Nye regler om beskatning af deltagere i skattetransparente selskaber er vedtaget

13/06/17

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget en ny kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed for deltagere i skattemæssigt transparente selskaber som partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.

De nye regler rammer særligt partnere i rådgivningsvirksomheder såsom ingeniører, arkitekter, konsulenter, advokater og revisorer mv., og de finder også anvendelse for nuværende ejere i et P/S, K/S eller I/S. For partnere i disse selskaber er det derfor værd at kontrollere, om betingelserne for at være selvstændigt erhvervsdrivende fortsat er opfyldt. Efter de nye regler er besiddelsen af en ejerandel alene ikke længere tilstrækkeligt, i stedet skal der nu foretages en egentlig vurdering af en række almindeligt gældende kriterier.

Konsekvenser af de nye regler

Hvis betingelserne ikke længere er opfyldt, skal deltagerne i et skattetransparent selskab beskattes som lønmodtagere og vil ikke kunne anvende virksomhedsordningen. Derudover skal deres indkomst opdeles i egentlig lønindkomst og afkast fra deres investering i P/S’et eller I/S’et. Løndelen skal beskattes som lønindkomst, mens den skattemæssige behandling af afkastet vil afhænge af kvalifikationen af afkastet. Nettoafkastet af investeringen vil typisk skulle anses som personlig indkomst og vil dermed være arbejdsmarkedsbidragspligtigt. Hvis deltageren ejer sin andel af et P/S eller I/S mv. gennem et 100 % ejet anpartsselskab, kan anpartsselskabet anses som rette indkomstmodtager af overskudsandelen fra P/S’et eller I/S’et mv. med risiko for, at indkomsten reelt beskattes flere gange, dels som lønindkomst hos deltageren, dels i holdingselskabet og ved en eventuel senere udlodning fra holdingselskabet.

Vurderingen af selvstændig erhvervsvirksomhed efter de nye regler

Efter de nye regler er omfanget af den økonomiske risiko og den enkeltes indflydelse i virksomheden særligt afgørende for kvalifikationen som selvstændigt erhvervsdrivende for deltagerne.

Den økonomiske risiko skal udgøre ”en reel økonomisk risiko”, hvilket indebærer, at der skal være risiko for et reelt økonomisk tab og ikke alene risiko for ikke at blive honoreret for en arbejdsindsats. Konkret består den økonomiske risiko derfor i hæftelsen som selskabsdeltager, det vil sige den indskudte kapital. Lån til P/S’et eller I/S’et mv. eller overskud, som deltagerne eventuelt har ladet blive stående i P/S’et eller I/S’et, anses ikke som en del af den økonomiske risiko.

Selskabsdeltagerens vederlag skal afhænge af overskuddet i virksomheden, ligesom de skal deltage i eventuelle tab. En deltager kan derfor ikke anses som selvstændigt erhvervsdrivende, hvis vedkommende eksempelvis er garanteret et minimumsvederlag.

Vurderingen af deltagerens indflydelse i virksomheden er baseret på, om vedkommende indtager en position i virksomheden, der indebærer en reel indflydelse på forretningens overordnede beslutninger, og vedkommende skal udøve sin indflydelse ved fx at have instruktionsbeføjelse over for medarbejdere. Hvis deltageren omvendt selv er underlagt andres instruktionsbeføjelser fra et højere ledelseslag eller fra selskabets fælles ledelsesorgan, taler dette imod, at vedkommende kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende.

Virkningstidspunkt

De nye regler har allerede virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2018 eller senere, så hvis de giver anledning til usikkerhed omkring den skattemæssige stilling i jeres partnerdrevne virksomhed, så kontakt os med henblik på en afklaring.

Kontakt os

Niels Winther-Sørensen
Partner, FS Tax/VAT
Tlf: 3945 9131
E-mail

Karina Hejlesen Jensen
Partner, Tax
Tlf: 3945 3276
E-mail

Følg PwC