Satser, beløbsgrænser og vigtige datoer*

Vær opmærksom på, at indholdet på disse sider alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Det giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer.

Satser, beløbsgrænser og datoer for personer og erhverv er opdateret pr. 1/6 2015 medmindre andet fremgår specifikt.

Aktieindkomst

  2012 2013 2014 2015
Progressionsgrænse for aktieindkomst - 48.300 49.200 49.900
For ægtefæller maks 96.600 96.600 98.400 99.800
Skat af aktieindkomst under progressionsgrænsen 27% 27% 27% 27%
Skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen 42% 42% 42% 42%

Beskæftigelsesfradrag

  2012 2013 2014 2015
Fradraget beregnes af samme grundlag som AM-bidraget, dvs. lønvederlag og lign.        
Fradraget udgør 4,40% 6,95% 7,65% 8,05%
og maksimeres til 14.100 22.300 25.000 26.800

Enlige forsørgere

Fra indkomståret 2014 gives et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

  2012 2013 2014 2015
Fradraget udgør - - 5,4% 5,4%
og maksimeres til - - 17.700 17.900

Dødsbo

Beskatning

  2012 2013 2014 2015
Skatteprocent 50% 50% 50% 50%
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned 1.900 1.900 2.000 2.000
Bofradrag, fradrag i skat pr. måned 5.200 5.200 5.300 5.400
Bofradrag ved skifte af uskiftet bo 62.300 62.300 63.500 64.400
Beløbsgrænser for skattefrihed:        
Boets aktiver og nettoformue 2.595.100 2.595.100 2.641.900 2.680.800
Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing 152.200 152.200 155.000 157.300
Grænse for opkrævning af restskat 32.700 32.700 33.300 33.800
Grænse for udbetaling af overskydende skat 2.800 2.800 2.900 2.900

Boafgift

  2012 2013 2014 2015
Bundfradrag ved boafgift 264.100 264.100 268.900 272.900
Boafgiftsprocent 15% 15% 15% 15%
Tillægsboafgiftsprocent 25% 25% 25% 25%
 

Ejendom

Ejendomsværdiskat

  2012 2013 2014 2015
Progressionsgrænse for beregning af ejendomsværdiskat 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, enlig 174.600 174.600 177.800 180.400
Indkomstgrænse for reduktion af pensionistnedslag, ægtepar 268.600 268.600 273.500 277.500
Ejendomsværdiskattesats        
- af ejendomsværdi under progressionsgrænsen 1% 1% 1% 1%
- af ejendomsværdi over progressionsgrænsen 3% 3% 3% 3%
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller tidligere   0,2% 0,2% 0,2%
Nedslag i ejendomsværdiskatten for ejerboliger erhvervet den 1. juli 1998 eller tidligere, dog max. 1.200 kr.   0,4% 0,4% 0,4%
Nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister fyldt 65 inden udgangen af indkomståret, dog max. 6.000 kr. for helårsboliger og 2.000 kr. for fritidsboliger1 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Begrænsningsregler for stigning i ejendomsværdiskat        
- pensionister og efterlønsmodtagere 500 kr., dog altid 20 % minus 900 kr. 20% 20% 20% 20%
- ikke-pensionister mv. 2.400 kr., dog altid 20 % 20% 20% 20% 20%

1) Adgangen til at få nedslag i ejendomsværdiskatten er udvidet til også at omfatte personer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, når disse betaler ejendomsværdiskat af fast ejendom i Danmark. Beregningsgrundlaget skal opgøres efter de danske skatteregler. Reglerne har virkning fra og med indkomståret 2013.

Grundskyld

  2012 2013 2014 2015
Øvrige ejendomme 16 - 34‰ 16 - 34‰ 16 - 34‰ 16 - 34‰
Landbrugsejendomme 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰

Tinglysningsafgift

  2012 2013 2014 2015
Tinglysning af ejerskiftedokument1 0,6%+1.400 0,6%+1.400 0,6%+1.660 0,6%+1.660
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder1 1,5%+1.400 1,5%+1.400 1,5%+1.660 1,5%+1.660
Tinglysning af ejendomsforbehold1 1,5%+1.400 1,5%+1.400 1,5%+1.660 1,5%+1.660
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder 1.400 1.400 1.660 1.660

