Satser, beløbsgrænser og vigtige datoer*

Vær opmærksom på, at indholdet på disse sider alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Det giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer.

Satser, beløbsgrænser og datoer er opdateret pr. 2/4 2014, medmindre andet fremgår specifikt

Aktieindkomst

  2012 2013 2014
Progressionsgrænse for aktieindkomst - 48.300 49.200
For ægtefæller maks 96.600 96.600 98.400
Skat af aktieindkomst under progressionsgrænsen 27% 27% 27%
Skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen 42% 42% 42%

Beskæftigelsesfradrag

  2012 2013 2014
Fradraget beregnes af samme grundlag som AM-bidraget, dvs. lønvederlag og lign.      
Fradraget udgør 4,40% 6,95% 7,65%
og maksimeres til 14.100 22.300 25.000

Enlige forsørgere

Fra indkomståret 2014 gives et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

  2012 2013 2014
Fradraget udgør - - 5,4%
og maksimeres til - - 17.700

Dødsbo

Beskatning

  2012 2013 2014
Skatteprocent 50% 50% 50%
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 1.900 1.900 2.000
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned 5.200 5.200 5.300
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 62.300 62.300 63.500
Beløbsgrænser for skattefrihed:      
Boets aktiver og nettoformue 2.595.100 2.595.100 2.641.900
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing 152.200 152.200 155.000
Grænse for opkrævning af restskat 32.700 32.700 33.300
Grænse for udbetaling af overskydende skat 2.800 2.800 2.900

Boafgift

  2012 2013 2014
Bundfradrag ved boafgift 264.100 264.100 268.900
Boafgiftsprocent 15% 15% 15%
Tillægsboafgiftsprocent 25% 25% 25%
 

Ejendom

Ejendomsværdiskat

  2012 2013 2014
Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlig 174.600 174.600 177.800
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 268.600 268.600 273.500
Ejendomsværdiskattesats      
- af ejendomsværdi under progressionsgrænsen 1% 1% 1%
- af ejendomsværdi over progressionsgrænsen 3% 3% 3%
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller tidligere   0,2% 0,2%
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller tidligere, dog max. 1.200 kr.   0,4% 0,4%
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret, dog max. 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger1 0,4% 0,4% 0,4%
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat      
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 % minus 900 kr. 20% 20% 20%
- ikke-pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 % 20% 20% 20%

1) Adgangen til at få nedslag i ejendomsværdiskatten er udvidet til også at omfatte personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, når disse betaler ejendomsværdiskat af fast ejendom i Danmark. Beregningsgrundlaget skal opgøres efter de danske skatteregler. Reglerne har virkning fra og med indkomståret 2013.

Grundskyld

  2012 2013 2014
Øvrige ejendomme 16 - 34‰ 16 - 34‰ 16 - 34‰
Landbrugsejendomme 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰

Tinglysningsafgift

  2012 2013 2014
Tinglysning af ejerskiftedokument1 0,6%+1.400 0,6%+1.400 0,6%+1.660
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder1 1,5%+1.400 1,5%+1.400 1,5%+1.660
Tinglysning af ejendomsforbehold1 1,5%+1.400 1,5%+1.400 1,5%+1.660
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder 1.400 1.400 1.660

1) 2014-satserne gælder fra 1/7 2013.

 

Etablerings- og iværksætterkonto

  2012 2013 2014
Indskuddet skal andrage mindst 5.000 kr. og kan højst udgøre 60 % af nettolønindtægten. Dog kan der altid indskydes 250.000 kr. af nettolønindtægten eller overskuddet fra den selvstændige virksomhed.      
Mindstegrænsen for etablering af selvstændig virksomhed udgør 80.000 80.000 81.500

Forskerordningen (midlertidigt arbejde i Danmark)

  2012 2013 2014
Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 26% 26% 26%
Månedsløn min. (før sociale bidrag og AM-bidrag mv. men efter ATP) 69.300 69.300 70.600

Gaveafgift

  2012 2013 2014
Bundfradrag ved gaveafgift 58.700 58.700 59.800
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 20.500 20.500 20.900
Gaveafgiftsprocent 15% 15% 15%
Gaveafgiftsprocent 36,25% 36,25% 36,25%

Klage, bindende svar mv.

