Transfer Pricing-redegørelse: Nye tal for 2016 offentliggjort

04/09/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Nye tal for SKATs indsats på transfer pricing (TP)-området offentliggjort for 2016.

Transfer Pricing-redegørelse 2016

SKAT har netop oversendt den længe ventede TP-redegørelse til Folketinget. Rapporten – der har været en fast tradition siden 2006 – viser i år for første gang større indkomstnedsættelser end -forhøjelser. SKAT har således lavet indkomstforhøjelser for 7,3 mia. kr., mens der er foretaget nedsættelser for 11,5 mia. kr.

SKAT skriver selv, at de meget store nedsættelsesbeløb bl.a. skal ses i sammenhæng med de foregående års store forhøjelsesbeløb, hvor man i årene 2012-14 forhøjede for i omegnen af 20 mia. kr. om året. Disse sager er så efterfølgende blevet forligt i MAP (den gensidige aftaleprocedure) med de respektive udenlandske kompetente myndigheder.

Forhøjelser og nedsættelser

Som det fremgår af tabel 1 nedenfor har SKAT i 2016 i 188 TP-kontroller forhøjet danske og udenlandske selskaber med 7,3 mia. kr. Niveauet vurderes at være tæt på det strukturelle niveau, og det indikeres hermed, at niveauet for årene 2012-14, hvor der blev forhøjet for omkring 20 mia. kr. om året har været ekstraordinære år. Samtidig har disse års tal, som det fremgår af tabel 2, ikke været i nærheden af de endelige resultater, da de oprindelige afgørelser efterfølgende er blevet sat ned, som det fremgår af nedsættelsestallet for 2016.

Tabel 1 Gennemførte TP-forhøjelser, 2010-2016
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal sager 40 47 67 77 76 1421 188
Beløb, mia. kr. 6,3 6,2 21,2 17,4 20,3 5,9 7,3

Tabel 2 Gennemførte TP-nedsættelser, 2010-2016
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal sager 18 24 18 13 16 26 20
Beløb, mia. kr. 0,5 0,8 0,4 0,3 5,4 0,4 11,5

Ud over nedsættelser som følge af forlig i MAP indeholder nedsættelsesbeløbet også udenlandske primære TP-forhøjelser, hvor SKAT også angiver, at der har været en stigende tendens. Antallet af nedsættelser er dog ikke steget fra 2015 til 2016.

Der er ingen tvivl om, at OECD's BEPS-projekt vil kunne medføre, at den ubalance, der historisk har været i forhøjelses- vs. nedsættelsestal i dansk favør, fremover vil kunne blive udlignet. Der er således intet, der tilsiger, at der skulle ske større indkomsttransformation ud af Danmark end ind i Danmark henset til, at Danmark har et selskabsskatteniveau, der er gennemsnitligt i EU og i OECD-kredsen.

I redegørelsen til Folketinget gives der også statistik på fordelingen af forhøjelserne efter beløbsstørrelse og indsatsområder. Det mest interessante er, at selv om der kun var 8 kontroller i 2016 ud af 188 kontroller i alt, der vedrører kontrollen af flytning af immaterielle rettigheder, så udgjorde forhøjelsesbeløbet på disse 8 kontroller 34 pct. af det samlede forhøjelsesbeløb på 7,3 mia. kr. Det er således fortsat her de helt store forhøjelser og dermed risici ligger på TP-området. De fleste TP-kontroller vedrører sager om løbende transaktioner af varer, tjenester og royalty. 

MAP og APA

Hvad angår antallet af uløste TP-dobbeltbeskatningskonflikter, så fortsætter tallet med at stige. Beholdningen af sager ultimo 2016 var således 143, jf. tabel 3.

SKAT forventer, at denne udvikling fortsætter bl.a. som følge af OECD's BEPS-projekt, hvor langt flere lande nu er blevet opmærksomme på risikoen for forkert prissætning og således har opjustereret deres kontrolindsats på TP-området.

Tabel 3 Antal verserende og afsluttede TP-MAP sager, ultimo året 2010-16
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal verserende sager 36 53 76 89 105 129 143
Antal afsluttede sager 27 18 13 17 23 25 22

Hvad angår de såkaldte APA'er (advance pricing arrangements), så har SKAT i 2016 indgået i alt 7 APA'er, hvilket er på niveau med året før og højt set over hele perioden. Også her vokser beholdningen af endnu ikke afsluttede sager dog, således at der ultimo 2016 var 21 anmodninger, der endnu ikke var færdigforhandlet med det andet land.

Tabel 4 Antal verserende og afsluttede APAer, ultimo året 2010-16
År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal verserende sager 8 9 13 11 19 19 21
Antal afsluttede sager 7 4 2 5 3 8 7

Alternative Dispute Resolution (ADR)

SKAT har i 2016 startet en ny pilot-ordning omkring konfliktmægling på TP-området for at undgå lange sagsforløb og for at få mere fremdrift i sagerne. ADR – som ordningen kaldes – er inspireret af gode britiske erfaringer på området – og har politisk opbakning fra Skatteministeren. ADR handler om via en mægler at søge at opnå enighed om faktum og således prøve at opnå en forligsmæssig løsning af sagen for at undgå lange tvister i LSR/retssystemet. Mægleren skal ikke løse konflikten for de to parter, men skal udvirke, at parterne selv løser konflikten ved at bruge konfliktmæglingsteknikker og ved at sætte en god proces op.

SKAT har uddannet interne mæglere og har allerede afsluttet den første sag. PwC rådgav kunden i denne proces og har således god erfaring med, hvilke sager der kan bringes ind i ADR, og hvordan processen foregår.

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om ADR, har brug for sparring i en konkret sag eller ønsker mere information om, hvilke regler der gælder på TP-området generelt. Så kontakt os for et uforpligtende møde.

 

1 Fra og med 2015 måles på antal kontroller i stedet for antal kendelser. En kontrol er defineret som en sag, der vedrører én person/virksomhed/juridisk person, der kontrolleres for et bestemt år. En kendelse indeholder i TP-sager ofte 4-5 år og bliver derfor nu talt som 4-5 sager/kontroller. Det er derfor tvivlsomt, om der reelt er tale om en stigning i kontroltrykket fra 2014 til 2015-2016.

Kontakt os

Troels Kjølby Nielsen
Partner
Tlf: 3945 3213
E-mail

Følg PwC