1) 2014-satser er gældende fra 1/7 2013
 

Etablerings- og iværksætterkonto

  2012 2013 2014 2015
Indskuddet skal andrage mindst 5.000 kr. og kan højest udgøre 60 % af nettolønindtægten eller overskuddet fra den selvstændige virksomhed.        
Mindstegrænsen for etablering af selvstændig virksomhed udgør 80.000 80.000 81.500 82.700

Forskerordningen (midlertidigt arbejde i Danmark)

  2012 2013 2014 2015
Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 26% 26% 26% 26%
Månedsløn min. (før sociale bidrag og AM-bidrag mv. men efter ATP) 69.300 69.300 70.600 71.600

Gaveafgift

  2012 2013 2014 2015
Bundfradrag ved gaveafgift 58.700 58.700 59.800 60.700
Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn 20.500 20.500 20.900 21.200
Gaveafgiftsprocent 15% 15% 15% 15%
Gaveafgiftsprocent 36,25% 36,25% 36,25% 36,25%

Klage, bindende svar mv.

  2012 2013 2014 2015
Gebyr for bindende svar 300 300 400 400
Gebyr for omgørelse 2.100 2.100 2.200 2.200
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen - - 400 400

Kursgevinster- og tab

  2012 2013 2014 2015
Bundgrænse for personers kursgevinst/tab1 2.000 2.000 2.000 2.000

1) Samlet bagatelgrænse for nettogevinst/-tab på fordringer, gæld i fremmed valuta og udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger.

Kørsel, rejser mv.

Befordringsfradrag

  2012 2013 2014 2015
0-24 km 0 0 0 0
25-120 km 2,10 2,13 2,10 2,05
121 > km1 1,05 1,07 1,05 1,03

Fradraget kan kun foretages for det faktiske antal arbejdsdage, dvs. ikke for sygedage, feriedage og fridage. Om man har benyttet cykel, tog, egen bil eller andet transportmiddel er derimod underordnet.

Fra og med 2002 er der indført tillæg til befordringsfradraget. Tillægget udgør i 2014 37 % af befordringsfradraget dog maks. 8.900 kr. Tillægget udgør i 2015 42 % af befordringsfradraget dog maks. 10.100 kr. Overstiger indkomsten i 2014 (før AM-bidrag) 253.200 kr., reduceres tillægget gradvist. I 2014 er indkomstgrænsen 257.000.


1) For pendlere i visse udkantkommuner beregnes fradraget for befordring over 120 km. med 2,10 kr. pr. kilometer for 2014 og 2,05 kr. pr. km. for 2015.

Kørselsgodtgørelse

Skattefri kørselsgodtgørelse1

  2012 2013 2014 2015
Indtil 20.000 3,80 3,82 3,73 3,70
Ud over 20.000 2,10 2,13 2,10 2,05
Egen cykel/EU knallert 0,50 0,51 0,51 0,52

1) Hvis den ansatte selv afholder udgifterne til erhvervsmæssig kørsel, kan disse godtgøres af arbejdsgiveren med skattefri befordringsgodtgørelse. Satserne gælder ved benyttelse af egen bil/ motorcykel/ cykel/ EU-knallert.

Skattefri rejsegodtgørelse

  2012 2013 2014 2015
Logi pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter1 eller 195 195 199 202
Kost og småfornødenheder pr. døgn, faktiske dokumenterede udgifter1 eller 455 455 464 471
Skattefri udbetaling trods refusion efter regning, procent af kostsats, 25 % - 113,75 116 117,75

Delvis fri kost, reduktion for:

  2012 2013 2014 2015
Morgenmad 15% 15% 15% 15%
Frokost 30% 30% 30% 30%
Middag 30% 30% 30% 30%
Loft over rejsefradrag 50.000 25.000 25.500 25.900

1) Satserne gælder rejse med overnatning både i Danmark og udland. Skattefriheden for kostgodtgørelse efter satsen bortfalder ved udstationering i 12 mdr. på samme sted.
 