  2012 2013 2014
Gebyr for bindende svar 300 300 400
Gebyr for omgørelse 2.100 2.100 2.200
Klageafgift Landsskatteretten – ny struktur pr. 1. januar 2014 800 800 -
Gebyr for klage til Skatteankeforvaltningen1 - - 400

1) Fra den 1. januar 2014 er det kun muligt at få prøvet en afgørelse på skatteområdet ved én administrativ klageinstans, og der er indført en skatteankeforvaltning. Skatteankeforvaltningens opgaver varetages af Skatteankestyrelsen. Klager, der skal behandles af et ankenævn eller Landsskatteretten, indsendes fra 1. januar 2014 til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen visiterer klager og har endvidere kompetence til at træffe afgørelse i en række sager. Der kan således fra den 1. januar 2014 ikke længere klages til Landsskatteretten over en afgørelse fra et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn. Det betyder, at en eventuel klage skal indbringes for domstolene. Gebyr for klage udgør pr. 1. januar 2014 400 kr.

Kursgevinster- og tab

  2012 2013 2014
Bundgrænse for personers kursgevinst/tab1 2.000 2.000 2.000

1) Samlet bagatelgrænse for nettogevinst/-tab på fordringer, gæld i fremmed valuta og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger

Kørsel, rejser mv.

Befordringsfradrag

  2012 2013 2014
0-24 km 0 0 0
25-120 km 2,10 2,13 2,10
121 > km1 1,05 1,07 1,05

Fradraget kan kun foretages for det faktiske antal arbejdsdage, dvs. ikke for sygedage, feriedage og fridage. Om man har benyttet cykel, tog, egen bil eller andet transportmiddel er derimod underordnet.

Tillæg: Fra og med 2002 er der indført tillæg til befordringsfradraget. Tillægget udgør i 2013 33 % af befordringsfradraget dog maks. 7.900 kr. Tillægget udgør i 2014 37 % af befordringsfradraget dog maks. 8.900 kr. Overstiger indkomsten i 2013 (før AM-bidrag) 248.700 kr., reduceres tillægget gradvist. I 2014 er indkomstgrænsen 253.200 kr.

1) For pendlere i visse udkantskommuner beregnes fradraget for befordring over 120 km med 2,13 kr. pr. km. hhv. med 2,10 kr. pr. km.

Kørselsgodtgørelse

Skattefri kørselsgodtgørelse1

  2012 2013 2014
Indtil 20.000 3,80 3,82 3,73
Ud over 20.000 2,10 2,13 2,10
Egen cykel/EU knallert 0,50 0,51 0,51

1) Hvis den ansatte selv afholder udgifterne til erhvervsmæssig kørsel, kan disse godtgøres af arbejdsgiveren med skattefri befordringsgodtgørelse. Satserne gælder ved benyttelse af egen bil/motorcykel/cykel/EU-knallert.

Skattefri rejsegodtgørelse

  2012 2013 2014
Logi pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter1 eller 195 195 199
Kost og småfornødenheder pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter1 eller 455 455 464
Skattefri udbetaling trods refusion efter regning, procent af kostsats, 25 % - 113,75 116

1) Satserne gælder rejse med overnatning både i Danmark og udland.
Skattefriheden for kostgodtgørelse efter satsen bortfalder efter udstationering i 12 mdr. på samme sted.

Delvis fri kost, reduktion for:

  2012 2013 2014
Morgenmad 15% 15% 15%
Frokost 30% 30% 30%
Middag 30% 30% 30%
Loft over rejsefradrag 50.000 25.000 25.500
 

Ligningsmæssige fradrag

BoligJobordning1

  2012 2013 2014
Fradrag pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år - 15.000 15.000

1) Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse af hjemmet (samt for arbejde udført i fritidsboliger fra 22. april 2013) er genindført fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014.
Fradraget henføres som udgangspunkt til det år, hvor der er betalt for arbejdet. Betales arbejdet inden 1. marts i året efter udførelsesåret, henføres fradraget til udførelsesåret. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, der betales den 1. marts 2015 eller senere. Fradraget forudsætter elektronisk betaling samt indberetning til SKAT. .

