Regeringens nye vækstplan

Regeringen har præsenteret en ny vækstplan, der forbedrer betingelserne for investering, digitalisering og vækst i SMV-virksomheder. Læs om de væsentligste skatte- og afgiftsmæssige elementer i regeringens nye vækstplan.

Der er en række elementer i regeringens nye vækstplan, som forbedrer rammebetingelserne for investering i SMV-virksomheder. Detaljerne bag forslagene er dog ikke fremført endnu.

De forskellige tiltag til at forbedre mulighederne for investeringer i SMV-virksomheder ser spændende ud. Et skattemæssigt fradrag på op til 650.000 kr. på investeringer i små unoterede virksomheder vil, sammen med en nedsættelse af udbytteskatten, kunne have en effekt.

Den nye vækstplan indeholder desuden en accelerationspulje på ½ mia. kr. målrettet virksomheder med særligt vækstpotentiale. Puljen skal administreres af Vækstfonden. Samtidig ønsker regeringen at undersøge mulighederne for at anvende Crowdfunding, herunder aktiecrowdfunding. PwC's erfaringer fra udlandet viser at crowdfunding kan være et relevant element, men aktiecrowdfunding har en række udfordringer, som lovgivningsmæssigt bør afklares, inden vi ser aktiecrowdfunding, som en betydelig fundingmulighed for iværksættervirksomheder.

Regeringens nye vækstplan indeholder desuden en række forskellige tiltag til forbedring af de digitale muligheder for SMV-virksomheder i rapportering til offentlige myndigheder.

Skatteændringer

Vækstplanen indeholder kun ganske få forslag til ændringer på skatteområdet.

Det foreslås at sænke beskatningen af udbytter, som danske selskabsaktionærer modtager på unoterede aktier. Beskatningen skal efter vækstplanen udgøre godt 15 %. Nedsættelsen af beskatningen er et skridt i den rigtige retning, men det bør stærkt overvejes helt at afskaffe beskatningen, da en gevinst på de selvsamme aktier i dag er skattefri. I de fleste lande, som Danmark sammenligner sig med, er såvel gevinst som udbytte skattefrit. Så hvis Danmark, som det fremgår af den nye vækstplan, vil tiltrække udenlandske investeringer til Danmark, burde det overvejes helt at afskaffe udbyttebeskatningen.

Det foreslås også, at personer, der investerer i små unoterede virksomheder, kan få et årligt fradrag på op til 650.000 kr. Formålet er at gøre det attraktivt at investere i nye virksomheder og på den måde skaffe finansiering til virksomhederne. Om fradraget senere genbeskattes er uomtalt i forslaget.

For at tiltrække udenlandsk højt kvalificeret arbejdskraft foreslås det at justere den såkaldte "forskerskatteordning", således at det eksisterende "lønkrav" på 70.600 kr. pr. måned nedsættes til 60.600 kr. pr. måned.

Tonnageskatteordningen udvides desuden til at omfatte en række specialskibe, såsom vindskibe, vagtskibe, hotelskibe mv.

Har du spørgsmål til skatteændringerne i regeringens nye vækstplan, er du velkommen til at kontakte Susanne Nørgaard på Tlf: 3945 9415.

Afgiftsmæssige ændringer

Det foreslås, at virksomhedernes betaling af PSO lempes med i alt 5,8 mia. kr. frem mod 2020. PSO-betalingerne for gas, der blev indført den 1. december 2013, foreslås således afskaffet igen fra år 2015. Den nye vækstplan foreslår desuden, at PSO-betalingerne vedrørende elektricitet lempes i perioden 2015 - 2020.

Den meget omdiskuterede forsyningssikkerhedsafgift foreslås at blive tilbagerullet. Både hvad angår forslaget om den meget politisk omdiskuterede afgift på biobrændsler – til bl.a. brændeovne mv. – samt den tidligere vedtagne lov om forhøjelse af afgifterne på fossile brændsler. Det betyder bl.a., at der alligevel ikke på nuværende tidspunkt indføres en ny afgift på VE-brændsler, såsom halm, træpiller og talolie. Desuden fjernes forsyningssikkerhedsafgiften på fossile brændsler, som fx olie, kul og naturgas.

Det foreslås desuden, at afgiften på fossile brændsler, fx olie, kul og naturgas nedsættes med yderligere 7,9 kr. pr. GJ (yderligere ca. 0,3 kr. pr. Nm3 naturgas (2015-niveau)).

Ifølge den nye vækstplan skal det fremadrettet være billigere for private forbrugere og virksomheder at anvende elektricitet til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Afgiften af dette elforbrug lempes med 6,8 øre pr. kWh.

Med regeringens nye vækstplan indføres der dog en energiafgift på bioolie, for at bringe de danske regler i overensstemmelse med EU-reglerne om energiprodukter, der anvendes til opvarmning eller brændstof.

Registreringsafgiften på taxier, limousiner og sygetransportbiler foreslås afskaffet. Dette gælder også reglerne for frikørsel. Dermed er alle personbiler til erhvervsmæssig befordring fritaget for registreringsafgift. Der skal dog betales registreringsafgift ved videresalg af taxier, limousiner mv.

Har du spørgsmål til afgiftsændringerne i regeringens nye vækstplan, er du velkommen til at kontakte Joan Faurskov Rasmussen på Tlf: 3945 9463.

Udsendt maj 2014