Ligningsmæssige fradrag

BoligJobordning1

  2012 2013 2014 2015
Fradrag pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år - 15.000 15.000 -

Generelt

  2012 2013 2014 2015
Gaver til almenvelgørende formål, maks. fradragsberettiget beløb pr. år 14.500 14.500 14.800 15.000
Fradrag for faglige kontingenter, maksimalt 3.000 3.000 3.000 3.000
Fradrag for A-kasse Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud
Andre lønmodtagerudgifter, beløbsgrænse2 5.500 5.500 5.600 5.700

2) Andre lønmodtagerudgifter kan kun fratrækkes mod dokumentation og kun med det beløb, hvormed de tilsammen overstiger 5.700 kr. (2015)

1) Forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse af hjemmet (samt for arbejde udført i fritidsboliger fra 22. april 2013) er genindført fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2014. Fradraget henføres som udgangspunkt til det år, hvor der er betalt for arbejdet. Betales arbejdet inden den 1. marts i året efter udførelsesåret, henføres fradrag til udførelsesåret. Der kan ikke foretages fradrag for arbejde, som betales den 1. marts 2015 eller senere. Fradraget forudsætter elektronisk betaling samt indberetning til SKAT.
 

Omkostninger ved skattesager

Godtgørelsen ydes til dækning af personers udgifter til sagkyndig bistand mv. i klage- og domstolssager vedrørende skatter, moms og afgifter.

  2012 2013 2014 2015
Medhold i fuld/overvejende grad1, godtgørelse 100% 100% 100% 100%
Andre sager, godtgørelse 50% 50% 50% 50%

1) Medhold i overvejende grad dvs. medhold med mere end 50 % i forhold til den nedlagte påstand i sagen

Pensionsbeskatning

  2012 2013 2014 2015
Grænse for indskud på kapitalpension1 46.000 0 0 0
Grænse for indskud på aldersopsparing - 27.600 28.100 28.600
Opfyldningsfradrag 46.000 46.000 46.900 47.600
Maks. indskud af kapital fra virksomhedssalg 2.507.900 2.507.900 2.553.100 2.590.700
Maks. årligt indskud på ratepension og ophørende livrente2 50.000 50.000 50.900 51.700

1) Fra den 1. januar 2013 kunne der ikke længere opnås fradrag for indbetalinger til kapitalpensioner. Dette gælder både private og arbejdsgiveradministrerende kapitalpensioner. Der er i stedet oprettet en ny pensionsform kaldet aldersopsparing uden fradragsret. 2) Indskud på op til 51.700 kr. (2015) til følgende forsikringer er fuld fradragsberettigede i den personlige indkomst, dvs. at de har en fradragseffekt på op til 51,95 % ekskl. arbejdsmarkedsbidrag:
  • Pensionsordninger med løbende udbetalinger (ophørende livrente)
  • Rateforsikringer i pensionsøjemed
  • Rateopsparinger

Personalegoder

Arbejdsrelaterede personalegoder

  2012 2013 2014 2015
Bagatelgrænse 5.500 5.500 5.600 5.700

Bagatelgrænse og julegaver

  2012 2013 2014 2015
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder, i alt pr. år   1.000 1.100 1.100
Julegave i naturalier – beskatning, hvis markedsværdi overstiger 700 700 800 800
Kontanter/gavekort Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud

Fri bil

Beløbsgrænser for beregning af værdien af fri bil til rådighed

  2012 2013 2014 2015
- min. bilværdi for beregningen 160.000 160.000 160.000 160.000
- værdien beregnes med 25 % op til beløbsgrænsen og med 20 % af resten 300.000 300.000 300.000 300.000
- andel af nyvognsprisen, der beregnes af biler der er mere end 36 måneder gamle1 75% 75% 75% 75%

1) Fra 1. januar 2013 sker nedsættelsen på 75 % først efter 36 måneder regnet fra første indregistrering. Denne ændring gælder også allerede indregistrerede biler.

Gratialer

  2012 2013 2014 2015
Bundfradrag ved jubilæums- og fratrædelsesgratialer 8.000 8.000 8.000 8.000
Skattepligtig andel af gratialet efter modregning af bundfradrag (A-indkomst) 100% 100% 100% 100%

Internet

Internet med adgang til arbejdsgivers netværk = skattefri
Internet uden adgang til arbejdsgivers netværk = beskatning af fri telefon

Kost og logi

  2012 2013 2014 2015
Normal værdi pr. år 36.795 37.700 38.410 38.850
Fri kost pr. dag 75 75 75 75
Delvis fri kost – 2 måltider pr. dag 60 65 65 65
Delvis fri kost – 1 måltid pr. dag 40 40 40 40

Lystbåd

  2012 2013 2014 2015
Lystbåd til rådighed for en ansat sættes til en procentdel af bådens værdi pr. uge 2% 2% 2% 2%

PC

  2012 2013 2014 2015
Arbejds-pc, ingen beskatning1 0 0 0 0

1) Der gælder særlige regler for beskatning, såfremt pc’en indgår i en aftale om lønomlægning.