Generelt

  2012 2013 2014
Gaver til almenvelgørende formål, maks. fradragsberettiget beløb pr. år 14.500 14.500 14.800
Fradrag for faglige kontingenter, maksimalt 3.000 3.000 3.000
Fradrag for A-kasse Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud
Andre lønmodtagerudgifter, beløbsgrænse1 5.500 5.500 5.600

1) Andre lønmodtagerudgifter kan kun fratrækkes mod dokumentation og kun med det beløb, hvormed de tilsammen overstiger 5.600 kr.
 

Omkostninger ved skattesager

Godtgørelsen ydes til dækning af personers udgifter til sagkyndig bistand mv. i klage- og domstolssager vedrørende skatter, moms og afgifter

  2012 2013 2014
Medhold i fuld/overvejende grad1, godtgørelse 100% 100% 100%
Andre sager, godtgørelse 50% 50% 50%

1) Medhold i overvejende grad dvs. medhold med mere end 50 % i forhold til den nedlagte påstand i sagen

Pensionsbeskatning

  2012 2013 2014
Grænse for indskud på kapitalpension1 46.000 0 0
Grænse for indskud på aldersopsparing - 27.600 28.100
Opfyldningsfradrag 46.000 46.000 46.900
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.507.900 2.507.900 2.553.100
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende livrente2 50.000 50.000 50.900

1) Fra den 1. januar 2013 kunne der ikke længere opnås fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner. Dette gælder både private og arbejdsgiveradministrerende kapitalpensioner. Der er i stedet oprettet en ny pensionsform kaldet aldersopsparing uden fradragsret.

2) Indskud på op til 50.900 kr. til følgende forsikringer er fuld fradragsberettigede i den personlige indkomst, dvs. at de har en fradragseffekt på op til 51,5 % ekskl. arbejdsmarkedsbidrag:

  • Pensionsordninger med løbende udbetalinger (ophørende livrenter)
  • Rateforsikringer i pensionsøjemed
  • Rateopsparinger

Personalegoder

Arbejdsrelaterede personalegoder

  2012 2013 2014
Bagatelgrænse 5.500 5.500 5.600

Bagatelgrænse og julegaver

  2012 2013 2014
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder, i alt pr. år   1.000 1.100
Julegave i naturalier – beskatning, hvis markedsværdi overstiger 700 700 800
Kontanter/gavekort Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud

Fri bil

Beløbsgrænser for beregning af værdien af fri bil til rådighed

  2012 2013 2014
- min. bilværdi for beregningen 160.000 160.000 160.000
- værdien beregnes med 25 % op til beløbsgrænsen og med 20 % af resten 300.000 300.000 300.000
- andel af nyvognsprisen, der beregnes af biler der er mere end 36 måneder gamle1 75% 75% 75%

1) Fra 1. januar 2013 sker nedsættelsen til 75 % først efter 36 måneder regnet fra første indregistrering. Denne ændring gælder også allerede indregistrerede biler.

Gratialer

  2012 2013 2014
Bundfradrag ved jubilæums- og fratrædelsesgratialer 8.000 8.000 8.000
Skattepligtig andel af gratialet efter modregning af bundfradrag (A-indkomst) 100% 100% 100%

Internet

Internet med adgang til arbejdsgivers netværk = skattefri
Internet uden adgang til arbejdsgivers netværk = beskatning af fri telefon

Kost og logi

  2012 2013 2014
Normal værdi pr. år 36.795 37.700 38.410
Fri kost pr. dag 75 75 75
Delvis fri kost – 2 måltider pr. dag 60 65 65
Delvis fri kost – 1 måltid pr. dag 40 40 40

Lystbåd

  2012 2013 2014
Lystbåd til rådighed for en ansat sættes til en procentdel af bådens værdi pr. uge 2% 2% 2%

PC

  2012 2013 2014
Arbejds-pc, ingen beskatning1 0 0 0

1) Der gælder særlige regler for beskatning, såfremt pc’en indgår i en aftale om lønomlægning.

Sommerbolig

Sommerbolig til rådighed for ansatte sættes til en procentdel af sommerboligens værdi pr. uge

  2012 2013 2014
Ugerne 22-34: Ejendomsværdi pr. 1/10 før rådighedsåret 0,5% 0,5% 0,5%
Øvrige uger: Ejendomsværdi pr. 1/10 før rådighedsåret 0,25% 0,25% 0,25%

Telefon

  2012 2013 2014
Beskatning af fri telefon 2.500 2.500 2.600
Beskatning af fri telefon for ægtefæller reduceres med 25% (pr. ægtefælle) - 1.875 1.950
Min. samlet beløb til beskatning af fri telefon for ægtepar for at opnå 25 % nedslag 3.300 3.300 3.400
 

Rentesatser mv.

