Nyt om beskatning af investeringsforeninger og deres investorer

14/09/18

Skatteministeriet har den 10. september 2018 sendt et lovforslag i høring, som skal skabe bedre vilkår for opsparing i danske og udenlandske investeringsforeninger.

Lovforslaget er en del af aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer mellem regeringen, Dansk Folkeparti og det Radikale Venstre. Lovforslaget har virkning fra indkomståret 2019 og indeholder i hovedtræk følgende ændringer:

Import af udenlandske investeringsforeninger

Lovforslaget har til formål at gøre det mere attraktivt for danske investorer at investere i udenlandske aktiebaserede investeringsforeninger, fx de såkaldte Exhange Traded Funds (ETF).

Udenlandske investeringsforeninger har typisk skattemæssig status som investeringsselskaber, idet de ikke opgør en minimumsindkomst efter danske skatteregler, som årligt udloddes/beskattes hos investorerne. Personer beskattes i dag i kapitalindkomsten ved investering i et investeringsselskab, hvad enten investeringsselskabet er obligationsbaseret eller aktiebaseret.

Lovforslaget giver mulighed for, at både danske og udenlandske investeringsforeninger, der i løbet af året i gennemsnit placerer mindst 50 pct. af formuen i aktier m.v., ved registrering hos skattemyndighederne kan få skattemæssig status som aktiebaseret investeringsselskab.

Herved opnås navnlig, at personlige investorer vil blive lagerbeskattet af avancer og tab i aktieindkomsten, dvs. samme indkomsttype som ved en direkte investering i aktier eller i en dansk aktiebaseret investeringsforening, der udlodder minimumsindkomsten, hvilket ofte kan være mere fordelagtigt end den nuværende beskatning i kapitalindkomsten.

Endvidere giver lovforslaget mulighed for, at tab på almindelige noterede aktier og tab på minimumsbeskattede investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsforeninger kan fradrages i udbytter og nettogevinster, der hidrører fra investeringsbeviser i aktiebaserede investeringsselskaber.

Der er dog efter lovforslaget stadig tale om lagerbeskatning og ikke realisationsbeskatning, som det er tilfældet for personers direkte investering i aktier eller minimumsbeskattede aktiebaserede investeringsforeninger.

Eksport af danske investeringsforeninger

Lovforslagets formål er at gøre det mere attraktivt for udenlandske investorer at investere i danske investeringsforeninger.

I dag skal udenlandske investorer betale 27 pct. udbytteskat af udbytter fra danske investeringsforeninger. Udbytteskatten kan dog nedsættes til 15 pct. efter dobbeltbeskatningsaftalerne.

Udbytteskatten forhindrer i praksis, at danske udbyttebetalende investeringsbeviser kan sælges til udenlandske investorer. Det skyldes, at investorerne vil have administrativt bøvl med at tilbagesøge den danske udbytteskat efter dobbeltbeskatningsaftalerne, og at den danske udbytteskat ofte opleves som en ekstra skat, i det omfang den udenlandske investor ikke fuldt ud kan få godskrevet den danske skat i hjemlandets skat (såkaldt credit lempelse). I tilsvarende udenlandske investeringsforeninger i fx Luxembourg og Irland indeholdes typisk ikke lokal udbytteskat.

Lovforslaget fritager udenlandske investorer i danske investeringsforeninger for dansk udbytteskat på betingelse af, at investeringsforeningen har betalt 15 pct. skat af udbytter fra danske aktier. Dermed bliver investeringen sidestillet med en direkte investering i danske aktier, hvor en udenlandsk investor skal betale 27 pct. skat af danske aktieudbytter (som typisk kan nedsættes til 15 pct. efter dobbeltbeskatningsaftalerne), mens avancer på aktierne er skattefri i Danmark.

Betingelsen om, at investeringsforeningen skal have betalt 15 pct. skat af udbytter på danske aktier for, at udenlandske investorers udbytter fra investeringsforeningen er skattefri, gælder ifølge lovforslaget både for investeringsforeninger med skattemæssig status som investeringsselskaber og investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Sidstnævnte type investeringsforening kan få udstedt et såkaldt udbyttefrikort, men efter lovforslaget skal investeringsforeningen give afkald på frikortet og lade sig beskatte af danske aktieudbytter. Investeringsselskaber betaler allerede i dag 15 pct. skat af danske aktieudbytter.

Lovforslaget lægger dog op til, at investeringsforeningerne fortsat skal indeholde 27 pct. udbytteskat af udenlandske investorers udbytter. En udenlandsk investor skal derfor efterfølgende rette henvendelse til de danske skattemyndigheder og tilbagesøge hele den indeholdte udbytteskat. Administrativt er det en tung løsning, og PwC skal pege på, at dette i praksis medfører, at udenlandske investeringsforeninger efter lovændringen fortsat vil have en betydelig konkurrencefordel, idet de typisk ikke skal indeholder udbytteskat af investorernes udbytter.

Lovforslaget ophæver endvidere den kritiserede værnsregel, hvorefter investorer i unoterede kapitalforeninger ved indløsning af andele som udgangspunkt bliver beskattet af hele afståelsessummen som udbytte. Reglerne, som blev indført ved L 123 (FT 2015-16) for at forhindre, at udenlandske investorer omgår dansk udbyttebeskatning ved at foretage indløsninger, får dermed formentlig en kort levetid.

Lovforslaget kan hentes her: Bedre vilkår for opsparing i investeringsinstitutter og for tiltrækning af kapital til danske investeringsinstitutter

Fristen for afgivelse af høringssvar er den 8. oktober 2018.
 

Kontakt os

Martin Poulsen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 8932 5526

Henrik Laust Poulsen

Director, Financial Services Tax, PwC Denmark

Tlf: 5219 0341

Følg PwC