Nyheder om skat

Håndværkerfradrag – genindført

Håndværkerfradraget er genindført for 2015 og har virkning fra den 1. januar 2015.

Vigtigheden af social sikring for forretningsrejsende medarbejdere er yderligere aktualiseret

Social sikring for forretningsrejsende medarbejdere i EU/EØS og Schweiz koordineres af en EU-forordning. Forordningen siger, at forretningsrejsende som udgangspunkt er omfattet af reglerne om social sikring i det land, hvor de arbejder. Dette skaber administrative og økonomiske konsekvenser for forretningsrejsende medarbejdere og virksomheder.

Del af retssikkerhedspakke sendt i høring – Færre kontrolbeføjelser til SKAT

Skatteministeren har den 17. august 2015 sendt det første lovforslag i de annoncerede retssikkerheds-pakker til høring. Heri afskaffes de kontrolbeføjelser, som SKAT fik i 2012. Skatteministeren har samti-dig annonceret, at der er nye regler på vej om genindførelse af selskabers adgang til at få omkostnings-godtgørelse samt nye regler om, at SKAT ikke kan indhente følsomme oplysninger fra teleselskaberne om deres kunders brug af mobiltelefon.

Genoptagelse af avancebeskatning af selvskabt knowhow

I anledning af en afgørelse fra Skatterådet har SKAT udsendt et styresignal, hvori der gives adgang til at fradrage visse forsøgs- og forskningsudgifter som anskaffelsessum, hvis der er sket afståelse af selvskabt knowhow.

Genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer

SKAT har udsendt et styresignal, hvorefter der fra og med indkomståret 2003 kan ske genoptagelse af skatteansættelser, hvor der er sket fuld genbeskatning af underskud fra udenlandske filialer i forbindelse med koncerninterne overdragelser eller flytning af ledelsens sæde. Genoptagelsen skyldes, at de danske regler har udgjort en hindring for etableringsfriheden efter EU-retten, idet der ikke er sket en lignende beskatning ved overdragelse af danske filialer.

Styresignaler om sambeskatning

SKATs nye digitale system (DIAS) har rejst flere fortolkningsspørgsmål vedrørende sambeskatning, som SKAT hen over sommeren har taget stilling til i en række styresignaler. Indholdet af disse gennemgås kort.

Få inspiration til at navigere på det russiske marked

Den russiske økonomi er fortsat inde i en svær periode, og de seneste ændringer af den skatte- og toldmæssige politik har gjort det endnu mere kompliceret at navigere på det russiske marked. En ny publikation – ”Doing business and investing in the Russian Federation” – giver en række praktiske, kortfattede og aktuelle oplysninger om, hvordan din virksomhed kan drive forretning i Rusland.

SKATs rentebetalinger skal følge det finansielle klima

Lovforslag om maksimum på skattekontoen og ændring af rentetillæg for selskabers acontoskat og afregning af indkomstskat.

Fradrag for småfornødenheder når man er ”på rejse”

Mange medarbejdere tror de opfylder betingelserne for at få fradrag for ”småfornødenheder”, når de arbejder langt væk fra hjemmet. Spekulationerne er bl.a. opstået, efter at et TV-program i marts 2015 bragte et indslag med udtalelsen: ”Er du en af de mange, der har arbejdsdage så langt væk fra din bopæl, at du ikke kan nå hjem igen samme dag, kan du muligvis få et skattefradrag til såkaldte småfornødenheder på 116 kroner om dagen – også selvom din arbejdsgiver allerede dækker udgifterne til mad og drikke”.

Eftergivelse af gæld på non-recourse vilkår er skattefri ifølge ny praksis fra Landsskatteretten

Ifølge ny praksis fra Landsskatteretten er eftergivelse af gæld på non-recourse vilkår i visse tilfælde skattefri for debitor. Genoptagelse af skatteansættelsen er relevant, hvis der er sket beskatning af eftergivelse af fysiske personers gæld på non-recourse vilkår. Den nye praksis bør desuden tages i betragtning ved planlægningen af finansieringsforholdene i fremtidige investeringer. Det er oplyst, at sagerne er indbragt for domstolene.