Diskontoen

14. maj 2001   4,50% p.a.
31. august 2001   4,25% p.a.
18. september 2001   3,75% p.a.
9. november 2001   3,25% p.a.
6. december 2002   2,75% p.a.
7. marts 2003   2,50% p.a.
6. juni 2003   2,00% p.a.
2. december 2005   2,25% p.a.
3. marts 2006   2,50% p.a.
9. juni 2006   2,75% p.a.
4. august 2006   3,00% p.a.
6. oktober 2006   3,25% p.a.
8. december 2006   3,50% p.a.
9. marts 2007   3,75% p.a.
7. juni 2007   4,00% p.a.
4. juli 2008   4,25% p.a.
8. oktober 2008   4,50% p.a.
7. november 2008   4,00% p.a.
5. december 2008   3,50% p.a.
16. januar 2009   2,75% p.a.
6. marts 2009   2,00% p.a.
3. april 2009   1,75% p.a.
11. maj 2009   1,40% p.a.
8. juni 2009   1,20% p.a.
14. august 2009   1,10% p.a.
28. august 2009   1,00% p.a.
15. januar 2010   0,75% p.a.
9. december 2011   0,75% p.a.
1. juni 2012   0,25% p.a.
6. juli 2012   0,00% p.a.

Nationalbankens udlånsrente

1. februar 2002   3,55% p.a.
9. august 2002   3,50% p.a.
30. august 2002   3,45% p.a.
6. december 2002   2,95% p.a.
7. marts 2003   2,70% p.a.
23. maj 2003   2,65% p.a.
6. juni 2003   2,15% p.a.
2. december 2005   2,40% p.a.
17. februar 2006   2,50% p.a.
3. marts 2006   2,75% p.a.
9. juni 2006   3,00% p.a.
4. august 2006   3,25% p.a.
6. oktober 2006   3,50% p.a.
8. december 2006   3,75% p.a.
9. marts 2007   4,00% p.a.
7. juni 2007   4,25% p.a.
16. maj 2008   4,35% p.a.
4. juli 2008   4,60% p.a.
8. oktober 2008   5,00% p.a.
25. oktober 2008   5,50% p.a.
7. november 2008   5,00% p.a.
5. december 2008   4,25% p.a.
19. december 2008   3,75% p.a.
16. januar 2009   3,00% p.a.
6. marts 2009   2,25% p.a.
3. april 2009   2,00% p.a.
11. maj 2009   1,65% p.a.
8. juni 2009   1,55% p.a.
14. august 2009   1,45% p.a.
28. august 2009   1,35% p.a.
25. september 2009   1,25% p.a.
11. december 2009   1,20% p.a.
8. januar 2010   1,15% p.a.
15. januar 2010   1,05% p.a.
8. april 2011   1,30% p.a.
8. juli 2011   1,55% p.a.
4. november 2011   1,20% p.a.
9. december 2011   0,80% p.a.
25. maj 2012   0,60% p.a.
1. juni 2012   0,45% p.a.
6. juli 2012   0,20% p.a.
25. jnauar 2013   0,30% p.a.
3. maj 2013   0,20% p.a.

Restskat/overskydende skat

  2012 2013 2014
Indregningsgrænsen for restskat 18.300 18.300 18.700
Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 5,4% 4,7% 5,0%
For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 5,4% 4,7% 5,0%
Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 0,5% 0,5% 0,5%
Dag-til-dag-rente ved frivillig indbetaling af restskat 3,4% 2,7% 3,0%

