EU-Kommissionen har godkendt udvidelsen af nettolønsordningen

26/02/19

EU-Kommissionen har den 22. februar 2019 godkendt udvidelsen af den danske nettolønsordning (DIS-ordningen), som giver rederier mulighed for at aflønne ansatte søfolk med en skattefri nettohyre (DIS-løn). Udvidelsen er vedtaget af Folketinget ved lov nr. 359 af 29-04-2018 i april 2018.

Udvidelsen af DIS-ordningen har til hensigt igen at ensarte anvendelsesområdet for nettolønsordningen og tonnageskatteordningen, efter sidstnævnte blev udvidet af Folketinget i december 2015 til også at omfatte visse specialfartøjer. Udvidelsen af den danske tonnageskatteordning blev godkendt af EU-Kommissionen den 12. oktober 20181.

Afgørelsen fra EU-Kommissionen om udvidelsen af nettolønsordningen er endnu ikke offentliggjort, men ud fra EU-Kommissionens pressemeddelelse er der intet, der tyder på, at EU vil stille krav om ændring af den vedtagne lovtekst. Det forventes således, at udvidelsen vil få virkning fra 1. januar 2019.

Med virkning fra indkomstår, der begynder 1. januar 2019, kan rederier således anvende nettolønsordningen for søfolk, der arbejder om bord på visse specialfartøjer, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister og udfører virksomhed med følgende aktiviteter til søs:

Vagt-, supply- og konstruktionsfartøjer

Vagttjeneste kan omfattes, da destinationskravet ikke gælder for de aktiviteter, der er omfattet af udvidelsen. Det betyder, at vagttjeneste ved for eksempel kabellægning og andre ikke faste installationer vil være omfattet.

Udvidelsen indebærer desuden, at alle former for aktivitet med supplyopgaver til søs kan omfattes. Supplyopgaver er overordnet set støtte- og servicefunktioner og kan for eksempel bestå i forsyningssejlads med proviant eller bunkersolie.

View more

Ishåndteringsfartøjer

Udvidelsen indebærer, at alle former for aktivitet med ishåndtering til søs bliver omfattet. Aktiviteter med ishåndtering omfatter blandt andet eskorte af skibe gennem isfyldt farvand og beskyttelse af for eksempel boreenheder i arktisk farvand mod flydende isbjerge. Ishåndtering omfatter desuden egentlig isbrydning.

View more

Vindmøllefartøjer

Udvidelsen indebærer, at indkomst ved visse aktiviteter med konstruktionsopgaver til søs omfattes. For det første bliver aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af vindmøller til søs omfattet af ordningen. Aktiviteten udføres typisk af særlige vindmøllefartøjer.

For det andet bliver aktivitet med bygning, reparation og nedtagning af andre havanlæg – for eksempel bølgebrydningsanlæg og andre kystbeskyttelsesforanstaltninger – omfattet.

For det tredje udvides ordningen med aktiviteter i form af nedlægning, inspektion eller reparation af rørledninger og kabler på havbunden. Disse aktiviteter udføres typisk af særlige rørlægnings- og kabellægningsskibe.

View more

ASV’er (Accomodation and Support Vessels)

Udvidelsen indebærer, at aktivitet med husning af medarbejdere, reservedele eller værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder omfattes. Aktiviteterne udføres typisk af såkaldte ASV’er (Accomodation and Support Vessels). Skibene kan for eksempel tilknyttes offshore-arbejder i en tidsbegrænset periode og udgør en integreret og nødvendig del heraf.

Udvidelsen medfører, at de pågældende skibe bliver omfattet, for så vidt angår deres aktiviteter med midlertidig indkvartering af mandskab, midlertidig opmagasinering af reservedele eller midlertidig brug som værkstedsfaciliteter i forbindelse med offshore-arbejder.

View more

Vi henviser i øvrigt til vores nyhed af 12. oktober 2018 om EU-Kommissionens godkendelse af udvidelsen af tonnageskatteordningen.

1) Afventer fortsat ændring af virkningstidspunkt og ikrafttrædelsesbekendtgørelse.

Kontakt os

Lars Koch Vinther

Partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 9457

Følg PwC