Nyt om Human Resources

Forretningsrejsende risikerer fremover at blive socialforsikret i hvert arbejdsland

En ny sag ved EU-domstolen kan skabe vanskeligheder for din virksomheds forretningsrejsende i form af betaling af bidrag til arbejdslandene. Medarbejderne kan samtidig miste retten til fx arbejdsløshedsforsikring. Det er derfor mere end nogensinde vigtigt, at du har A1-dokumentationen for social sikring på plads.

Kan man få fradrag for negative renter?

Bankerne har på det seneste luftet muligheden for, at kunderne skal betale renter for at have et indestående på en bankkonto. Det har i den forbindelse været uklart, hvorledes negative renter ville blive betragtet rent skattemæssigt.

Årsopgørelsen 2014 – husk at kontrollere dine fradrag

SKAT udsender årsopgørelserne for 2014 fra og med den 9. marts 2015. Skal du have håndværkerfradrag, befordringsfradrag eller har du betalt børnebidrag i 2014, er det vigtigt at kontrollere, om SKAT har medtaget dine fradrag korrekt.

Fordobling af fradraget for fagforeningskontingenter i 2015

Fradrag for fagforeningskontingenter stiger fra 3.000 kr. til 6.000 kr. i 2015.

Medarbejdere skal huske at tjekke deres digitale post

Undlader en medarbejder at læse post, som medarbejderen har modtaget i sin Digitale Postkasse, kan dette ende med at få økonomiske konsekvenser for virksomheden.

Bosat i udlandet? Har du oprettet en NemKonto?

Mange udlændinge går glip af overskydende skat, fordi de ikke har en NemKonto. Er du bestyrelsesmedlem, honorarmodtager eller fraflyttet medarbejder ansat i Danmark, har du mulighed for at få din udenlandske bankkonto registreret som NemKonto.

Forenklet proces for whistleblowerordninger i den private sektor

Datatilsynet har indført en ny og forenklet fremgangsmåde for anmeldelse af whistleblowerordninger, som blandt andet indebærer, at der er udviklet to nye blanketter til standardanmeldelser.

EU’s koordineringsregler for social sikring har direkte virkning for EU-borgere i Danmark i forhold til børnechecken

Børnechecken og social dumping har senest været i fokus. Regeringen har instrueret Udbetaling Danmark i at følge EU’s koordineringsregler, hvilket strider mod bestemmelserne i dansk lovgivning. Rent juridisk er det dog klart, at sociale sikringsydelser skal reguleres efter EU-retten, da EU-borgeres rettigheder skal sikres på tværs af landegrænser efter EU’s grundlæggende principper.

Hvor lidt skal man arbejde, for at det ”tæller med”?

I en sag om social sikring, der verserer for EU-domstolen, har Generaladvokaten bekræftet, at der ikke gælder nogen nedre grænse for den tidsmæssige udstrækning af arbejdets omfang for at dette ”tæller med”, når det vurderes, i hvilken medlemsstat den sociale sikring skal indbetales.

Stramning af persondataloven

EU-forordning vedrørende behandling af persondata vil medføre markant stramning af reglerne for, hvordan persondata i fremtiden skal behandles og opbevares.

Medarbejderinvesteringsselskaber

3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber.

Ændringer til dobbeltbeskatningsoverenskomster med Indien, Irland og Luxembourg samt indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana

Folketinget har vedtaget ændringer til dobbeltbeskatningsoverenskomster med Irland, Indien og Luxembourg. Derudover har Danmark og Ghana indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Læs mere om ændringerne og den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Har dine medarbejdere den rette dækning?

Den seneste reform af førtidspension medfører, at mange er underdækkede ved sygdom, fordi offentlige ydelser nu i højere grad kan nedsættes eller fjernes. Som arbejdsgiver kan du hjælpe dine medarbejdere til en bedre dækning.

Har du arbejdet i udlandet? Så bliver din årsopgørelse måske genoptaget, så du kan få penge tilbage fra SKAT

Praksis for beregning af personfradrag er blevet ændret med tilbagevirkende kraft for personer, der har været skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og som i perioden 2010-2013 har selvangivet både dansk og udenlandsk indkomst.

Mobility survey 2014 – er tax equalisation modellen død?

PwC har i august og september 2014 talt med 193 executives fra virksomheder i hele verden med global mobility.

Nyt år og eventuelt ændrede regler i forhold til ansættelsesretten

I begyndelsen af det nye år forventes nye regler at træde i kraft om fratrædelsesgodtgørelse i funktionærlovens § 2a og om ophævelse af et ansættelsesforhold, når en medarbejder fylder 70 år (”70-års-reglen”).

Kildeskattelovens § 48 E og lønkravet

Skatteministeriet har nu fremsat lovforslag om nedsættelse af lønkravet i kildeskattelovens § 48 E. Dette har betydning for ansættelser pr. 1. januar 2015.

Svindel med timesedler berettigede en bortvisning

Tre medarbejdere havde på deres timesedler anført flere arbejdstimer, end de reelt havde arbejdet. Eftersom medarbejderne ikke kunne bevise, at de havde en aftale, eller at der forelå en kutyme om, at de måtte gå før tid og samtidig skrive den fulde arbejdstid på deres timeseddel, var en bortvisning berettiget.