Skatteprocenter og bundfradrag

  2012 2013 2014
Kommune- og kirkeskat (gennemsnit) 25,65% 25,63% 25,62%
Sundhedsbidrag - 6% 5%
Bundskat til staten 4,64% 5,83% 6,83%
Beregnes af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst      
Topskatteprocent 15% 15% 15%
Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv nettokapitalindkomst over samlet grundbeløb ud over bundfradrag 389.900 421.000 449.100
Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (enlige) 40.000 40.000 40.800
Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (ægtefæller) 80.000 80.000 81.600
Udligningsskat1 6% 6% 6%
Beregnes af skattepligtige pensionsudbetalinger ud over udligningsskattegrænsen 362.800 362.800 369.400
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 121.000 121.000 123.200
Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8% 8%
Skatteloft (personlig indkomst), ekskl. kirkeskat 51,5% 51,7% 51,7%
Skatteloft (kapitalindkomst), ekskl. kirkeskat 45,5% 43,5% 42%
Personfradrag for alle over 18 år 42.900 42.000 42.800
Personfradrag for børn/unge under 18 år 32.200 31.500 32.100
Seniornedslag2
Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret - 20.700 21.100
1) Der indførtes fra 2011 en midlertidig udligningsskat på 6 %. Udligningsskatten skal betales af de samlede skattepligtige pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 369.400 kr i 2014. Udnytter den ene ægtefælles ikke sit bundfradrag, kan der i 2014 overføres op til 123.200 kr. med fradrag af personlig indkomst til den anden ægtefælles bundfradrag. I skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget.
Satsen på 6 % nedsættes for indkomståret 2015 og for hvert efterfølgende indkomstår med 1 procentenhed i forhold til satsen for det nærmest forudgående indkomstår. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør satsen 0 %.
2) Personer født i 1946-1952, som arbejder, kan få et skattenedslag såfremt en række betingelser opfyldes. Ej uddybet.

Afskrivninger

  2012 2013 2014
Driftsmidler og skibe, maks. 25% 25% 25%
Driftsmidler afskrevet på særskilt konto, maks. 19% 19% 17%
Vindmøller med en kapacitet over 1 MW anskaffet 1/1 2013 eller senere &3160; 15% 15%
Infrastrukturanlæg, maks. 7% 7% 7%
Bygninger, maks. 4% 4% 4%
Småaktiver (fradragsgrænse) 12.300 12.300 12.600
Goodwill, maks. (goodwill erhvervet før 31/12 1997 afskrives med maks. 10% årligt) 1/7 1/7 1/7

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget

For anskaffelser af driftsmidler fra og med 30. maj 2012 til og med 31.december 2013, kan afskrivningsgrundlaget forhøjes med 15% for nye driftsmidler, eksklusive personbiler og skibe.

Ved nye driftsmidler forstås driftsmidler, der anskaffes af den skattepligtige som fabriksnye.

Diverse fradrag

Generelt

  2012 2013 2014
Gaver til almenvelgørende formål, maks. fradragsberettiget beløb pr. år 14.500 14.500 14.800
Fradrag for faglige kontingenter, maks.   3.000 3.000
Fradrag for A-kasse Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud

Repræsentation/personaleudgifter

  2012 2013 2014
Rejse- og overnatningsudgifter      
- Personale 100% 100% 100%
- Kunder, leverandører og rådgivere m.fl. 25% 25% 25%
Bespisning      
- Personale, herunder møder og fester 100% 100% 100%
- Generalforsamling, bestyrelse mv. 100% 100% 100%
- Forretningsforbindelser 25% 25% 25%
Gaver      
- Personale 100% 100% 100%
- Forretningsforbindelser 25% 25% 25%
Receptioner/jubilæer      
- Kun personale 100% 100% 100%
- Kun forretningsforbindelser 25% 25% 25%
- Blandet deltagelse – primært personale 25% / 100% 25% / 100% 25% / 100%
- Blandet deltagelse – primært forretningsforbindelser 25% 25% 25%

Ejendom

Dækningsafgift

  2012 2013 2014
Dækningsafgiftpligtige ejendomme1 0 - 10‰ 0 - 10‰ 0 - 10‰

1) Dækningsafgift påhviler som udgangspunkt ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed.

Grundskyld

  2012 2013 2014
Øvrige ejendomme 16 - 34‰ 16 - 34‰ 16 - 34‰
Landbrugsejendomme 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰

Tinglysningsafgift

  2012 2013 2014
Tinglysning af ejerskiftedokument1 0,6% + 1.400 0,6% + 1.400 0,6% + 1.660
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder1 1,5% + 1.400 1,5% + 1.400 1,5% + 1.660
Tinglysning af ejendomsforbehold1 1,5% + 1.400 1,5% + 1.400 1,5% + 1.660
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder 1.400 1.400 1.660

1) 2014-satserne gælder fra 1/7 2013.

