Har I udenlandske bestyrelsesmedlemmer?

17/03/17

Hvis I som dansk selskab har udenlandske bestyrelsesmedlemmer, skal I være opmærksomme på, at der gælder særlige regler i forbindelse med både skat, social sikring og arbejdstilladelser. Disse forhold kan være vigtige at have styr på, ikke kun for jer som selskab, men også for bestyrelsesmedlemmet, som gerne vil kende konsekvenserne af at påtage sig hvervet.

Hvervet som bestyrelsesmedlem har ikke alene betydning for selskabet, men også for det enkelte bestyrelsesmedlems egen økonomi.

I den forbindelse rejser sig ikke alene spørgsmålet om skattepligten af kontant honorar og andre modtagne ydelser, men også spørgsmålet om, hvad selskabet har af forpligtelser i forhold til indberetning og skatteindeholdelse, samt hvordan man som bestyrelsesmedlem kan få dækket sine udgifter.

For personer, der udøver bestyrelsesar­bejde over landegrænser, kan der desuden være spørgsmål om skattepligtsfordeling og social sikring.

Nedenfor beskrives disse forhold med fokus på de forhold, der gør sig gældende for udenlandske bestyrelsesmedlemmer, der modtager honorar for deres hverv. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der gælder særlige skatteretlige regler for ulønnede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger mv.

Beskatning af bestyrelseshonoraret

Efter dansk skatteret er personer, der modtager bestyrelseshonorarer mv. fra et dansk selskab, skattepligtige heraf til Danmark. Det er i den sammenhæng underordnet, om bestyrelsesmedlemmet bor i Danmark eller ej, og om bestyrelsesmøderne afholdes i Danmark eller i udlandet.

SKAT anser som udgangspunkt et bestyrelseshverv som et personligt hverv, og kun i helt specielle tilfælde anerkender SKAT, at der er tale om, at et bestyrelseshonorar er indtjent som led i en selvstændig erhvervsvirksomhed.

Bestyrelseshonorarer skal derfor som udgangspunkt behandles skattemæssigt som anden løn og indgå i den personlige indkomst som A-indkomst.

Beskatning af andre ydelser

Hvis bestyrelsesmedlemmet ud over det kontante bestyrelseshonorar modtager andre ydelser, vil disse i de fleste tilfælde skulle behandles skattemæssigt efter de samme regler som for almindeligt lønansatte.

Der gøres dog opmærksom på, at reglerne om arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger ikke omfatter bestyrelsesmedlemmer, og at de særlige regler om jubilæumsgratialer mv. kun gælder for ansatte lønmodtagere, og altså ikke bestyrelsesmedlemmer, som ikke i øvrigt er ansatte i virksomheden. 

Dobbeltbeskatning

Danmark har dobbeltbeskatningsaftaler med en række lande, og generelt indeholder aftalerne bestemmelser om, at Danmark har beskatningsretten til bestyrelseshonorarer fra et dansk selskab, uanset om honorarerne betales for møder afholdt i Danmark eller i udlandet.

Ofte vil bopælslandet også have beskatningsretten, og bopælslandet vil i givet fald lempe sin egen beskatning under hensyntagen til den skat, der allerede er betalt i Danmark.

Dansk skat

Selskaber, der udbetaler bestyrelseshonorarer, har pligt til at indeholde A-skat af det udbetalte beløb samt foretage indberetning til SKAT.

I tilfælde af at bestyrelsesmedlemmet ikke har et dansk skattekort, skal der oprettes et særligt kildeskattenummer og et skattekort hos SKAT.

Hvis det udenlandske bestyrelsesmedlem ikke har anden indkomst fra Danmark end bestyrelseshonoraret, vil vedkommende ikke have noget personfradrag, og indkomst op til DKK 521.300 (2017) vil blive beskattet med ca. 42 % skat, mens indkomst herudover beskattes med op til 55,8 % skat.

Social sikring

Forpligtelsen til at betale sociale bidrag vil være regulereret i det enkelte lands interne lovgivning, og der kan være en forpligtelse til at betale bidrag for bestyrelsesmed­lemmer, som er bosat i udlandet, også for det danske selskab.

Da de enkelte landes nationale regler om social sikring varierer, kan der være forskelle fra land til land. I lyset af størrelsen af de potentielle risici må det generelt anbefales, at de aktuelle spørgsmål afklares, når et bestyrelses­medlem fra udlandet indtræder i et dansk selskabs bestyrelse.

Arbejdstilladelse

Hvis der er under 40 opholdsdage i Danmark inden for et år, kræver et medlemskab af en bestyrelse og møder i Danmark som udgangspunkt ikke en arbejdstilladelse. Men der kan være særregler, og et ophold i Danmark udover 4o dage kan kræve en arbejdstilladelse.

Kontakt os

Susanne Bromand Geisler
Senior Manager
Tlf: 3945 3548
E-mail

Søren Erenbjerg
Director, Skat
Tlf: 3945 3666
E-mail

Følg PwC