Nye regler om genoptagelse vedrørende lagerbeskatning er vedtaget

13/06/17

Med vedtagelsen af L 183 om nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte er der også indført en ny regel om, hvordan beskatningen skal korrigeres, hvis skatteyderen/skattemyndighederne bliver opmærksomme på, at der i tidligere indkomstår er anvendt et forkert beskatningsprincip ved selvangivelsen af gevinst og tab efter aktieavancebeskatningsloven henholdsvis kursgevinstloven.

Som følge af skattemyndighedernes (indskrænkede) fortolkning af de eksisterende genoptagelsesregler har korrektion af en fejlagtig anvendelse af realisationsprincippet henholdsvis lagerprincippet i forhold til aktier og gældsbreve mv. hidtil indebåret en risiko for, at korrektionen medførte dobbeltbeskatning henholdsvis dobbelt ikke-beskatning. Der verserer p.t. flere sager herom.

Det skal den nye regel rette op på. Ved fremsættelsen rejste den valgte formulering af reglen dog visse tvivlsspørgsmål både i forhold til, hvilke situationer der var omfattet og i forhold til, hvilke indkomstår der hørte under den nye regel. Under lovarbejdet blev reglen derfor præciseret.

Det er inden for beskatning efter aktieavancebeskatningsloven eller kursgevinstloven, at den nye regel er aktuel. Hvis skatteyderen således har lagt:

  • Realisationsprincippet til grund i en situation, hvor lagerprincippet skulle have været anvendt, er der endnu ikke selvangivet noget og derfor ikke sket den korrekte beskatning. Efter den nye regel skal det korrigeres ved, at anskaffelsessummen for værdipapiret/værdien ved påtagelsen af gælden lægges til grund som primoværdi i det tidligste indkomstår, der kan genoptages inden for fristreglerne. For dette indkomstår og følgende indkomstår sker beskatningen herefter på baggrund af forskellen mellem primo- og ultimoværdien.
  • Lagerprincippet til grund i en situation, hvor realisationsprincippet skulle have været anvendt, er forskellen mellem primo- og ultimoværdierne blevet selvangivet og beskattet, selvom beskatningen først skulle ske, når værdipapiret/gælden blev realiseret. Efter den nye regel skal det korrigeres ved, at anskaffelsessummen for værdipapiret/værdien ved påtagelsen af gælden lægges til grund som anskaffelsessum i det tidligste indkomstår, der kan genoptages inden for fristreglerne, og hertil enten tillægges/fradrages gevinst/tab, der er blevet beskattet i tidligere indkomstår.

Denne metode må i forhold til forrentning af skattekrav have som konsekvens, at hvis skatteyderen fejlagtigt har anvendt realisationsprincippet, så vil korrektionen medføre forrentning af det skattekrav, som lagerprincippet medfører i de indkomstår, hvori der korrigeres. Hvis omvendt, der korrigeres for en fejlagtig anvendelse af lagerprincippet, så sker der ingen forrentning af den beskatning, der er sket i tidligere år som følge af det fejlagtige beskatningsprincip.

Den nye regel har kun virkning fra og med indkomståret 2017. Konstateres det således fx i forhold til et værdipapir anskaffet før 2017, at der er anvendt et forkert beskatningsprincip, skal de hidtidige genoptagelsesregler anvendes på indkomstår før 2017 og den nye regel fra og med indkomståret 2017. Bliver skatteyderen/skattemyndighederne eksempelvis i indkomståret 2018 opmærksomme på, at der fejlagtigt ikke er anvendt et lagerprincip i tidligere indkomstår, skal korrektionen ske således:

  • Indkomstår før 2017: Forskellen mellem handelsværdien af værdipapiret primo og ultimo beskattes i de enkelte indkomstår.
  • Indkomståret 2017: Anskaffelsessummen af værdipapiret med tillæg/fradrag af gevinst/tab beskattet i tidligere år udgør primoværdien, mens handelsværdien udgør ultimoværdien.

Er det modsat lagerprincippet, der fejlagtigt er anvendt i en situation, hvor realisationsprincippet skulle have været brugt, må det antages, at den forkerte beskatning kan udlignes i de indkomstår, der er åbne efter fristreglerne. Dermed må det kun være beskatning, der er sket i indkomstår, der som følge af fristreglerne ikke kan genoptages, som skal tillægges/fradrages den anskaffelsessum, der opgøres og anvendes i forhold til realisationsbeskatningen efter den nye regel.

Under lovarbejdet blev det også konstateret, at det var uhensigtsmæssigt, at skatteydere, der selv blev opmærksomme på et forkert anvendt princip ved selvangivelsen for indkomståret 2017, ikke kunne anvende den nye regel, fordi denne udelukkende sigtede på situationer, hvor der blev bedt om genoptagelse af tidligere års skatteansættelser. Dette blev derfor ændret således, at hvis skatteyderen i indkomståret 2017 bliver opmærksom på et forkert anvendt beskatningsprincip, da kan skatteyderen selv korrigere dette ved at selvangive efter den nye regel, men kun hvis:

  • Skatteyderen tillige anmoder om at få ændret skatteansættelsen vedrørende værdipapiret for indkomstår før 2017.
  • Told- og skatteforvaltningen har foretaget en ændret ansættelse vedrørende værdipapiret for indkomstår forud for 2017.

Kontakt os

Anne Cathrine Primdal Allentoft
Partner, Tax
Tlf: 3945 9435
E-mail

Niels Winther-Sørensen
Partner, FS Tax/VAT
Tlf: 3945 9131
E-mail

Følg PwC