Forvaltningsrevision

Forvaltningsrevision deles typisk op i sparsommelighed, produktivitet, effektivitet og økonomistyring. En god forvaltningsrevision sker i samarbejdet mellem institutionen og jeres revisor. Hos PwC har vi arbejdet intenst med udviklingen af forvaltningsrevision med fokus på værdiskabelse for uddannelsesinstitutioner.

Sparsommelighed

Sparsommelighed er et udtryk for, om goder og tjenesteydelser er erhvervet på en økonomisk hensigtsmæssig måde under hensyntagen til pris, kvalitet, kvantitet osv.
 • Har skolen købt billigst muligt?
 • Er der indhentet tilbud ved større anskaffelser eller vedligeholdelsesarbejder?
 • Antallet af undertimer i en afdeling

Produktivitet

Produktivitet er et udtryk for optimalt forhold mellem ressourceanvendelsen og udnyttelsen.
 • Omkostninger pr. elev f.eks. målt i forhold til tidligere år
 • Omkostninger pr. elev målt i forhold til andre skoler
 • Nøgletal som f.eks. undervisningstimer pr. årselev

Effektivitet

Effektivitet er udtryk for, i hvilket omfang man har nået de mål og udløst de virk-ninger, som var tilsigtet med den pågældende økonomiske ressourceanvendelse.
 • Frafald/gennemførelsesprocent
 • Kvalitet i undervisningen
 • Evalueringer af undervisningen
 • Kompetenceudvikling

Økonomistyring

Økonomistyring er et udtryk for, om skolen har etableret forsvarlige procedurer til brug for den løbende økonomistyring, herunder påset at skolen løbende følger op på drifts- og likviditetsbudgetter.
 • Hensigtsmæssig budgetprocedure
 • Pålidelige og rettidige budgetopfølgningsrutiner
 • Godt internt regnskab med interessante nøgletal inkl. forklaringer på afvigelser
 • Overblik over omkostninger som endnu ikke er betalt. F.eks. skyldig løn som først betales ved afslutning af en normperiode

Kontakt os

Har du brug for sparring eller vil du høre mere om de opgaver, vi har løst med vores kunder, så kontakt os. Du finder kontaktinformation øverst til højre.