Regeringens lovprogram for det kommende folketingsår – 2016/17

 

Med åbningen af Folketinget blev regeringens lovprogram for det kommende år også offentliggjort. Vi har nedenfor oplistet de initiativer, som vedrører skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Flere af forslagene i lovprogrammet er allerede kendt, fordi de har været i høring hen over sommeren. Nyt er dog de love, som regeringen forventer at fremsætte som led i sin helhedsplan. I sin åbningstale nævnte statsministeren, at regeringen onsdag (5. oktober) vil offentliggøre sit udspil vedrørende beskatning af fast ejendom. Det kom i talen frem, at regeringen vil indføre nyt skattestop, som på bedre vis skulle give boligejerne tryghed, og at grundskyldssatsen og ejendomsværdisatsen nedsættes. De nye regler skal imidlertid først træde i kraft i 2020.

Selskabsskat

1. Fonde

Fjernelse af fondes fradrag for uddelinger til ikke-almennyttige uddelinger og nedsættelse af beskatningen af uddelingsmodtagerne. (Oktober)

2. Spaltninger

Det skal ikke være muligt at gennemføre skattefri spaltning uden tilladelse, hvis der i en periode på 3 år forud for spaltningen er sket en overdragelse (uden skattemæssig succession) af aktierne i det selskab, der ønskes spaltet. Forslaget skyldes, at SKAT mener, at der foreligger en omgåelsesmulighed. (Oktober)

3. Omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Med vedtagelsen af skattereformen i 2009 blev selskaber og fondes mulighed for omkostningsgodtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager fjernet. Nu foreslås det at genindføre muligheden for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. (Oktober)

4. Livsforsikringsselskaber – bonushensættelser

Som følge af EU-regulering har Finanstilsynet ændret regnskabsbekendtgørelsen, og det har medført, at der fra den 1. januar 2016 har manglet hjemmel til de fradrag, livsforsikringsselskaber tager for særlige bonushensættelser. Med lovforslaget indføres hjemmel således, at livsforsikringsselskaber har fradrag for de særlige bonushensættelser på lige fod med andre forsikringsmæssige hensættelser. (Oktober)

5. Kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier

Andelsforeninger beskattes ikke af deres indkomst, men af deres formue. Ved værdiansættelsen af formuen har andelsforeninger tidligere kunnet benytte formueskattekursen til at værdiansætte unoterede aktier. Formueskattekursen er imidlertid blevet ophævet. Det foreslås derfor, at værdien af aktier skal opgøres på samme måde som aktiver og passiver, der ejes direkte af andelsforeningen. Dette skulle sikre, at ophævelsen af formueskattekursen ikke medfører en højere beskatning af kooperationsbeskattede andelsforeninger – heller ikke for aktier i ikke-helejede selskaber. (Oktober)

6. Sambeskatning – konkurs

En afgørelse fra Landsskatteretten har medført, at indkomst i et selskab, der frasælges, kan medtages i sambeskatning fra begyndelsen af indkomstår og frem til koncernforbindelse ophører, selvom der efter frasalget afsiges konkursdekret over selskabet. Underskud fra det solgte selskab kan dermed anvendes i sambeskatning, selvom meningen egentlig var, at indkomsten skulle behandles efter de særlige regler i konkursskatteloven. Det foreslås derfor ændret, sådan at et selskab ikke kan indgå i sambeskatning i nogen indkomstperioder i det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges og efterfølgende indkomstår. Selvom et selskab frasælges, inden konkursdekretet afsiges, skal det konkursramte selskab holdes ude af sambeskatningen i hele indkomståret. (Oktober)

7. Genoptagelse af balanceposter

Afgørelser fra Landsskatteretten har fastslået, at den særlige fristregel vedrørende genoptagelse af balanceposter ikke gælder for lagerbeskattede værdipapirer. Derfor foreslås det, at reglen ændres, sådan at den gælder alle opgørelser, hvor værdien ultimo et indkomstår skal anvendes primo det følgende indkomstår. Bemærk, at der i december forventes fremsat lovforslag om ændring af reglerne for genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer, jf. nedenfor. Det er uvist, hvilken betydning dette forslag har for ændringen vedrørende balanceposter. (Oktober)

8. Generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder foreslås sænket gradvist fra de nuværende 15 pct. til 5 pct. fra og med 2020. (December)

9. Genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer

Der fremgår intet om det nærmere indhold af dette lovforslag. (December)

10. Mobile borerigge

Mobile borerigge skal have adgang til tonnageskatteordningen. Forslaget vil også indeholde en række andre justeringer af tonnageskatteordningen. (Februar)

11. Modernisering af skattekontrolloven

Som del af retssikkerhedspakke III vil skattekontrolloven blive moderniseret med henblik på at opnå en mere hensigtsmæssig struktur samt en præcisering af en række bestemmelser. Som led heri vil en del af skattekontrollovens bestemmelser vedrørende indberetning af oplysninger fra tredjemand blive overflyttet til en ny indberetningslov. (Februar) 

Personskat

1. Ejendomsvurderinger – Nyt vurderingssystem og ny boligbeskatning

Regeringen vil onsdag den 5. oktober 2016 præsentere sit udspil til et nyt vurderingssystem samt forslag til boligbeskatning og påbegynde forhandlinger med de øvrige partier herom. I forbindelse hermed vil skatteministeren fremsætte et lovforslag om ændringer i vurderingsloven for at sikre vurderingerne i 2017 og 2018. (November)

2. Sænkelse af skat på arbejde

På baggrund af regeringsgrundlaget vil regeringen sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster. (November)

3. Inddrivelse – Overdragelse til kommunerne og kommunale forsyningsvirksomheder

Som opfølgning på en aftale med regeringen og KL, vil inddrivelsesopgaven for nye fortrinsberettigede krav overføres fra SKAT til kommunerne og kommunale forsyningsvirksomheder.

Derudover vil et andet lovforslag sikre forenkling af inddrivelsesloven. (Februar)

Moms

1. Lønsumsafgift

Der foreslås fritagelse af erhvervs- og produktionsskoler, universiteter m.fl. for lønsumsafgift af deres undervisningsaktiviteter. (Lovforslag forventes fremsat i første del af oktober 2016)

Herudover foreslås der ændring af lønsumsafgift på finansielle aktiviteter. Lovforslaget har som formål, at alle virksomheder med salg af momsfrie finansielle ydelser mv. fremover skal anvende afgiftssatsen for den finansielle sektor for den del af lønsummen, der vedrører disse ydelser. (Lovforslaget forventes fremsat i første del af februar 2017)

2. Moms

Det foreslås, at betalingspligten for momspligtige tvangsauktionssalg pålægges fogedretterne frem for sælgeren. (Lovforslaget forventes fremsat i første del af februar 2017).

 

Afgifter

1. Godtgørelse af elafgift – forlystelser

Forlystelser kan i dag kun i begrænset omfang få godtgjort elafgift. Det foreslås, at forlystelser fremover kan få godtgørelse af elafgifter efter de almindelige godtgørelsesregler (lovforslaget forventes fremsat i den første del af oktober 2016).

2. Indhentning af oplysninger om afgiftsgodtgørelse

Det foreslås, at SKAT får hjemmel til at indhente og indberette oplysning om virksomheders statsstøtte til Europa-Kommissionen. Statsstøtte omfatter visse typer af afgiftsgodtgørelse over 500.000 euro årligt (lovforslaget forventes fremsat i den første del af oktober 2016).

 

Kontakt os

Niels Winther-Sørensen
Partner, Tax
Tlf: 3945 9131
E-mail

Line Høvring Lassen
Manager, indirekte skatter
Tlf: 3945 3573
E-mail

Michael Troelsgaard
Director, indirekte skatter
Tlf: 8932 5516
E-mail

John Cederskjold Kierans
Director, TAX
Tlf: 3945 9112
E-mail

Følg PwC