Sommerbolig

Sommerbolig til rådighed for ansatte sættes til en procentdel af sommerboligens værdi pr. uge

  2012 2013 2014 2015
Ugerne 22-34: Ejendomsværdi pr. 1/10 før rådighedsåret 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Øvrige uger: Ejendomsværdi pr. 1/10 før rådighedsåret 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%

Telefon

  2012 2013 2014 2015
Beskatning af fri telefon 2.500 2.500 2.600 2.600
Beskatning af fri telefon for ægtefæller reduceres med 25% (pr. ægtefælle) - 1.875 1.950 1.950
Min. samlet beløb til beskatning af fri telefon for ægtepar for at opnå 25 % nedslag 3.300 3.300 3.400 3.500
 

Rentesatser mv.

Diskontoen

14. maj 2001     4,50% p.a.
31. august 2001     4,25% p.a.
18. september 2001     3,75% p.a.
9. november 2001     3,25% p.a.
6. december 2002     2,75% p.a.
7. marts 2003     2,50% p.a.
6. juni 2003     2,00% p.a.
2. december 2005     2,25% p.a.
3. marts 2006     2,50% p.a.
9. juni 2006     2,75% p.a.
4. august 2006     3,00% p.a.
6. oktober 2006     3,25% p.a.
8. december 2006     3,50% p.a.
9. marts 2007     3,75% p.a.
7. juni 2007     4,00% p.a.
4. juli 2008     4,25% p.a.
8. oktober 2008     4,50% p.a.
7. november 2008     4,00% p.a.
5. december 2008     3,50% p.a.
16. januar 2009     2,75% p.a.
6. marts 2009     2,00% p.a.
3. april 2009     1,75% p.a.
11. maj 2009     1,40% p.a.
8. juni 2009     1,20% p.a.
14. august 2009     1,10% p.a.
28. august 2009     1,00% p.a.
15. januar 2010     0,75% p.a.
9. december 2011     0,75% p.a.
1. juni 2012     0,25% p.a.
6. juli 2012     0,00% p.a.

Nationalbankens udlånsrente

1. februar 2002     3,55% p.a.
9. august 2002     3,50% p.a.
30. august 2002     3,45% p.a.
6. december 2002     2,95% p.a.
7. marts 2003     2,70% p.a.
23. maj 2003     2,65% p.a.
6. juni 2003     2,15% p.a.
2. december 2005     2,40% p.a.
17. februar 2006     2,50% p.a.
3. marts 2006     2,75% p.a.
9. juni 2006     3,00% p.a.
4. august 2006     3,25% p.a.
6. oktober 2006     3,50% p.a.
8. december 2006     3,75% p.a.
9. marts 2007     4,00% p.a.
7. juni 2007     4,25% p.a.
16. maj 2008     4,35% p.a.
4. juli 2008     4,60% p.a.
8. oktober 2008     5,00% p.a.
25. oktober 2008     5,50% p.a.
7. november 2008     5,00% p.a.
5. december 2008     4,25% p.a.
19. december 2008     3,75% p.a.
16. januar 2009     3,00% p.a.
6. marts 2009     2,25% p.a.
3. april 2009     2,00% p.a.
11. maj 2009     1,65% p.a.
8. juni 2009     1,55% p.a.
14. august 2009     1,45% p.a.
28. august 2009     1,35% p.a.
25. september 2009     1,25% p.a.
11. december 2009     1,20% p.a.
8. januar 2010     1,15% p.a.
15. januar 2010     1,05% p.a.
8. april 2011     1,30% p.a.
8. juli 2011     1,55% p.a.
4. november 2011     1,20% p.a.
9. december 2011     0,80% p.a.
25. maj 2012     0,60% p.a.
1. juni 2012     0,45% p.a.
6. juli 2012     0,20% p.a.
25. jnauar 2013     0,30% p.a.
3. maj 2013     0,20% p.a.
20. januar 2015     0,05% p.a.

