Nyheder om skat

Kildeskattelovens § 48 E og lønkravet

Skatteministeriet har nu fremsat lovforslag om nedsættelse af lønkravet i kildeskattelovens § 48 E. Dette har betydning for ansættelser pr. 1. januar 2015.

Skærpede dokumentationskrav ved visse afhentningskøb

SKAT har udsendt et styresignal, der skærper do-kumentationskravene for afhentningskøb, hvor be-talingen sker før eller i forbindelse med afhentningen

Udbyder din virksomhed elektroniske ydelser til private?

Så bemærk, at SKAT har udsendt en pressemeddelelse om de nye EU-momsregler for elektroniske ydelser, der træder i kraft den 1. januar 2015. SKAT er langt i processen med at identificere de berørte virksomheder og dermed klar til at følge op på håndhævelsen af de nye regler.

Kan kapitalforhøjelser i indiske datterselskaber udløse beskatning?

Har du et indisk datterselskab i koncernen? Så skal du være meget forsigtig, hvis der skal tilføres kapital til selskabet. Landsretten i Bombay har i oktober afgjort, at et datterselskab af Vodaphone ikke kunne beskattes af en kapitalforhøjelse, men de indiske skattemyndigheder har rejst krav i en lang række tilsvarende sager.

Eksportrestriktioner mod Rusland kan udfordre virksomheder på toldområdet

Eksportrestriktioner mod Rusland kan udfordre de danske virksomheder i forhold til toldområdet – også selvom virksomhedernes eksporterede varer og teknologier ikke er omfattet af restriktionerne.

Fornyet klarhed om arbejde med rørledninger på den europæiske kontinentalsokkel

EU-sag om social sikring foreslår, at en EU-stat ikke kan opkræve sociale sikringsbidrag, når der lægges rør og ledninger på denne stats kontinentalsokkel. Sagen kan få betydning for virksomheder, der opererer med rørlægning på den europæiske kontinentalsokkel.

Kommende lovforslag om udvidet indberetningspligt på finansielle produkter

Regeringen har netop offentliggjort lovprogrammet for folketingsåret 2014/2015. Heraf fremgår, at regeringen i det næste folketingsår blandt andet påtænker at fremsætte lovforslag om udvidet indberetningspligt i forhold til finansielle produkter.

Nye regler på vej om beskatning af opsparing i ’medarbejderinvesteringsselskaber’

Regeringen har netop præsenteret den planlagte lovgivning for folketingsåret 2014/2015. Heri indgår blandt andet et lovforslag om mulighed for skatteudskydelse i relation til den planlagte forsøgsordning med ’medarbejderinvesteringsselskaber’, hvor medarbejdere via indskud af lønmidler investerer i den virksomhed, hvor de er ansat eller i underleverandører.

Digital indberetning af underskud

Fra og med indkomståret 2014 indberettes selvangivelsen for selskaber digitalt via SKATs nye system TastSelv Selskabsskat. Systemet forventes klar i marts 2015, men allerede nu er det muligt at indberette visse grundoplysninger.

Skattefrie omstruktureringer skal anmeldes til SKAT

Særlige regler giver selskaber og aktionærer adgang til at gennemføre fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og aktieombytninger skattefrit. En ny bekendtgørelse indfører nu en pligt til at anmelde skattefrie omstruktureringer til SKAT.

Worldwide Tax Summaries 2014/15

World Wide Tax Summaries giver dig et samlet overblik over mere end 150 landes skatteregler på én gang. Vores lokale skatteeksperter i hvert land står bag vejledningen, hvilket sikrer dig en opdateret guide med seneste nyt inden for skattelovgivning, indkomstskatter, fradrag, koncernbeskatning, indirekte skatter og meget mere.

Lovforslag i høring om forhøjet befordringsfradrag

Der er fremsat lovforslag om at udvide kredsen af yderkommuner, som berettiger pendlere til forhøjet befordringsfradrag ved kørsel over 120 km.

Nyt håndhævelsesdirektiv vedtaget – nye regler for sikring af udstationerede arbejdstageres rettigheder i kampen mod social dumping

Den 15. maj 2014 blev håndhævelsesdirektivet endeligt vedtaget, og EU-landene får herigennem bedre mulighed for at sikre de rettigheder, den udstationerede medarbejder sikres igennem udstationeringsdirektivet. Udstationeringsdirektivet er i Danmark implementeret i udstationeringsloven. Vi kan forvente en klarere definition af udstationering, forbedret samarbejde imellem de nationale myndigheder samt forbedret klageadgang.

