Nyt om moms, told og afgifter

Afgifter i byggebranchen – få skabt et solidt fundament for håndteringen af energiafgifter

Mange virksomheder i byggebranchen er ikke opmærksomme på branchens afgiftsmæssige udfordringer og fordele. PwC giver dig overblikket.

Deadline for indsendelse af gaveskema er flyttet til 31. marts

Er I godkendt efter LL § 8A? Husk at deadline for at indsende gaveskema fra i år er flyttet til den 31. marts.

Konkurrencer kan også være omfattet af spilafgiften

Flere og flere virksomheder udbyder konkurrencer, bl.a. via Facebook. Mange virksomheder er dog ikke opmærksomme på, at før de afholder disse konkurrencer, skal de registreres for spilafgift. Hvad med din virksomhed?

Overskudsvarmeafgift – myter og misforståelser

Er overskudsvarmeafgiften en hindring? Læs mere her, om hvad der er fakta.

Moms ved salg af ombyggede ejendomme giver udfordringer

Momsreglerne for konverteringsprojekter – fx ombygning af en eksisterende erhvervsejendom til nye lejligheder – giver fortsat projektudviklere praktiske udfordringer. Det skyldes, at det er uklart, hvad er der skal anses for ”ombygningsarbejder” og medregnes til værdien heraf, hvilket kan være afgørende for, om der skal afregnes moms ved salget i sidste ende. Se, hvordan Skatterådet har forholdt sig til dette i et nyt bindende svar.

Nyt momssystem stiller strenge regnskabskrav

Er din virksomhed tilmeldt det "nye" momssystem Mini-One-Stop-Shop (MOSS)? En tilmelding til MOSS medfører nemlig strenge regnskabskrav, som er mere omfattende, end de krav danske virksomheder er vant til ved B2C-levering af teleydelser, elektroniske ydelser mv.

Husk at få godtgjort elafgiften korrekt

PwC har tidligere erfaret, at op mod 85 % af virksomhederne ikke får godtgjort elafgiften korrekt. Er din virksomhed én af dem?

Momsvejledning 2015

Få her et overblik over de nyeste momsregler. Momsvejledning 2015 giver dig en praktisk guide til de danske momsregler.

Nyt om forsikringsselskabers momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af forsikringsselskabers delvise momsfradragsprocent. Der er både præciseringer og ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer for opgørelsen.

Nyt om penge- og realkreditinstitutters momsfradragsprocent

SKAT har i et styresignal fastsat nye retningslinjer for opgørelsen af den ”omsætning”, der skal indgå ved beregningen af penge- og realkreditinstitutters delvise momsfradragsprocent.

Giver afgiftsreglerne mulighed for besparelser for industrivirksomheder?

For industrivirksomheder gælder der særlige afgiftsregler. Se om disse regler giver din virksomhed mulighed for besparelser, som du ikke kendte til.

Skolers mulighed for momskompensation forsvinder med ny bekendtgørelse

Almenvelgørende foreninger, institutioner mv., der er godkendt efter ligningslo-ven § 8 A, har mulighed for at få momskompensation for en del af den købsmoms, som ikke kan fradrages via momsangivelsen. De fleste privatskoler har hidtil haft gavn af denne ordning, men en ny bekendtgørelse fjerner nu skolernes mulighed for momskompensation.

Skematisk oversigt over fradragsreglerne

Skemaet indeholder en oversigt over almindelige udgifter, hvor der er specielle fradragsbegrænsninger, og momsen derfor ikke altid kan fradrages fuldt ud.

Få et overblik over reglerne for godtgørelse af energi- og miljøafgifter

Reglerne for godtgørelse af energi- og miljøafgifter ændres løbende. Få et kort og godt overblik over din virksomheds muligheder for godtgørelse i 2015.

Husk indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter

Producenter og importører af elektriske produkter skal huske at indberette mængden af markedsførte produkter for 2014. Indberetningen skal ofte følges af en erklæring fra revisor. Se frister for indberetning og erklæring.

Nyt lovforslag: Omvendt betalingspligt på salg af el og gas til danske videreforhandlere samt salg af certifikater

Danmark vil med nyt lovforslag indføre omvendt betalingspligt på flere typer af salg inden for energisektoren. Reglen kendes fra en række andre EU-lande, hvor man har konstateret momssvindel ved indenlandsk handel med el og gas, og indføres i Danmark for at undgå at svindlen ”importeres” hertil fra disse andre lande.

Regneark: Få godtgjort el- og vandafgifterne korrekt

Der er vedtaget nye satser for godtgørelse af el- og vandafgift for 2015. Vi har derfor opdateret PwC’s regneark til beregning af godtgørelse af el- og vandafgift. Lad arket gøre arbejdet for dig, så du er sikret korrekt godtgørelse efter de gældende regler for 2015.

Boligselskaber kan undgå moms på viceværtydelser

To boligselskaber kan indgå særskilte ansættelsesaftaler med de samme medarbejdere. Det bekræfter Skatterådet. Skatterådet afviser dog, at to boligselskaber kan anses for at udgøre en selvstændig gruppe, der momsfrit kan levere ydelser til gruppens deltagere.

