Den hurtige vej til overblik over de nye energiafgifter

Energi- og miljøafgifter i transportbranchen

Der er i de senere år sket markante ændringer på afgiftsområdet. Afgiftsbelastningen (den del som virksomheden ikke kan få godtgjort) for virksomheder er steget væsentligt og vil tilsvarende stige de kommende år.

Stigningen i afgiftsbelastningen sker ved, at afgiftssatserne generelt forhøjes samt ved, at mulighederne for godtgørelse af afgifter reduceres.

Elektricitet

Fra 2011 er der en ny afgift på elektri¬citet – tillægsafgift – som udgør 6,0 øre pr. kWh. Virksomhederne kan få godtgjort en andel af tillægsafgiften. Godtgørelsen skal reduceres med 3,0 øre pr. kWh af tillægsafgiften i 2012. I 2010 og 2011 var der også en reduktion på 1,6 øre pr. kWh, selvom tillægsafgiften først er indført i 2011. For 2013-2014 udgør reduktionen 3,5 øre pr. kWh.

Brændsler

Andelen af afgiftsgodtgørelsen vedrørende energiafgifter på brændsler til proces reduceres til 86,9 % i 2012. I 2010 skulle godtgørelsen reduceres til 92,2 %. I 2011 skulle godtgørelsen reduceres til 92,3 %. For 2013-2015 reduceres den andel, man kan få godtgjort, til 85,2 %. 

Elektricitet - komfortkøling

I 2010 blev det indført, at det ikke længere er muligt at få godtgjort afgifter af energiforbrug til komfortkøling. Energiforbrug til komfortkøling er i denne sammenhæng sidestillet med reglerne for rumvarme. Det betyder, at virksomhederne belastes af den fulde afgift på f.eks. elektricitet, som anvendes til komfortkøling eller opvarmning af rum og vand. Afgiftsbelastningen udgør 80,6 øre pr. kWh i 2012. Fra 2012 kan virksomhederne dog få tilbagebetalt 11,8 øre pr. kWh (2012-niveau) for elektricitet, der anvendes til disse formål.

Såfremt elforbruget til komfortkøling ikke måles, er der en risiko for, at virksomheden slet ikke kan få godtgjort elafgift.

NOx-afgift

I 2010 blev der indført en NOx-afgift på brændsler. I 2012 udgør NOx-afgiften for f.eks. naturgas 0,8 øre pr. Nm³. NOx-afgiften stiger den 1. juli 2012 til 4,0 øre pr. Nm³.

Afgiftssatserne

Energiafgiftssatserne indekseres generelt med 1,8 % årligt til 2015. Herefter ændres afgiftssatserne i forhold til nettoprisindekset.

Transportbranchen

Inden for transportbranchen er der, ud over de almindelige regler, nogle specielle afgiftsregler, samt for godtgørelsen af afgiften.

Virksomheden kan som hovedregel ikke få godtgjort energiafgift, CO2-afgift eller NOx-afgift af olie, der anvendes som motorbrændstof.

Samtidig med, at NOx-afgiften på benzin, diesel m.m. stiger 1. juli 2012, nedsættes energiafgiften på benzin, diesel m.m., der anvendes som motorbrændstof, tilsvarende. Dette for at undgå, at motorbrændstof rammes af stigningen i NOx-afgiften.

Den 1. januar 2010 blev der indført en afgift på smøreolie. Energi- og CO2-afgiften udgør 255,9 øre pr. liter (2012-niveau). Virksomhederne kan ikke få godtgjort afgifterne på smøreolie.

I transportvirksomheders køle-/frysehuse er der mulighed for godtgørelse af afgiften på energi anvendt til nedkøling.

Olie, der anvendes i motordrevne køle¬anlæg på lastbiler, godtgøres derimod ikke. Det skyldes hovedreglen om, at afgiften af varer, der anvendes som motorbrændstof, ikke godtgøres.

Udsendt april 2012