Nyheder om skat

Nordisk konvention om social sikring træder i kraft den 1. maj 2014

Der træder en ny nordisk konvention om social sikring i kraft den 1. maj 2014. Konventionen kan betyde en forringelse af rettigheder for medarbejderen, der udstationeres til de nordiske lande.

Socialforsikringskonvention med Kina træder i kraft den 14. maj 2014

Danmark har forhandlet en socialforsikringsaftale på plads med Kina. Konventionen træder i kraft den 14. maj 2014.

Ny fast track-ordning på vej

Regeringen har offentliggjort et udspil til en reform af international rekruttering, som skal fremme mulighederne for hurtig og fleksibel rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Digital Postkasse – et krav også for udenlandske medarbejdere

Fra 1. november 2014 skal alle borgere i Danmark have en Digital Postkasse til modtagelse af post fra det offentlige. Kravet om digital post er et skridt i retningen af en større effektivisering igennem digitalisering af danskernes hverdag. Den lovpligtige postløsning skal således gradvist erstatte den fysiske post. Særlige regler gør det dog muligt at blive fritaget fra at anvende Digital Post.

Nye regler for beskatning af aktier giver stor risiko for en ekstrem høj beskatning

Nye regler for beskatning af aktieavance og udbytte betyder, at beskatningen af visse former for aktieafståelse for både personer og selskaber strammes helt urimeligt. I realiteten genindføres dele af den såkaldte iværksætterskat, som ellers blev fjernet med virkning fra 2013. Faktisk kan der nemt blive tale om beskatning, selv om man slet ikke har haft nogen gevinst.

Skattekreditordningen

Vækstplanen, der blev vedtaget i Folketinget i 2013, medførte en udvidelse af den såkaldte skattekreditordning. Læs mere om ordningen og mulighederne her, samt hvem i PwC, der står klar til at besvare dine spørgsmål om ordningen.

SKAT lemper praksis for arbejdsudleje

SKAT lemper praksis for arbejdsudlejeskat i et nyt styresignal, som netop er sendt i høring. Der er lagt op til en mere præcis praksis, som i højere grad inddrager internationale skatteretlige kriterier, og hvor det er en forudsætning for reglernes anvendelse, at den danske virksomhed reelt udøver arbejdsgiverbeføjelser.

Rusland påbegynder 'deoffshorisation' af dets økonomi

Rusland har påbegyndt ’deoffshorisation’ af dets økonomi. Konceptet 'deoffshorisation' kan være med til at ændre den russiske skattelovgivning, så det vil blive muligt for Rusland at modtage skatteindtægter fra offshoreselskaber. I forhold til deoffshorisation-tiltag, har Rusland til hensigt bl.a. at introducere CFC-regler og konceptet om retmæssig ejer. Dette betyder, at som øvrige lande, tager Rusland nu også et skridt mod større gennemsigtighed i beskatningen af internationale transaktioner og holdingstrukturer. Hvordan vil disse ændringer påvirke erhvervslivet i Rusland?

Danmark indgår socialforsikringskonvention med Kina

Danmark har som et af de første lande i EU indgået en socialforsikringskonvention med Kina. Konventionen giver danske virksomheder, som udstationerer medarbejdere til Kina, mulighed for at spare visse kinesiske sociale afgifter.

Mulighed for genoptagelse af skatteansættelse – udenlandsk indkomst

Medarbejdere, der har været udstationerede til udlandet, kan have overskydende skat til gode.

Selvangivelsen 2013 – har du styr på dine fradrag?

Husk at kontrollere, om SKAT har fået alle oplysninger med på din årsopgørelse. Har du bl.a. ret til håndværkerfradrag, eller har du betalt underholdsbidrag i 2013, har SKAT ikke nødvendigvis modtaget oplysninger herom, og du vil derfor selv skulle selvangive de fradragsberettigede beløb.

Spansk krav om rapportering af formue uden for Spanien

Hvis ikke formue uden for Spanien rapporteres på en særlig blanket 720 senest 31. marts 2014, kan de spanske myndigheder beskatte formuen, som var det en skattepligtig indkomst i 2013.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Skal selskabet betale en frivillig acontoskat? – ofte vil det være et spørgsmål om rente, og om man ønsker pengene bundet i 20 måneder – læs her om fordele og ulemper.