Fornyet klarhed om arbejde med rørledninger på den europæiske kontinentalsokkel

EU-sag om social sikring foreslår, at en EU-stat ikke kan opkræve sociale sikringsbidrag, når der lægges rør og ledninger på denne stats kontinentalsokkel. Sagen kan få betydning for virksomheder, der opererer med rørlægning på den europæiske kontinentalsokkel.

Kommende lovforslag om udvidet indberetningspligt på finansielle produkter

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2014/2015. Heraf fremgår, at regeringen i det næste folketingsår blandt andet påtænker at fremsætte lovforslag om udvidet indberetningspligt i forhold til finansielle produkter.

Nye regler på vej om beskatning af opsparing i ’medarbejderinvesteringsselskaber’

Regeringen har netop præsenteret den planlagte lovgivning for folketingsåret 2014/2015. Heri indgår blandt andet et lovforslag om mulighed for skatteudskydelse i relation til den planlagte forsøgsordning med ’medarbejderinvesteringsselskaber’, hvor medarbejdere via indskud af lønmidler investerer i den virksomhed, hvor de er ansat eller i underleverandører.

Lovforslag i høring om forhøjet befordringsfradrag

Der er fremsat lovforslag om at udvide kredsen af yderkommuner, som berettiger pendlere til forhøjet befordringsfradrag ved kørsel over 120 km.

Nyt håndhævelsesdirektiv vedtaget – nye regler for sikring af udstationerede arbejdstageres rettigheder i kampen mod social dumping

Den 15. maj 2014 blev håndhævelsesdirektivet endeligt vedtaget, og EU-landene får herigennem bedre mulighed for at sikre de rettigheder, den udstationerede medarbejder sikres igennem udstationeringsdirektivet. Udstationeringsdirektivet er i Danmark implementeret i udstationeringsloven. Vi kan forvente en klarere definition af udstationering, forbedret samarbejde imellem de nationale myndigheder samt forbedret klageadgang.

Obligatorisk Digital Post – datoen nærmer sig

Fra den 1. november i år skal det være slut med at modtage fysiske breve fra det offentlige. Fra denne dato bliver al kommunikation mellem myndigheder og borgere digital. Derfor skal alle personer (over 15 år) i Danmark have en Digital Postkasse. Reglerne om Digital Post gælder også for udenlandske medarbejdere, men særlige regler gør det imidlertid muligt at blive fritaget for den digitale postløsning.

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Folketinget har i dag, den 9. september 2014, vedtaget et indgreb mod utilsigtet brug af virksomhedsordningen. Benytter du virksomhedsordningen, er det vigtigt, at du kender indholdet af den nye lov. PwC har derfor udarbejdet et kort notat, der fortæller om konsekvenserne. Derudover kan du kontakte os for en drøftelse af de konkrete konsekvenser for dig.

Rejsende lønmodtagere 2014

Få overblik over de nyeste regler om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse med publikationen Rejsende lønmodtagere 2014.

Kampen om de bedste talenter er skærpet

Gabet mellem udbud og efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft vokser, og det hæmmer virksomhedernes kamp om at rekruttere de dygtigste medarbejdere. 6 ud af 10 topledere er bekymret for, om de kan finde de rette medarbejdere, viser rapport fra PwC.

Regeringen strammer reglerne for brug af virksomhedsordningen

Regeringen har i dag, den 11. juni 2014 fremsat et nyt lovforslag, der strammer reglerne for brug af virksomhedsordningen. Lovforslaget har til formål at forhindre, at erhvervsdrivende bruger virksomhedsordningen i strid med lovens formål. Læs her mere om, hvad lovforslaget kan betyde for dig.

Det skal kunne betale sig at spare op til pension

Næsten en halv million danskere taber på at spare op til pension, viser ny analyse. PwC hilser derfor regeringens nye pensionskommission velkommen, der er nedsat for at rydde op i junglen af indviklede regler, så det bliver mere attraktivt for alle at spare op til alderdommen.

Lovforslag om nye regler for opholds- og arbejdstilladelse i Grønland i forbindelse med anlægsfasen af storskalaprojekter

Nyt lovforslag giver mulighed for opholds- og arbejdstilladelse ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft på særlige vilkår i Grønland. Det forventes, at der bliver behov for udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med storskalaprojekter i Grønland.

Apps som medarbejdergode – Skattefrit for modtageren, eller ej?

Mange virksomheder vælger i dag at øge fokus på medarbejdernes sundhed. Initiativer, der fremmer medarbejderens helbred, kan også være med til at sænke omkostninger forbundet med sygefravær. Spørgsmål om beskatning af en sundhedsfremmende app er blevet besvaret i en sag fra Skatterådet.

De kinesiske skattemyndigheder har offentliggjort deres holdning til koncerninterne ydelser og management fees

Har du stået foran udfordringer med at fratrække og udbetale service fees i Kina? De seneste kommentarer fra de kinesiske skattemyndigheder til FN kan give os en idé om de kinesiske skattemyndigheders holdning til koncerninterne ydelser og management fees, herunder emner som fastsættelse af servicetype og armslængdepriser.

