Hvornår kan frivillig indbetaling af acontoskat for 2019 betale sig?

04/03/19

Den 20. marts 2019 er sidste frist for rettidig betaling af frivillig acontoskat for selskaber her i foråret. Herunder kan du læse, hvornår en frivillig indbetaling af acontoskat kan betale sig. 

Skal selskabet foretage frivillig indbetaling?

Om der skal foretages en frivillig indbetaling af acontoskat afhænger af, om den rente, der spares ved en frivillig indbetaling, er større end den rente, der ”mistes” ved en frivillig indbetaling. Forventer selskabet eller de sambeskattede selskaber under ét en restskat, vil det ofte være en god ide at foretage en frivillig indbetaling, hvis lånerenten eller investeringsrenten er mindre end den rente, der skal betales til Skattestyrelsen.

Disse overvejelser er endvidere særligt aktuelle for indkomståret 2019, da restskatteprocenten efter al sandsynlighed forhøjes med 2 procentpoint, jf. det verserende lovforslag L 145 2018/19, der må forventes vedtaget her i marts.

Hvornår får selskabet en restskat?

En restskat opstår typisk, når selskabet har haft en stigende eller en nogenlunde uændret skattepligtig indkomst i de senere år. Det skyldes, at de ordinære acontoskatter i 2019 beregnes som 50 % af gennemsnittet af de seneste 3 års indkomstskatter – indkomstårene 2015, 2016 og 2017. Dit selskab vil selv med en uændret indkomst få en restskat, hvis der ikke foretages en frivillig indbetaling af acontoskat. Hertil kommer et procenttillæg af den skyldige restskat. Er der betalt for meget i skat, får selskabet en skattefri godtgørelse.

Procentsatserne for 2019 bliver først offentliggjort i november/december 2019. Nedenfor vises derfor procentsatserne for 2018, som med det gældende renteniveau kan være retningsgivende for, om det kan betale sig at foretage en frivillig indbetaling af restskat i marts 2019, eller om indbetalingen skal ske i november 2019. Alternativt kan den frivillige indbetaling af acontoskat udskydes til 1. februar 2020, mod at betale et rentetillæg fra 20. november 2019 til 1. februar 2020.

Som nævnt verserer der et lovforslag (L145 2018-19), der vil forøge restskatteprocenten med 2 procentpoint. Dette vil selvfølgelig gøre incitamentet til at foretage frivillig indbetaling større. Da lovforslaget imidlertid pt. ikke er vedtaget, vises nedenfor begge scenarier – dvs. både satser efter de gældende regler og satserne der følger af lovforslaget.

Oversigt over procentsatserne i 2018:
  2018  Nyt lovforslag 
Restskatteprocent  2,8 %  4,8 %  
Rentegodtgørelse på overskydende skat  0,1 %  0,1 %  
Rentegodtgørelse ved frivillig indbetaling senest den 20. marts 0,0 %  0,0 % 
Dekort ved frivillig indbetaling senest den 20. november  0,0 %  0,0 % 
Dekort ved frivillig indbetaling senest den 1. februar året efter  0,5 %  0,9 %  
  • Får selskabet en restskat, som ikke indbetales frivilligt, opkræves restskatten med et forventet rentetillæg på 2,8 % (2018-satser) i november 2020. Hvis det verserende lovforslag vedtages, så vil rentetillægget være 4,8 % i stedet.
  • Indbetaler selskabet frivilligt restskatten i marts 2019, forventes der ikke med det nuværende renteniveau en rentegodtgørelse.
  • Indbetaler selskabet frivilligt restskatten i november 2019, forventes der ikke med det nuværende renteniveau en modregning i det indbetalte beløb.
  • Får selskabet overskydende skat, forventes det, at Skattestyrelsen giver en rentegodtgørelse på 0,1 % (2018-satser) af beløbet i november 2020.
  • Indbetaler selskabet frivilligt restskatten den 1. februar 2020, forventes modregnet en dekort på 0,5 % (2018-satser) i det indbetalte beløb. Hvis det verserende lovforslag vedtages, så vil dekorten være 0,9 % i stedet.

Tilbagebetaling af den overskydende skat inklusive procentgodtgørelse sker i videst muligt omfang ved at modregne beløbet i den ordinære acontoskat for 2020 i november 2020. Et eventuelt overskydende beløb udbetales. Hverken rentetillæg, godtgørelse eller dekort indgår i den skattepligtige indkomst.