Restskat/overskydende skat

  2012 2013 2014 2015
Indregningsgrænsen for restskat 18.300 18.300 18.700 19.000
Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 5,4% 4,7% 5,0% 4,9%
For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 5,4% 4,7% 5,0% 4,9%
Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Dag-til-dag-rente ved frivillig indbetaling af restskat 3,4% 2,7% 3,0% 2,9%

Skatteprocenter og bundfradrag

  2012 2013 2014 2015
Kommune- og kirkeskat (gennemsnit) 25,65% 25,63% 25,62% 25,61%
Sundhedsbidrag - 6% 5% 4%
Bundskat til staten 4,64% 5,83% 6,83% 8,08%
Beregnes af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst        
Topskatteprocent 15% 15% 15% 15%
Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv nettokapitalindkomst over samlet grundbeløb ud over bundfradrag 389.900 421.000 449.100 459.200
Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (enlige) 40.000 40.000 40.800 41.400
Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (ægtefæller) 80.000 80.000 81.600 82.800
Udligningsskat1 6% 6% 6% 5%
Beregnes af skattepligtige pensionsudbetalinger ud over udligningsskattegrænsen 362.800 362.800 369.400 374.800
Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat 121.000 121.000 123.200 125.000
Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8% 8% 8%
Skatteloft (personlig indkomst), ekskl. kirkeskat 51,5% 51,7% 51,7% 51,95%
Skatteloft (kapitalindkomst), ekskl. kirkeskat 45,5% 43,5% 42% 42%
Personfradrag for alle over 18 år 42.900 42.000 42.800 43.400
Personfradrag for børn/unge under 18 år 32.200 31.500 32.100 32.600
Seniornedslag2        
Maksimalt skattenedslag, der kan optjenes i indkomståret - 20.700 21.100 21.400

1) Der indførtes fra 2011 en midlertidig udligningsskat på 6 %. Udligningsskatten skal betales af de samlede skattepligtige pensionsudbetalinger over et bundfradrag på 374.800 kr. i 2015. Udnytter den ene ægtefælles ikke sit bundfradrag, kan der i 2015 overføres op til 125.000 kr. med fradrag af personlig indkomst til den anden ægtefælles bundfradrag. I skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget.
Satsen på 6 % nedsættes for indkomståret 2015 og for hvert efterfølgende indkomstår med 1 procentenhed i forhold til satsen for det nærmest forudgående indkomstår. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør satsen 0 %.

Afskrivninger

  2012 2013 2014 2015
Driftsmidler og skibe, maks. 25% 25% 25% 25%
Driftsmidler afskrevet på særskilt konto, maks. 19% 19% 17% 17%
Vindmøller med en kapacitet over 1 MW anskaffet 1/1 2013 eller senere &3160; 15% 15% 15%
Infrastrukturanlæg, maks. 7% 7% 7% 7%
Bygninger, maks. 4% 4% 4% 4%
Småaktiver (fradragsgrænse) 12.300 12.300 12.600 12.800
Goodwill, maks. (goodwill erhvervet før 31/12 1997 afskrives med maks. 10% årligt) 1/7 1/7 1/7 1/7

Forhøjelse af afskrivningsgrundlaget

For anskaffelser af driftsmidler fra og med 30. maj 2012 til og med 31. december 2013, kan afskrivningsgrundlaget forhøjes med 15% for nye driftsmidler, eksklusive personbiler og skibe. Ved nye driftsmidler forstås driftsmidler, der anskaffes af den skattepligtige som fabriksnye.

Diverse fradrag

Generelt

  2012 2013 2014 2015
Gaver til almenvelgørende formål, maks. fradragsberettiget beløb pr. år 14.500 14.500 14.800 15.000
Fradrag for faglige kontingenter, maks.   3.000 3.000 3.000
Fradrag for A-kasse Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud Fuldt ud

Repræsentation/personaleudgifter

  2012 2013 2014 2015
Rejse- og overnatningsudgifter        
- Personale 100% 100% 100% 100%
- Kunder, leverandører og rådgivere m.fl. 25% 25% 25% 25%
Bespisning        
- Personale, herunder møder og fester 100% 100% 100% 100%
- Generalforsamling, bestyrelse mv. 100% 100% 100% 100%
- Forretningsforbindelser 25% 25% 25% 25%
Gaver        
- Personale 100% 100% 100% 100%
- Forretningsforbindelser 25% 25% 25% 25%
Receptioner/jubilæer        
- Kun personale 100% 100% 100% 100%
- Kun forretningsforbindelser 25% 25% 25% 25%
- Blandet deltagelse – primært personale 25% / 100% 25% / 100% 25% / 100% 25% / 100%
- Blandet deltagelse – primært forretningsforbindelser 25% 25% 25% 25%

Ejendom

Dækningsafgift

  2012 2013 2014 2015
Dækningsafgiftpligtige ejendomme1 0 - 10‰ 0 - 10‰ 0 - 10‰ 0 - 10‰

1) Dækningsafgift påhviler som udgangspunkt ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed.