Valgbidrag – Ikke skattemæssigt fradrag, og skattemæssige konsekvenser for hovedaktionær

I øjeblikket er der måske nogle, der ønsker at yde støtte til de politiske partier i form af valgbidrag med videre. Ydes denne støtte igennem et selskab, er der grund til at være ekstra opmærksom.

Besvarer medarbejdere e-mails og foretager opkald ved ophold i andre lande? Dette kan have betydning for, hvor de er socialforsikret

Endelig dom fra EU-domstolen om, hvor lidt en medarbejder skal arbejde i en anden medlemsstat, for at arbejdet skal tages med i vurderingen af, hvilket lands regler om social sikring en medarbejder er omfattet af.

Højesteretsdom fastslår SKATs mulighed for at benytte subsidiær beskatningsret i dobbeltbeskatningsoverenskomst

Højesteret har ved en dom af den 9. december 2014 slået fast, at det er muligt for SKAT at benytte sig af den subsidiære beskatningsret i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, således at indkomst fra arbejde i Norge kom til beskatning i Danmark i en sag, hvor der var tale om dobbelt ikke-beskatning af indkomsten.

Klausuler i ansættelsesforhold reformeres i nyt lovforslag

Et nyt lovforslag fra beskæftigelsesministeriet har til formål at begrænse virksomheders brug af ansættelsesklausuler. Nuværende klausuler vil ikke kunne forlænges, hvis lovforslaget vedtages, og det er derfor vigtigt, at virksomheder er opmærksomme på ændringerne. Lovforslaget er fremsat den 29. april og forventes at blive vedtaget den 8. maj til ikrafttræden den 1. juli 2015.

Rusland ændrer reglerne om indregning af koncerninterne renter

Rusland har indført lovændringer, som ændrer reglerne for indregning af renteindtægter og udgifter i forbindelse med gældsforpligtelser fra kontrollerede transaktioner. Lovændringerne trådte i kraft pr. 1. januar 2015.

Udskydelse af fristen for indberetning af selskabsselvangivelser for 2014 og 2015

Fristen for indberetning af selskabsselvangivelser for 2014 og 2015 er nu udsat. Der er også ændret i sanktionen ved manglende indberetning af skattemæssige underskud.

Folketinget har vedtaget lovforslag om skattely

Folketinget har nu vedtaget skattelypakken. Der er dermed implementeret en omgåelsesklausul i dansk skatteret rettet mod grænseoverskridende transaktioner.

Ændring af reglerne om bindende svar

Bindende svar fra SKAT er ikke længere bindende.

Beskatning af trusts

Der er indført nye regler om beskatning af trusts for at sikre, at trusts ikke bliver anvendt til skatteunddragelse.

SKATs rentebetalinger skal følge det finansielle klima

Lovforslag om maksimum på skattekontoen og ændring af rentetillæg for selskabers acontoskat og afregning af indkomstskat.

Ny aftale om udveksling af skatteoplysninger mellem EU-landene

Ny aftale forpligter skattemyndighederne i EU-medlemslandene til at udveksle relevante skatteoplysninger. Oplysningspligten omfatter bindende svar med grænseoverskridende elementer og APA'er. SKAT har præciseret oplysningspligten i en nyligt udsendt skattemeddelelse.

Indstationerede medarbejdere påvirkes af nyt lovforslag om overførsel af opgaver fra kommunerne til Udbetaling Danmark

I et forsøg på at opnå ensartet praksis og øget retssikkerhed foreslås det i et nyt lovforslag, at en del af kommunernes opgaver i forhold til social sikring overføres til Udbetaling Danmark. Lovforslaget forventes vedtaget 1. maj 2015.

