Dansk lov om FATCA

Den danske lov om FATCA er nu vedtaget.

FATCA er et amerikansk regelsæt om visse finansielle virksomheders rapportering om ”US Persons” (dvs. personer og selskaber mv. med nærmere defineret amerikansk tilknytning). For finansielle virksomheder betyder FATCA, at der skal implementeres nye processer – det gælder også selvom den finansielle virksomhed i dag ikke har amerikanske kunder eller investorer. FATCA rammer især banker og sparekasser, men også visse investeringsenheder (bl.a. private equity fonde) og i mere begrænset omfang pensionsprodukter.

Den danske FATCA-lov udmønter den aftale (”IGA” eller ”Intergovernmental Agreement”), som Danmark har indgået med USA om dansk implementering af FATCA. Loven åbner desuden for, at Danmark kan implementere de kommende ”EU-FATCA”-regler, (der er en europæisk pendant til US FATCA-reglerne), samt øvrige aftaler, som Danmark i fremtiden indgår vedrørende indsamling og udveksling af skatterelevante oplysninger, f.eks. OECD’s common reporting standard. 

Vi forventer, at Skatteministeriet og SKAT i nær fremtid offentliggør bekendtgørelse og vejledning, der anviser yderligere tekniske detaljer vedrørende den danske implementering af FATCA.

Hvad betyder FATCA for din virksomhed

FATCA indebærer overordnet, at:

  • visse finansielle virksomheder skal registrere sig hos IRS (de amerikanske skattemyndig- heder) for at få et amerikansk skatte-IDnummer.
  • finansielle koncerner skal undersøge, hvilke enheder i koncernen der er omfattet af FATCA-reglerne.
  • finansielle virksomheder skal segmentere kunderne (eller investorerne) i en række FATCA-definerede kategorier (bl.a. kunder med ”US indicier”, lavværdikunder, højværdikunder, aktive virksomheder, passive virksomheder, indberettende finansielle institutioner og ikke-indberettende finansielle institutioner).
  • finansielle virksomheder skal kategorisere de finansielle produkter og konti som henholdsvis FATCA- og ikke-FATCA-relevante.
  • finansielle virksomheder skal indføre nye processer i relation til on-boarding af nye kunder, due diligence af eksisterende kunder og løbende FATCA-compliance.

Vigtige deadlines

FATCA indfases gradvist, og virksomheder omfattet af FATCA bør være særlig opmærksomme på følgende deadlines1):

 Dato Handling
 25. april 2014 Sidste dag for registrering hos IRS, hvis den finansielle virksomhed skal med på IRS’ første liste over ”indberettende finansielle institutter”. Det betyder, at alle enheder i koncernen skal være klassificeret og dokumenteret i henhold til FATCA inden denne dato.
 1. juli 2014 Frist for implementering af ”onboarding” procedurer, der skal fastlægge nye kontis FATCA-status.

Konti opdeles i ”nye konti” og ”eksisterende konti” pr. 30. juni 2014.
 30. juni 2015 Frist for gennemgang (FATCA due diligence) af eksisterende personkonti med høj værdi (over USD 1 million).
 30. sept. 2015 (senest) Frist for SKATs udveksling af FATCA-relevante oplysninger med USA vedrørende 2014.

Ifølge IGA’en med USA skal der indberettes FATCA-relevante oplysninger første gang vedrørende 2013, men skatteministeren forventer dog, at starttidspunktet ændres, således at første ”indberetningsår” er 2014.

Det betyder, at danske indberetningspligtige finansielle virksomheder skal indberette til SKAT vedrørende 2014 i god tid inden den 30. september 2015. SKATs endelige frist for indberetningerne kendes endnu ikke.
 30. juni 2016 Frist for gennemgang (FATCA due diligence) af alle øvrige eksisterende konti (dvs. eksisterende personkonti med lav værdi og eksisterende enhedskonti under USD 1 million).

1) De næste deadlines forudsætter, at USA vedtager en annonceret udsættelse af implementering af FATCA.

PwC kan hjælpe din virksomhed

Vi kan assistere med, at din virksomhed opfylder alle FATCA-krav. Vi har udviklet en gennemprøvet projektmodel og en række værktøjer, der kan anvendes i relation til implementering af FATCA, uanset hvor din virksomhed i dag er i processen. Vi møder gerne din virksomhed til et uforpligtende og gratis ”FATCA opstartsmøde”.

PwC’s FATCA-projektmodel

PwC’s FATCA-projektmodel

Tryk på billedet for stor udgave

Udsendt januar 2014