Aftale om finanslov for 2014 på plads

Vækstplanen, som blev vedtaget i foråret 2013, indeholdt en række lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Ifølge aftalen skulle disse lempelser træde i kraft løbende over en årrække.

Regeringen har nu indgået finanslovsaftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti for 2014 som betyder, at visse dele af vækstplanen nu rykkes frem og dermed træder i kraft fra 1. januar 2014.

Dette gælder følgende emner:

Skattekreditordningen

Efter de nuværende regler kan erhvervsdrivende få udbetalt skatteværdien af underskud relateret til udgifter til forskning og udvikling, dog maksimalt skatteværdien af underskud på op til 5 mio. kr.

Ved Vækstplanen blev det aftalt at forhøje grænsen til 25 mio. kr. Ved finanslovsaftalen er det nu aftalt, at forhøjelsen finder anvendelse allerede fra 1. januar 2014, og altså ikke fra 2015 som først aftalt.

Fremrykningen betyder, at et selskab med underskud på 25 mio. kr. i indkomståret 2014 maksimalt kan få udbetalt 6.250.000 kr., forudsat at underskuddet vedrører forsknings- og udviklingsomkostninger. Udbetalingen vil ske senest 20. november 2015. Fra 2015 vil beregningen følge den gradvise nedsættelse af selskabsskatteprocenten, dvs. for indkomståret 2015 kan der udbetales 23,5 % af maksimalt 25 mio. kr., og i 2016 22 %.

Selvstændiges sygeforsikringer og arbejdsskadeforsikringer

Vækstpakken indførte et fradrag for selvstændiges udgifter til egne sygeforsikringer og arbejdsskadeforsikringer fra og med 2015. Fradraget gælder under visse betingelser også for en medarbejdende ægtefælle. Fradraget fremrykkes nu til 2014.

Højere beskæftigelsesfradrag

Finanslovsaftalen fremrykker forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, således at fradraget udgør 7,65% i 2014, dog maksimalt 25.000 kr. Fradraget vil være stigende til 8,75% i 2017, dog maksimalt 28.600 kr. i 2018.

For enlige forsørgere vil der allerede fra 2014 være mulighed for et ekstra beskæftigelsesfradrag på 5,4%, dog maksimalt 17.700 kr.

Længere momskredittider for små virksomheder

Der afsættes 120 mio. kr. til længere momskredittider for små virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr.

Vi formoder, at dette sker ved, at man fremrykker fristen til 1. januar 2014 for angivelse af moms fra kvartalsvis til halvårligt, hvilket ellers var aftalt først at skulle træde i kraft fra 2015.

Nye frister for angivelse af moms fra 1. januar 2014:

Eftersom virksomhederne får godtgjort energiafgifter via momsangivelsen, medfører ændringen for, hvornår momsen skal angives, at der går længere tid, før virksomhederne kan få godtgjort energiafgifter.

Læs mere her.

Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift

Folketinget har tidligere vedtaget, at den vægtbaserede emballageafgift skal afskaffes pr. 1. januar 2015. Med Finanslovaftalen 2014 er det imidlertid meldt ud, at den vægtbaserede emballageafgift skal afskaffes allerede fra 1. januar 2014. Den vægtbaserede emballageafgift er i dag pålagt emballage til f.eks. spiseolier, smøreolie, maling, rengøringsmidler, parfume og kosmetik.

Da Folketinget vedtog, at den vægtbaserede emballageafgift skulle ophæves pr. 1. januar 2015, blev det samtidigt bestemt, at virksomheder med en lagerbeholdning af beskattede varer den 1. januar 2015 ikke kan få godtgjort emballageafgiften af beskattede varer. Det er endnu uklart, om der ligesom ved ophævelse af sodavandafgiften indføres en godtgørelsesordning, da ophævelsen af den vægtbaserede emballageafgift sker med kort frist allerede 1. januar 2014.

Godtgørelse af energiafgift på brændsler – kun betaling af minimumsafgift 

I Finanslovaftalen 2014 er der indgået aftale om at fremrykke afgiftslempelsen på brændsler fra den 1. januar 2015 til den 1. januar 2014. Virksomheder, der anvender brændsler til proces, kan således fra 1. januar 2014 få godtgjort hele energiafgiften på brændsler med undtagelse af EU’s minimumsafgift på 4,5 kr. pr. GJ.

November 2013

 

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.