Ny momspraksis for salg af varer og ydelser til skibe

07/08/18

SKAT har som følge af en nyere EU-dom udsendt et udkast til styresignal, der øger muligheden for salg til skibe i udenrigsfart uden moms.

Momsloven indeholder en række undtagelser fra det generelle princip om, at der altid skal opkræves moms. En af disse gælder salg af varer og ydelser til skibe, der hovedsageligt sejler i udenrigsfart.

Hidtil har det været en betingelse for brug af momsfritagelsen, at der blev leveret direkte til skibets ejer eller rederi. Dette har haft som konsekvens, at kun ét salg i en kæde af salg kunne være fritaget og resten altså skulle pålægges moms.

Med den nye EU-dom har SKAT fundet det nødvendigt at lempe dansk praksis.

EU-domstolen: Det er en betingelse for momsfritagelse, at man kan fastslå, at ydelsen skal leveres til skibe i udenrigsfart

Dommen omhandler en virksomhed, som driver sine aktiviteter i to havne, hvor virksomheden bl.a. tilbyder lastning og lodsning, lagerfaciliteter, pakhus samt speditionsvirksomhed til sine kunder.

Denne aktivitet blev - som det er normalt mange steder – drevet ved hjælp af underleverandører.

Spørgsmålet, som EU-domstolen tog stilling til, var om ydelser, der ikke leveres direkte til skibets ejer eller rederi, men derimod til tidligere omsætningsled fra underleverandører, kan omfattes af momsfritagelen for levering af varer og ydelser til skibe i udenrigsfart.

EU-domstolen konkluderer, at det ikke kun er ydelser, der leveres direkte til skibets ejer eller rederi, men også ydelser, der gennemføres i tidligere led i handelskæden, fx leverancer fra en underleverandør, der kan omfattes af fritagelsen.

EU-domstolen slår dog samtidig fast, at der altid skal foretages en konkret vurdering af transaktionerne, da det er en betingelse for fritagelse, at det – alt efter ydelsens karakter – er muligt på salgstidspunktet med sikkerhed at fastslå, at formålet med leveringen af ydelsen er, at den senere skal leveres til et skib i udenrigsfart, fordi det fremgår som en del af det aftalte.

Hvis betingelserne ikke er opfyldt, er leverancer momspligtige

SKAT beskriver i udkastet til styresignal de nærmere betingelser for momsfrie salg til skibe, som SKAT opsummerer til:

  • Det er muligt med sikkerhed at fastslå formålet med salget af ydelsen, fordi dette er aftalt.
  • Der er ikke behov for at indføre en særlig kontrolordning for at sikre en korrekt og enkel anvendelse af momsfritagelsen.
  • Leveringen indgår som et led i en omsætningskæde for ydelsen.

SKAT forklarer ikke nærmere, hvad man konkret mener de sidste to betingelser indeholder, men det fremgår dog af udkastet, at det er SKATs opfattelse, at dommen ikke kun finder anvendelse på lodsning og lastning af et fartøj, men finder anvendelse på alle ydelser i relation til skibe, der sejler i udenrigsfart.

Det må altså kunne oversættes således, at såfremt det er klart for alle parter, at der leveres til brug for et skib i udenrigsfart, så må fritagelsen være i spil.

EU-dommen vedrører alene salg af ydelser, men det er SKATs opfattelse, at momsfritagelsen også finder anvendelse på levering af varer.

Det skal dog bemærkes, at SKAT direkte angiver, at salg af brændstof eller transport af brændstof fortsat skal leveres til skibets ejer eller rederi for at kunne omfattes af en momsfritagelsen.

Mulighed for genoptagelse – hvornår er det relevant ?

Der er mulighed for genoptagelse tilbage til 4. maj 2014, såfremt man ønsker det, hvilket udelukkende vil være interessant, såfremt den hidtige praksis har betydet en økonomisk ulempe (fx at køber ikke har fået søgt moms retur eller lignende). Anmodningen om genoptagelse skal senest være hos SKAT seks måneder efter offentliggørelsen af styresignalet, og det er en betingelse, at der sker genoptagelse for alle perioder.

Vi følger udviklingen tæt og kommer med opdateringer, når SKATs endelige styresignal træder i kraft. Vi er naturligvis til rådighed for en uforpligtende snak omkring jeres forhold.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Jesper Bianco Hildebrandt

Senior Manager, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5665

Følg PwC