Nyt om regnskab og revision

Her kan du løbende finde nyheder om regnskab og revision. Læs mere om, hvordan PwC kan hjælpe dig med revision.

Årsregnskabsloven – Er du klar?

Lov nr. 738 af 1. juni 2015 – den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001.

IFRS 15 - udskydelse og ændringsforslag til Revenue from Contracts with Customers

I slutningen af juli besluttede IASB at udskyde implementeringen af den nye omsætningsstandard IFRS 15 til 1. januar 2018, eftersom der stadig forelå enkelte uklarheder, som skulle adresseres. IASB har desuden foreslået en række ændringerne til IFRS 15. Standardens ker-neprincipper er uændrede, men forslaget sigter mod delvist at lette virksomhe-dens byrde ved transitionen til IFRS 15 og samtidig adressere nogle af de mere komplekse problemstillinger, der opstår i forbindelse med indregning af omsæt-ning.

IFRS illustrativt koncernregnskab for 2015

PwC’s modelregnskab for 2015 for koncerner, der aflægger regnskab efter IFRS, er nu tilgængeligt.

Solvens II-standarder: Endelig udgave er offentliggjort

Den sidste og endelige udgave af Solvens II tekniske standarder (ITS) og Guidelines er offentliggjort af EIOPA.

PwC udbygger sine relationer til Horsens

PwC samarbejder i dag med en række større og mindre kunder i Horsens og rykker nu tættere på for at udbygge sine relationer til det lokale erhvervsliv. Med virkning pr. 1. juli 2015 vender Kurt Beck Pedersen med revisionskontoret Pluspartner ”hjem” til PwC.

Indberet ejerforhold inden den 15. juni 2015

Husk at indberette ejerforhold for din virksomhed elektronisk via Det Offentlige Ejerregister inden den 15. juni 2015.

Ændring til årsregnskabsloven er vedtaget

Folketinget vedtog den 21. maj 2015 ændringen af årsregnskabsloven og forskellige andre love. Lovforslaget er resultatet af et nyt regnskabsdirektiv fra EU, hvor der samtidig tilsigtes en større harmonisering med de internationale regnskabsstandarder.

Ændrede krav til børsnoterede selskaber

Der er kommet ændrede krav til børsnoterede selskaber for delårsrapporter og flagning af storaktionærer. Det skyldes en nylig vedtaget ændring af værdipapirhandelsloven.

Ændringer til selskabsloven og årsregnskabslovens § 74

Årsregnskabslovens § 74 ophæves, og samtidig foretages der en række materielle ændringer af selskabsloven bl.a. i relation til indløsning af minoritetsandele, mulighed for delvis indbetaling af overkurs i anpartsselskaber og omdannelse af andelsselskab til et aktieselskab etc.

Den ændrede økonomiske situation i olie- og gasindustrien kan potentielt medføre nedskrivningsbehov

Læs om de typiske udfordringer i praksis ved udførelse af impairment-test for udvindingsvirksomheder i en situation, hvor råvarepriserne er faldet væsentligt over de seneste måneder.

For virksomheder med regnskabsafslutning 31. marts 2015. Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten og hvilke nye standarder er trådt i kraft?

Publikationen gennemgår fokusområder i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet pr. 31. marts 2015, herunder fokusområder i forbindelse med nedskrivningstest. Herudover gennemgås de nye standarder og ændringer til standarder, som har effekt fra 1. april 2015.

Hvilke nye IFRS-standarder træder i kraft med effekt for 2015-regnskabet?

Denne publikation beskriver hvilke nye IFRS-standarder, der har træder i kraft og har effekt på regnskabsaflæggelsen for 2015 eller senere regnskabsår, herunder bl.a. effekten af de nye standarder om indregning af omsætning (IFRS 15) og finansielle instrumenter (IFRS 9). Samtidig gennemgås alle ændringer til eksisterende standarder, som har ikrafttræden for 2015 eller senere.

