Erhvervs- og iværksætteraftale 2017

14/11/17

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om en erhvervs- og iværksætterpakke. Vi har nedenfor oplistet de initiativer, som vedrører skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Samlet er der afsat 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at gennemføre erhvervs- og iværksætterinitiativerne fremsat af regeringen den 12. november 2017. Denne aftale byder blandt andet på en aktiesparekonto, ligesom en række afgifter, herunder energiafgifter, bliver sænket.

Hvordan de enkelte initiativer helt konkret udformes, ved vi først, når lovforslagene sendes i høring. PwC har nærlæst aftaleteksten og vil gerne fremhæve en række punkter, som kan være relevante for dig og din virksomhed.

Hvis du har spørgsmål til initiativerne i erhvervspakken eller de kommende lovændringers betydning, er du altid velkommen til at kontakte os.

Indkomstskatter mv. 

1. Aktiesparekonto
Der indføres en aktiesparekonto, hvor personer kan placere opsparing i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Aktiesparekontoen skal føre til en lavere effektiv beskatning af afkastet (17 pct.) end efter de nuværende regler om aktieindkomstbeskatning (op til 42 pct.). Der betales skat på 17 pct. af afkastet efter lagerprincippet, dvs. af udbytter samt realiserede og urealiserede avancer. Værdiforøgelsen af indeståendet på aktiesparekontoen beskattes, mens værdifald (tab) fremføres og modregnes i fremtidige afkast. Der kan oprettes én aktiesparekonto pr. person. Der kan handles så ofte, som det ønskes inden for aktiesparekontoen. Ordningen kan indfases gradvist med et loft på 50.000 kr. pr. person i 2019 voksende til 100.000 kr. i 2020, 150.000 i 2021 og 200.000 kr. i 2022 og frem. Der kan sættes penge ind på kontoen, så længe den aktuelle saldo på kontoen er under loftet. Aftaleparterne beslutter hvert år, første gang i 2019, om der er grundlag for at gå videre med at forhøje loftet for aktiesparekontoen. Ordningen forventes at blive gradvist indfaset fra 1. januar 2019 og frem til 2022.

2. Fradrag for indskud i små og mellemstore virksomheder (Investorfradrag)
Investorfradraget giver personer (uafhængige investorer), der investerer direkte i de omfattede virksomheder, samt personer, der investerer gennem en særlig type iværksætterfond, mulighed for årligt at fradrage en del af investeringen. Ordningen forventes at træde i kraft fra den 1. januar 2019.

3. Lempe beskatningen af medarbejderaktier
Grænsen for, hvor stor en andel af medarbejderes løn, der kan udbetales som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning, forhøjes fra 10 pct. til 20 pct. af lønnen for alle virksomheder fra den 1. januar 2018. Herudover præsenteres en ny ordning målrettet nye, mindre virksomheder, der giver mulighed for at tilbyde op til 50 pct. af lønnen som medarbejderaktier. Grundet behovet for en godkendelse fra EU-Kommissionen kan ordningen tidligst træde i kraft den 1. januar 2019. Der er desuden fokus på øget aftalefrihed, for så vidt angår medarbejderaktieprogrammer.

4. Forbedre skattevilkårene ved opsparing i investeringsinstitutter
Grundet uligheden i beskatningen af afkast fra henholdsvis danske og udenlandske investeringsinstitutter (f.eks. aktiebaserede såkaldte ETF'er (Exchange Traded Funds), vil afkast for alle investorer i aktiebaserede investeringsselskaber beskattes som aktieindkomst. Herudover vil udenlandske investorer ikke længere skulle betale udbyttekildeskat af udlodninger fra danske investeringsinstitutter. Begge initiativer forventes tidligst at få virkning fra 2019.

5. Pensionsselskabernes investeringer
Med aftalen lempes placeringsreglerne, så det bliver muligt at placere en større andel af privatadministreret pensionsopsparing i unoterede aktier. Initiativet kræver ændring af Bekendtgørelse om puljepension mv.

6. Udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 år til 7 år
Bruttoskatteordningen for forskere og nøglemedarbejdere (forskerskatteordningen) udvides, så ordningen kan benyttes i op til 7 år af forskere og nøglemedarbejdere, som den 1. januar 2018 ikke har anvendt ordningen i de nuværende 5 år. Initiativet er blevet til for at kunne tiltrække og fastholde højtkvalificerede forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra udlandet. Udvidelsen finansieres ved at forhøje bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 pct. Når AM-bidraget medregnes, betyder det en samlet skatteprocent på 32,84 pct. mod den nuværende 31,92 pct., dvs. en forhøjelse på 0,92 procentpoint. For en nettolønsaftale betyder det for arbejdsgiveren, at den samlede lønomkostning ved en aftalt nettoløn på f.eks. 100.000 kr. stiger fra nuværende 146.886 kr. til 148.898 kr., dvs. en omkostningsstigning/brutto- lønsstigning på 1,37 pct. 

7. Udvidelse af DIS-ordningen til søfolk på offshore skibe
Nettolønsordningen i sømandsbeskatningen (DIS-ordningen) udvides til også at omfatte søfolk, der arbejder om bord på visse specialskibe, dvs. vagt- og supplyskibe, rørlægnings- og kabelskibe, vindmølle- og konstruktionsskibe, ishåndteringsskibe og ASV’er (såkaldte ”hotelskibe”). Udvidelsen af DIS-ordningen skal godkendes i henhold til EU's statsstøtteregler. På denne baggrund sker ikrafttrædelse først den 1. januar 2019.

