Lovforslag om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde mv. (L28/2016)

 

Efter de nugældende regler kan fysiske personer, herunder selvstændige erhvervsdrivende, opnå omkostningsgodtgørelse til sagkyndig bistand i skattesager i det administrative klagesystem og ved domstolene. Der ydes 100 % godtgørelse, hvis skatteyderen vinder sagen, eller i overvejende grad får medhold. Hvis skatteyderen taber sagen eller ikke får medhold i overvejende grad, udgør dækningen 50 %. Skattepligtige selskaber og fonde har dog i en årrække ikke været berettigede til at opnå omkostningsgodtgørelse, da denne mulighed blev afskaffet i juni 2009 som en del af skattereformen. 

Som nævnt i Dialog udsendt den 29. juni 2016 indeholdt skatteministerens Retssikkerhedspakke II bl.a. en politisk aftale om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. Formålet med genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde er at sikre, at selskaber m.fl. ikke af økonomiske grunde afstår fra at påklage en afgørelse truffet af SKAT. 

Skatteministeren har nu fremsat lovforslaget, der skal genindføre omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, således at de på lige fod med fysiske personer og selvstændige erhvervsdrivende, skal kunne opnå omkostningsgodtgørelse på 100 % henholdsvis 50 % ved påklage af en afgørelse truffet af SKAT til en administrativ klageinstans og domstolene. 

Ifølge lovforslaget skal ændringerne have virkning for udgifter til sagkyndig bistand, hvor den sagkyndige udfører arbejdet den 1. januar 2017 eller senere. Det vil således være uden betydning, hvornår en sag er indbragt for en administrativ klageinstans/domstol. Det afgørende for, om det vil være muligt at opnå omkostningsgodtgørelse, er tidspunktet for udførelsen af den sagkyndige bistand. 

Samtidig begrænses den gældende adgang til fradrag for udgifter til sagkyndig bistand i skatteansættelsessager og skattesager. I det omfang, der kan modtages omkostningsgodtgørelse, er der således ikke adgang til fradrag. Hvis eksempelvis et selskab ikke får overvejende medhold i en skattesag, og omkostningsgodtgørelsen derfor kun omfatter 50 % af udgifter, kan der ikke tages fradrag for de resterende 50 % af udgifterne. Fradragsretten for udgifter til skatteansættelsessager – dvs., hvor SKAT er part, og der derfor endnu ikke er tale om en klagesag – bevares. 

Lovforslaget indeholder også en række skærpelser af reglerne. Blandt andet skal det ikke være muligt at opnå omkostningsgodtgørelse eller at foretage fradrag for udgifter til sagkyndig bistand vedrørende klager over afgørelse om omkostningsgodtgørelse. I ejendomsvurderingssager skal det heller ikke være muligt at opnå omkostningsgodtgørelse, hvis sagen indbringes for domstolene efter reglen om, at en klageinstans kan overspringes, hvis der er gået mere end 6 måneder, efter sagen blev indbragt til en administrativ klageinstans. Finder SKAT, at der er grund til at undersøge størrelsen af udgifterne til behandling af sagen, skal SKAT – modsat i dag, hvor der sker udbetaling med forbehold for tilbagebetaling – have ret til helt eller delvist at undlade at udbetale omkostningsgodtgørelsen, indtil det er undersøgt, om det ansøgte beløb er åbenbart urimeligt. Tilsvarende gælder i forhold til acontoudbetalinger. 

Endvidere foreslås det, at SKAT får mulighed for at anmode om den sagkyndiges regnskabsmateriale samt bilag for både tidligere regnskabsår og løbende regnskabsår og andre dokumenter, der kan have betydning for SKATs kontrol med omkostningsgodtgørelsen – enten ved at anmode om, at materialet indsendes, eller ved at SKAT foretager udgående kontrol hos den sagkyndige. Baggrunden er, at SKAT har set tilfælde, hvor den sagkyndige efterfølgende har sendt kreditnota vedrørende de 50 %, der ikke er blevet omkostningsgodtgjort, hvilket ifølge SKAT kan bero på en forudgående aftale mellem den sagkyndige og den godtgørelsesberettigede. 

Tidligere har den gældende frist på 3 måneder til at indbringe en skattesag for domstolene gjort det umuligt at få en klage behandlet af Folketingets Ombudsmand inden for fristen. Det ændres nu, sådan at fristen for at indbringe en skattesag for domstolene i stedet bliver 1 måned efter Folketingets Ombudsmand har afsluttet sin behandling af sagen (regnet fra dateringen af Ombudsmandens udtalelse). Det gælder dog kun, hvis klagen til Folketingets Ombudsmand er indgivet inden for 3-måneders fristen for at indbringe skattesagen for domstolene.

Udsendt oktober 2016 

Kontakt os

Niels Winther-Sørensen
Partner, Tax
Tlf: 3945 9131
E-mail

Følg PwC