Nyheder om skat

Forretningsrejsende risikerer fremover at blive socialforsikret i hvert arbejdsland

En ny sag ved EU-domstolen kan skabe vanskeligheder for din virksomheds forretningsrejsende i form af betaling af bidrag til arbejdslandene. Medarbejderne kan samtidig miste retten til fx arbejdsløshedsforsikring. Det er derfor mere end nogensinde vigtigt, at du har A1-dokumentationen for social sikring på plads.

Genbeskatning af udenlandske underskud – nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse

Reglerne om ”fuld genbeskatning” af udenlandske underskud er blevet underkendt af EU-domstolen, og SKAT har netop udsendt høringsudkast til styresignal vedrørende underskud fra udenlandske faste driftssteder. Selskaber, der er blevet ”fuldt genbeskattet”, kan have ret til genoptagelse og nedsættelse af den skattepligtige indkomst.

Kan man få fradrag for negative renter?

Bankerne har på det seneste luftet muligheden for, at kunderne skal betale renter for at have et indestående på en bankkonto. Det har i den forbindelse været uklart, hvorledes negative renter ville blive betragtet rent skattemæssigt.

Kursgevinstloven – væsentlige ændringer

Folketinget har vedtaget væsentlige ændringer til de regler, som gælder for tidspunktet for beskatning af kursgevinst og -tab. Ændringerne berører både personer og selskaber.

Negative renter er fradragsberettigede

SKAT har fastslået, at negative renter er fradragsberettigede.

Ændring af reglerne om begrænsning af selskabers rentefradrag

Folketinget har både lempet og skærpet de såkaldte rentefradragsbegrænsningsregler for selskaber, der har kurstab på fordringer. Der gives mulighed for at bruge de nye regler med tilbagevirkende kraft.

Gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet vedtaget

Der er nu vedtaget en ændring af selskabsskatteloven, der skal sikre, at danske moderselskaber og udenlandske datterselskaber ikke opnår dobbelt ikke-beskatning ved udbytteudlodninger.

Ændring af skattesatser for renter og royalty

Skattesatserne for kildeskat på rente og royalty mv. samt skattesatsen for renter for begrænsede skattepligtige selskaber bliver nedsat til 22 %.

Årsopgørelsen 2014 – husk at kontrollere dine fradrag

SKAT udsender årsopgørelserne for 2014 fra og med den 9. marts 2015. Skal du have håndværkerfradrag, befordringsfradrag eller har du betalt børnebidrag i 2014, er det vigtigt at kontrollere, om SKAT har medtaget dine fradrag korrekt.

Seneste nyt om Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)

I de seneste uger er der kommet en række nyheder fra SKAT og Skatteministeriet om Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS). Få et hurtigt overblik over de gennemførte tiltag, samt mulige kommende tiltag, der endnu ikke er vedtaget.

Formueskattekursen afskaffes

Regeringen har den 5. februar 2015 ophævet formueskattekursen. Det er dog fortsat muligt at gennemføre generationsskifter – læs mere her.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Skal selskabet betale en frivillig acontoskat? – ofte vil det være et spørgsmål om rente, og om man ønsker pengene bundet i 20 måneder – læs her om fordele og ulemper. Bemærk venligst, at hvis et selskab via ansøgning skal nedsætte den ordinære acontoskat, skal det ske senest den 15. februar 2015.

Fordobling af fradraget for fagforeningskontingenter i 2015

Fradrag for fagforeningskontingenter stiger fra 3.000 kr. til 6.000 kr. i 2015.

Bosat i udlandet? Har du oprettet en NemKonto?

Mange udlændinge går glip af overskydende skat, fordi de ikke har en NemKonto. Er du bestyrelsesmedlem, honorarmodtager eller fraflyttet medarbejder ansat i Danmark, har du mulighed for at få din udenlandske bankkonto registreret som NemKonto.

PwC's tjekliste til selvangivelsen for indkomståret 2014

Til brug for udarbejdelse af selvangivelsen for selskaber kan du igen i år bruge PwC's tjekliste. Tjeklisten er ment som et hjælpeværktøj, og stiller en lang række spørgsmål, der alle er relevante for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Rusland fortsætter sin anti-offshore-kampagne

Et af de mest omtalte lovgivningsmæssige initiativer i Rusland i 2014 er nu blevet til lov. Virksomheder bør nu vurdere, hvilke potentielle konsekvenser disse anti-offshore-tiltag har på deres forretning. Se, hvilke konsekvenser loven har for din virksomhed.

EU’s koordineringsregler for social sikring har direkte virkning for EU-borgere i Danmark i forhold til børnechecken

Børnechecken og social dumping har senest været i fokus. Regeringen har instrueret Udbetaling Danmark i at følge EU’s koordineringsregler, hvilket strider mod bestemmelserne i dansk lovgivning. Rent juridisk er det dog klart, at sociale sikringsydelser skal reguleres efter EU-retten, da EU-borgeres rettigheder skal sikres på tværs af landegrænser efter EU’s grundlæggende principper.