Grundskyld

  2012 2013 2014 2015
Øvrige ejendomme 16 - 34‰ 16 - 34‰ 16 - 34‰ 16 - 34‰
Landbrugsejendomme 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰ 1,2 - 7,2‰

Tinglysningsafgift

  2012 2013 2014 2015
Tinglysning af ejerskiftedokument1 0,6% + 1.400 0,6% + 1.400 0,6% + 1.660 0,6% + 1.660
Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder1 1,5% + 1.400 1,5% + 1.400 1,5% + 1.660 1,5% + 1.660
Tinglysning af ejendomsforbehold1 1,5% + 1.400 1,5% + 1.400 1,5% + 1.660 1,5% + 1.660
Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder 1.400 1.400 1.660 1.660

1) 2014-satserne gælder fra 1/7 2013.

Etablerings- og iværksætterkonto

  2012 2013 2014 2015
Maks. henlæggelse af nettoindtægt, dog altid 250.000 kr. af nettolønindtægt 60% 60% 60% 60%
Min. indskud 5.000 5.000 5.000 5.000
Bindingspligt 100% 100% 100% 100%
Grænse for etablering (min. anskaffelsessum) 80.000 80.000 81.500 82.700

Klage, bindende svar mv.

  2012 2013 2014 2015
Gebyr for bindende svar - 300 400 400
Gebyr for omgørelse - 2.100 2.200 2.200
Gebyr for klage til Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen - - 400 400
1) Fra den 1. januar 2014 er det kun muligt at få prøvet en afgørelse på skatteområdet ved en administrativ klageinstans, og der er indført en skatteankeforveltning. Skatteankeforvaltningens opgaver varetages af Skattestyrelsen. Klager, der skal behandles af et ankenævn eller Landsskatteretten, indsendes fra 1. januar 2014 til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen visiterer klager og har endvidere kompetence til at træffe afgørelse i en række sager. Der kan således fra den 1. januar 2014 ikke længere klages til Landsskatteretten over en afgørelse fra et skatteankenævn, vurderingsankenævn eller motorankenævn. Det betyder, at en eventuel klage skal indbringes for domstolene. Gebyr for klage udgør pr. 1. januar 2014 400 kr.

Omkostninger ved skattesager

Godtgørelsen ydes til dækning af udgifter til sagkyndig bistand mv. i klage- og domstolssager vedrørende skatter, moms og afgifter

  2012 2013 2014 2015
Personer        
Medhold i fuld/overvejende grad, godtgørelse 100% 100% 100% 100%
Andre sager, godtgørelse 50% 50% 50% 50%
Selskaber        

Selskaber og fonde mv. har som udgangspunkt fradrag udgifter til skattesager, der er indbragt eller anlagt den 14. juni 2009 eller senere. For udgifter vedrørende sager, der er anlagt før denne dato, kan selskaber og fonde mv. som udgangspunkt søge om omkostningsgodtgørelse efter samme regler som fysiske personer, jf. ovenfor.

Rentesatser mv.

Diskontoen

14. maj 2001     4,50% p.a.
31. august 2001     4,25% p.a.
18. september 2001     3,75% p.a.
9. november 2001     3,25% p.a.
6. december 2002     2,75% p.a.
7. marts 2003     2,50% p.a.
6. juni 2003     2,00% p.a.
2. december 2005     2,25% p.a.
3. marts 2006     2,50% p.a.
9. juni 2006     2,75% p.a.
4. august 2006     3,00% p.a.
6. oktober 2006     3,25% p.a.
8. december 2006     3,50% p.a.
9. marts 2007     3,75% p.a.
7. juni 2007     4,00% p.a.
4. juli 2008     4,25% p.a.
8. oktober 2008     4,50% p.a.
7. november 2008     4,00% p.a.
5. december 2008     3,50% p.a.
16. januar 2009     2,75% p.a.
6. marts 2009     2,00% p.a.
3. april 2009     1,75% p.a.
11. maj 2009     1,40% p.a.
8. juni 2009     1,20% p.a.
14. august 2009     1,10% p.a.
28. august 2009     1,00% p.a.
15. januar 2010     0,75% p.a.
9. december 2011     0,75% p.a.
1. juni 2012     0,25% p.a.
6. juli 2012     0,00% p.a.