Etablerings- og iværksætterkonto

  2012 2013 2014
Maks. henlæggelse af nettoindtægt, dog altid 250.000 kr. af nettolønindtægt 60% 60% 60%
Min. indskud 5.000 5.000 5.000
Bindingspligt 100% 100% 100%
Grænse for etablering (min. anskaffelsessum) 80.000 80.000 81.500

Klage, bindende svar mv.

  2012 2013 2014
Gebyr for bindende svar - 300 400
Gebyr for omgørelse - 2.100 2.200
Klageafgift Landsskatteretten – ny struktur pr. 1. januar 2014 - 800 -
Gebyr for klage til Skatteankeforvaltningen1 - - 400
1) Fra den 1. januar 2014 er det kun muligt at få prøvet en afgørelse på skatteområdet ved én administrativ klageinstans, og der er indført en skatteankeforvaltning. Skatteankeforvaltningens opgaver varetages af Skatteankestyrelsen. Klager, der skal behandles af et ankenævn eller Landsskatteretten, indsendes fra 1. januar 2014 til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen visiterer klager og har endvidere kompetence til at træffe afgørelse i en række sager. Der kan således fra den 1. januar 2014 ikke længere klages til Landsskatteretten over en afgørelse fra et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn. Det betyder, at en eventuel klage skal indbringes for domstolene. Gebyr for klage udgør pr. 1. januar 2014 400 kr.

Omkostninger ved skattesager

Godtgørelsen ydes til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. i klage- og domstolssager vedrørende skatter, moms og afgifter

  2012 2013 2014
Personer      
Medhold i fuld/overvejende grad1, godtgørelse 100% 100% 100%
Andre sager, godtgørelse 50% 50% 50%
Selskaber      

Selskaber og fonde mv. har som udgangspunkt fradrag udgifter til skattesager, der er indbragt eller anlagt den 14. juni 2009 eller senere. For udgifter vedrørende sager, der er anlagt før denne dato, kan selskaber og fonde mv. som udgangspunkt søge om omkostningsgodtgørelse efter samme regler som fysiske personer, jf. ovenfor.

1) Medhold i overvejende grad dvs. medhold med mere end 50 % i forhold til den nedlagte påstand i sagen

Rentesatser mv.

Diskontoen

14. maj 2001   4,50% p.a.
31. august 2001   4,25% p.a.
18. september 2001   3,75% p.a.
9. november 2001   3,25% p.a.
6. december 2002   2,75% p.a.
7. marts 2003   2,50% p.a.
6. juni 2003   2,00% p.a.
2. december 2005   2,25% p.a.
3. marts 2006   2,50% p.a.
9. juni 2006   2,75% p.a.
4. august 2006   3,00% p.a.
6. oktober 2006   3,25% p.a.
8. december 2006   3,50% p.a.
9. marts 2007   3,75% p.a.
7. juni 2007   4,00% p.a.
4. juli 2008   4,25% p.a.
8. oktober 2008   4,50% p.a.
7. november 2008   4,00% p.a.
5. december 2008   3,50% p.a.
16. januar 2009   2,75% p.a.
6. marts 2009   2,00% p.a.
3. april 2009   1,75% p.a.
11. maj 2009   1,40% p.a.
8. juni 2009   1,20% p.a.
14. august 2009   1,10% p.a.
28. august 2009   1,00% p.a.
15. januar 2010   0,75% p.a.
9. december 2011   0,75% p.a.
1. juni 2012   0,25% p.a.
6. juli 2012   0,00% p.a.

