Lovgivning om måltal for bestyrelsens kønsmæssige sammensætning er vedtaget i Danmark

Med vedtagelse af L17 i Folketinget den 14. december 2012 er der nu pligt til at danske bestyrelser skal sætte sig konkrete mål for at få mere ligevægt i det øverste ledelsesorgan mellem mænd og kvinder.


Hvem er omfattet?

L17 har konsekvenser for en række virksomhedstyper. De af loven omfattende virksomheder er:

 • Statslige aktieselskaber

 • Selskaber, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land

 • Store kapitalselskaber, erhvervsdrivende fonde og virksomheder reguleret via lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som overskrider to af følgende kriterier i 2 på hinanden følgende regnskabsår: 1) En balancesum på 143 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250

 • Dansk Skibskredit A/S, finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår

 • Betalingsinstitutter, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår

 • Investeringsforeninger, SIKAV’er, specialforeninger og hedgeforeninger, hvor værdien af foreningens aktiver er mindst 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår

 • Operatører af regulerede markeder, clearing­centraler og værdipapircentraler,  som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i 2 på hinanden følgende regnskabsår


Hvad forpligtes virksomhederne til at gøre?

Loven forpligter det øverste ledelsesorgan (bestyrelsen) og det centrale ledelsesorgan (direktionen) til følgende:

 • Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan. Med måltal forstås konkrete mål over en fastlagt tidsperiode

 • Det centrale ledelsesorgan skal udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer

For modervirksomheder, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal og udarbejdes en politik for koncernen som helhed. En dattervirksomhed, som indgår i en koncern, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik, hvis modervirksomheden opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern. Ved opstilling af måltal, er statslige aktieselskaber også omfattet af lov om ligestilling af kvinder og mænd. Virksomheder, der i det seneste regnskabsår har beskæftiget færre end 50 medarbejdere, kan undlade at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på deres øvrige ledelsesniveauer.


Hvad forpligtes virksomhederne til at offentliggøre?

I årsregnskabsloven indføres der en ny § 99 b, som forpligter de omfattende virksomheder til at medtage en ny redegørelse i deres årsrapport.

Redegørelsen skal omfatte

 • en status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor virksomheden i givet fald ikke har nået den opstillede målsætning

 • en beskrivelse af virksomhedens politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på virksomhedens øvrige ledelsesniveauer; en beskrivelse af hvordan virksomheden omsætter denne politik til handling; og en vurdering af hvad der er opnået i regnskabsåret som følge af virksomhedens arbejder med øgning af andelen af det underrepræsenterede køn på de generelle ledelsesniveauer.

Såfremt der ikke er en underrepræsentation af det ene køn i det øverste ledelsesorgan eller i de øvrige ledelsesniveauer, er det tilstrækkeligt at oplyse herom i ledelsesberetningen.


Hvornår træder loven i kraft?

Virksomhederne skal medtage redegørelsen i årsrapporter med regnskabsår, der begynder 1. januar 2013 eller senere. Loven træder i kraft generelt den 1. april 2013.

 

 

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.

Din lokale revisor og rådgiver bidrager til nyhedsbrevet