Uddannelsesinstitutioners ret til afgiftsgodtgørelse og momsfradrag står for fald

I et nyt udkast til styresignal ændrer SKAT den mangeårige praksis, der har givet uddannelsesinstitutioner mulighed for en høj godtgørelse af deres energiafgifter (el og vand) samt fradrag for momsbelagte fællesudgifter. Den nye praksis træder i kraft den 1. juli 2015.

Skærpede dokumentationskrav ved visse afhentningskøb

SKAT har udsendt et styresignal, der skærper do-kumentationskravene for afhentningskøb, hvor be-talingen sker før eller i forbindelse med afhentningen

Udbyder din virksomhed elektroniske ydelser til private?

Så bemærk, at SKAT har udsendt en pressemeddelelse om de nye EU-momsregler for elektroniske ydelser, der træder i kraft den 1. januar 2015. SKAT er langt i processen med at identificere de berørte virksomheder og dermed klar til at følge op på håndhævelsen af de nye regler.

Ny praksis: Efteropkrævning af moms - få penge retur

SKAT har ændret praksis ved efteropkrævning af moms. Det betyder, at moms ikke længere kun er 25 %. Er I blevet efteropkrævet moms? Så er der mulighed for at få penge retur

Nyt om momsgrundlag ved diskretionær porteføljeforvaltning

Skatterådet har i et nyt bindende svar udtalt, at "kick-backs" i form af formidlingsprovisioner i visse tilfælde kan reducere momsgrundlaget ved diskretionær porteføljeforvaltning. På baggrund af dette anbefaler PwC, at du gennemgår honorarstrukturen i dine kontrakter om diskretionær porteføljeforvaltning.

Leasing af aktiver fra tredjelande – pas på importmomsen

SKAT har netop offentliggjort et udkast til styresignal, hvor det præciseres, at en virksomhed, der leaser et aktiv fra et selskab uden for EU, ikke har fradrag for importmomsen.

Momsrefusion - hold øje med sagsbehandlingen

Sidste chance for at indsende ansøgning om momsrefusion fra 2013 er netop udløbet og en masse virksomheder har i de sidste par uger indsendt krav om momsrefusion til andre EU-lande.

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mv. – særligt for uddannelsesinstitutioner, skoler mv.

Den 1. juli 2014 trådte nye regler om en na-tional omvendt betalingspligt i kraft. Er I en uddannelsesinstitution eller lignende og i tvivl om reglerne gælder for jer?

Nu forhøjes afgiften på spildevand

Den længe ventede forhøjelse af afgiften på spildevand træder i kraft allerede pr. 1. oktober 2014. Afgiften stiger med hele 50 %.

Ydelser fra hovedkontor til filialer kan være momspligtige

EU-Domstolen fastslår i en dom af 17. september 2014, at ydelser leveret fra et hovedkontor til dets filial i et andet land kan være momspligtige, når filialen indgår i en momsmæssig fællesregistrering.

Falder vækstaftalens lempelser til jorden med PSO-ordningen?

EU-Kommissionen mener, at PSO-ordningen er i strid med EU’s statsstøtteregler. Hvis PSO-ordningen ikke kan opretholdes i sin nuværende form, kan det medføre forsinkelser i dele af vækstaftalen, og at støtteordninger til danske el-producenter ikke kan opretholdes.

Køber I it-ydelser? – Investeringsgodebegrebet er udvidet

Der er kommet nye regler for investeringsgoder, der bl.a. omfatter køb af software og rettigheder. Se, hvilke it-indkøb der nu er omfattet af reglerne, og hvordan du skal regulere for disse i momsfradraget.

Omvendt betalingspligt på mobiltelefoner mv. – nu er retningslinjerne her

Den 1. juli 2014 trådte nye regler om en national omvendt betalingspligt i kraft. Reglerne har givet anledning til tvivl hos mange virksomheder og institutioner. Nu er SKAT kommet med et styresignal, der præciserer reglerne.

LL § 8 A: Nye krav kræver særligt gaveskema for 2014

Er din virksomhed godkendt efter ligningslovens § 8 A? Så husk at der i år gælder særlige regler for indsendelse af gaveskemaet. Fristen for indsendelse af gaveskema er den 1. oktober 2014.

Bliv klar til besøg fra SKAT vedr. punktafgifter

SKAT vil udføre kontroller hos flere hundrede punktafgiftsbetalende virksomheder. Er du klar til SKATs besøg?

Får din virksomhed godtgjort energiafgifter korrekt? Opdag selv eventuelle fejl, før SKAT gør det

SKAT har oplyst, at de i 2014 vil foretage kontrolbesøg hos detailhandelskæder for at sikre, at deres godtgørelse af energiafgifter håndteres korrekt. PwC opfordrer til en gennemgang af jeres håndtering af energiafgifter, så I kan komme SKAT i forkøbet.

