Ændring til årsregnskabsloven - Oplysning om kapitalandele § 97 a

 

Ændring af årsregnskabsloven – oplysninger om kapitalandele § 97 a

I forbindelse med ændring af årsregnskabsloven ved lov nr. 738 af 1. juni 2015 blev årsregnskabslovens § 72, som indeholdt de daværende oplysninger om kapitalan-dele, ophævet. Oplysningskravet er derfor ikke længere gældende i regnskabsklasse B.  Samtidig blev i årsregnskabslovens § 97 a indført et tilsvarende oplysningskrav, som alene var gældende for virksomheder i regnskabsklasse C og D. Oplysnings-kravet medfører, at virksomheder i regnskabsklasse C og D skal oplyse følgende om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder eller interessent-skaber og kommanditselskaber, hvor virksomheden er komplementar:

  • Navn, hjemsted og retsform
  • Ejerandel
  • Størrelse af resultat og egenkapital ifølge senest godkendte årsrapport.

Oplysningen om resultat og egenkapital kan undlades for en dattervirksomhed eller associeret virksomhed, hvis den pågældende dattervirksomhed eller associe-rede virksomhed ikke er forpligtet til at offentliggøre årsrapport, og virksomheden ejer mindre end 50 % af egenkapitalen.

Der gælder samtidig en skadesklausul, hvor virksomheden kan undlade at oplyse om navn, hjemsted og retsform, hvis det kan volde betydelig skade for virksomhe-den eller den pågældende kapitalandel. En anvendelse heraf skal oplyses i årsrap-porten.

Det var dog ikke længere muligt at undlade oplysning om resultat og egenkapital hos den pågældende kapitalandel, selvom kapitalandelen var indregnet efter indre værdis metode eller indgik ved fuld konsolidering i et koncernregnskab.

Oplysningskravet gælder også virksomheder, der aflægger årsrapport efter IFRS, jf. IFRS-bekendtgørelsen.

Efterfølgende har mange virksomheder oplevet det som byrdefuldt, at der skal gives oplysninger om resultat og egenkapital for alle dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvilket kan omfatte rigtig mange virksomheder, da kravet både gælder for direkte dattervirksomheder, og dattervirksomheder til dattervirksomheder, ligesom associerede virksomheder til dattervirksomheder er omfattet af kravet. Det er derfor ikke kun et krav for direkte dattervirksomheder og associerede virksomheder.

En række virksomheder har som følge heraf - med assistance fra PwC - taget kontakt til de respektive myndigheder for at undersøge mulighederne for ændring af oplysningskravet.

Folketinget har nu 3. behandlet og godkendt et ændringsforslag til § 97 a, som indebærer, at virksomheder nu igen kan undlade at oplyse om egenkapital og resultat, såfremt:

  1. Den pågældende dattervirksomheds eller associerede virksomheds regnskab indgår ved konsolidering i virksomhedens koncernregnskab eller
  2. Virksomheden indregner kapitalandelene i den pågældende dattervirksomhed eller associerede virksomhed til dennes regnskabsmæssige indre værdi.

Godkendelsen betyder reelt, at ændringen til § 97 a ved årsregnskabsloven af 1. juni 2015 er rullet tilbage. Det vil sige, at loven er videreført uændret med den ene undtagelse, at kravet nu alene omfatter virksomheder i regnskabsklasse C og D.

Ændringen træder i kraft 1. januar 2017, og kan derfor anvendes, når virksomhederne aflægger årsrapport for regnskabsåret 2016.

Kontakt os

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner
Tlf: 3945 3214
E-mail

Følg PwC