Fælles ledelsesfundament

PwC’s bestyrelse

Vi tror på, at et fælles ledelsesfundament, en åben dialog og de rette ledelsesstrukturer er afgørende for succesfuld udvikling af PwC. God ledelse er afgørende for, at PwC hele tiden udvikler sig i den rigtige retning.

Vi forholder os aktivt til gældende lovgivning og Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger, da det giver en hensigtsmæssig ramme for og organisering af de øverste ledelsesorganer og kontrolsystemer. Dette sikrer, at vi udvikler os i den rigtige retning, minimerer risici og har en aktiv og åben dialog med vores kapitalejere.

Bestyrelsen

Bestyrelsen fører tilsyn med direktionen og er ansvarlig for den overordnede ledelse af partnerselskabet. Det er bl.a. bestyrelsens opgave på direktionens oplæg at kvalitetssikre PwC’s overordnede målsætninger, strategier, budgetter mv. Det er desuden bestyrelsens opgave at tage stilling til, om partnerselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt i forhold til partnerselskabets drift. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med, at PwC driver virksomhed i overensstemmelse med lovgivningen og de forpligtelser, som følger af PwC’s internationale aftaler. PwC’s bestyrelse består af seks kapitalejervalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer. Der er udarbejdet en forretningsorden for både direktionen og bestyrelsen, der begge gennemgås årligt for at sikre, at de er ajour med PwC’s udvikling og behov.

Partner Affairs Committee

PwC har etableret en Partner Affairs Committee (PAC) som konsekvens af PwC’s struktur som et partnerejet og partnerledet selskab. PAC er i forhold til partnerselskabets interne partnerforhold PwC’s øverste myndighed, der styrker fællesskabet og varetager partnerkredsens interesser i relation til generelle partnerforhold − med respekt for selskabslovgivningens bestemmelser. PAC består i dag af seks kapitalejere, der også er medlemmer af bestyrelsen.

Valg af bestyrelse og PAC

PwC’s bestyrelse og PAC bliver valgt af kapitalejerne for en treårig periode på partnerselskabets generalforsamling. De medarbejdervalgte medlemmer af bestyrelsen vælges hvert fjerde år. Partnerselskabet har en nøje udvælgelsesproces og en række kriterier for bestyrelsens sammensætning, så bestyrelsen bedst muligt afspejler PwC’s forretningsmæssige, organisatoriske og geografiske struktur. Flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal være statsautoriserede revisorer. Mindst to af bestyrelsens medlemmer skal komme fra Assurance, et medlem fra Tax og et medlem fra Advisory. Derudover skal mindst to af bestyrelsesmedlemmerne have fast kontoradresse på partnerselskabets registrerede hjemstedsadresse, mens to øvrige bestyrelsesmedlemmer skal have registreret kontoradresse på andre PwC-kontorer.

Evaluering af bestyrelse og direktion

Bestyrelsen og PAC afholder seks til otte møder om året. PwC har en fastlagt evalueringsprocedure for bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsesevalueringen finder sted en gang årligt og forestås af bestyrelsesformanden. Også bestyrelsesformanden evalueres af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen evaluerer også direktionen årligt i forhold til partnerselskabets vederlagspolitikker. Ligeledes evaluerer bestyrelsesformanden og den adm. direktør en gang om året deres samarbejde og rapporterer herom til bestyrelsen. Direktionen foretager også årligt en evaluering af deres samarbejde.

Senior Partner og adm. direktør

I overensstemmelse med PwC’s internationale bestemmelser vælges der en Territory Senior Partner af kapitalejerne i PwC Danmark. I henhold til PwC Danmarks vedtægter bliver Senior Partner valgt for en periode på tre år og udpeges i forlængelse af valget som adm. direktør af PwC’s bestyrelse. Genvalg af Senior Partner og adm. direktør kan finde sted. Den adm. direktør udpeger den øvrige del af direktionen, som godkendes af PAC.

Direktionen

Direktionen (Management Board) er ansvarlig for den daglige ledelse af partnerselskabet i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Den består af Senior Partner og adm. direktør Mogens Nørgaard Mogensen, Managing Partner og direktør Kim Füchsel, direktør for Markets Lars Baungaard og direktørerne for partnerselskabets tre forretningsområder, henholdsvis Christian Fredensborg Jakobsen (Assurance), Jan M. Huusmann (Tax) og Michael Eriksen (Advisory). Ledelsen er herunder organiseret i tre committees, som afspejler vores tre vigtigste områder for en fortsat succesfuld virksomhed – Markets Committee, der har ansvaret for eksekvering af de markedsmæssige mål, Business Committee, der er ansvarlig for at sikre den operationelle drift af alle forretningsområder, og People Committee, som har ansvaret for eksekvering af mål på people- og talentagendaen.

Vederlag

PwC har en vederlagspolitik for bestyrelsen, direktionen og kapitalejerne, der er tilrettelagt med sigte på at fremme en langsigtet adfærd og sikre en balanceret sammenhæng mellem performance og aflønning på et konkurrencedygtigt niveau. Vederlagspolitikken forelægges og godkendes på PwC’s ordinære generalforsamling.

Aktiv dialog med partnerselskabets kapitalejere

PwC tilstræber et vedvarende og højt informationsniveau gennem aktiv og åben dialog med partnerselskabets kapitalejere og øvrige stakeholders om PwC’s målsætning, udvikling og forventninger til fremtiden. Det sker via kapitalejermøder, udsendelse af referater fra PAC- og bestyrelsesmøder, offentliggørelse af månedsrapporter og løbende partner-briefs. Partnerne har også et lukket forum på selskabets intranet, hvor der også lægges nyheder op. Bestyrelsen og direktionen har derudover udformet en kommunikationsstrategi, der sikrer, at alle væsentlige informationer af betydning for kapitalejere og andre stakeholders offentliggøres.

Den årlige generalforsamling er stedet, hvor kapitalejerne kan udøve indflydelse ved at deltage og afgive stemmer i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. PwC opfordrer alle kapitalejere – gennem direkte henvendelse – til at deltage i generalforsamlingen for at sikre den demokratiske proces.

Uafhængighed og risikostyring

Vores uafhængighed er altafgørende for, at vi er en troværdig samarbejdspartner. Derfor har vi omfattende regler for vores uafhængighed, der skal sikre, at PwC ikke bliver bragt i en situation, hvor der kan opstå tvivl om vores uafhængighed. En konsekvens af dette er bl.a., at ingen af vores partnere eller medarbejdere som hovedregel må have bestyrelsesposter eller tilsvarende hverv i andre erhvervsvirksomheder. Det er heller ikke tilladt at have økonomiske interesser i en erklæringskunde eller dennes relaterede virksomheder. Vi har omfattende kvalitets- og risikostyringsprocedurer for altid at levere den bedste kvalitet på et uafhængigt grundlag.

Vores Risk Management-organisation omfatter et antal erfarne partnere, der anvender en væsentlig del af deres tid på risikostyringsaktiviteter for løbende at overvåge risici og udvikle optimale løsninger. Derudover identificerer og evaluerer direktionen de væsentligste forretningsmæssige risici. PwC har ligeledes nedsat et Risk Council, hvor et udvalg af direktionen og Risk Management-ledelsen månedligt mødes og drøfter det aktuelle risikobillede og rapporterer direkte herom til bestyrelsen.