Nyt om moms, told og afgifter

PSO-tilskud til el-intensive virksomheder

EU-Kommissionen har nu godkendt, at Danmark kan yde tilskud til energiintensive virksomheder. Læs her, om jeres virksomhed kan få del i tilskuddet.

SKAT ændrer praksis for, hvornår konkursboer skal momsregistreres

Efter hidtidig administrativ praksis har konkursboer været fritaget for pligten til at lade sig momsregistrere. Konkursboer, som ikke har været momsregistreret, har således kunnet udskyde momsafregningen til den afsluttende behandling af konkursboet i skifteretten.

Sondringen mellem reklame og repræsentation er afgørende for fradragsretten

Næsten alle virksomheder afholder arrangementer af mere eller mindre offentlig karakter for at erhverve, sikre og vedligeholde deres indkomst.

Afgiftsregler for væksthusgartnerier

Afgiftsreglerne for væksthusgartnerier adskiller sig på flere punkter fra de almindelige afgiftsregler. Få et hurtigt overblik over om din virksomhed får godtgjort energi- og miljøafgifter korrekt.

Husk fristen for momsrefusion den 30. september

Husk fristen for momsrefusion den 30. september og undgå en ekstra momsomkostning.

Erhvervsskolers ret til godtgørelse af energiafgifter begrænses

SKAT trækker tæppet væk under erhvervsskolers ret til godtgørelse af energiafgifter, og måske rammes hele uddannelsessektoren.

Liberale erhverv: Husk at få godtgjort el- og vandafgift

Mange virksomheder inden for det liberale erhverv får ikke godtgjort el- og vandafgiften korrekt. Er din virksomhed én af dem?

Potentielt fuldt momsfradrag for rådgiveromkostninger ved køb af selskaber

Ny afgørelse fra EU-Domstolen udfordrer dansk praksis vedrørende omfanget af momsfradrag for rådgiveromkostninger afholdt i forbindelse med køb af selskaber.

Er momsen klar til sommerferien?

Husk at få styr på momsen, inden kontoret ligger øde hen. Indberetningen af selve momsangivelsen går ganske vist på sommerferie frem til midten af august, men andre dele af momssystemet kører ufortrødent videre. Se, hvad du bør være opmærksom på over sommeren.

Momsrefusion i Polen – Mulighed for renter ved langsom sagsbehandling

Har I tidligere ansøgt om momsrefusion i Polen og oplevet en sagsbehandlingstid ud over det normale? Så er der muligvis penge at hente.

Afgifter og ejendomsadministration

Har du styr på, hvem der har ret til godtgørelse af energiafgifter ved udlejning af fast ejendom? PwC giver dig overblikket over afgiftsreglerne ved ejendomsadministration.

Nyt om momsfritagelse af forvaltning af ejendomsfonde

EU-Domstolens generaladvokat udtaler, at et selskab, der udelukkende investerer i fast ejendom, momsfrit kan indkøbe forvaltningsydelser, hvilket bl.a. omfatter den faktiske drift af ejendommene.

Er du ajour med afgiftsreglerne for hotel- og restaurationsbranchen?

PwC giver dig overblikket over, hvorvidt din virksomhed håndterer godtgørelsen af energiafgifter optimalt og korrekt.

Nye momsregler: Omvendt betalingspligt på salg af el og gas til danske videreforhandlere samt salg af certifikater

Danmark har indført en omvendt betalingspligt på flere typer af salg inden for energisektoren. Reglen kendes fra en række andre EU-lande, hvor man har konstateret momssvindel ved indenlandsk handel med el og gas, og indføres i Danmark for at undgå at svindlen ”importeres” hertil fra disse andre lande.

Strengere momskontrol med nethandel

Regeringen vil stramme op på kontrollen med udenlandske e-handelsfirmaer (e-commerces) ved salg til danske privatkunder efter fjernsalgsreglerne.

Konkurrencer kan også være omfattet af spilafgiften

Flere og flere virksomheder udbyder konkurrencer, bl.a. via Facebook. Mange virksomheder er dog ikke opmærksomme på, at før de afholder disse konkurrencer, skal de registreres for spilafgift. Hvad med din virksomhed?

Fritagelsen for el- og brintbiler foreslås forlænget

Regeringen vil søge tilslutning til at forlænge afgiftsfritagelsen for el- og brintbiler med ét år frem til udgangen af 2016. Det sker for at skabe arbejdsro omkring udarbejdelsen af stabile rammevilkår for indfasningen af afgiften på el- og brintbiler.