8. Montørordningen
Skibstekniske medarbejdere (montører), som installerer og vedligeholder tekniske systemer og udstyr om bord på skibe, er underlagt særlige arbejdsvilkår, der fordrer, at de ofte sejler med om bord på skibene og udfører deres services, mens skibet er i drift. Der er iværksat en dialog med EU-Kommissionen om mulighederne for en maritim DIS-montørordning eller en tilsvarende ordning, som styrker de maritime virksomheders globale konkurrenceevne.

Øvrige

9. Sænkelse af kapitalkrav for aktieselskaber
For at lette mulighederne for at etablere og omdanne selskaber til aktieselskaber vil kapitalkravet for aktieselskaber blive sænket fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

10. Danmarks digitale vækst
Regeringen forventer at kunne offentliggøre en ny strategi for Danmarks digitale vækst primo 2018.

11. Cirkulær økonomi
Regeringen forventer at kunne offentliggøre en ny strategi for cirkulær økonomi i 1. kvartal 2018.

12. Deleøkonomien
Regeringen ønsker at skabe bedre rammer til deleøkonomiske initiativer ved indførelsen af nye, forenklede og skematiske bundfradrag. Som opfølgning på regeringens deleøkonomiske strategi vil regeringen indkalde til forhandlinger om initiativer heri.

13. Finansieringsbidrag fra succession til erhvervsdrivende fonde
Det oplyses, at en ny model om succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond ikke er klar før primo 2019, hvorfor der i 2018 disponeres 60 mio. kr. fra den afsatte pulje.

Afgifter 

Grænsehandelspakke og afgiftssanering

Formålet med initiativerne på dette område er at lette erhvervslivets byrder og mindske grænsehandlen. Det skønnes, at saneringen vil medføre varige økonomiske lempelser for knap 20 mio. kr. årligt for virksomhederne.

Afskaffelse af afgifter

 
Afskaffelse af nøddeafgiften Nøddeafgiften halveres den 1. januar 2018 og afskaffes den 1. januar 2020.
Afskaffelse af emballageafgiften for pantbelagte drikkevarer (øl og sodavand) Emballageafgiften afskaffens den 1. juli 2019. Før reglerne kan træde i kraft, skal der udarbejdes en ordning, der er i overensstemmelse med EU-reglerne.
Afskaffelse af tillægsafgiften på alkoholsodavand Tillægsafgiften på alkoholsodavand afskaffes den 1. januar 2018.
Afskaffelse af afgift på te mv. Teafgiften afskaffes den 1. januar 2018.
Afskaffelse af afgift på regntøj, beskyttelsesdragter mv. Afgiften på PVC, Ftalater og PVC-folier afskaffes den 1. januar 2019.
Afskaffelse af afgift på engangslightere Energiafgift for gas i engangslightere afskaffes den 1. januar 2018.

Afgiftslempelser

   
Annullering af planlagt indeksering af afgifter (sukkerafgiften, chokolade og sukkervareafgiften, vinafgiften og en række forbrugsafgifter) Annulleringen sker fra den 1. januar 2018.  

Øvrige tiltag

 
Indførelse af bagatelgrænser for registrering Der indføres bagatelgrænser for registrering i visse nationale afgiftslove den 1. januar 2019.Dette initiativ kommer ikke til at gælde for øl, vin, spiritus og tobak, der er EU-harmoniserede punktafgifter.
Afgiftslettelse for små producenter af spiritus (moderation) og lavere krav til sikkerhedsstillelse Ølmoderationsordningen, der også vil gælde for mindre producenter af spiritus, vil træde i kraft 1. januar 2018.

Det fremgår af aftaleteksten, at aftaleparterne vil udarbejde endnu en saneringspakke i efteråret 2018. Saneringspakken skal indeholde en række af de øvrige saneringsforslag, der indgik i saneringsudvalgets anbefalinger, og som ikke skønnes at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.  

Billigere elvarme

Lempelse af elvarmeafgiften skal gøre det billigere at være dansker og fremme den grønne omstilling. Helt konkret nedsættes elvarmesatsen med 10 øre pr. kWh i 2019.  Partierne vil arbejde for, at satsen nedsættes yderligere 5 øre pr. kWh i 2019 og til 10 øre pr. kWh i 2020.

Afgiftslempelser for campingpladser og hoteller mv.

Afgiftsinitiativerne i turisme- og landdistriktspakken skal styrke vilkårene for campingpladser og lystbådehavne med henblik på at fremme turisme, vækst og udvikling i hele Danmark.

Afgiftsinitiativer på turismeområdet

 
Lempelse af elafgiften for campingpladser og lystbåde i havne vil betyde, at fx campingpladsen fremover kan få godtgjort afgift af el, som campingpladsens gæster benytter. Et kommende lovforslag vil indeholde en konkret skematisk regel, som kan bruges til at udregne den gennemsnitlige andel, der kan betragtes som rumvarme. Lempelsen indføres den 1. januar 2018.
Afgift på ledningsført vand ændres tilsvarende, så vandet indgår som en integreret del af prisen for den samlede ydelse til gæster i egen campingvogn eller lystbåd, således at vandet kan anses som forbrugt af campingpladsen mv. Lempelsen indføres den 1. januar 2018. Derefter vil hele den statslige afgift på vand forbrugt af campingpladser og i lystbåde kunne godtgøres fuldt ud.           
Lempelse af rumvarmeafgift for hoteller  Lempelsen kan indføres, når/hvis Skatteministeriet og EU-Kommissionen bliver enige om en konkret model.

Hvis du har spørgsmål til afgiftsinitiativerne i erhvervspakken eller de kommende lovændringers betydning for jeres afgiftshåndtering, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Kontakt os

Joan Faurskov Cordtz
Partner, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 3945 9463
E-mail

Per Ørtoft Jensen
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 9788
E-mail

Følg PwC