiden få godtgjort elafgift, hvis nyt lovforslag vedtages

23 aug 2016

Hvis du driver forlystelsesvirksomhed, bliver det måske snart muligt i højere grad at opnå godtgørelse på afgift af elektricitet

Effekten af Brexit på regnskabet - webcast

22 aug 2016

Denne webcast med internationale PwC eksperter giver et overblik over de mulige implikationer samt relevant vejledning. Den dækker blandt andet områder som impairment, opgørelse af dagsværdi, finansielle risici og oplysningskrav.

Seneste IFRS news fra PwC

22 aug 2016

IFRS news fra PwC august 2016.

Nye revisionsstandarder træder i kraft – få overblikket her

18 aug 2016

Med virkning fra 2016 træder der en række revisionsstandarder i kraft. Ideen bag de i alt seks standarder er at imødekomme investorernes forventninger til mere informative revisionspåtegninger. Ud over at det kommer til at betyde en række ændringer til den måde revisor rapporterer på i regnskabet, så kan det også få indvirkning på forskellige områder af regnskabet som ledelsen står for, fx. i forhold til beskrivelse af skøn.

Beregner din virksomhed afgift af vejhjælpsabonnementer korrekt?

16 aug 2016

SKAT har for nyligt præciseret, at skadesforsikringsafgiften skal beregnes af markedsværdien af salget af vejhjælpsabonnement, der inkluderer andre varer eller ydelser.

De otte teknologier, du absolut bør tage stilling til

03 aug 2016

PwC har i en ny rapport Tech breakthrough megatrends: how to prepare for its impact set nærmere på, hvordan virksomheder kan takle den nye teknologiske virkelighed og identificeret de otte mest banebrydende teknologier.

Powering Nigeria for the Future

04 jul 2016

Over the last ten years, Nigeria has been one of the shining stars in the African economy, and a preferred destination for global investments. However, the fall in global oil prices has severely impacted the economy, and emerging from this crisis will require focus on driving growth across other sectors.

Brexit – hvordan håndterer du medarbejdere, der arbejder i UK?

01 jul 2016

Storbritanniens forventede udmeldelse af EU kan få en række konsekvenser for, hvordan danske virksomheder kan sende medarbejdere til Storbritannien. Det gælder både for danske medarbejdere, der udstationeres til/fra Storbritannien og andre britiske og danske medarbejdere, eksempelvis projektmedarbejdere, commutere og forretningsrejsende. Brexit vil særligt kunne påvirke forholdene for immigration/arbejdstilladelser, social sikring og arbejdsret.

Selskaber og fonde skal igen kunne få omkostningsgodtgørelse

27 jun 2016

Med vedtagelsen af skattereformen i 2009 blev selskaber og fondes mulighed for omkostningsgodtgørelse til udgifter til sagkyndig bistand i skattesager fjernet. Skatteministeriet har nu sendt et lovforslag i høring, hvor det foreslås at genindføre muligheden for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde.

Ny bekendtgørelse om samfundsansvar, det underrepræsenterede køn og fondes rapportering om god fondsledelse og uddelingspolitik

27 jun 2016

Erhvervsstyrelsen har udsendt ”Bekendtgørelse om offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven”, som bl.a. præciserer krav til redegørelser for samfundsansvar, det underrepræsenterede køn og fondes rapportering på deres hjemmeside om god fondsledelse og uddelingspolitik, når redegørelserne placeres uden for ledelsesberetningen

Hvad kan BREXIT betyde for års- og delårsrapporter?

27 jun 2016

UK har besluttet, at de ikke længere vil være en del af EU. Du kan i denne publikation læse om, hvor BREXIT kan få betydning for års- og delårsrapporter, herunder særligt om behov for udførelse af nedskrivningstest og oplysninger om finansielle risici og den usikkerhed, som er forbundet hermed.

Ændringer i Regnskabsbekendtgørelsen for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

27 jun 2016

Finanstilsynet har 11. juni 2016 udsendt en ny regnskabsbekendtgørelse. Æn-dringerne omfatter følgende og træder generelt i kraft for 2016: 1. Ændrede krav til CSR-rapportering 2. Ophævelse af seks måneders bestemmelsen vedr. opgørelse af dagsværdi af ejendomme 3. Indførelse af regler for omvurdering af aktiver og forpligtelser i virksomheder, der overtages af Finansiel Stabilitet efter lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder 4. Forlængelse af indsendelsesfristen for delårsrapporter 5. Andre ændringer.

Håndhævelsesdirektivet er nu implementeret i Danmark

24 jun 2016

Der er nu indført skærpede regler i Danmark for betaling af korrekt overenskomstmæssig løn. Reglerne har betydning for virksomheder, der entrerer med udenlandske leverandører og udenlandsk arbejdskraft. Der indføres bl.a. en ny fond, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), som alle ATP-pligtige virksomheder samt udenlandske tjenesteydere skal bidrage til, og som skal dække ubetalte lønkrav baseret på en kollektiv overenskomst.

Ændringer til IFRS 2 - Aktiebaseret vederlæggelse

24 jun 2016

IASB har udsendt ændringer, der præciserer hvorledes bestemte former for aktiebaseret vederlæggelse skal indregnes.

Globalt illustrativt IFRS modelregnskab 2016

24 jun 2016

Publikationen indeholder et modelregnskab med tilhørende bemærkninger for det fiktive børsnotede selskab, VALUE IFRS Plc. udarbejdet efter de gældende IFRS standarder pr. 31. maj 2016.

Ny erklæringsbekendtgørelse muliggør brug af ajourførte ISA'er

24 jun 2016

Som led i implementeringen af ændringer i EU-direktiverne 2014/56/EU (lovpligtig revision) og 2013/34/EU (regnskaber) har Erhvervsstyrelsen 17. juni 2016 udsendt en ny erklæringsbekendtgørelse.

Deltag i PwC's pulsmåling 'Danmark i vækst - erhvervslivets input'

21 jun 2016

På kun 10 minutter kan du gøre din indflydelse gældende og være med til at forme dansk erhvervslivs fremtid. Deltag i PwC's pulsmåling 'Danmark i vækst - erhvervslivets input'.

CXO Magasinet #8

16 jun 2016

I dette nummer af CXO Magasinet sætter vi i temaet fokus på den finansielle sektor. Det gør vi, fordi netop denne sektor er præget af to afgørende tendenser – digitalisering og compliance. Tendenserne er relevante for alle virksomhedsledere uanset branche, men den finansielle sektor kan i særlig grad byde ind med inspiration og løsninger, da den befinder sig i en intens konkurrencesituation med afgørende forandringer på flere fronter.

Mød os på Folkemødet 2016

14 jun 2016

PwC’s Consulting ser frem til at møde vores relationer på Folkemødet på Bornholm den 16.-19. juni 2016

Bilbranchen: Skal der også betales registreringsafgift af forsikringer?

14 jun 2016

I et nyt bindende svar fra Skatterådet er svaret ”ja”, når der betales en samlet pris for bilen og forsikringsydelsen