Regeringens lovprogram 2017/2018

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Med åbningen af Folketinget blev regeringens lovprogram for det kommende år også offentliggjort. Vi har nedenfor oplistet de initiativer, som vedrører skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Lovprogrammet for 2017/2018 byder på selskabsskatteområdet blandt andet på ændrede regler for beskatningen af fonde, foreninger og udenlandske investorer samt på en udvidelse af virksomhedernes fradrag for lønomkostninger. På personskatteområdet er forslag til den nye ejendomsskattelov og ændrede regler for pensionsbeskatning på programmet, og på moms- og afgiftsområdet indeholder programmet blandt andet forslag til ændring af registreringsafgiften.

Selskabsskat

1. Modernisering af skattekontrolloven

Som en del af Retssikkerhedspakke II gennemføres en gennemgribende revision og modernisering af skattekontrolloven for at sikre, at reglerne er effektive, klare og tidssvarende. Ændringerne involverer udarbejdelsen af en ny skatteindberetningslov, hvortil dele af skattekontrolloven overflyttes. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af oktober 2017.

2. Ændring af hvidvaskregulering

For at implementere Rådets direktiv om ændring af EU-direktiv 2011/16 om administrativt samarbejde på skatteområdet foreslås ændringer til skattemyndighedernes adgang til de oplysninger, der er indberettet efter hvidvaskreguleringen. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af oktober 2017.

3. Lempelse af kulbrintebeskatningen

Som opfølgning på aftalen om udvikling af Nordsøen fra marts 2017 foreslås en lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for investeringer i perioden 2017-2025 kombineret med en tilbagebetalingsordning ved høje oliepriser og en afskaffelse af forskudsmomsordningen. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af oktober 2017.

4. Ophævelse af SKATs mulighed for at tilbagekalde visse bindende svar ved værdiansættelse af aktiver

Som en del af Retssikkerhedspakke II og for at styrke forudsigeligheden og klarheden for borgere og investeringer foreslås det at ophæve SKATs mulighed for i visse tilfælde at tilbagekalde bindende svar om værdiansættelse af aktiver. Endvidere foreslås en ensretning af reglerne for værneting ved borgernes indbringelse for domstolene af afgørelser truffet af en administrativ klageinstans på Skatteministeriets område. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af oktober 2017.

5. Dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Aserbajdsjan

For at ophæve international dobbeltbeskatning mellem de to lande og for at forbedre de skattemæssige betingelser for selskaber og personer ved grænseoverskridende investering, etablering og arbejde, foreslås det at gennemføre en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af oktober 2017.

6. Fradragsret for erhvervsmæssige lønomkostninger

To principielle afgørelser fra Højesteret fastslog tidligere på året, at der ikke er hjemmel til at tilkende virksomhederne fradragsret for lønudgifter ved etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. Lovforslaget skal udvide fradragsretten, så der bliver fradrag for disse lønomkostninger, og det er foreslået, at lovforslaget skal have virkning fra og med indkomståret 2012.

Læs mere om lovforslaget her. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af november 2017.

7. Skattefritagelse af teatre og daginstitutioner

Teatre og daginstitutioner, der er organiseret som selvejende institutioner, foreslås fritaget for skattepligt af indkomst fra deres kernevirksomhed. Derudover foreslås det at lempe selvangivelsespligten for visse foreninger og fonde. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af november 2017.

8. Ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster gennem den Multilaterale Konvention

For at give mulighed for at ændre indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster samt at give mulighed for en hurtig implementering af OECD’s minimumsstandarder i Base Erosion and Profit Shifting-programmet (BEPS), foreslås det, at Danmark ratificerer den Multilaterale Konvention. Forslaget forventes fremsat i anden halvdel af januar 2018.

9. Ensartet beskatning af udenlandske og danske foreninger

Som en del af at sikre en ensartet beskatning af udenlandske og danske foreninger foreslås det at lempe beskatningen af udenlandske pensionsfondes investeringer i fast ejendom i Danmark og at gennemføre en mindre lempelse af reglerne om tynd kapitalisering. Forslaget indeholder desuden tiltag til at sikre, at udenlandske investorer ikke bliver skattepligtige til Danmark på grund af reglerne om fast driftssted. Forslaget forventes fremsat i anden halvdel af februar 2018.

10. Ny indeholdelsesmodel for kildeskat på aktieudbytter

For at modvirke svindel med beskatning af udbytter foreslås det at indføre en ny model for beskatning og indeholdelse ved udbetaling af udbytter til udenlandske aktionærer. Forslaget forventes fremsat i anden halvdel af februar 2018.

11. Succession til erhvervsdrivende fonde

Som opfølgning på aftalen om delaftale om Vækstplan DK fra april 2013 med konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse foreslås det at give mulighed for at overdrage aktier med succession til en erhvervsdrivende fond, for at fonden kan drive erhvervsvirksomheden videre. Forslaget forventes fremsat i anden halvdel af februar 2018.

Personskat

1. Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger

Forslaget er en opfølgning på aftalen om flere år på arbejdsmarkedet fra juni 2017 og har til formål at målrette aldersopsparingen, at forhøje pensionsudbetalingsalderen med to år og at forlænge udbetalingsperioden for ratepension med fem år. Forslaget forventes fremsat i første halvdel af oktober 2017.

2. Modernisering af reglerne for indtræden af fuld skattepligt

Forslaget har til formål at skabe øget forudsigelighed om de skattemæssige konsekvenser ved at arbejde under ophold i Danmark ved hjælp af enklere og mere objektive regler. Reglerne vedrører personer med bopæl i udlandet, der råder over en bolig i Danmark. Forslaget forventes fremsat i anden halvdel af februar 2018.

3. Ny ejendomsskattelov

Som opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016 og aftalen om tryghed om boligbeskatningen fra maj 2017 foreslås det at erstatte henholdsvis den gældende ejendomsværdiskattelov og den gældende ejendomsskattelov med en ny, samlet ejendomsskattelov og at gennemføre en række initiativer, der skal sikre tryghed for boligejerne. Forslaget indeholder blandt andet en rabatordning for nuværende boligejere, en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme og en permanent indefrysningsordning for ejerboliger for stigninger i ejendomsværdiskatten og grundskylden. Forslaget forventes fremsat i anden halvdel af februar 2018.

Afgifter

1. Omlægning af bilafgifterne

Et af de første lovforslag, som regeringen har fremsat i denne folketingssamling, indeholder en omlægning af bilafgifterne. Forslaget lægger bl.a. op til at nedsætte registreringsafgiften for biler, motorcykler, varevogne og autocampere, ændre fradragene for sikkerhedsudstyr, stramme leasingreglerne og gradvis forhøje reparationsgrænsen.

Nedsættelsen af registreringsafgiften indebærer bl.a., at den lave registreringsafgiftssats sænkes til 85 % ligesom grænsen for, hvornår man betaler den høje sats, hæves til 58.400 kr. for motorcykler og 185.000 kr. for biler.

2. Mere tidssvarende regler på bilområdet

Regeringen lægger op til at fremsætte endnu et lovforslag på bilområdet i begyndelsen af oktober. Forslaget indeholder en række forskellige initiativer, bl.a. foreslår regeringen at ændre i reglerne for veterankøretøjer, autocampere, prøveskilte og prøvemærker.

Kontakt os

Niels Winther-Sørensen
Partner, FS Tax/VAT
Tlf: 3945 9131
E-mail

John Cederskjold Kierans
Director, Skat
Tlf: 3945 9112
E-mail

Joan Faurskov Cordtz
Director, indirekte skatter
Tlf: 3945 9463
E-mail

Følg PwC