Oversigt over rentesatser ved frivillig indbetaling af restskat og overskydende skat med udgangspunkt i 2018-satserne:
  Rente p.a. før skat  Rente p.a. efter skat  Rente p.a. før skat (nyt lovforslag)  Rente p.a. efter skat (nyt lovforslag) 
Frivillig indbetaling af skat d. 20. marts 2019  2,2 %  1,7 %  3,7 %  2,9 %  
Frivillig indbetaling af skat d. 20. november 2019  3,6 %  2,8 %  6,2 %  4,8 %  
Overskydende skat ved frivillig indbetaling d. 20. marts 2019  0,08 % 0,06 %  0,08 %  0,06 % 
Overskydende skat ved frivillig indbetaling d. 20. november 2019  0,13 %  0,1 %  0,13 %  0,1 % 

Forventer selskabet at få en restskat for 2019, og foretager selskabet en frivillig indbetaling af skat i marts 2019, får selskabet med udgangspunkt i procentsatserne for 2018 en rente, der svarer til 2,2 % p.a. før skat. Hvorfor den ikke bliver 3,6 %, som ved en indbetaling i november 2019 skyldes, at renten skal fordeles på en 20-måneders periode mod en 12-måneders periode, hvis indbetalingen sker i november 2019. Som illustreret ovenfor kan en ændring af renten, som foreslået i lovforslaget, øge incitamentet for frivillig indbetaling i november 2019, da renten før skat i givet fald forøges fra 3,6% til 6,2%.

Konklusion

Ofte vil selskabet vente med at foretage en frivillig indbetaling til november 2019, blandt andet fordi det forventede skattemæssige resultat mere præcist kan opgøres i november fremfor i marts, og fordi pengene er bundet i 20 måneder ved indbetaling i marts – mod kun 12 måneder ved indbetaling i november.

Med udgangspunkt i procentsatserne for 2018 forventes der ikke, at selskabet får en yderligere godtgørelse ved en frivillig indbetaling i marts 2019 eller en dekort i indbetalingen i november 2019. En frivillig indbetaling af skat i marts vil derfor kun være relevant, hvis selskabet p.t. har midler stående med en negativ forrentning.

Herudover er det muligt at foretage en frivillig indbetaling den 1. februar 2020, dog mod at betale restskatterenten fra den 20. november 2019 til den 1. februar 2020, anslået 0,5 % efter skat. Det svarer til en restskatterente på 2,8 % p.a., så den laveste rente på en restskat opnås ved en frivillig indbetaling i november 2019. Hvis lovforslaget bliver vedtaget i sin nuværende udformning, bør selskabet være særlig opmærksom på muligheden for at indbetale i november 2019.

Overskudslikviditet?

Har selskabet overskudslikviditet og ønsker at foretage en frivillig indbetaling, er det et yderst begrænset afkast, der opnås. Afkastet er beregnet til ca. 0,08 % før skat med udgangspunkt i procentsatserne for 2018 ved en frivillig indbetaling i marts 2019. Det skal sammenholdes med, at pengene er bundet frem til november 2020, og det er usikkert, om procentsatserne for 2019 bliver de samme som for 2018.

Mange selskaber vil som nævnt i marts 2019 have vanskeligt ved at skønne over, hvad resultatet bliver for 2019. Dette er navnlig tilfældet, hvor der indgår flere selskaber i en sambeskatning, hvor nogle selskaber kan have skattemæssigt underskud og andre skattemæssige overskud, da det er sambeskatningsindkomsten, som danner grundlag for selskabsskatten.

Indbetaling af acontoskatten

Indbetaling af acontoskatten skal ske digitalt. På Skattestyrelsens hjemmeside www.skat.dk under ”Betal acontoskat og selskabsskat” er der en vejledning til, hvordan indbetalingen skal foregå.

Det skal særlig fremhæves, at selskabet under TastSelv Erhverv selv skal indberette den frivillige acontoskat. Hvis dette ikke sker, vil indbetalingen på skattekontoen ikke dække betalingen af den frivillige acontoskat. Det er dog ikke muligt på skattekontoen at ”øremærke” betalingerne til at dække bestemte poster. Det vil altid være de ældste gældsposter, som betales først.

Vær også opmærksom på, at indbetales der tidligere end fem hverdage før sidste betalingsdag, kan det betyde, at selskabet får pengene retur, hvis der ikke er anden gæld til Skattestyrelsen.

Nedsættelse af de ordinære acontoskatter

Har selskabet store skattemæssige underskud fra tidligere år, skal de ordinære acontoskatter måske enten nedsættes eller helt bortfalde. Det samme kan gælde, hvis selskabet har en faldende indtjening, så de ordinære acontoskatter er for store i forhold til skatten på den forventede skattepligtige indkomst i 2019.

Indgår selskabet i en sambeskatning, kan det være, at sambeskatningsindkomsten forventes at blive så lav i 2019, at de ordinære acontoskatterater på sambeskatningsindkomsten er for store. Selskabet kan i den situation få nedsat eller nulstillet de ordinære acontoskatter.

Selskabet skal selv anmode om en nedsættelse via TastSelv Erhverv – Selvangivelse for fonde og selskaber m.fl. – inden betalingsfristen for den ordinære acontoskat den 20. marts 2019. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for nedsættelsen. Dokumentationen kan ske med udgangspunkt i de seneste regnskabsoplysninger, herunder oplysning om underskud fra tidligere år.

Kontakt os

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 3276

Pia Overgaard

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9416

Følg PwC