Lempelser på afgiftsområdet får virkning allerede fra 1. januar 2014

Finanslovsaftale 2014 – udkast til lovforslag

Regeringen har med Finanslovsaftalen for 2014 indgået aftale om, at de planlagte afgiftslempelser fra 1. januar 2015 fremrykkes til 1. januar 2014. Ændringerne er fremsat ved et udkast til lovforslag.

Som en del af Finanslovsaftalen 2014 er der fremsat et udkast til et lovforslag, hvoraf det fremgår, at lempelserne på bl.a. afgiftsområdet skal have virkning allerede fra 1. januar 2014. Lovforslaget forventes dog først at blive vedtaget i løbet af januar 2014.

Længere momskredittider for små virksomheder

Det er vedtaget, at små virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. vil få længere momskredittider. Det fremrykkes med udkastet til lovforslaget til at få virkning allerede fra 1. januar 2014.

Som nedenstående skema illustrerer, skal mindre virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. fremadrettet angive moms halvårligt i stedet for kvartalsvist.Da virksomhederne får godtgjort energiafgifter via deres momsangivelse, medfører ændringen for, hvornår momsen skal angives, at der går længere tid, før virksomhederne kan få godtgjort energiafgifter. Det betyder, at det for disse virksomheder kan blive fordelagtigt at blive registreret for fremskyndet tilbagebetaling af afgifter.

Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift

Det er vedtaget, at den vægtbaserede emballageafgift, som i dag er pålagt emballage til bl.a. spiseolier, æblemost, smøreolie, maling, rengøringsmidler, parfume og kosmetik, skal afskaffes fra 1. januar 2015. Med Finanslovsaftalen 2014 fremrykkes afskaffelsen af den vægtbaserede emballageafgift dog allerede til 1. januar 2014.

Det nu fremsatte udkast til lovforslag lægger op til, at den vægtbaserede emballageafgift afskaffes allerede fra 1. januar 2014.

Idet lovforslaget først forventes at blive vedtaget ultimo januar 2014 – men får virkning fra 1. januar 2014 – kan det give flere virksomheder nogle administrative problemer med håndteringen af den vægtbaserede emballageafgift og løbende fakturering for varer solgt i januar 2014. Der lægges med lovforslaget op til, at virksomheder, der er registrerede for den vægtbaserede emballageafgift, ikke skal angive og betale afgift af emballage, som de har importeret eller solgt i perioden 1. januar 2014 til 31. januar 2014, såfremt lovforslaget vedtages.

Dette betyder, at virksomheder, der er registrerede for den vægtbaserede emballageafgift, ikke skal betale afgift af varer, som de importerer eller sælger fra den 1. januar 2014, såfremt lovforslaget vedtages. Hvis lovforslaget derimod ikke vedtages, skal virksomhederne fortsat betale afgift af varer, som de importerer eller sælger efter den 1. januar 2014. Afklaringen på, hvorvidt der skal betales afgift, kommer således først ultimo januar 2014, hvor lovforslaget forventes vedtaget.

Da det blev vedtaget, at den vægtbaserede emballageafgift skulle ophæves pr. 1. januar 2015, blev det samtidigt bestemt, at virksomheder med en lagerbeholdning af beskattede varer den 1. januar 2015 ikke kan få godtgjort emballageafgiften af de beskattede varer. Som udkastet til lovforslag er udformet på nuværende tidspunkt, bliver der ikke indført en godtgørelsesordning for virksomheder, der har en lagerbeholdning af beskattede varer den 1. januar 2014.

Godtgørelse af energiafgift på brændsler lempes

Virksomheder, der anvender brændsler til andet end rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling, har fra 1. januar 2014 mulighed for at få godtgjort en større andel af energiafgiften på brændsler.

Finanslovaftalen medfører, at virksomheder, der anvender brændsler til andet end rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling, fra 1. januar 2014 kan få godtgjort hele energiafgiften på brændsler med undtagelse af EU’s minimumsafgift. Der er fremsat et udkast til lovforslag omkring dette. Lovændringen forventes at blive vedtaget ultimo januar 2014, men med virkning fra 1. januar 2014.

Den andel, som virksomhederne ikke kan få godtgjort af energiafgiften på brændsler, skal som udgangspunkt opgøres på baggrund af energiindholdet i brændslet. Da energiindholdet imidlertid ikke altid er tilgængeligt, f.eks. hvis det ikke fremgår af fakturaen, og da det endvidere kan være administrativt svært at opgøre godtgørelsen af brændsler på baggrund af energiindholdet, kan godtgørelsen af energiafgiften på brændsler beregnes ved at nedsætte den godtgjorte energiafgift med 6,27 % i 2014. Procentsatsen, som en virksomhed skal nedsætte sin godtgørelse af energiafgift af brændsler med, vil blive reguleret årligt.

Kontakt PwC

Har du spørgsmål til, hvordan de kommende afgiftslempelser vil påvirke din virksomhed, eller ønsker du, at vi kontakter dig, når ovenstående lempelser er endeligt vedtaget, er du meget velkommen til at kontakte os.

Udsendt december 2013