Obligatorisk Digital Post – datoen nærmer sig

Fra den 1. november i år skal det være slut med at modtage fysiske breve fra det offentlige. Fra denne dato bliver al kommunikation mellem myndigheder og borgere digital. Derfor skal alle personer (over 15 år) i Danmark have en Digital Postkasse. Reglerne om Digital Post gælder også for udenlandske medarbejdere, men særlige regler gør det imidlertid muligt at blive fritaget for den digitale postløsning.

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Folketinget har i dag, den 9. september 2014, vedtaget et indgreb mod utilsigtet brug af virksomhedsordningen. Benytter du virksomhedsordningen, er det vigtigt, at du kender indholdet af den nye lov. PwC har derfor udarbejdet et kort notat, der fortæller om konsekvenserne. Derudover kan du kontakte os for en drøftelse af de konkrete konsekvenser for dig.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Skal dit selskab indbetale frivillig acontoskat inden 20. november? PwC har udfærdiget et notat, der giver dig et godt grundlag for at træffe den rigtige beslutning. Læs endvidere om muligheden for at få nedsat den ordinære acontoskatterate og fristen herfor den 15. oktober.

Beløbsgrænsen i små fonde stiger fra 250.000 kr. til 1 mio. kr.

Beløbsgrænsen i små fonde forhøjes den 1. september 2014 fra 250.000 kr. til 1 mio. kr. Det gælder også eksisterende fonde.

Genbeskatning af udenlandske underskud – danske regler er i strid med EU-retten

EU-domstolen har underkendt danske regler om genbeskatning af underskud fra faste driftssteder i udlandet. De danske regler, der var gældende frem til 2005, medførte betydelige negative skattemæssige konsekvenser for danske selskaber, der ønskede at overdrage aktivitet til et andet koncernforbundet selskab. Danske selskaber, som er blevet ramt af reglerne, kan derfor have krav på tilbagebetaling af dansk skat. EU-domstolens afgørelse kan også have betydning for danske regler om ”skyggesambeskatning”, ligesom afgørelsen også kan få betydning for koncerner, som har valgt international sambeskatning.

Rusland strammer krav i transfer pricing-reglerne

Se hvad de nye krav betyder for din forretning i Rusland i forhold til beløbsgrænser, transfer pricing-sager og -dokumentation.

Regeringen strammer reglerne for brug af virksomhedsordningen

Regeringen har i dag, den 11. juni 2014 fremsat et nyt lovforslag, der strammer reglerne for brug af virksomhedsordningen. Lovforslaget har til formål at forhindre, at erhvervsdrivende bruger virksomhedsordningen i strid med lovens formål. Læs her mere om, hvad lovforslaget kan betyde for dig.

Skal man betale selskabsskat uden at have tjent penge?

Hvis ikke min virksomhed tjener penge, så skal jeg heller ikke betale selskabsskat. Det lyder måske rigtigt for de fleste, men det er ikke længere tilfældet. Fra 2013 er reglerne, der gør det muligt for virksomheder at rykke virksomhedens skattemæssige underskud frem, nemlig blevet ændret.

Lovforslag om nye regler for opholds- og arbejdstilladelse i Grønland i forbindelse med anlægsfasen af storskalaprojekter

Nyt lovforslag giver mulighed for opholds- og arbejdstilladelse ved beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft på særlige vilkår i Grønland. Det forventes, at der bliver behov for udenlandsk arbejdskraft i forbindelse med storskalaprojekter i Grønland.

Ny publikation stiller skarpt på etablering af virksomhed på det russiske marked

En helt ny 2014-udgave af publikationen “Doing Business and Investing in the Russian Federation” er netop udkommet. Formålet med publikationen er at hjælpe virksomheder og andre med at etablere virksomhed og investere i Rusland.

Apps som medarbejdergode – Skattefrit for modtageren, eller ej?