ATP-dommen om momsfritagelse: SKAT udsender meddelelse vedrørende tilbagebetalingskrav

SKATs meddelelse understreger vigtigheden af, at virksomheder, der har et tilbagebetalingskrav på moms som følge af ATP-dommen, fremsætter dette over for SKAT inden den 13. september 2014.

Husker din virksomhed at få godtgjort afgiften på elektricitet?

PwC har tidligere erfaret, at op mod 85 % af alle virksomheder ikke får godtgjort elafgiften korrekt. Er din virksomhed én af dem?

Momskompensationsordningen – kravene har ændret sig

Momskompensationsordningen for almenvelgørende og almennyttige fonde, foreninger, private skoler mv. er blevet kraftigt ændret i løbet af det seneste halve år. Du får her et kort overblik over konsekvenserne.

B2C 2015: Praktisk vejledning om de nye momsregler

EU-Kommissionen er kommet med en praktisk vejledning om de nye momsregler for virksomheder, der sælger teleydelser, broadcasting og e-services til privatkunder i andre EU-lande (også kaldet B2C 2015-reglerne). Vejledningen har til hensigt at hjælpe virksomhederne med forståelsen og implementeringen af de nye regler.

Momsfradrag og bespisning ved overarbejde

Landsskatteretten fastslår, at virksomheder kun i helt særlige tilfælde kan opnå fradrag for moms på udgifter til bespisning i forbindelse med overarbejde.

Praksisændring kommer til at koste pengeinstitutterne penge

Nyt styresignal fra SKAT indskrænker pengeinstitutters adgang til at anvende nettorenteprincippet ved opgørelse af den delvise momsfradragsprocent. Dette vil for mange pengeinstitutter betyde en reduktion af den delvise momsfradragsprocent, hvilket også kan få betydning for lønsumsafgiftspligten. Praksisændringen sker med virkning fra den 1. januar 2014.

Optikere begrænses i retten til delvist momsfradrag

Skatterådet afviser, at en optiker kan få delvist momsfradrag for udgifter til et synsprøveapparat, da det anses for udelukkende at vedrøre det momsfrie salg af synsprøver. Læs mere her.

Kantinemoms – kan give gåsehud

Kantinemomsen er konstant en svær udfordring for virksomhederne. Opgørelsen kan være krævende at udarbejde og give anledning til mange spørgsmål. SKAT har nu præciseret, hvordan opgørelsen skal udarbejdes i et nyt styresignal.

Pensionsselskaber har penge til gode

Pensionsselskaber og forvaltere af disse har i mange år fejlagtigt betalt moms af administrationsydelser. Dette har EU-Domstolen netop fastslået i en dom - læs mere her.

Moms og betalingskortgebyr: SKAT tilsidesætter egne retningslinjer

SKAT har tilsidesat egne retningslinjer ved ikke at udstede et styresignal i forbindelse med en ændring af dansk praksis. Ændringen er, at danske virksomheder skal betale moms af betalingskortgebyrer, når virksomhedens salg i øvrigt er momspligtigt. Det er vores vurdering, at SKAT skal udstede et korrigerende styresignal, der udskyder ikrafttrædelsen.

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder – hvilke regler gælder for din virksomhed?

I Danmark er der mange afgifts-, moms- og toldregler, som skal iagttages, når man driver kædevirksomhed. Der gælder f.eks. specielle regler i forhold til at få godtgjort energiafgifter, ved indkøb af varer fra udlandet og ved anvendelse af et toldoplag. Som følge heraf kan der også være flere områder, hvor I med fordel kan optimere jeres kædevirksomhed i forhold til afgifter, moms og told.

Momsfritagelse for forvaltning af pensionsselskaber

Pensionsselskaber og forvaltere af disse kan have penge til gode hos SKAT og fremadrettet spare penge. Generaladvokaten udtaler således, at forvaltning af et pensionsselskab, der udbyder pensionsordninger af typen ”defined contribution” kan være momsfritaget efter momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger.

Momskompensation for velgørende foreninger er som en æske fyldte chokolader – you never know what you’re gonna get

Som led i vedtagelsen af finansloven er der lagt loft over, hvor meget der kan udbetales i momskompensation til velgørende foreninger m.fl. Samtidig er der fastsat nye regler for beregningen. Den afsatte økonomiske ramme er markant lavere end det beløb, der blev udbetalt i 2013 vedrørende 2012. Ændringerne medfører derfor, at den enkelte forening kan forvente et lavere beløb end hidtil.

Diskretionær porteføljeforvaltning: Hvad er momsgrundlaget?

Skatterådet har i et nyt bindende svar udtalt, at en porteføljeforvalters momsgrundlag ved levering af momspligtig diskretionær porteføljeforvaltning ikke kan reduceres med formidlingsprovision fra eksterne kapitalforvaltere.

SKAT smækker ”momsdøren” i for visse investeringsinstitutter

I et styresignal indskrænker SKAT, hvilke investeringsinstitutter der er omfattet af investeringsforeningsbegrebet i momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. Der er tale om en praksisændring med virkning fremadrettet fra den 1. april 2014.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.