Kommuners håndtering af tilskud – hvordan navigerer man bedst muligt i forhold til moms

06/12/17

Moms kan være såvel en medspiller som en modspiller, når man skal håndtere tilskud – både som giver og som modtager. Vi sætter her spot på nogle af de forhold, man skal være særlig opmærksom på.

Kommunen som tilskudsgiver

Når kommuner giver tilskud, skal man være opmærksom på, om man stiller så mange krav til modtagers brug af tilskuddet, at der bliver tale om levering mod vederlag, og modtager derved skal afregne moms af tilskuddet.

Det er derfor vigtigt at få afstemt forventningerne med tilskudsmodtager i forhold til, om der kræves modydelser for tilskuddet, og i givet fald hvad der kræves.

Der findes ingen facitliste for, hvornår et tilskud bliver momspligtigt. I praksis accepteres det, at tilskudsgiver modtager en rapport om projektet, som tilskuddet er ydet til, samt en økonomisk afrapportering. Tilskudsmodtager må også gerne nævne på hjemmesiden og andre steder, at man har modtaget kommunalt tilskud. Hvis kommunen stiller en række krav til eksponering i forbindelse med tilskuddet, kan det dog blive problematisk at holde tilskuddet fri af moms.

Kommunen som tilskudsmodtager

Modtager kommunen tilskud fra offentlige institutioner, herunder staten, EU m.fl. giver dette ingen momsmæssige udfordringer.

Modtager kommunen derimod tilskud fra private fonde mv., vil der skulle afregnes 17,5 % i ”fondsmoms”. Hermed får kommunen kun 82,5 % af et tilskud til det projekt, som pengene er øremærket til.

Kan ”fondsmomsen” undgås?

Hvis der er andre eksterne samarbejdspartnere med i projektet på lige fod med kommunen, kan disse indtage rollen som ”kassemester”, og dermed får kommunen kun udbetalt den del, der skal dække kommunens omkostninger i projektet, og ”fondsmomsen” rammer kun den del af projektmidlerne, som kommunen forbruger.

Kommunen kan også overveje, om projektet fortjener at blive udskilt fra kommunen og køre i en selvstændig juridisk enhed.

Ovennævnte illustrerer, at der er muligheder for at begrænse virkningen af ”fondsmomsen”, så tilskuddet i størst muligt omfang kan bruges til det projekt, det er øremærket til. Der kan også være afledte konsekvenser for momsfradragsretten hos samarbejdspartneren eller i den ”nye selvstændige juridiske enhed”, som ikke kan undgås.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at have momsen som medspiller, når tilskud gives eller modtages, så kontakt PwC’s momsafdeling.

Kontakt os

Claus Boldt
Partner, leder af ITX, PwC Denmark
Tlf: 3945 9008
E-mail

Sandra Erichsen
Director, indirekte skatter, PwC Denmark
Tlf: 8932 5654
E-mail

Følg PwC