Nationalbankens udlånsrente

1. februar 2002     3,55% p.a.
9. august 2002     3,50% p.a.
30. august 2002     3,45% p.a.
6. december 2002     2,95% p.a.
7. marts 2003     2,70% p.a.
23. maj 2003     2,65% p.a.
6. juni 2003     2,15% p.a.
2. december 2005     2,40% p.a.
17. februar 2006     2,50% p.a.
3. marts 2006     2,75% p.a.
9. juni 2006     3,00% p.a.
4. august 2006     3,25% p.a.
6. oktober 2006     3,50% p.a.
8. december 2006     3,75% p.a.
9. marts 2007     4,00% p.a.
7. juni 2007     4,25% p.a.
16. maj 2008     4,35% p.a.
4. juli 2008     4,60% p.a.
8. oktober 2008     5,00% p.a.
25. oktober 2008     5,50% p.a.
7. november 2008     5,00% p.a.
5. december 2008     4,25% p.a.
19. december 2008     3,75% p.a.
16. januar 2009     3,00% p.a.
6. marts 2009     2,25% p.a.
3. april 2009     2,00% p.a.
11. maj 2009     1,65% p.a.
8. juni 2009     1,55% p.a.
14. august 2009     1,45% p.a.
28. august 2009     1,35% p.a.
25. september 2009     1,25% p.a.
11. december 2009     1,20% p.a.
8. januar 2010     1,15% p.a.
15. januar 2010     1,05% p.a.
8. april 2011     1,30% p.a.
8. juli 2011     1,55% p.a.
4. november 2011     1,20% p.a.
9. december 2011     0,80% p.a.
25. maj 2012     0,60% p.a.
1. juni 2012     0,45% p.a.
6. juli 2012     0,20% p.a.
25. jnauar 2013     0,30% p.a.
3. maj 2013     0,20% p.a.
20. januar 2015     0,05% p.a.

Restskat/overskydende skat

  2012 2013 2014 2015
Restskat opkræves med tillæg af 4,3% 3,9% 4,6% 4,5%
Godtgørelse, overskydende skat 0,8% 0,4% 1,1% 1,0%
Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,2% 0,1% 0,3% 0,3%
Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,2% 0,1% 0,3% 0,3%

Rentefradragsbeskæring

  2012 2013 2014 2015
Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter 21.300.000 21.300.000 21.300.000 21.300.000

Skatteprocenter

  2012 2013 2014 2015
A/S, ApS, IVS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25% 25% 24,5% 23,5%
Andelsforeninger 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

Underskudsfremførsel

  2012 2013 2014 2015
Beløbsgrænse for begrænsning af selskabers fremførsel af underskud fra tidligere år   7.500.000 7.635.000 7.747.500

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen

  2012 2013 2014 2015
Acontoskat af opsparet overskud 25% 25% 24,5% 23,3%
Konjunkturudligningshenlæggelse 25% 25% 24,5% 23,5%
Kapitalafkastsats 1% 2% 2% ej off.gjort
Rentekorrektionssats - - - ej off.gjort
Maks. kapitalafkast der kan vælges overført til personlig indkomst 46.000 46.000 46.900 47.600
Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75% 75% 75,5% 75,5%

1) Fra indkomståret 2015 er der ind-ført en særlig rentekorrektionssats
 

Vi hjælper dig med at holde styr på vigtige datoer for indberetning/indbetaling af moms, skat mv.

Januar

1 to
2 fr
3
4
5 ma
6 ti
7 on
8 to
9 fr
10
11
12 ma
13 ti
14 on
15 to
16 fr
17
18
19 ma
20 ti
21 on
22 to
23 fr
24
25
26 ma
27 ti
28 on
29 to
30 fr
31

Februar

1
2 ma
3 ti
4 on
5 to
6 fr
7
8
9 ma
10 ti
11 on
12 to
13 fr
14
15
16 ma
17 ti
18 on
19 to
20 fr
21
22
23 ma
24 ti
25 on
26 to
27 fr
28

Marts

1
2 ma
3 ti
4 on
5 to
6 fr
7
8
9 ma
10 ti
11 on
12 to
13 fr
14
15
16 ma
17 ti
18 on
19 to
20 fr
21
22
23 ma
24 ti
25 on
26 to
27 fr
28
29
30 ma
31 ti

