Nyt om Human Resources

Nordisk konvention om social sikring træder i kraft den 1. maj 2014

Der træder en ny nordisk konvention om social sikring i kraft den 1. maj 2014. Konventionen kan betyde en forringelse af rettigheder for medarbejderen, der udstationeres til de nordiske lande.

Socialforsikringskonvention med Kina træder i kraft den 14. maj 2014

Danmark har forhandlet en socialforsikringsaftale på plads med Kina. Konventionen træder i kraft den 14. maj 2014.

Kildeskattelovens §§ 48 E – F og nyt minimumslønkrav

Regeringen lægger op til at lempe forskerskatteordningen med 10.000 kr. pr. måned. Det sker som et led i regeringens ambitioner om at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til danske virksomheder.

Ny fast track-ordning på vej

Regeringen har offentliggjort et udspil til en reform af international rekruttering, som skal fremme mulighederne for hurtig og fleksibel rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Digital Postkasse – et krav også for udenlandske medarbejdere

Fra 1. november 2014 skal alle borgere i Danmark have en Digital Postkasse til modtagelse af post fra det offentlige. Kravet om digital post er et skridt i retningen af en større effektivisering igennem digitalisering af danskernes hverdag. Den lovpligtige postløsning skal således gradvist erstatte den fysiske post. Særlige regler gør det dog muligt at blive fritaget fra at anvende Digital Post.

SKAT lemper praksis for arbejdsudleje

SKAT lemper praksis for arbejdsudlejeskat i et nyt styresignal, som netop er sendt i høring. Der er lagt op til en mere præcis praksis, som i højere grad inddrager internationale skatteretlige kriterier, og hvor det er en forudsætning for reglernes anvendelse, at den danske virksomhed reelt udøver arbejdsgiverbeføjelser.

Danmark indgår socialforsikringskonvention med Kina

Danmark har som et af de første lande i EU indgået en socialforsikringskonvention med Kina. Konventionen giver danske virksomheder, som udstationerer medarbejdere til Kina, mulighed for at spare visse kinesiske sociale afgifter.

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven medfører skattefrihed for lønmodtageren og ingen fradragsret for arbejdsgiveren

Skatterådet har i to afgørelser fastslået, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er fritaget for skattepligt, selvom godtgørelserne blev betalt i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse.

Mulighed for genoptagelse af skatteansættelse – udenlandsk indkomst

Medarbejdere, der har været udstationerede til udlandet, kan have overskydende skat til gode.

Selvangivelsen 2013 – har du styr på dine fradrag?

Husk at kontrollere, om SKAT har fået alle oplysninger med på din årsopgørelse. Har du bl.a. ret til håndværkerfradrag, eller har du betalt underholdsbidrag i 2013, har SKAT ikke nødvendigvis modtaget oplysninger herom, og du vil derfor selv skulle selvangive de fradragsberettigede beløb.

Spansk krav om rapportering af formue uden for Spanien

Hvis ikke formue uden for Spanien rapporteres på en særlig blanket 720 senest 31. marts 2014, kan de spanske myndigheder beskatte formuen, som var det en skattepligtig indkomst i 2013.

Kan man få en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet uden beskatning?

Og skal man beskattes af et arbejdsgiverbetalt SIM-kort til en iPad/tablet? Skatterådet opsummerer i et nyt bindende svar, hvad der er ret og vrang ved beskatning af iPads/tablets og arbejdsgiverbetalt bredbånd.

Højesterets dom skaber uklarhed i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelse til ældre medarbejdere

Højesteret har for nyligt afsagt dom i 16 sager om fratrædelsesgodtgørelse til afskedigede ældre medarbejdere, der er omfattede af funktionærloven. I de tilfælde, hvor det dokumenteres, at medarbejderen fortsat forfølger sin erhvervskarriere, har medarbejderen krav på fratrædelsesgodtgørelse, uanset om medarbejderen har oppebåret ret til pension.

Aktieløn – Nyt om beskatning af RSU’er med gradvis modning

Ny afgørelse bidrager med yderligere klarhed over beskatningen af RSU'er med gradvis modning.

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait. Overenskomsten har virkning fra den 1. januar 2014.

Social sikring – medarbejderens bopæl under lup

Der sker lige nu udviklinger i forhold til reglerne om koordinering af social sikring. En arbejdsgruppe i EU er ved at se nærmere på, hvordan medarbejderens bopæl fastlægges. Samtidig har EU vedtaget en ny henstilling, som forbedrer rettighederne, når en dansk virksomhed udstationerer en medarbejder, som har bopæl uden for Danmark.

Er Kroatien interessant for dig?

Kroatiens optagelse i EU har også betydning i forhold til social sikring. Fra den 1. juli 2013 gælder reglerne om social sikring i EF-forordningerne 883/2004 og 987/2009 også i forhold til Kroatien. Det betyder udvidede rettigheder for udsendte arbejdstagere til Kroatien, og for kroatiske statsborgere i Danmark.