Nationalbankens udlånsrente

1. februar 2002   3,55% p.a.
9. august 2002   3,50% p.a.
30. august 2002   3,45% p.a.
6. december 2002   2,95% p.a.
7. marts 2003   2,70% p.a.
23. maj 2003   2,65% p.a.
6. juni 2003   2,15% p.a.
2. december 2005   2,40% p.a.
17. februar 2006   2,50% p.a.
3. marts 2006   2,75% p.a.
9. juni 2006   3,00% p.a.
4. august 2006   3,25% p.a.
6. oktober 2006   3,50% p.a.
8. december 2006   3,75% p.a.
9. marts 2007   4,00% p.a.
7. juni 2007   4,25% p.a.
16. maj 2008   4,35% p.a.
4. juli 2008   4,60% p.a.
8. oktober 2008   5,00% p.a.
25. oktober 2008   5,50% p.a.
7. november 2008   5,00% p.a.
5. december 2008   4,25% p.a.
19. december 2008   3,75% p.a.
16. januar 2009   3,00% p.a.
6. marts 2009   2,25% p.a.
3. april 2009   2,00% p.a.
11. maj 2009   1,65% p.a.
8. juni 2009   1,55% p.a.
14. august 2009   1,45% p.a.
28. august 2009   1,35% p.a.
25. september 2009   1,25% p.a.
11. december 2009   1,20% p.a.
8. januar 2010   1,15% p.a.
15. januar 2010   1,05% p.a.
8. april 2011   1,30% p.a.
8. juli 2011   1,55% p.a.
4. november 2011   1,20% p.a.
9. december 2011   0,80% p.a.
25. maj 2012   0,60% p.a.
1. juni 2012   0,45% p.a.
6. juli 2012   0,20% p.a.
25. jnauar 2013   0,30% p.a.
3. maj 2013   0,20% p.a.

Restskat/overskydende skat

  2012 2013 2014
Restskat opkræves med tillæg af 4,3% 3,9% 4,6%
Godtgørelse, overskydende skat 0,8% 0,4% 1,1%
Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,2% 0,1% 0,3%
Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,2% 0,1% 0,3%

Rentefradragsbeskæring

  2012 2013 2014
Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter 21.300.000 21.300.000 21.300.000

Skatteprocenter

  2012 2013 2014
A/S, ApS, IVS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25% 25% 24,5%
Andelsforeninger 14,3% 14,3% 14,3%

Underskudsfremførsel

  2012 2013 2014
Beløbsgrænse for begrænsning af selskabers fremførsel af underskud fra tidligere år   7.500.000 7.635.000

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen

  2012 2013 2014
Acontoskat af opsparet overskud 25% 25% 24,5%
Konjunkturudligningshenlæggelse 25% 25% 24,5%
Kapitalafkastsats 1% 2% ej off.gjort
Maks. kapitalafkast der kan vælges overført til personlig indkomst 46.000 46.000 46.900
Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75% 75% 75,5%
 

Vi hjælper dig med at holde styr på vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat mv.

Kalenderen for 2015 er under udarbejdelse

Download og importer kalenderen til din pc, telefon eller tablet, så du altid kan have den med dig. Kalenderfilen fungerer bl.a. med Notes, iCal, iPhone, iPad og Android.

OBS: Dette er en kalenderfil til importering i mailprogram. Import af filen vil oprette en kalenderaftale på alle de relevante datoer i tidsrummet fra kl. 6.00-7.00. Husk evt. under importering eller efterfølgende, at markere kalenderaftalerne med status "available/ledig/free".

Højreklik på "Højreklik her", vælg "save target as / gem destination som" og gem iCalendar-filen på din PC.
Åben herefter iCalendar-filen. Dette vil starte importering af kalenderen i dit mailprogram.

Tryk på "Importer kalender".
Herefter vil importeringen starte på din telefon, og du har mulighed for bl.a. at vælge hvilken kalender du vil importere kalenderaftalerne til.

Januar

1 on
2 to
3 fr
4
5
6 ma
7 ti
8 on
9 to
10 fr
11
12
13 ma
14 ti
15 on
16 to
17 fr
18
19
20 ma
21 ti
22 on
23 to
24 fr
25
26
27 ma
28 ti
29 on
30 to
31 fr

Februar

1
2
3 ma
4 ti
5 on
6 to
7 fr
8
9
10 ma
11 ti
12 on
13 to
14 fr
15
16
17 ma
18 ti
19 on
20 to
21 fr
22
23
24 ma
25 ti
26 on
27 to
28 fr

Marts

1
2
3 ma
4 ti
5 on
6 to
7 fr
8
9
10 ma
11 ti
12 on
13 to
14 fr
15
16
17 ma
18 ti
19 on
20 to
21 fr
22
23
24 ma
25 ti
26 on
27 to
28 fr
29
30
31 ma

April

1 ti
2 on
3 to
4 fr
5
6
7 ma
8 ti
9 on
10 to
11 fr
12
13
14 ma
15 ti
16 on
17 to
18 fr
19
20
21 ma
22 ti
23 on
24 to
25 fr
26
27
28 ma
29 ti
30 on