Mange virksomheder vælger i dag at øge fokus på medarbejdernes sundhed. Initiativer, der fremmer medarbejderens helbred, kan også være med til at sænke omkostninger forbundet med sygefravær. Spørgsmål om beskatning af en sundhedsfremmende app er blevet besvaret i en sag fra Skatterådet.

Regeringens nye vækstplan

Regeringen har præsenteret en ny vækstplan, der forbedrer betingelserne for investering, digitalisering og vækst i SMV-virksomheder. Læs om de væsentligste skatte- og afgiftsmæssige elementer i regeringens nye vækstplan.

De kinesiske skattemyndigheder har offentliggjort deres holdning til koncerninterne ydelser og management fees

Har du stået foran udfordringer med at fratrække og udbetale service fees i Kina? De seneste kommentarer fra de kinesiske skattemyndigheder til FN kan give os en idé om de kinesiske skattemyndigheders holdning til koncerninterne ydelser og management fees, herunder emner som fastsættelse af servicetype og armslængdepriser.

Nordisk konvention om social sikring træder i kraft den 1. maj 2014

Der træder en ny nordisk konvention om social sikring i kraft den 1. maj 2014. Konventionen kan betyde en forringelse af rettigheder for medarbejderen, der udstationeres til de nordiske lande.

Socialforsikringskonvention med Kina træder i kraft den 14. maj 2014

Danmark har forhandlet en socialforsikringsaftale på plads med Kina. Konventionen træder i kraft den 14. maj 2014.

Ny fast track-ordning på vej

Regeringen har offentliggjort et udspil til en reform af international rekruttering, som skal fremme mulighederne for hurtig og fleksibel rekruttering af højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Digital Postkasse – et krav også for udenlandske medarbejdere

Fra 1. november 2014 skal alle borgere i Danmark have en Digital Postkasse til modtagelse af post fra det offentlige. Kravet om digital post er et skridt i retningen af en større effektivisering igennem digitalisering af danskernes hverdag. Den lovpligtige postløsning skal således gradvist erstatte den fysiske post. Særlige regler gør det dog muligt at blive fritaget fra at anvende Digital Post.

Nye regler for beskatning af aktier giver stor risiko for en ekstrem høj beskatning

Nye regler for beskatning af aktieavance og udbytte betyder, at beskatningen af visse former for aktieafståelse for både personer og selskaber strammes helt urimeligt. I realiteten genindføres dele af den såkaldte iværksætterskat, som ellers blev fjernet med virkning fra 2013. Faktisk kan der nemt blive tale om beskatning, selv om man slet ikke har haft nogen gevinst.

Skattekreditordningen

Vækstplanen, der blev vedtaget i Folketinget i 2013, medførte en udvidelse af den såkaldte skattekreditordning. Læs mere om ordningen og mulighederne her, samt hvem i PwC, der står klar til at besvare dine spørgsmål om ordningen.

SKAT lemper praksis for arbejdsudleje

SKAT lemper praksis for arbejdsudlejeskat i et nyt styresignal, som netop er sendt i høring. Der er lagt op til en mere præcis praksis, som i højere grad inddrager internationale skatteretlige kriterier, og hvor det er en forudsætning for reglernes anvendelse, at den danske virksomhed reelt udøver arbejdsgiverbeføjelser.

Rusland påbegynder 'deoffshorisation' af dets økonomi

Rusland har påbegyndt ’deoffshorisation’ af dets økonomi. Konceptet 'deoffshorisation' kan være med til at ændre den russiske skattelovgivning, så det vil blive muligt for Rusland at modtage skatteindtægter fra offshoreselskaber. I forhold til deoffshorisation-tiltag, har Rusland til hensigt bl.a. at introducere CFC-regler og konceptet om retmæssig ejer. Dette betyder, at som øvrige lande, tager Rusland nu også et skridt mod større gennemsigtighed i beskatningen af internationale transaktioner og holdingstrukturer. Hvordan vil disse ændringer påvirke erhvervslivet i Rusland?

Danmark indgår socialforsikringskonvention med Kina

Danmark har som et af de første lande i EU indgået en socialforsikringskonvention med Kina. Konventionen giver danske virksomheder, som udstationerer medarbejdere til Kina, mulighed for at spare visse kinesiske sociale afgifter.

