Tilføjelse til tynd kapitaliseringsregel

Lovforslag fremsat, hvorefter selskabers renter fra udenlandske debitorer i visse tilfælde bliver skattefrie

Efter de gældende regler er en dansk kreditor (selskab) ikke skattepligtig af renteindtægter og kursgevinster i det omfang, at den danske debitor (selskab) har fået begrænset sit fradrag tilsvarende efter reglerne om tynd kapitalisering, jf. selskabsskattelovens (SEL) § 11. En afgørelse fra EU-Domstolen har imidlertid slået fast, at det er i strid med EU-reglerne om fri etableringsret at begrænse skattefriheden til renteindtægter fra danske debitorer. I L 237 foreslås derfor et nyt stk. 7 tilføjet reglen i SEL § 11, hvorefter en dansk kreditor også er skattefri af renteindtægter og kursgevinster modtaget fra en koncernforbundet udenlandsk debitor hjemmehørende i et EU/EØS-land i det omfang, at:

  • den udenlandske debitor ville have fået sit rentefradrag begrænset efter de danske regler om tynd kapitalisering i SEL § 11, hvis debitor havde været skattepligtig i Danmark
  • den udenlandske debitor ikke har fået fradrag for et tilsvarende beløb efter regler om tynd kapitalisering i debitors hjemland.

Det søges således sikret, at skattefriheden ikke overstiger den, som ville være gældende, såfremt renterne var blevet betalt mellem selskaber hjemmehørende i Danmark. Renter på gæld til tredjemand, der efter reglerne om tynd kapitalisering anses for kontrolleret gæld som følge af koncerninterne sikkerhedsstillelser, omfattes ikke af rentefriheden. Det vil fx sige, at hvis en dansk bank har udlånt beløb til et tysk datterselskab af en dansk koncern, da kan den danske bank ikke opnå skattefrihed.

Med den første betingelse søges skattefritagelsen ifølge lovbemærkningerne betinget af, at der foretages en fiktiv opgørelse af, om debitorselskabet – såfremt det havde været et dansk selskab – ville have været begrænset efter reglerne om tynd kapitalisering i SEL § 11. Herom er det i høringsfasen, inden lovforslaget blev fremsat, kommet frem, at Skatteministeriet forudsætter, at såvel konsolideringsreglen i SEL § 11, stk. 4, som 10 mio. kr.’s grænsen i SEL § 11, stk. 1, skal gælde i forhold til det udenlandske debitorselskab.

Med den anden betingelse er skattefritagelsen betinget af, at det danske kreditorselskab kan dokumentere, at der er sket en rentefradragsbegrænsning af det udenlandske EU/EØS-debitorselskab efter lokale udenlandske regler om tynd kapitalisering. Herom har Skatteministeriet i høringsfasen oplyst, at det ikke er nok, at det udenlandske selskab ikke har fået fradrag, men at der skal være sket en begrænsning efter tynd kapitaliseringsregler i udlandet. Hvis der heri ligger, at de udenlandske regler skal svare nøjagtigt til de danske tynd kapitaliseringsregler, kan det vise sig at være et svært krav at opfylde, da de enkelte lande typisk har forskellige måder at opgøre rentefradragsbegrænsninger på. I høringsfasen oplyste Skatteministeriet også, at en udenlandsk fradragsbegrænsning, der svarer til den danske EBIT-regel i SEL § 11 C, ikke opfylder betingelsen. Mere forståeligt er det, at Skatteministeriet også oplyste, at fradragsbegrænsninger, hvor renteudgifterne kan fremføres til senere år, heller ikke vil opfylde betingelsen.

Den nye regel foreslås at få virkning fra og med indkomståret 2018. Da de danske regler har været i strid med EU-reglerne i flere år, anføres det i lovforarbejderne, at SKAT vil udsende et styresignal, der fastlægger mulighederne for at søge om genoptagelse af indkomstår før 2018 for derigennem at få ophævet den gennemførte beskatning af modtagne renteindtægter, der skulle have været skattefrie.

Kontakt os

Pia Overgaard

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9416

Lars Thygesen

Director, Tax, PwC Denmark

Tlf: 8932 5571

Følg PwC