Fradrag for grundforbedringer og genoptagelse af beløbsmæssige vurderingsskøn afskaffes

L 198 indeholder væsentlige stramninger og indebærer:

 • at fradraget i grundværdien for forbedringer afskaffes for arbejder påbegyndt efter den 1. januar 2013. De allerede indrømmede fradrag opretholdes, indtil de fases naturligt ud, det vil sige 30 år efter udgiftens afholdelse,
 • at reglerne for genoptagelse af ejendomsvurderinger strammes væsentligt fra tidspunktet for lovens ikrafttræden, hvilket forventes at ske pr. 1. januar 2013.

Fradrag i grundværdien for forbedringer

Hvis der er afholdt udgifter til grundforbedringer før den 1. januar 2013, er sidste frist for anmodning om fradrag den 1. maj 2013.

Lovforslaget opererer dog med en overgangsordning, som bevirker, at der kan anmodes om fradrag for arbejder med grundværdiforbedringer påbegyndt – men ikke afsluttet – inden den 1. januar 2013. I så fald skal arbejdet være anmeldt senest den 1. maj 2013, og anmodning fremsættes senest den 1. juli i året efter første vurdering af ejendommen efter arbejdets fuldførelse (dog ultimativt den 1. juli 2016).

I begge tilfælde er det et krav, at anmodningerne indeholder fyldestgørende dokumentation.

De omkostninger, der berettiger til fradrag, er udgifter, der forøger selve grundens værdi, det vil f.eks. sige:

 • vej og kloakanlæg uden for ejendommen
 • vej og kloakanlæg på selve grunden, hvis der er tale om et ”hovedanlæg”
 • anlæg af forsyningsledninger til elektricitet, gas og vand
 • udgifter til ekstra fundering
 • projekterings- og tilsynsudgifter, landinspektør
 • kystsikringsanlæg
 • stianlæg, der tjener en udstykning.

Hvis man ikke har fået ansat fradragene i grundværdien efter hidtidige regler, bør der reageres snart, da muligheden meget vel ellers kan forpasses endeligt i forbindelse med lovforslagets vedtagelse.

Genoptagelse af tidligere vurderinger

Der har de senere år udviklet sig en landsskatteretspraksis, som tillader ordinære genoptagelser, hvis værdien har været ansat mere end 20 % forkert, og ekstraordinære genoptagelser, hvis værdiskønnet har været mere end ca. 35 % forkert.

SKAT har i den forbindelse forsøgt at fastholde en praksis om, at der også skulle foreligge en myndighedsfejl i relation til det faktiske grundlag for, at der kunne blive indrømmet genoptagelse. Efter at SKATs praksis er tilsidesat, har SKAT modtaget mange sager om genoptagelse.

Reaktionen fra lovgivers side er nu kommet i form af et forslag om nogle meget restriktive regler i skatteforvaltningslovens § 33.

Forslaget indebærer, at det er en betingelse for genoptagelse, at der skal være fejl i selve grundlaget for vurderingen, det vil sige fejlagtig eller manglende registrering af:

 • grundareal
 • bygningsareal
 • planforhold
 • eller tilsvarende.

Genoptagelsesfristen er fremover den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget.

Beløbsmæssige vurderingsskøn kan efter lovforslaget derimod IKKE genoptages. Dette betyder, at klager over beløbsmæssige vurderingsskøn fremover senest kan ske den 1. juli i året efter vurderingsåret.

Endvidere kan der ske ekstraordinær genoptagelse senere end fristen ovenfor på godt 3 år forudsat, at grundlaget er fejlagtigt, og at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendoms- eller grundværdi på mere end 15 %.

Forkerte beløbsmæssige vurderingsskøn kan heller ikke genoptages ekstraordinært efter denne regel.

Genoptagelsesreglerne i deres nye udformning vil først finde anvendelse på sager, der modtages af SKAT efter den 1. januar 2013.

Det er således nu eller aldrig, at der er mulighed for genoptagelse af ejendomsvurderinger. Vi assisterer meget gerne hermed, idet vi dog skal gøre opmærksom på, at SKATs krav til dokumentationen for de ønskede ændringer er betydelige og tilsyneladende skærpet den senere tid.

Udsendt september 2012