Hvor lidt skal man arbejde, for at det ”tæller med”?

I en sag om social sikring, der verserer for EU-domstolen, har Generaladvokaten bekræftet, at der ikke gælder nogen nedre grænse for den tidsmæssige udstrækning af arbejdets omfang for at dette ”tæller med”, når det vurderes, i hvilken medlemsstat den sociale sikring skal indbetales.

Forslag om ændring af reglerne om begrænsning af selskabers rentefradrag

Rentefradragsbegrænsningsreglerne lempes for at sikre, at selskabers og koncerners fradragsret ikke begrænses som følge af kursudsving på obligationer og andre fordringer

Ny indberetningspligt vedtaget

Fra og med 1. januar 2016 skal erhvervelse og afståelse af unoterede aktier samt selskabers køb af egne aktier indberettes til SKAT.

Forslag om ændring af skattesatser for renter og royalty

Det er forslået at ændre skattesatserne for kildeskat på rente og royalty mv. samt skattesatsen for renter for begrænsede skattepligtige selskaber til 22 %.

Forslag til ændringer af kursgevinstloven

Regeringen har foreslået ændringer til kursgevinstloven, der skal lette den administrative byrde ved opgørelse af gevinster og tab på fordringer og gæld samt sikre, at forskellige opgørelsesprincipper ikke medfører forskydning af beskatning for både personer og selskaber.

Medarbejderinvesteringsselskaber

3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber.

Ændringer til dobbeltbeskatningsoverenskomster med Indien, Irland og Luxembourg samt indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana

Folketinget har vedtaget ændringer til dobbeltbeskatningsoverenskomster med Irland, Indien og Luxembourg. Derudover har Danmark og Ghana indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Læs mere om ændringerne og den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet

Der er foreslået en ændring af selskabsskatteloven, der skal sikre, at danske moderselskaber og udenlandske datterselskaber ikke opnår dobbelt ikke-beskatning ved udbytteudlodninger.

Investorerne tror på C20-selskaberne

Investorerne tror på C20-selskaberne, der i de første tre kvartaler af 2014 har haft en sund udvikling, både hvad angår omsætning og indtjening. C20-selskaberne har dog endnu ikke genvundet investeringslysten, viser en ny analyse fra PwC af C20-selskabernes regnskaber fra tredje kvartal 2014.

Regeringen indgår aftale om bekæmpelse af skattely

Regeringen har indgået aftale om en såkaldt “skattelypakke”. Det betyder blandt andet en forlængelse af den periode, hvor listerne over selskabers skattepligtige indkomst er offentliggjort, og indførelse af en ”omgåelsesklausul” i forbindelse med en række transaktioner.

Paying Taxes 2015: Skattebetaling i Europa

Paying Taxes 2015 er en undersøgelse foretaget af PwC og World Bank Group, der sammenligner skatten i 189 lande.

Lovforslag om lempelse af beskatningen af udbytte fra porteføljeaktier er vedtaget

Danske selskaber skal kun medregne 70 % af udbyttet fra unoterede porteføljeaktier til den skattepligtige indkomst for udbytte udloddet fra og med 1. januar 2015.

Investeringer i APEC-lande skaber nye vækstmuligheder

Topledere i Asien og Stillehavsområdet forventer at øge deres investeringer i APEC-landene. Det viser PwC’s 2014 APEC CEO Survey. Her får du de 10 vigtigste konklusioner fra undersøgelsen.

Styresignal om (ulovlige) aktionærlån

Aktionærlån til fysiske personer er siden den 14. august 2012 blevet undergivet dobbeltbeskatning. Nyt styresignal angiver, hvorledes denne dobbeltbeskatning kan undgås

Har du arbejdet i udlandet? Så bliver din årsopgørelse måske genoptaget, så du kan få penge tilbage fra SKAT

Praksis for beregning af personfradrag er blevet ændret med tilbagevirkende kraft for personer, der har været skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, og som i perioden 2010-2013 har selvangivet både dansk og udenlandsk indkomst.

Mobility survey 2014 – er tax equalisation modellen død?

PwC har i august og september 2014 talt med 193 executives fra virksomheder i hele verden med global mobility.

Nyt år og eventuelt ændrede regler i forhold til ansættelsesretten

I begyndelsen af det nye år forventes nye regler at træde i kraft om fratrædelsesgodtgørelse i funktionærlovens § 2a og om ophævelse af et ansættelsesforhold, når en medarbejder fylder 70 år (”70-års-reglen”).

Omlægning af kapitalpension til aldersopsparing – alle gode gange tre

Afgift på kapitalpensionsordning ved omlægning til en aldersopsparing samt udbetaling fra Lønmodtagerens Dyrtidsfond. Den 5. november er der fremsat forslag om forlængelse af perioden med den reducerede afgift på kapitalpensioner og nedsættelse af afgiften på udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.Om det er en god ide at benytte sig af tilbuddet kræver konkret rådgivning.