Kan man få en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet uden beskatning?

Og skal man beskattes af et arbejdsgiverbetalt SIM-kort til en iPad/tablet? Skatterådet opsummerer i et nyt bindende svar, hvad der er ret og vrang ved beskatning af iPads/tablets og arbejdsgiverbetalt bredbånd.

Aktieløn – Nyt om beskatning af RSU’er med gradvis modning

Ny afgørelse bidrager med yderligere klarhed over beskatningen af RSU'er med gradvis modning.

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait. Overenskomsten har virkning fra den 1. januar 2014.

Social sikring – medarbejderens bopæl under lup

Der sker lige nu udviklinger i forhold til reglerne om koordinering af social sikring. En arbejdsgruppe i EU er ved at se nærmere på, hvordan medarbejderens bopæl fastlægges. Samtidig har EU vedtaget en ny henstilling, som forbedrer rettighederne, når en dansk virksomhed udstationerer en medarbejder, som har bopæl uden for Danmark.

Vigtige datoer 2014

Oversigt over vigtige datoer i 2014 for indberetning/indbetaling af moms, skat mv.

Stadig renterabatter at hente på restskatten

Rentesatsen på restskat er ændret til 3 %. Det er en markant nedjustering i forhold til tidligere på året, hvor SKAT mere end fordoblede rentesatsen til hele 6,2 %. Der er dog stadig rabatter at hente, hvis man betaler restskatten hurtigt, fortæller PwC’s skatteekspert Søren Bech.

Dansk lov om FATCA

Den danske lov om FATCA blev vedtaget den 20. december 2013. For finansielle virksomheder betyder FATCA, at der skal implementeres nye processer – det gælder også selvom den finansielle virksomhed i dag ikke har amerikanske kunder eller investorer. Læs nærmere om, hvad FATCA betyder for din virksomhed.

Rusland blandt top 10 forbedrede lande med bedre vilkår for virksomheder

Rusland ligger blandt top 10 forbedrede lande, der har forbedret vilkårene for virksomheder, ifølge Verdensbankens ”Doing Business 2014”. De forbedrede vilkår i Rusland ses bl.a. ved adgang til elektricitet, registrering af ejendom, opstart af virksomhed, handel på tværs af grænser og byggetilladelser.

Europa-Kommissionen foreslår ændringer til moder- og datterselskabsdirektivet

Den 25. november 2013 foreslog Europa-Kommissionen ændringer til moder-/datterselskabsdirektivet, som kan få betydning for beskatning af udbytter udbetalt fra danske selskaber.

Er Kroatien interessant for dig?

Kroatiens optagelse i EU har også betydning i forhold til social sikring. Fra den 1. juli 2013 gælder reglerne om social sikring i EF-forordningerne 883/2004 og 987/2009 også i forhold til Kroatien. Det betyder udvidede rettigheder for udsendte arbejdstagere til Kroatien, og for kroatiske statsborgere i Danmark.

Direktører med bopæl i udlandet og ansvar i flere lande – hvad med dansk skat og sociale bidrag?

Når en direktør med bopæl i udlandet udfører opgaver for et dansk koncernrelateret selskab, kan der – selv om der ikke foreligger en ansættelseskontrakt mellem de to parter – alligevel opstå forpligtelser i forhold til dansk skat m.v.

Paying Taxes 2014

Danmark er blandt de lande i EU og EFTA, som beskatter selskabers overskud hårdest. Det viser den årlige undersøgelse ”Paying Taxes 2014”, der er foretaget af PwC og Verdensbanken/IFC.

Finanslov 2014 fremrykker dele af Vækstplanen

Regeringen indgår aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti som betyder, at visse dele af Vækstplanen, som blev vedtaget i foråret 2013, nu fremrykkes, så lempelserne træder i kraft allerede fra 2014.

