Momspligten for kurser og kongresser er ikke altid helt lige ud ad landevejen

14/03/19

De fleste vil nok tage udgangspunkt i, at afholdelse af kurser og kongresser er en momspligtig aktivitet, men et nyt bindende svar viser (endnu en gang), at der findes flere muligheder for, at et arrangement kan være momsfrit.

Det bindende svar, SKM2019,98:SR, er givet til en ”nonprofit organisation, som har til formål at fremme uddannelsesmæssige, velgørende og videnskabelige formål”.

Spørgsmålet gik på, om organisationen er momsfri, når den opkræver deltagergebyr og sælger sponsorater og udstillingsplads i forbindelse med afholdelse af en international konference i København.

Skatterådet svarede bekræftende på begge spørgsmål – indtægterne er momsfritagede.

Momspligten for kursus og konferencevirksomhed

Momsloven fritager undervisning på skoler og videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddannelse og anden undervisning, der har karakter af skolemæssig eller faglig undervisning. Fritagelsen omfatter dog ikke ”kursusvirksomhed, der drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod virksomheder og institutioner mv.”.

Formuleringen om, at ”kursusvirksomheden” ikke må være med gevinst for øje er vigtig. Ved vurderingen af, om aktiviteten drives med gevinst for øje, skal der således alene ses på virksomhedens kursusaktiviteter, mens eventuelle andre aktiviteter ikke skal medtages i vurderingen.

Det betyder, at en organisation, der i sig selv ikke tilstræber et overskud, godt kan blive fanget af momspligten, hvis der afholdes kursusaktiviteter mv., som har til formål at tjene penge til organisationen – ligesom en erhvervsvirksomhed kan blive anset som momsfri for dens kursusaktiviteter, hvis dens samlede kursusvirksomhed ikke tilsigter at skabe en gevinst til virksomhedens ejere men alene et resultat, der generelt ligger så tæt på nul som muligt.

Hvis en given aktivitet – som fx konferencen nævnt i indledningen – ikke eller kun delvist bliver momsfri efter fritagelsen for undervisningsaktiviteterne, er det herefter relevant at tage endnu en momsfritagelsesbestemmelse i betragtning, nemlig momsfritagelsen for velgørende og almennyttige foreninger mv.

Velgørende og alminnyttige foreninger

I 2002 blev momsloven ændret efter pres fra især de store idrætsorganisationer. Baggrunden var, at de lokale foreninger i vidt omfang var momspligtige af sponsor- og reklameindtægter, og kontinuerligt skulle søge om momsfritagelse for arrangementer.

Selvom ministeren brugte størsteparten af hans begrundelse for lovændringen til at tale om idrætten, er bestemmelsen på ingen måde begrænset til kun at omfatte idrætsforeninger mv. Fritagelsen omfatter alle velgørende eller almennyttige organisationer med

  • salg, der sker i tilknytning til en af fritagelserne i momslovens § 13, stk. 1 – 6,
  • men hvor det konkrete salg ikke omfattes af momsfritagelsen.

Udtrykket ”i tilknytning” til skal ikke ses bogstaveligt. Fritagelsen omfatter både sideordnede aktiviteter – fx en idrætsforenings salg af sponsorater, da foreningens ”hovedaktivitet” er momsfri efter lovens § 13, stk. 1, nr. 5 – men også konkrete indtægter, der opnås i tilknytning til et specifikt arrangement, er momsfrie.

Særfritagelsen – der i øvrigt er valgfri for organisationerne at påberåbe sig – omfatter ikke ”levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter”, ligesom fritagelsen i øvrigt ikke må medføre konkurrenceforvridning. Om de to betingelser er opfyldt vurderes fra gang til gang.

Som en – helt uofficiel – tommelfingerregel kan lægges til grund, at ikke-forretningsmæssige aktiviteter primært er rettet mod foreningens medlemmer og interessenter og vil være ”naturlige” at drive i forhold til organisationens formål.

I det omtalte spørgsmål er der tale om en organisation, som er omfattet af fritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, der dækker foreninger mv., hvis formål er politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder.

Hermed er betingelsen for at kunne påberåbe sig særfritagelsen til stede, og da arrangementet ikke anses for ”forretningsmæssigt”, samt momsfritagelse ikke vil kunne medføre konkurrenceforvridning, er både deltagergebyrer og de tilknyttede indtægter fra konferencen momsfrie.

Har I brug for hjælp med momspligten for jeres næste arrangement

Kontakt da endelig vores specialister Sandra Erichsen, director eller Lars Gosvig, senior manager.

Kontakt os

Sandra Erichsen

Director, indirekte skatter, PwC Denmark

Tlf: 8932 5654

Lars Gosvig

Senior Manager, PwC Denmark

Tlf: 8932 5614

Følg PwC