Regnskabsmæssige implikationer af negative renter

Nationalbankens nedsættelse af indskudsrenten til p.t. -0,75 % betyder, at nogle pengeinstitutter har besluttet delvist at overvælte denne omkostning på kunderne ved at kræve rentebetaling for indskud på visse indlånskonti. Hvordan skal en sådan negativ rente behandles regnskabsmæssigt?

Nye krav til revisionen i finansielle virksomheder

Finanstilsynet har 15. december 2014 udsendt en ny revisionsbekendtgørelse for finansielle virksomheder (bek. 1392/2014). En af bekendtgørelsens væsentligste ændringer er, at kravene til den operationelle revision af virksomhedernes aktiviteter udvides. Læs mere om hvad ændringerne får af betydning for din virksomhed.

Nye regler om regnskabsmæssig sikring

Denne publikation giver dig et indblik i de nye regler om regnskabsmæssig sikring. Se, hvad det kan betyde for din virksomhed, herunder de nye muligheder som IFRS 9 giver for regnskabsmæssig sikring med optioner.

Seneste nyt om IFRS - februar 2015

Bliv opdateret på de seneste IFRS-nyheder med seneste udgave af IFRS News.

Gennemgang af forslaget til ændring af årsregnskabsloven

Læs vores publikation om forslaget til ændring af årsregnskabsloven. Erhvervs- og vækstministeren offentliggjorde den 28. januar 2015 et lovforslag om ændring af årsregnskabsloven. Ændringen skyldes et nyt EU-regnskabsdirektiv og et ønske om at opdatere og tilpasse loven til de internationale regnskabsregler.

Se top fem tips til nedskrivning af ikke-finansielle anlægsaktiver

Faldet i olieprisen og den begrænsede vækst i EURO-zonen sætter endnu engang nedskrivninger i fokus! Se top 5 tips til din nedskrivningstest test for ikke-finansielle anlægsaktiver.

Regnskabshåndbogen 2015

Regnskabshåndbogen giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.

Klarhed omkring rapportering under Solvens II

Den 2. december sendte EIOPA det andet sæt af Implementing Technical Standards (ITS) og Guidelines for Solvens II i høring. ITS og Guidelines henholdsvis udstikker tekniske krav, der gælder direkte for forsikringsselskaber, og vejleder på tværs af alle tre søjler samt giver vejledning til lovgivere omkring gennemførelsen af Solvens II. Med dette andet sæt ITS og Guidelines har EIOPA sendt det sidste store udestående angående rammerne omkring Solvens II i høring.

Investorerne tror på C20-selskaberne

Investorerne tror på C20-selskaberne, der i de første tre kvartaler af 2014 har haft en sund udvikling, både hvad angår omsætning og indtjening. C20-selskaberne har dog endnu ikke genvundet investeringslysten, viser en ny analyse fra PwC af C20-selskabernes regnskaber fra tredje kvartal 2014.

Nyt krav om miljørapportering for de største danske virksomheder

Regeringen har sendt et lovforslag i høring om ændring af årsregnskabsloven, der gør det obligatorisk for de ca. 1100 største virksomheder i Danmark at forholde sig til miljøet, når de udarbejder deres årsregnskab.

Puls: Hvordan påvirkes du af ændringen af årsregnskabsloven?

Erhvervsstyrelsen har sendt et forslag i høring til den største ændring af årsregnskabsloven (ÅRL) siden 2001. Ændringen har især indflydelse på små virksomheder. Hvordan påvirker de nye regler din virksomhed? Deltag i pulsmålingen og sæt spot på, hvordan de nye regler påvirker dansk erhvervsliv.

Årsnyt - Let din regnskabsaflæggelse

I Årsnyt 2014 har vi samlet de vigtigste nyheder indenfor årsregnskabsloven, IFRS, børsret og selskabsret – alt sammen med henblik på at du kan være bedst muligt forberedt på den kommende regnskabsaflæggelse for 2014.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.