Afregning af udlagt undervisning momsfritages

Et nyt bindende svar momsfritager afregning af udlagt undervisning. Det bindende svar går imod SKATs udmelding i en række sager og betyder, at mange institutioner mister retten til fradrag.

To nye momsfunktioner i TastSelv

SKATs TastSelv-system har fået to nye funktioner. Den ene kan minimere din risikoen for at havne i en udbetalingskontrol ved en negativ angivelse, mens den anden giver dig mulighed for at rette i tidligere indberettet moms.

Formidling af salg af kapitalandele i ejendomsselskaber kan være momsfritaget

Skatterådet har i et nyt bindende svar slået fast, at ejendomsmægler- og rådgiverydelser, der vedrører salg af kapitalandele i ejendomsselskaber, kan være fritaget for moms.

Momsfritagelse for outsourcet fællesfunktioner

Skatterådet har i et nyt bindende svar bl.a. fastslået, at momsfritagelsen for cost sharing kan finde anvendelse på et aktieselskab. Det bindende svar, der alene er offentliggjort i uddrag, indeholder flere interessante aspekter. PwC bistod spørger i forbindelse med sagen.

Man høster som bekendt, som man sår

Få styr på afgiftsreglerne i landbruget og høst fordelene heraf. Afgiftsreglerne for landbrugsvirksomheder adskiller sig på flere punkter fra de almindelige afgiftsregler. Med denne flyer får du et hurtigt overblik over de specielle regler, der gælder for din landbrugsvirksomhed.

Afgifter i byggebranchen – få skabt et solidt fundament for håndteringen af energiafgifter

Mange virksomheder i byggebranchen er ikke opmærksomme på branchens afgiftsmæssige udfordringer og fordele. PwC giver dig overblikket.

Overskudsvarmeafgift – myter og misforståelser

Er overskudsvarmeafgiften en hindring? Læs mere her, om hvad der er fakta.

Moms ved salg af ombyggede ejendomme giver udfordringer

Momsreglerne for konverteringsprojekter – fx ombygning af en eksisterende erhvervsejendom til nye lejligheder – giver fortsat projektudviklere praktiske udfordringer. Det skyldes, at det er uklart, hvad er der skal anses for ”ombygningsarbejder” og medregnes til værdien heraf, hvilket kan være afgørende for, om der skal afregnes moms ved salget i sidste ende. Se, hvordan Skatterådet har forholdt sig til dette i et nyt bindende svar.

Nyt momssystem stiller strenge regnskabskrav

Er din virksomhed tilmeldt det "nye" momssystem Mini-One-Stop-Shop (MOSS)? En tilmelding til MOSS medfører nemlig strenge regnskabskrav, som er mere omfattende, end de krav danske virksomheder er vant til ved B2C-levering af teleydelser, elektroniske ydelser mv.

Husk at få godtgjort elafgiften korrekt

PwC har tidligere erfaret, at op mod 85 % af virksomhederne ikke får godtgjort elafgiften korrekt. Er din virksomhed én af dem?

Momsvejledning 2015

Få her et overblik over de nyeste momsregler. Momsvejledning 2015 giver dig en praktisk guide til de danske momsregler.

Nyt om forsikringsselskabers momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af forsikringsselskabers delvise momsfradragsprocent. Der er både præciseringer og ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer for opgørelsen.

Nyt om penge- og realkreditinstitutters momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af penge- og realkreditinstitutters delvise momsfradragsprocent.

Giver afgiftsreglerne mulighed for besparelser for industrivirksomheder?

For industrivirksomheder gælder der særlige afgiftsregler. Se om disse regler giver din virksomhed mulighed for besparelser, som du ikke kendte til.

Skolers mulighed for momskompensation forsvinder med ny bekendtgørelse

Almenvelgørende foreninger, institutioner mv., der er godkendt efter ligningslo-ven § 8 A, har mulighed for at få momskompensation for en del af den købsmoms, som ikke kan fradrages via momsangivelsen. De fleste privatskoler har hidtil haft gavn af denne ordning, men en ny bekendtgørelse fjerner nu skolernes mulighed for momskompensation.

Skematisk oversigt over fradragsreglerne på moms

Skemaet indeholder en oversigt over almindelige udgifter, hvor der er specielle fradragsbegrænsninger, og momsen derfor ikke altid kan fradrages fuldt ud.

Få et overblik over reglerne for godtgørelse af energi- og miljøafgifter

Reglerne for godtgørelse af energi- og miljøafgifter ændres løbende. Få et kort og godt overblik over din virksomheds muligheder for godtgørelse i 2015.