Direktører med bopæl i udlandet og ansvar i flere lande – hvad med dansk skat og sociale bidrag?

Når en direktør med bopæl i udlandet udfører opgaver for et dansk koncernrelateret selskab, kan der – selv om der ikke foreligger en ansættelseskontrakt mellem de to parter – alligevel opstå forpligtelser i forhold til dansk skat m.v.

Ny mulighed for visum for flere indrejser og for længere gyldighed

Der er nye visummuligheder for forretningsrejsende. Udlændingestyrelsen introducerer en mulighed for et visum med gyldighed i op til 5 år og med flere indrejser.

Finanslov 2014 fremrykker dele af Vækstplanen

Regeringen indgår aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti som betyder, at visse dele af Vækstplanen, som blev vedtaget i foråret 2013, nu fremrykkes, så lempelserne træder i kraft allerede fra 2014.

Juleferielukning

Skal en medarbejder bruge sin ferie, når virksomheden beslutter at holde lukket mellem jul og nytår? Læs om muligheden for kollektiv ferielukning her.

HR Award: Nominér den bedste strategiske HR-afdeling

PwC uddeler årets strategiske HR Award 2013 og kårer den bedste strategiske HR-afdeling i hhv. den private og den offentlige sektor. Nominér den HR-afdeling, som du synes bedst lever op til fire gældende kriterier. Vinderne udvælges af en uafhængig jury.

Ny afgørelse om arbejdsudleje og outsourcing

Ny afgørelse om arbejdsudlejereglerne kaster mere lys over, hvornår en ydelse kan anses for at være permanent outsourcet og dermed ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne.

Kompetente kvinder gør en forskel i ledelse

PwC’s CSR-director Anne-Louise Thon Schur har i denne uge haft et debatindlæg om kvinder i ledelse i Berlingske.

Kildeskattelovens §§ 48 E-F og ny beløbsgrænse i 2014

Skatteministeriet har nu offentliggjort ændringer i forhold til en række satser i skattelovgivningen med virkning fra 2014, herunder vedrørende minimumslønkravet i kildeskattelovens §§ 48 E og F.

I hvor lang tid har man haft fri bil, hvis der køres blot én gang privat i en gulpladebil?

Bliver man fanget i at køre privat i en gulpladebil, bliver man beskattet af fri bil i hele brugerperioden – medmindre man via en kørebog beviser, at der er tale om et enkelttilfælde.

Er dine udenlandske medarbejderes konti registreret korrekt?

SKAT har netop igangsat en proces for at nedbringe antallet af konti med et indestående, hvor ejeren ikke entydigt kan identificeres. Undlader man som kontohaver at reagere, vil indeståendet efter en periode blive inddraget til statskassen.

Arbejdsskader under sportsaktiviteter

DHL-løbet ligger lige om hjørnet, og i den forbindelse skal man som arbejdsgiver være særligt opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være tale om en arbejdsskade, hvis en medarbejder forvrider sin ankel under motionsløbet.

Får du fordele af Vækstplan DK?

Folketinget har nu vedtaget vækstplanen. Formålet med vækstplanen er at øge vækst og beskæftigelse i Danmark, og planen vil derfor kunne gavne dig og din virksomhed. Læs her om mulighederne inden for selskabs- og virksomhedsskat, personskat samt moms og afgifter.

Ændring af reglerne om forskerbeskatning på vej

Der er stillet forslag om ophævelse af den såkaldte "koncernregel", hvilket kan have betydning for personer, der gerne vil vende tilbage til Danmark og arbejde for en tidligere arbejdsgiver.

De danske SMV-virksomheder kan næsten ikke mærke Vækstplanen

Vækstplan DK er et skridt i den rigtige retning, men der skal mere til, før virksomhederne for alvor kan mærke en styrket konkurrenceevne og evne til at fastholde og skabe nye job i Danmark. Det viser en ny pulsmåling fra revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC’s Erhvervspanel Puls.

Befordringsfradrag ved skattefri lønindkomst

En ny kendelse fra Landskatteretten viser, at også medarbejdere med en skattefritaget lønindkomst fra en international organisation har ret til befordringsfradrag mellem hjem og arbejde.

Håndværkerfradraget (servicefradraget) fortsætter

Håndværkerfradraget genindføres frem til udgangen af 2014 og udvides til også at omfatte sommerhuse.

Langvarig sygdom sidestilles med handicap – ny fortolkning ved EU-Domstolen

EU-Domstolen har den 11. april 2013 afsagt en vidtrækkende afgørelse om, hvordan EU-direktivet om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet skal fortolkes. Domstolen fastslår bland andet, at også personer med helbredelige sygdomme kan anses for at have et handicap. Endvidere anfører Domstolen, at en nedsættelse af arbejdstiden kan være påkrævet som tilpasning, såfremt det afhjælper medarbejderens handicap.