Mulighed for genoptagelse af skatteansættelse – udenlandsk indkomst

Medarbejdere, der har været udstationerede til udlandet, kan have overskydende skat til gode.

Selvangivelsen 2013 – har du styr på dine fradrag?

Husk at kontrollere, om SKAT har fået alle oplysninger med på din årsopgørelse. Har du bl.a. ret til håndværkerfradrag, eller har du betalt underholdsbidrag i 2013, har SKAT ikke nødvendigvis modtaget oplysninger herom, og du vil derfor selv skulle selvangive de fradragsberettigede beløb.

Spansk krav om rapportering af formue uden for Spanien

Hvis ikke formue uden for Spanien rapporteres på en særlig blanket 720 senest 31. marts 2014, kan de spanske myndigheder beskatte formuen, som var det en skattepligtig indkomst i 2013.

Kan frivillig indbetaling af acontoskat betale sig?

Skal selskabet betale en frivillig acontoskat? – ofte vil det være et spørgsmål om rente, og om man ønsker pengene bundet i 20 måneder – læs her om fordele og ulemper.

Kan man få en arbejdsgiverbetalt iPad/tablet uden beskatning?

Og skal man beskattes af et arbejdsgiverbetalt SIM-kort til en iPad/tablet? Skatterådet opsummerer i et nyt bindende svar, hvad der er ret og vrang ved beskatning af iPads/tablets og arbejdsgiverbetalt bredbånd.

Aktieløn – Nyt om beskatning af RSU’er med gradvis modning

Ny afgørelse bidrager med yderligere klarhed over beskatningen af RSU'er med gradvis modning.

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsaftale med Kuwait. Overenskomsten har virkning fra den 1. januar 2014.

Social sikring – medarbejderens bopæl under lup

Der sker lige nu udviklinger i forhold til reglerne om koordinering af social sikring. En arbejdsgruppe i EU er ved at se nærmere på, hvordan medarbejderens bopæl fastlægges. Samtidig har EU vedtaget en ny henstilling, som forbedrer rettighederne, når en dansk virksomhed udstationerer en medarbejder, som har bopæl uden for Danmark.

Stadig renterabatter at hente på restskatten

Rentesatsen på restskat er ændret til 3 %. Det er en markant nedjustering i forhold til tidligere på året, hvor SKAT mere end fordoblede rentesatsen til hele 6,2 %. Der er dog stadig rabatter at hente, hvis man betaler restskatten hurtigt, fortæller PwC’s skatteekspert Søren Bech.

Dansk lov om FATCA

Den danske lov om FATCA blev vedtaget den 20. december 2013. For finansielle virksomheder betyder FATCA, at der skal implementeres nye processer – det gælder også selvom den finansielle virksomhed i dag ikke har amerikanske kunder eller investorer. Læs nærmere om, hvad FATCA betyder for din virksomhed.

Rusland blandt top 10 forbedrede lande med bedre vilkår for virksomheder

Rusland ligger blandt top 10 forbedrede lande, der har forbedret vilkårene for virksomheder, ifølge Verdensbankens ”Doing Business 2014”. De forbedrede vilkår i Rusland ses bl.a. ved adgang til elektricitet, registrering af ejendom, opstart af virksomhed, handel på tværs af grænser og byggetilladelser.

Europa-Kommissionen foreslår ændringer til moder- og datterselskabsdirektivet

Den 25. november 2013 foreslog Europa-Kommissionen ændringer til moder-/datterselskabsdirektivet, som kan få betydning for beskatning af udbytter udbetalt fra danske selskaber.

Er Kroatien interessant for dig?

Kroatiens optagelse i EU har også betydning i forhold til social sikring. Fra den 1. juli 2013 gælder reglerne om social sikring i EF-forordningerne 883/2004 og 987/2009 også i forhold til Kroatien. Det betyder udvidede rettigheder for udsendte arbejdstagere til Kroatien, og for kroatiske statsborgere i Danmark.

Direktører med bopæl i udlandet og ansvar i flere lande – hvad med dansk skat og sociale bidrag?

Når en direktør med bopæl i udlandet udfører opgaver for et dansk koncernrelateret selskab, kan der – selv om der ikke foreligger en ansættelseskontrakt mellem de to parter – alligevel opstå forpligtelser i forhold til dansk skat m.v.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.