PwC's tjekliste til selvangivelsen for indkomståret 2013

For nogle selskaber er arbejdet med selvangivelsen for 2013 allerede godt i gang, mens det for andre står på dagsordenen i starten af det nye år. Til brug for udarbejdelse af selvangivelsen kan du igen i år bruge PwC's tjekliste. Tjeklisten er ment som et hjælpeværktøj, og stiller en lang række spørgsmål, der alle er relevante for opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Nye tiltag på skatteområdet i Rusland skaber tillid for udenlandske investorer

De russiske myndigheder udarbejder nu en fælles holdning til uklare skattemyndighedsmæssige og selskabsskattemæssige problemstillinger. De nye tiltag har til formål at sikre et fald i antallet af skattesager ved domstolene mellem de russiske skattemyndigheder og skatteyderne. Tiltagene udspringer af myndighedernes ønske om at skabe tillid for udenlandske investorer.

Ny afgørelse om arbejdsudleje og outsourcing

Ny afgørelse om arbejdsudlejereglerne kaster mere lys over, hvornår en ydelse kan anses for at være permanent outsourcet og dermed ikke omfattet af arbejdsudlejereglerne.

Russiske Fjernøsten: Investorer opnår 0 % skat af overskud

Se, hvordan du som investor kan opnå 0 % skat af overskuddet i fem år på investeringsprojekter i det russiske Fjernøsten. Rusland introducerer nye skattelettelser, som skal fremme udenlandske investeringer i det russiske Fjernøsten. Målgruppen er industrier inden for fiskeri, bilproduktion, energi og transport.

Exit-beskatning af selskaber – nye regler om henstand

Skatteministeriet har sendt et udkast til lovforslag i høring, som indfører en henstandsordning for dansk exit-skat for selskaber fra og med indkomståret 2013. Samtidig gives i visse tilfælde adgang til genoptagelse og tilbagebetaling af skat for selskaber, der har betalt exit-skat i indkomstårene 2008-2012.

Internationale nyheder i oktober

Nyhedsbrevet International Tax News. Edition 10. October 2013 giver en kortfattet analyse af udvalgte ændringer til lovgivning, retspraksis og dobbeltbeskatningsoverenskomster i hele verden.I denne måned kan særligt nyhederne vedrørende Frankrig, Grækenland, Portugal, Holland og Brasilien have interesse for danske multinationale selskaber.

Regeringens lovprogram for 2013/14

I umiddelbar forlængelse af Folketingets åbning den 1. oktober 2013 blev regeringens lovprogram for 2013/14 offentliggjort. Programmet indeholder en lang række ændringer inden for skat, moms og afgifter. Vi gengiver her den del af lovprogrammet, der hører under Skatteministeriet.

I hvor lang tid har man haft fri bil, hvis der køres blot én gang privat i en gulpladebil?

Bliver man fanget i at køre privat i en gulpladebil, bliver man beskattet af fri bil i hele brugerperioden – medmindre man via en kørebog beviser, at der er tale om et enkelttilfælde.

Fri viden om 150 landes skatteregler

Få fri adgang til viden om over 150 landes skatteregler for både selskaber og personer. Hent adgang til PwC's Worldwide Tax Summaries online, som iBook eller download som PDF.

Rusland er klar til forandring

Rusland har sikret sin position i gruppen af hurtigt voksende vækstmarkeder og har nu et behov for at opbygge en robust og innovativ økonomisk vækstmodel. Få en status på vækstudviklingen i de russiske regioner, og hvorfor World Economic Forum afholder det næste møde i Moskva med temaet 'Russia’s Regions: Drivers of Growth'.

Digitale indberetninger til SKAT

Fra og med 1. juli 2013 skal indberetninger om udbytte og frivillige acontoskattebetalinger ske digitalt i TastSelv Erhverv. Læs her, hvordan PwC kan hjælpe din virksomhed.

Skattereform i Mexico

Mexicos regering fremsatte den 8. september forslag til en 2014 skattereform for kongressen. Forslaget indeholder væsentlige ændringer til skattelovgivningen, som kan være interessante for danske virksomheder med aktiviteter i Mexico.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Skal dit selskab indbetale frivillig acontoskat inden 20. november? PwC har lavet et notat, der giver dig et godt grundlag for at træffe den rigtige beslutning. Læs endvidere om muligheden for at få nedsat den ordinære acontoskatterate og fristen herfor den 15. oktober.