Husk indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter

Producenter og importører af elektriske produkter skal huske at indberette mængden af markedsførte produkter for 2014. Indberetningen skal ofte følges af en erklæring fra revisor. Se frister for indberetning og erklæring.

Regneark: Få godtgjort el- og vandafgifterne korrekt

Der er vedtaget nye satser for godtgørelse af el- og vandafgift for 2015. Vi har derfor opdateret PwC’s regneark til beregning af godtgørelse af el- og vandafgift. Lad arket gøre arbejdet for dig, så du er sikret korrekt godtgørelse efter de gældende regler for 2015.

Boligselskaber kan undgå moms på viceværtydelser

To boligselskaber kan indgå særskilte ansættelsesaftaler med de samme medarbejdere. Det bekræfter Skatterådet. Skatterådet afviser dog, at to boligselskaber kan anses for at udgøre en selvstændig gruppe, der momsfrit kan levere ydelser til gruppens deltagere.

Uddannelsesinstitutioners ret til afgiftsgodtgørelse og momsfradrag står for fald

I et nyt udkast til styresignal ændrer SKAT den mangeårige praksis, der har givet uddannelsesinstitutioner mulighed for en høj godtgørelse af deres energiafgifter (el og vand) samt fradrag for momsbelagte fællesudgifter. Den nye praksis træder i kraft den 1. juli 2015.

Skærpede dokumentationskrav ved visse afhentningskøb

SKAT har udsendt et styresignal, der skærper do-kumentationskravene for afhentningskøb, hvor be-talingen sker før eller i forbindelse med afhentningen

Udbyder din virksomhed elektroniske ydelser til private?

Så bemærk, at SKAT har udsendt en pressemeddelelse om de nye EU-momsregler for elektroniske ydelser, der træder i kraft den 1. januar 2015. SKAT er langt i processen med at identificere de berørte virksomheder og dermed klar til at følge op på håndhævelsen af de nye regler.

Ny praksis: Efteropkrævning af moms - få penge retur

SKAT har ændret praksis ved efteropkrævning af moms. Det betyder, at moms ikke længere kun er 25 %. Er I blevet efteropkrævet moms? Så er der mulighed for at få penge retur

Nyt om momsgrundlag ved diskretionær porteføljeforvaltning

Skatterådet har i et nyt bindende svar udtalt, at "kick-backs" i form af formidlingsprovisioner i visse tilfælde kan reducere momsgrundlaget ved diskretionær porteføljeforvaltning. På baggrund af dette anbefaler PwC, at du gennemgår honorarstrukturen i dine kontrakter om diskretionær porteføljeforvaltning.

Leasing af aktiver fra tredjelande – pas på importmomsen

SKAT har netop offentliggjort et udkast til styresignal, hvor det præciseres, at en virksomhed, der leaser et aktiv fra et selskab uden for EU, ikke har fradrag for importmomsen.

Momsrefusion - hold øje med sagsbehandlingen

Sidste chance for at indsende ansøgning om momsrefusion fra 2013 er netop udløbet og en masse virksomheder har i de sidste par uger indsendt krav om momsrefusion til andre EU-lande.

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mv. – særligt for uddannelsesinstitutioner, skoler mv.

Den 1. juli 2014 trådte nye regler om en na-tional omvendt betalingspligt i kraft. Er I en uddannelsesinstitution eller lignende og i tvivl om reglerne gælder for jer?

Nu forhøjes afgiften på spildevand

Den længe ventede forhøjelse af afgiften på spildevand træder i kraft allerede pr. 1. oktober 2014. Afgiften stiger med hele 50 %.

Ydelser fra hovedkontor til filialer kan være momspligtige

EU-Domstolen fastslår i en dom af 17. september 2014, at ydelser leveret fra et hovedkontor til dets filial i et andet land kan være momspligtige, når filialen indgår i en momsmæssig fællesregistrering.

Falder vækstaftalens lempelser til jorden med PSO-ordningen?

EU-Kommissionen mener, at PSO-ordningen er i strid med EU’s statsstøtteregler. Hvis PSO-ordningen ikke kan opretholdes i sin nuværende form, kan det medføre forsinkelser i dele af vækstaftalen, og at støtteordninger til danske el-producenter ikke kan opretholdes.

Køber I it-ydelser? – Investeringsgodebegrebet er udvidet

Der er kommet nye regler for investeringsgoder, der bl.a. omfatter køb af software og rettigheder. Se, hvilke it-indkøb der nu er omfattet af reglerne, og hvordan du skal regulere for disse i momsfradraget.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.