Maj

1 to
2 fr
3
4
5 ma
6 ti
7 on
8 to
9 fr
10
11
12 ma
13 ti
14 on
15 to
16 fr
17
18
19 ma
20 ti
21 on
22 to
23 fr
24
25
26 ma
27 ti
28 on
29 to
30 fr
31

Juni

1
2 ma
3 ti
4 on
5 to
6 fr
7
8
9 ma
10 ti
11 on
12 to
13 fr
14
15
16 ma
17 ti
18 on
21 to
20 fr
21
22
23 ma
24 ti
25 on
26 to
27 fr
28
29
30 ma

Juli

1 ti
2 on
3 to
4 fr
5
6
7 ma
8 ti
9 on
10 to
11 fr
12
13
14 ma
15 ti
16 on
17 to
18 fr
19
20
21 ma
22 ti
23 on
24 to
25 fr
26
27
28 ma
29 ti
30 on
31 to

August

1 fr
2
3
4 ma
5 ti
6 on
7 to
8 fr
9
10
11 ma
12 ti
13 on
14 to
15 fr
16
17
18 ma
19 ti
20 on
21 to
22 fr
23
24
25 ma
26 ti
27 on
28 to
29 fr
30
31

September

1 ma
2 ti
3 on
4 to
5 fr
6
7
8 ma
9 ti
10 on
11 to
12 fr
13
14
15 ma
16 ti
17 on
18 to
19 fr
20
21
22 ma
23 ti
24 on
25 to
26 fr
27
28
29 ma
30 ti

Oktober

1 on
2 to
3 fr
4
5
6 ma
7 ti
8 on
9 to
10 fr
11
12
13 ma
14 ti
15 on
16 to
17 fr
18
19
20 ma
21 ti
22 on
23 to
24 fr
25
26
27 ma
28 ti
29 on
30 to
31 fr

November

1
2
3 ma
4 ti
5 on
6 to
7 fr
8
9
10 ma
11 ti
12 on
13 to
14 fr
15
16
17 ma
18 ti
19 on
20 to
21 fr
22
23
24 ma
25 ti
26 on
27 to
28 fr
29
30

December

1 ma
2 ti
3 on
4 to
5 fr
6
7
8 ma
9 ti
10 on
11 to
12 fr
13
14
15 ma
16 ti
17 on
18 to
19 fr
20
21
22 ma
23 ti
24 on
25 to
26 fr
27
28
29 ma
30 ti
31 on
 

1) A-skat og AM-bidrag: Virksomheder, der i en forudgående 12 måneders periode i alt har trukket over 250.000 kr. i AM-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat, skal angive og betale AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag (bankdag) i den måned, hvor beløbene skal trækkes. Dette gælder endvidere for delregistrerede virksomheder. Øvrige virksomheder skal angive og betale den 10. i den efterflg. måned.

2) Moms: Virksomheder med en årlig omsætning under 5 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og angive/betale senest d. 1. i den 3. måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning på mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvis og angive/betale den 1. i den 3. måned efter kvartalets udløb, for april kvartal dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 50 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive/betale senest den 25. i den efterfølgende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb.

3) Lønsumsafgift: For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive/betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive/betale senest den 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er ikke anført, da datoen er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personlig drevet eller ej.

4) Punktafgifter: For langt de fleste punktafgifter er afregningsperioden måneden. Virksomheder skal angive/betale senest d. 15. i måneden efter udløbet af afregningsperioden.

København

Strandvejen 44
2900 Hellerup
Telefon: 3945 3945

Kontaktpersoner:

Søren Bech
Telefon: 3945 3343

Karina Hejlesen Jensen
Telefon: 3945 3276

Aarhus

Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
Telefon: 8932 0000

Kontaktpersoner:

Jørgen Rønning Pedersen
Telefon: 8932 5577

Lars Thygesen
Telefon: 8932 5571

 
* Disse sider er udarbejdet som en generel orientering og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på disse sider, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspart-nerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

c) 2014 PwC. Alle rettigheder forbeholdes. På disse sider referer ”PwC” til Pricewater-houseCoopers Statsautoriseret Partnerselskab, som er et medlemsfirma af Pricewater-houseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.