Nye vejledninger om CSR-rapportering

 

Erhvervsstyrelsen har den 8. marts 2016 udsendt nye vejledninger om indholdet i årsregnskabslovens regler om rapportering om samfundsansvar. Reglerne gælder for nogle selskabers vedkommende fra 2016, mens andre kan vente til 2018.

Nye oplysningskrav til arbejdet med samfundsansvar

Siden 2008 har de største virksomheder i regnskabsklasse C, sammen med virksomheder og statsejede virksomheder i regnskabsklasse D, været forpligtede til at rapportere om deres samfundsansvar i overensstemmelse med § 99 a i årsregnskabsloven. Kravene er gradvist blevet udvidet, senest med Folketingets vedtagelse af en større ændring til årsregnskabsloven, jf. lov nr. 738 af 1. juni 2015. Med loven implementeredes de yderligere oplysningskrav fra det nye EU-direktiv om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger. De nye krav om CSR træder i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016, for virksomheder i regnskabsklasse D, som har mere end 500 ansatte. Virksomheder i regnskabsklasse C/store og regnskabsklasse D med under 500 ansatte først skal implementere reglerne for regnskabsår, der påbegyndes 1. januar 2018 eller senere. Fremadrettet er omfattede virksomheder forpligtet til, ud over de eksisterende oplysningskrav, at redegøre for oplysninger om:

  • Forretningsmodel

  • Risici, der knytter sig til samfundsansvar

  • Politikker og forhold vedrørende miljøspørgsmål, social- og medarbejderanliggender og anti-korruption samt

  • Eventuelle due diligence procedurer og KPI’er vedrørende i tilknytning til arbejdet med samfundsansvar, som virksomheden har.

Derudover indføres en følg-eller-forklar model, der medfører, at virksomheder skal redegøre for ovennævnte politikker for samfundsansvar, hvis den har sådanne politikker Har virksomheden ingen politikker, skal det begrundes, hvorfor dette er tilfældet. Hidtil har det været tilstrækkeligt for virksomhederne at tilkendegive, at man ingen politikker har. 

Lovkrav indføres i forskellige tempi

De nye lovkrav gælder for de ca. 1100 virksomheder, der i dag er omfattet af oplysningskravene efter årsregnskabslovens § 99 a, men indføres i forskellige tempi afhængig af virksomhedens størrelse. 

Virksomheder i regnskabsklasse D med mere end 500 ansatte

For virksomheder i regnskabsklasse D (børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber), som på balancetidspunktet har haft et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 500 eller derover, træder de nye regler i kraft med virkning fra det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. 

Virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 ansatte samt store virksomheder i regnskabsklasse C

I regnskabsårene 2016 og 2017 vil der være et enkelt yderligere oplysningskrav, som store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 ansatte skal overholde. Udover at skulle forholde sig specifikt til menneskerettigheder og klimaforhold, som er de nuværende obligatoriske oplysningskrav, skal denne gruppe af virksomheder også forholde sig specifikt til miljøforhold, hvis virksomheden har politikker herfor. Hvis ikke virksomheden har en politik for miljø, skal virksomheden som hidtil oplyse dette.

Fra regnskabsåret, der begynder 1. januar 2018 eller senere, vil alle store virksomheder i regnskabsklasse C og alle virksomheder i regnskabsklasse D blive omfattet af de samlede nye oplysningskrav, som anført ovenfor.

Se nedenstående oversigt over implementeringen i forskellige tempi af de nye oplysningskrav for de omfattede virksomheder her:

 

  2015 2016-2017 2018
Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 250 ansatte Rapportering iht. hidtidige regler Rapportering iht. hidtidige regler dog med yderligere krav til at forholde sig specifikt til miljø Rapportering iht. nye regler 
Virksomheder i regnskabsklasse D med flere end 500 ansatte Rapportering iht. hidtidige regler  Rapportering iht. nye regler 

Kontakt os

Jens Pultz Pedersen
Director
Tlf: 3945 9234
E-mail

Frederik Bo Rementorp
Manager
Tlf: 3945 3010
E-mail

Følg PwC