Forretningsrejsende risikerer fremover at blive socialforsikret i hvert arbejdsland

En ny sag ved EU-domstolen kan skabe vanskeligheder for din virksomheds forretningsrejsende i form af betaling af bidrag til arbejdslandene. Medarbejderne kan samtidig miste retten til fx arbejdsløshedsforsikring. Det er derfor mere end nogensinde vigtigt, at du har A1-dokumentationen for social sikring på plads.

Genbeskatning af udenlandske underskud – nyt styresignal giver mulighed for genoptagelse

Reglerne om ”fuld genbeskatning” af udenlandske underskud er blevet underkendt af EU-domstolen, og SKAT har netop udsendt høringsudkast til styresignal vedrørende underskud fra udenlandske faste driftssteder. Selskaber, der er blevet ”fuldt genbeskattet”, kan have ret til genoptagelse og nedsættelse af den skattepligtige indkomst.

Deadline for indsendelse af gaveskema er flyttet til 31. marts

Er I godkendt efter LL § 8A? Husk at deadline for at indsende gaveskema fra i år er flyttet til den 31. marts.

Kan man få fradrag for negative renter?

Bankerne har på det seneste luftet muligheden for, at kunderne skal betale renter for at have et indestående på en bankkonto. Det har i den forbindelse været uklart, hvorledes negative renter ville blive betragtet rent skattemæssigt.

Kursgevinstloven – væsentlige ændringer

Folketinget har vedtaget væsentlige ændringer til de regler, som gælder for tidspunktet for beskatning af kursgevinst og -tab. Ændringerne berører både personer og selskaber.

Negative renter er fradragsberettigede

SKAT har fastslået, at negative renter er fradragsberettigede.

Ændring af reglerne om begrænsning af selskabers rentefradrag

Folketinget har både lempet og skærpet de såkaldte rentefradragsbegrænsningsregler for selskaber, der har kurstab på fordringer. Der gives mulighed for at bruge de nye regler med tilbagevirkende kraft.

Gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet vedtaget

Der er nu vedtaget en ændring af selskabsskatteloven, der skal sikre, at danske moderselskaber og udenlandske datterselskaber ikke opnår dobbelt ikke-beskatning ved udbytteudlodninger.

Ændring af skattesatser for renter og royalty

Skattesatserne for kildeskat på rente og royalty mv. samt skattesatsen for renter for begrænsede skattepligtige selskaber bliver nedsat til 22 %.

Årsopgørelsen 2014 – husk at kontrollere dine fradrag

SKAT udsender årsopgørelserne for 2014 fra og med den 9. marts 2015. Skal du have håndværkerfradrag, befordringsfradrag eller har du betalt børnebidrag i 2014, er det vigtigt at kontrollere, om SKAT har medtaget dine fradrag korrekt.

Seneste nyt om Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)

I de seneste uger er der kommet en række nyheder fra SKAT og Skatteministeriet om Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS). Få et hurtigt overblik over de gennemførte tiltag, samt mulige kommende tiltag, der endnu ikke er vedtaget.

Formueskattekursen afskaffes

Regeringen har den 5. februar 2015 ophævet formueskattekursen. Det er dog fortsat muligt at gennemføre generationsskifter – læs mere her.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Skal selskabet betale en frivillig acontoskat? – ofte vil det være et spørgsmål om rente, og om man ønsker pengene bundet i 20 måneder – læs her om fordele og ulemper. Bemærk venligst, at hvis et selskab via ansøgning skal nedsætte den ordinære acontoskat, skal det ske senest den 15. februar 2015.

Fordobling af fradraget for fagforeningskontingenter i 2015

Fradrag for fagforeningskontingenter stiger fra 3.000 kr. til 6.000 kr. i 2015.

Bosat i udlandet? Har du oprettet en NemKonto?

Mange udlændinge går glip af overskydende skat, fordi de ikke har en NemKonto. Er du bestyrelsesmedlem, honorarmodtager eller fraflyttet medarbejder ansat i Danmark, har du mulighed for at få din udenlandske bankkonto registreret som NemKonto.

