Hovedanpartshavers rådighed over fri bil

11/04/17

Hvis man er hovedaktionær i et selskab, kan man risikere, at man rent skattemæssigt anses for at råde privat over selskabets aktiver – vi ser særligt afgørelser, hvor hovedaktionærer anses for at have rådighed over selskabets bil og som følge heraf beskattes af fri bil.

Ved en flertalsafgørelse i Retten i Horsens har SKAT fået medhold i, at der foreligger en særlig stærk formodning for, at en hovedaktionær har haft sit selskabs bil til rådighed, hvis bilen ved selskabets erhvervelse bliver indregistreret til blandet erhvervsmæssig og privat benyttelse.

I den konkrete sag havde selskabet købt en Range Rover til brug for hovedaktionærens arbejde som arrangør af virksomhedsarrangementer relateret til jagt. Spørgsmålet var herefter, om hovedaktionæren skulle beskattes af fri bil, på trods af at bilen ikke havde været observeret på hans private adresse, eller at der i øvrigt var dokumenteret privat anvendelse af bilen.

Byretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at selskabet ved registrering af bilen havde erklæret, at bilen skulle anvendes til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse, og selskabet efterfølgende ligeledes havde betalt privatbenyttelsesafgift. Ifølge Byretten er der under sådanne omstændigheder skabt en stærk formodning for, at bilen står til hovedaktionærens private rådighed.

Herefter var det op til hovedaktionæren at afkræfte denne formodning.

Hovedaktionæren havde udarbejdet fraskrivelseserklæring. Byrettens flertal lagde dog vægt på, at erklæringen ikke blev fremsendt til SKAT, da de anmodede herom under sagens forberedelse, men først senere blev fremlagt i forbindelse med hovedaktionærens indsigelser mod SKATs afgørelse.

Byretten tillagde det heller ikke vægt ved deres vurdering, at hovedaktionæren havde anvendt sin egen bil til privat kørsel.

PwC’s anbefaling

Byrettens flertal følger den strenge praksis, hvorefter hovedaktionærer som følge af formodningsregler er underlagt skærpede krav til deres dokumentation for, at deres selskabs biler ikke er anvendt privat.

Hvis der er en formodning for, at hovedaktionæren kan råde over selskabets bil til privat kørsel, kan hovedaktionæren efter praksis alene afkræfte denne ved at fremlægge kørebog, der er ført løbende i takt med bilens anvendelse. Sådan kørebog var ikke ført i nærværende sag.

Det er PwC’s anbefaling, at det allerede ved selskabets erhvervelse af bilen tages stilling til, om bilen alene skal anvendes erhvervsmæssigt, og herudover bør man være opmærksom på, om der sker fejlregistrering, idet den skete registrering kan påvirke SKATs vurdering af, om der foreligger en formodning for hovedaktionærens private rådighed. Samtidig er det vores anbefaling, at en hovedaktionær ALTID fører kørebog.

Kontakt os

Jane Rahn Stampe
Assistant Manager
Tlf: 8932 0079
E-mail

Søren Erenbjerg
Director, Skat
Tlf: 3945 3666
E-mail

Følg PwC