Vikardirektivet bliver langt om længe implementeret i Danmark

Lovforslaget er netop fremsat i Folketinget, og blev behandlet første gang den 23. april 2013.

Formålet med lovforslaget er at sikre, at vikaransatte behandles på lige fod med ansatte i brugervirksomhederne. Vikarloven medfører således, at de vikarbureauer, der ikke er omfattet af en overenskomst indgået af de mest repræsentative parter, og som gælder på hele det danske område, skal overholde et ligebehandlingsprincip.

Ligebehandlingsprincippet

Lovens mest centrale princip er ligebehandlingsprincippet. Princippet indebærer, at vikarer som minimum skal behandles på lige fod med ansatte i de virksomheder, som vikarerne bliver udsendt til, når det drejer sig om væsentlige ansættelsesvilkår som:

  • arbejdstidens længde
  • vilkår i forbindelse med overarbejde
  • pauser
  • hvileperioder
  • natarbejde
  • ferie-/helligdage
  • aflønning.

Det betyder, at vikarer fremover ikke må stilles ringere på disse områder, end hvis de havde været ansat direkte på brugervirksomheden.

Fravigelse af ligebehandlingsprincippet

Direktivet giver samtidig mulighed for, at ligebehandlingsprincippet kan fraviges, såfremt vikarerne er omfattet af en kollektiv overenskomst. Fravigelsen kan alene ske ved en kollektiv overenskomst, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Udenlandske vikarbureauer kan således ikke fravige ligebehandlingsprincippet ved overenskomster, som de medbringer fra deres hjemland. Denne løsning er dermed med til at hindre social dumping på vikarområdet og sikrer på effektiv vis, at vikarerne får flere og bedre rettigheder.

Vikarbureauets forpligtelser

Det er ifølge lovforslaget vikarbureauets ansvar, at vikaren sikres de samme væsentlige vilkår, som gælder for de ansatte i brugervirksomheden. Overholdes denne forpligtelse ikke, kan vikarbureauet straffes med bøde. Den vikarbureauansatte kan endvidere blive tilkendt en godtgørelse.

Brugervirksomhedens forpligtelser

Brugervirksomheden skal ifølge lovforslaget sikre, at vikarer informeres om eventuelle ledige stillinger i virksomheden. Vikarer skal endvidere have adgang til virksomhedens kollektive faciliteter og goder, herunder kantine-, børnepasnings- og transportfaciliteter, medmindre der findes en objektiv grund til ikke at tilbyde disse faciliteter til vikaren.

En brugervirksomhed, der overtræder disse forpligtelser, vil kunne blive pålagt at betale vikaren en godtgørelse.

Derudover skal brugervirksomheden give lønmodtagerrepræsentanterne i virksomheden oplysning om brugen af vikarer i virksomheden. En overtrædelse af denne forpligtelse vil kunne straffes med bøde.

Implementeringen af direktivet har været længe undervejs. Direktivet skulle have været implementeret senest den 5. december 2011, men er siden blevet udskudt ad flere omgange. Ikrafttrædelsesdatoen forventes at blive den 1. juli 2013.

PwC vil følge Folketingets behandling af lovforslaget og vende tilbage med relevante nyheder. Endvidere forventer PwC at afholde et morgenmøde herom. Vi vender tilbage med datoen på et senere tidspunkt.

Udsendt april/maj 2013