PwC's tjekliste til selvangivelsen for indkomståret 2014

Til brug for udarbejdelse af selvangivelsen for selskaber kan du igen i år bruge PwC's tjekliste. Tjeklisten er ment som et hjælpeværktøj, og stiller en lang række spørgsmål, der alle er relevante for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Rusland fortsætter sin anti-offshore-kampagne

Et af de mest omtalte lovgivningsmæssige initiativer i Rusland i 2014 er nu blevet til lov. Virksomheder bør nu vurdere, hvilke potentielle konsekvenser disse anti-offshore-tiltag har på deres forretning. Se, hvilke konsekvenser loven har for din virksomhed.

EU’s koordineringsregler for social sikring har direkte virkning for EU-borgere i Danmark i forhold til børnechecken

Børnechecken og social dumping har senest været i fokus. Regeringen har instrueret Udbetaling Danmark i at følge EU’s koordineringsregler, hvilket strider mod bestemmelserne i dansk lovgivning. Rent juridisk er det dog klart, at sociale sikringsydelser skal reguleres efter EU-retten, da EU-borgeres rettigheder skal sikres på tværs af landegrænser efter EU’s grundlæggende principper.

Hvor lidt skal man arbejde, for at det ”tæller med”?

I en sag om social sikring, der verserer for EU-domstolen, har Generaladvokaten bekræftet, at der ikke gælder nogen nedre grænse for den tidsmæssige udstrækning af arbejdets omfang for at dette ”tæller med”, når det vurderes, i hvilken medlemsstat den sociale sikring skal indbetales.

Forslag om ændring af reglerne om begrænsning af selskabers rentefradrag

Rentefradragsbegrænsningsreglerne lempes for at sikre, at selskabers og koncerners fradragsret ikke begrænses som følge af kursudsving på obligationer og andre fordringer

Ny indberetningspligt vedtaget

Fra og med 1. januar 2016 skal erhvervelse og afståelse af unoterede aktier samt selskabers køb af egne aktier indberettes til SKAT.

Forslag om ændring af skattesatser for renter og royalty

Det er forslået at ændre skattesatserne for kildeskat på rente og royalty mv. samt skattesatsen for renter for begrænsede skattepligtige selskaber til 22 %.

Forslag til ændringer af kursgevinstloven

Regeringen har foreslået ændringer til kursgevinstloven, der skal lette den administrative byrde ved opgørelse af gevinster og tab på fordringer og gæld samt sikre, at forskellige opgørelsesprincipper ikke medfører forskydning af beskatning for både personer og selskaber.

Medarbejderinvesteringsselskaber

3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber.

Ændringer til dobbeltbeskatningsoverenskomster med Indien, Irland og Luxembourg samt indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst med Ghana

Folketinget har vedtaget ændringer til dobbeltbeskatningsoverenskomster med Irland, Indien og Luxembourg. Derudover har Danmark og Ghana indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Læs mere om ændringerne og den nye dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet

Der er foreslået en ændring af selskabsskatteloven, der skal sikre, at danske moderselskaber og udenlandske datterselskaber ikke opnår dobbelt ikke-beskatning ved udbytteudlodninger.

Investorerne tror på C20-selskaberne

Investorerne tror på C20-selskaberne, der i de første tre kvartaler af 2014 har haft en sund udvikling, både hvad angår omsætning og indtjening. C20-selskaberne har dog endnu ikke genvundet investeringslysten, viser en ny analyse fra PwC af C20-selskabernes regnskaber fra tredje kvartal 2014.

Regeringen indgår aftale om bekæmpelse af skattely

Regeringen har indgået aftale om en såkaldt “skattelypakke”. Det betyder blandt andet en forlængelse af den periode, hvor listerne over selskabers skattepligtige indkomst er offentliggjort, og indførelse af en ”omgåelsesklausul” i forbindelse med en række transaktioner.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.