Med arbejdsklausuler sikrer kommuner lige vilkår for leverandører – herunder for deres medarbejdere

06/12/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Arbejdsklausuler bliver i stigende grad anvendt blandt danske kommuner til at sikre arbejdstagere, der er tilknyttet offentlige projekter, en løn (inkl. særlige ydelser) og arbejdsforhold i overensstemmelse med overenskomstmæssige vilkår.

Kommuner skaber et socialt ansvarligt arbejdsmarked med lige konkurrencevilkår

Den offentlige sektor køber årligt ind for ca. 300 mia. kr. Leverandørerne (og deres underleverandører) leverer således varer og tjenesteydelser for ca. 14 % af det danske bruttonationalprodukt. Med EU’s fri bevægelighed løftes opgaverne af både danske og udenlandske virksomheder, men øget politisk fokus bidrager til, at virksomheder konkurrerer på lige vilkår.

I konkurrenceudsættelsen af disse indkøb anvendes der fortsat i stigende grad arbejdsklausuler. På forebyggende og opklarende vis sikres arbejdstagerne hermed en løn (inkl. særlige ydelser) og arbejdsforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art på den pågældende egn.

Øget politisk fokus og kontrol fra offentlige myndigheder

I løbet af 2017 har vi set et stigende fokus på myndighedskontrol til sikring af, at danske vilkår håndhæves på det danske arbejdsmarked. Kontrollen sker i overensstemmelse med indholdet af ILO konvention nr. 94, der beskriver udstrækningen af arbejdsklausuler.

Finanslovsaftalen for 2017 har bl.a. øremærket 79 mio. kr. til myndighedskontrol på det danske arbejdsmarked. Derfor er det også nødvendigt som hvervgiver at forberede sig på mødet med myndighedernes kontrolinstanser.

Håndhævelsesregler inden for EU og i Danmark

På baggrund af EU’s Håndhævelsesdirektiv er der indført skærpede regler i Danmark for betaling af korrekt overenskomstmæssig løn. Reglerne har betydning for danske leverandører, der entrerer med udenlandske leverandører og udenlandske tjenesteydere i Danmark.

I Danmark har man fx etableret en fond, Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU), som alle ATP-pligtige virksomheder og udenlandske tjenesteydere skal bidrage til – og som skal dække ubetalte lønkrav baseret på en kollektiv overenskomst. Herudover gælder krav om registrering af udenlandske tjenesteydere i det danske Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Realisér det politiske beslutningsgrundlag

Det er PwC’s erfaring, at offentlige hvervgivere ofte ønsker at sikre, at den stigende anvendelse af klausuler i udbud ledsages af en målrettet opfølgning, bl.a. i form af risikobaseret kontrol, dialog med arbejdsmarkedsparter og – i yderste konsekvens – sanktionering.

Hos PwC hjælper vi kommuner med at anvende og følge op på arbejdsklausuler. Vores eksperter kan afdække det politiske beslutningsgrundlag, vurdere de retlige rammer og matche disse med en håndgribelig og effektiv indsats mod social dumping.

Vores tilgang til social dumping garanterer en ansvarlig leverandørstyring med en:

  • Tværfaglig indsats, da vi tilbyder en bred vifte af erfarne eksperter inden for arbejdsret, revision og processtyring og -udarbejdelse
  • Systematisk udvælgelse af leverandører, baseret på en forudgående risikovurdering 
  • Uafhængighed, da vi som tredjepart varetager kontrollen uafhængigt af opdragsgiver
  • Forankring af politiske målsætninger, da vi engagerer din kommune og jeres leverandører i problemløsningen.

For at tiltagene mod social dumping kan skabe en virkningsfuld indsats, sammensættes rådgivningen eksempelvis omkring følgende moduler:

1. Vurdering af kontraktgrundlag

PwC tilbyder højt kvalificeret og værdiskabende ansættelses- og kontraktretlig rådgivning. Vi har mange års erfaring med at håndtere de juridiske udfordringer relateret til løn- og arbejdsforhold for både udstationeret og lokalt ansat arbejdskraft

2. Udarbejdelse af en risikobaseret metode

PwC har udarbejdet en risikobaseret metode til udvælgelse af leverandører til kontrol, så ressourcer målrettes de områder med højest risiko for tvivlsomme løn- og arbejdsforhold.

3. Kontrol af klausuler

PwC har længe varetaget kontrol- og tilsynsopgaver af løn- og arbejdsforhold. Baseret på disse erfaringer har vi formuleret en tilgang til kontrol med og rapportering af overholdelse af klausuler. Den endelige redegørelse kan leveres med erklæring
fra revisor.

4. Håndtering af interessentdialog

PwC forankrer indsatsen mod social dumping ved en konstruktiv dialog og vidensdeling med din kommune/region og jeres leverandører. Dette sker ved en indledende kortlægning, der målretter indsatsen og dermed skaber et bæredygtigt kædeansvar i alle led af jeres kontrahentkæder.

Kontakt os

Henrik Jensen
Partner, Risk Assurance Services, PwC Denmark
Tlf: 3945 9218
E-mail

Jeanette Vallat
Senior Manager, PwC Denmark
Tlf: 3945 9250
E-mail

Følg PwC