Nordisk konvention om social sikring træder i kraft den 1. maj 2014

Der træder en ny nordisk konvention om social sikring i kraft den 1. maj 2014. Konventionen kan betyde en forringelse af rettigheder for medarbejderen, der udstationeres til de nordiske lande.

Socialforsikringskonvention med Kina træder i kraft den 14. maj 2014

Danmark har forhandlet en socialforsikringsaftale på plads med Kina. Konventionen træder i kraft den 14. maj 2014.

Kildeskattelovens §§ 48 E – F og nyt minimumslønkrav

Regeringen lægger op til at lempe forskerskatteordningen med 10.000 kr. pr. måned. Det sker som et led i regeringens ambitioner om at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til danske virksomheder.

Ny fast track-ordning på vej

Regeringen har offentliggjort et udspil til en reform af international rekruttering, som skal fremme mulighederne for hurtig og fleksibel rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Digital Postkasse – et krav også for udenlandske medarbejdere

Fra 1. november 2014 skal alle borgere i Danmark have en Digital Postkasse til modtagelse af post fra det offentlige. Kravet om digital post er et skridt i retningen af en større effektivisering igennem digitalisering af danskernes hverdag. Den lovpligtige postløsning skal således gradvist erstatte den fysiske post. Særlige regler gør det dog muligt at blive fritaget fra at anvende Digital Post.

SKAT lemper praksis for arbejdsudleje

SKAT lemper praksis for arbejdsudlejeskat i et nyt styresignal, som netop er sendt i høring. Der er lagt op til en mere præcis praksis, som i højere grad inddrager internationale skatteretlige kriterier, og hvor det er en forudsætning for reglernes anvendelse, at den danske virksomhed reelt udøver arbejdsgiverbeføjelser.

Danmark indgår socialforsikringskonvention med Kina

Danmark har som et af de første lande i EU indgået en socialforsikringskonvention med Kina. Konventionen giver danske virksomheder, som udstationerer medarbejdere til Kina, mulighed for at spare visse kinesiske sociale afgifter.

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven medfører skattefrihed for lønmodtageren og ingen fradragsret for arbejdsgiveren

Skatterådet har i to afgørelser fastslået, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er fritaget for skattepligt, selvom godtgørelserne blev betalt i forbindelse med medarbejdernes fratrædelse.

Mulighed for genoptagelse af skatteansættelse – udenlandsk indkomst

Medarbejdere, der har været udstationerede til udlandet, kan have overskydende skat til gode.

Selvangivelsen 2013 – har du styr på dine fradrag?

Husk at kontrollere, om SKAT har fået alle oplysninger med på din årsopgørelse. Har du bl.a. ret til håndværkerfradrag, eller har du betalt underholdsbidrag i 2013, har SKAT ikke nødvendigvis modtaget oplysninger herom, og du vil derfor selv skulle selvangive de fradragsberettigede beløb.

Spansk krav om rapportering af formue uden for Spanien

Hvis ikke formue uden for Spanien rapporteres på en særlig blanket 720 senest 31. marts 2014, kan de spanske myndigheder beskatte formuen, som var det en skattepligtig indkomst i 2013.

Kan man få en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet uden beskatning?

Og skal man beskattes af et arbejdsgiverbetalt SIM-kort til en iPad/tablet? Skatterådet opsummerer i et nyt bindende svar, hvad der er ret og vrang ved beskatning af iPads/tablets og arbejdsgiverbetalt bredbånd.

Højesterets dom skaber uklarhed i forbindelse med fratrædelsesgodtgørelse til ældre medarbejdere

Højesteret har for nyligt afsagt dom i 16 sager om fratrædelsesgodtgørelse til afskedigede ældre medarbejdere, der er omfattede af funktionærloven. I de tilfælde, hvor det dokumenteres, at medarbejderen fortsat forfølger sin erhvervskarriere, har medarbejderen krav på fratrædelsesgodtgørelse, uanset om medarbejderen har oppebåret ret til pension.

Aktieløn – Nyt om beskatning af RSU’er med gradvis modning

Ny afgørelse bidrager med yderligere klarhed over beskatningen af RSU'er med gradvis modning.

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait. Overenskomsten har virkning fra den 1. januar 2014.

Social sikring – medarbejderens bopæl under lup

Der sker lige nu udviklinger i forhold til reglerne om koordinering af social sikring. En arbejdsgruppe i EU er ved at se nærmere på, hvordan medarbejderens bopæl fastlægges. Samtidig har EU vedtaget en ny henstilling, som forbedrer rettighederne, når en dansk virksomhed udstationerer en medarbejder, som har bopæl uden for Danmark.

Er Kroatien interessant for dig?

Kroatiens optagelse i EU har også betydning i forhold til social sikring. Fra den 1. juli 2013 gælder reglerne om social sikring i EF-forordningerne 883/2004 og 987/2009 også i forhold til Kroatien. Det betyder udvidede rettigheder for udsendte arbejdstagere til Kroatien, og for kroatiske statsborgere i Danmark.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.