Lovforslag om ændring af aktieoptionsloven

08/10/18

Beskæftigelsesministeren har den 3. oktober fremsat et lovforslag, der skal fjerne de begrænsninger i aftalefriheden, som findes i lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold (aktieoptionsloven).

Lovforslaget kort

Lovforslaget er en udmøntning af et af initiativerne i den politiske aftale af 12. november 2017 om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Formålet med lovforslaget er at opnå en højere grad af fleksibilitet i forbindelse med udformningen af aktieoptionsordninger. En forenkling af reglerne skal være med til at understøtte anvendelsen af sådanne ordninger til gavn for såvel medarbejdere som virksomheder.

Med lovforslaget indføres det, at lønmodtageren og arbejdsgiveren ikke kan aftale, at arbejdsgiveren ved lønmodtagers fratræden kan tilbagekøbe aktier eller anparter, der er erhvervet i henhold til en ordning eller aftale, til en lavere pris end markedsprisen. Denne ændring betyder, at arbejdsgiveren og lønmodtageren kan indgå aftale om tilbagekøb i forbindelse med etableringen af en optionsordning, men at dette således ikke kan ske til en lavere pris end markedsprisen.

Med lovforslaget etableres endvidere aftalefrihed til at regulere, hvad der gælder med hensyn til uudnyttede tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter i forbindelse med ophør af ansættelsesforholdet. Det bliver dermed muligt at aftale, at lønmodtageren fortaber retten til at udnytte tildelte købe- eller tegningsrettigheder til aktier eller anparter, hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af arbejdsgiverens opsigelse.

PwC's eksperter står til rådighed

PwC's eksperter står til rådighed til en uforpligtende snak om, hvad ændringerne betyder for brugen af optionsordninger i din virksomhed. Lovforslaget 1. behandles den 23. oktober 2018, og hvis lovforslaget vedtages, træder loven i kraft den 1. januar 2019. Loven vil derfor finde anvendelse for de ordninger, der etableres efter den 1. januar 2019. Ordninger, der er etableret inden den 1. januar 2019, løber videre, indtil de eventuelt ændres.

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os

Jeanette Vallat

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9250

Lone Friis Johansen

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 3945 9539

Følg PwC