Ændrede muligheder for danske udstationeringer til Kina

Danske virksomheders muligheder for at udstationere medarbejdere til Kina er ændrede. En ny dobbeltbeskatningsoverenskomst er trådt i kraft, og en aftale om social sikring er ved at komme på plads.

Aktieløn: Farvel til 3-års reglen

RSU'er, Matching Shares og lignende incitamenter skal nu ikke længere underlægges en 3-årig vestingperiode for at opnå udskudt beskatning.

Aktieløn: Same-Day-Sale og Sell-to-Cover alligevel ok

Optioner udnyttet ved brug af Same-Day-Sale metoden eller lignende kan alligevel beskattes under ligningslovens § 7H – også tilbage i tid.

Vikardirektivet bliver langt om længe implementeret i Danmark

Efter mange års forhandlinger og drøftelser er der nu langt om længe blevet fremsat et lovforslag, således at EU-direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde kan blive implementeret i Danmark.

Den uheldige cyklist

En afgørelse vedrørende forsikring viser, at det er arbejdsgiveren, der har ejendomsretten og risikoen for et bruttolønsgode under hele bruttolønsforløbet.

Vikardirektivet bliver langt om længe implementeret i Danmark

Efter mange års forhandlinger og drøftelser er der nu langt om længe blevet fremsat et lovforslag, således at EU-direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde kan blive implementeret i Danmark.

Social sikring - arbejde i flere lande for én arbejdsgiver

Reglerne i EF-forordning 883/04, om hvor medarbejderen er social sikret, er i løbet af det seneste år blevet ændret på en række punkter. Virksomheder med medarbejdere, som udfører arbejde i flere lande, skal derfor være opmærksomme på, at medarbejderens ansættelsesforhold, arbejdsmønster mv. har stor betydning for, hvilket lands lovgivning om social sikring medarbejderen omfattes af.

Opskriften på succes i restaurationsbranchen

I PwC’s nye analyse af restaurationsbranchen finder du opskriften på, hvordan du øger indtjeningen i din restauration. Få et overblik over branchen som helhed, se tendenserne og hent inspiration hos nogle af de restauratører, der gør det bedst.

Arbejdsudlejede i Danmark kan nu bo og spise på arbejdsgivers regning uden skattesmæk

Hvis betingelserne i rejsereglerne er opfyldt, er udgiften til fri kost og logi helt og aldeles arbejdsgiverens. Udlejede personer skal ikke længere beskattes af dette.

Endnu et eksempel på, at en medarbejder får lov til at løbe fra en fratrædelsesaftale

Medarbejderen indgik en fratrædelsesaftale og blev i forbindelse med denne aftale fritstillet i opsigelsesperioden. Retten fandt alligevel, at aftalen ikke forhindrede medarbejderen i at få en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Nye regler om social sikring i EØS

Fra den 2. februar 2013 har EØS-landene, det vil sige Norge, Island og Lichtenstein, tiltrådt moderniserede regler om koordinering af social sikring.

Rådighedsberøvelse er ikke helt sort/hvidt, men næsten ...

Indlevering af nummerpladerne er ikke, som Skatterådet tidligere har udtalt, den eneste mulighed for en hovedaktionær for at blive effektivt afskåret fra at benytte eller råde over fri bil, og dermed undgå beskatning. Til gengæld skal der sandsynligvis virkelig meget til, hvis man anvender en anden metode.

Udvidede muligheder for udnyttelse af aktieoptioner omfattet af Ligningslovens § 7 H - lempelse af SKATs opfattelse af differenceafregning

Det er nu blevet muligt at sælge aktier i umiddelbar forlængelse af optionsudnyttelsen og stadig opnå gunstig aktieavancebeskatning efter regelsættet i ligningslovens § 7 H - i hvert fald, når der udnyttes gennem en børsmægler.

Bliver stressramte nu sværere at opsige?

Ny dom er af lønmodtagersiden udråbt til at ændre på den hidtidige praksis om afskedigelse af stressramte medarbejdere. Heri er PwC dog ikke enig.

Er dagsbeviser til gulpladebiler skattefri for medarbejderne?

Hvis arbejdsgiver køber dagsbeviser, så de ansatte kan køre privat i virksomhedens gulpladebiler, er der så tale om et skattefrit gode, et skattepligtigt personalegode eller om, at arbejdsgiver afholder en privat udgift for den ansatte? Reglerne rummer stadig en del uafklarede punkter, som arbejdsgiverne skal være opmærksomme på.

Håndværkerfradrag (Servicefradrag)

Husk at betale regning for arbejdet senest 28. februar 2013. Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til 15.000 kr. inklusive moms pr. voksen i husstanden i 2012 for arbejdsløn til visse service- og vedligeholdelsesydelser, som er udført på din bopæl i perioden fra 1. juni 2011 - 31. december 2012.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.