Skærpede dokumentationskrav ved visse afhentningskøb

SKAT har udsendt et styresignal, der skærper do-kumentationskravene for afhentningskøb, hvor be-talingen sker før eller i forbindelse med afhentningen

Udbyder din virksomhed elektroniske ydelser til private?

Så bemærk, at SKAT har udsendt en pressemeddelelse om de nye EU-momsregler for elektroniske ydelser, der træder i kraft den 1. januar 2015. SKAT er langt i processen med at identificere de berørte virksomheder og dermed klar til at følge op på håndhævelsen af de nye regler.

Kan kapitalforhøjelser i indiske datterselskaber udløse beskatning?

Har du et indisk datterselskab i koncernen? Så skal du være meget forsigtig, hvis der skal tilføres kapital til selskabet. Landsretten i Bombay har i oktober afgjort, at et datterselskab af Vodaphone ikke kunne beskattes af en kapitalforhøjelse, men de indiske skattemyndigheder har rejst krav i en lang række tilsvarende sager.

Kildeskattelovens § 48 E og lønkravet

Skatteministeriet har nu fremsat lovforslag om nedsættelse af lønkravet i kildeskattelovens § 48 E. Dette har betydning for ansættelser pr. 1. januar 2015.

Eksportrestriktioner mod Rusland kan udfordre virksomheder på toldområdet

Eksportrestriktioner mod Rusland kan udfordre de danske virksomheder i forhold til toldområdet – også selvom virksomhedernes eksporterede varer og teknologier ikke er omfattet af restriktionerne.

Fornyet klarhed om arbejde med rørledninger på den europæiske kontinentalsokkel

EU-sag om social sikring foreslår, at en EU-stat ikke kan opkræve sociale sikringsbidrag, når der lægges rør og ledninger på denne stats kontinentalsokkel. Sagen kan få betydning for virksomheder, der opererer med rørlægning på den europæiske kontinentalsokkel.

Kommende lovforslag om udvidet indberetningspligt på finansielle produkter

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2014/2015. Heraf fremgår, at regeringen i det næste folketingsår blandt andet påtænker at fremsætte lovforslag om udvidet indberetningspligt i forhold til finansielle produkter.

Nye regler på vej om beskatning af opsparing i ’medarbejderinvesteringsselskaber’

Regeringen har netop præsenteret den planlagte lovgivning for folketingsåret 2014/2015. Heri indgår blandt andet et lovforslag om mulighed for skatteudskydelse i relation til den planlagte forsøgsordning med ’medarbejderinvesteringsselskaber’, hvor medarbejdere via indskud af lønmidler investerer i den virksomhed, hvor de er ansat eller i underleverandører.

Digital indberetning af underskud

Fra og med indkomståret 2014 indberettes selvangivelsen for selskaber digitalt via SKATs nye system TastSelv Selskabsskat. Systemet forventes klar i marts 2015, men allerede nu er det muligt at indberette visse grundoplysninger.

Skattefrie omstruktureringer skal anmeldes til SKAT

Særlige regler giver selskaber og aktionærer adgang til at gennemføre fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger skattefrit. En ny bekendtgørelse indfører nu en pligt til at anmelde skattefrie omstruktureringer til SKAT.

Worldwide Tax Summaries 2014/15

World Wide Tax Summaries giver dig et samlet overblik over mere end 150 landes skatteregler på én gang. Vores lokale skatteeksperter i hvert land står bag vejledningen, hvilket sikrer dig en opdateret guide med seneste nyt inden for skattelovgivning, indkomstskatter, fradrag, koncernbeskatning, indirekte skatter og meget mere.

Lovforslag i høring om forhøjet befordringsfradrag

Der er fremsat lovforslag om at udvide kredsen af yderkommuner, som berettiger pendlere til forhøjet befordringsfradrag ved kørsel over 120 km.

Nyt håndhævelsesdirektiv vedtaget – nye regler for sikring af udstationerede arbejdstageres rettigheder i kampen mod social dumping

Den 15. maj 2014 blev håndhævelsesdirektivet endeligt vedtaget, og EU-landene får herigennem bedre mulighed for at sikre de rettigheder, den udstationerede medarbejder sikres igennem udstationeringsdirektivet. Udstationeringsdirektivet er i Danmark implementeret i udstationeringsloven. Vi kan forvente en klarere definition af udstationering, forbedret samarbejde imellem de nationale myndigheder samt forbedret klageadgang.

Obligatorisk Digital Post – datoen nærmer sig

Fra den 1. november i år skal det være slut med at modtage fysiske breve fra det offentlige. Fra denne dato bliver al kommunikation mellem myndigheder og borgere digital. Derfor skal alle personer (over 15 år) i Danmark have en Digital Postkasse. Reglerne om Digital Post gælder også for udenlandske medarbejdere, men særlige regler gør det imidlertid muligt at blive fritaget for den digitale postløsning.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.