Er dine udenlandske medarbejderes konti registreret korrekt?

SKAT har netop igangsat en proces for at nedbringe antallet af konti med et indestående, hvor ejeren ikke entydigt kan identificeres. Undlader man som kontohaver at reagere, vil indeståendet efter en periode blive inddraget til statskassen.

Rusland følger den globale tendens og strammer kontrollen for virksomheders finansielle forretninger

Rusland følger den globale tendens og strammer gradvist kontrollen for virksomheder og borgeres finansielle forretninger. Derved bringer de sig på niveau med FATF og OECD’s retningslinjer. Kontrollen er generelt blevet forstærket ved vedtagelsen af nye love, og dette har bidraget positivt til gennemsigtigheden på det russiske marked samt forøget sikkerheden for udenlandske investorer, der allerede er etableret eller planlægger at etablere sig i Rusland.

SKATs ejendomsvurderinger har været forkerte. Få et tjek hos PwC.

Er din ejendomsvurdering korrekt? Med et tjek hos PwC er du klædt godt på til evt. at påklage vurderingerne.

OECD's Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting

OECD offentliggjorde den 19. juli 2013 deres Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting.OECD's Action Plan identificerer nøgleområder i det internationale skattesystem, der giver multinationale virksomheder anledning til at overveje især deres eksisterende transfer pricing set-up og finansielle struktur. Dokumentet bygger videre på de tidligere identificerede fokusområder i Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)-rapporten fra februar og tilføjer retning og tidshorisont for det fremtidige arbejde på området.

Exit-beskatning af selskaber – Danske regler er ikke i overensstemmelse med EU-retten

EU-Domstolen har den 18. juli 2013 underkendt danske regler om exit-beskatning af selskaber, der flytter aktivitet til en anden EU/EØS-medlemsstat. Dommens resultat var ventet og er i overensstemmelse med Domstolens tidligere praksis. De danske regler bør nu ændres, og det må forventes, at der indføres en genoptagelsesadgang for selskaber, der tidligere er blevet ramt af de EU-stridige danske regler, og som derfor kan have et krav på tilbagebetaling af den opkrævede danske skat.

Få en god start på det russiske marked

Overvejer du muligheden for at etablere virksomhed eller investere i Rusland? Føler du dig rustet til at udnytte de investeringsmuligheder, der findes i Rusland? Du kan nu finde hjælp og inspiration i PwC's publikation ”Doing business and investing in the Russian Federation”.

Får du fordele af Vækstplan DK?

Folketinget har nu vedtaget vækstplanen. Formålet med vækstplanen er at øge vækst og beskæftigelse i Danmark, og planen vil derfor kunne gavne dig og din virksomhed. Læs her om mulighederne inden for selskabs- og virksomhedsskat, personskat samt moms og afgifter.

Internationale nyheder i juni

Få overblik over de vigtigste internationale nyheder på skatteområdet. Læs blandt andet om Cyperns attraktive selskabsbeskatning, dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Holland og Indien samt beneficial ownership ved udbytte fra Kina til Hong Kong. Har din virksomhed aktiviteter i disse lande, så vær opmærksom på de seneste skatteændringer.

Ændring af reglerne om forskerbeskatning på vej

Der er stillet forslag om ophævelse af den såkaldte "koncernregel", hvilket kan have betydning for personer, der gerne vil vende tilbage til Danmark og arbejde for en tidligere arbejdsgiver.

De danske SMV-virksomheder kan næsten ikke mærke Vækstplanen

Vækstplan DK er et skridt i den rigtige retning, men der skal mere til, før virksomhederne for alvor kan mærke en styrket konkurrenceevne og evne til at fastholde og skabe nye job i Danmark. Det viser en ny pulsmåling fra revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC’s Erhvervspanel Puls.

Befordringsfradrag ved skattefri lønindkomst

En ny kendelse fra Landskatteretten viser, at også medarbejdere med en skattefritaget lønindkomst fra en international organisation har ret til befordringsfradrag mellem hjem og arbejde.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.