April

1 on
2 to
3 fr
4
5
6 ma
7 ti
8 on
9 to
10 fr
11
12
13 ma
14 ti
15 on
16 to
17 fr
18
19
20 ma
21 ti
22 on
23 to
24 fr
25
26
27 ma
28 ti
29 on
30 to

Maj

1 fr
2
3
4 ma
5 ti
6 on
7 to
8 fr
9
10
11 ma
12 ti
13 on
14 to
15 fr
16
17
18 ma
19 ti
20 on
21 to
22 fr
23
24
25 ma
26 ti
27 on
28 to
29 fr
30
31

Juni

1 ma
2 ti
3 on
4 to
5 fr
6
7
8 ma
9 ti
10 on
11 to
12 fr
13
14
15 ma
16 ti
17 on
18 to
21 fr
20
21
22 ma
23 ti
24 on
25 to
26 fr
27
28
29 ma
30 ti

Juli

1 on
2 to
3 fr
4
5
6 ma
7 ti
8 on
9 to
10 fr
11
12
13 ma
14 ti
15 on
16 to
17 fr
18
19
20 ma
21 ti
22 on
23 to
24 fr
25
26
27 ma
28 ti
29 on
30 to
31 fr

August

1
2
3 ma
4 ti
5 on
6 to
7 fr
8
9
10 ma
11 ti
12 on
13 to
14 fr
15
16
17 ma
18 ti
19 on
20 to
21 fr
22
23
24 ma
25 ti
26 on
27 to
28 fr
29
30
31 ma

September

1 ti
2 on
3 to
4 fr
5
6
7 ma
8 ti
9 on
10 to
11 fr
12
13
14 ma
15 ti
16 on
17 to
18 fr
19
20
21 ma
22 ti
23 on
24 to
25 fr
26
27
28 ma
29 ti
30 on

Oktober

1 to
2 fr
3
4
5 ma
6 ti
7 on
8 to
9 fr
10
11
12 ma
13 ti
14 on
15 to
16 fr
17
18
19 ma
20 ti
21 on
22 to
23 fr
24
25
26 ma
27 ti
28 on
29 to
30 fr
31

November

1
2 ma
3 ti
4 on
5 to
6 fr
7
8
9 ma
10 ti
11 on
12 to
13 fr
14
15
16 ma
17 ti
18 on
19 to
20 fr
21
22
23 ma
24 ti
25 on
26 to
27 fr
28
29
30 ma

December

1 ti
2 on
3 to
4 fr
5
6
7 ma
8 ti
9 on
10 to
11 fr
12
13
14 ma
15 ti
16 on
17 to
18 fr
19
20
21 ma
22 ti
23 on
24 to
25 fr
26
27
28 ma
29 ti
30 on
31 to
 

1) A-skat og AM-bidrag: Virksomheder, der i en forudgående 12 måneders periode i alt har trukket over 250.000 kr. i AM-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat, skal angive og betale AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag (bankdag) i den måned, hvor beløbene skal trækkes. Dette gælder endvidere for delregistrerede virksomheder. Øvrige virksomheder skal angive og betale den 10. i den efterflg. måned.

2) Moms: Virksomheder med en årlig omsætning under 5 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og angive/betale senest d. 1. i den tredje måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning på mellem 5 mio. kr. og 50 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvis og angive/ betale senest d. 1. i den tredje måned efter kvartalets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 50 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive/betale senest d. 25. i den efterfølgende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. Energiafgifter godtgøres sammen med angivelsen af moms.

3) Lønsumsafgift: For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive/betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive/ betale senest d. 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er ikke anført, da datoen er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personlig drevet eller ej.

4) Punktafgifter: For langt de fleste punktafgifter er afregningsperioden måneden. For nogle afgifter er det kvartalet. Virksomheder skal angive og betale senest d. 15 i måneden efter udløbet af afgiftsperioden.

København

Strandvejen 44
2900 Hellerup
Telefon: 3945 3945

Kontaktpersoner:

Søren Bech
Telefon: 3945 3343

Karina Hejlesen Jensen
Telefon: 3945 3276

Aarhus

Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1
8000 Aarhus C
Telefon: 8932 0000

Kontaktpersoner:

Jørgen Rønning Pedersen
Telefon: 8932 5577

Lars Thygesen
Telefon: 8932 5571

 
* Disse sider er udarbejdet som en generel orientering og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for tab, nogen måtte lide som følge af handlinger eller undladelser baseret på disse sider, ligesom PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspart-nerselskab ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.