Nyt rapporteringssystem for årsrapporter for børsnoterede virksomheder i EU

06/03/19

Hvad er nyt?

Fra 2020 skal alle børsnoterede virksomheder i EU aflægge årsrapport i det nye format European Single Electronic Format (ESEF). Den nye EU-lovgivning sker i form af en delegeret forordning, som forventes at træde i kraft for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller senere. Den delegerede forordning afventer endelig godkendelse af Europa Parlamentet og Ministerrådet, hvilket forventes at ske i løbet af Q2 2019.

EU Kommissionen ønsker med de nye krav at harmonisere regnskabsaflæggelse på tværs af Europa for børsnoterede virksomheder for at øge sammenligneligheden og brugbarheden for alle regnskabsbrugere.

Fra og med 2020 skal børsnoterede virksomheder udarbejde årsrapporten i XHTML-formatet, som kan åbnes i alle standardbrowsere. XHTML er en udvidelse til det almindelige HTML-format, således at XBRL-opmærkningen er indeholdt i samme dokument, som den “trykte” årsrapport. XHTML-dokumentet erstatter således PDF-filen og XBRL-instansen, som vi kender det i dag.

Hvis virksomheden aflægger et koncernregnskab, skal den som minimum opmærke de primære opgørelser, dvs. resultat- og totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og egenkapitalopgørelse. Fra 2022 skal noteoplysninger tillige opmærkes. Der er dog ikke krav om, at dette skal ske på detaljeret niveau. Opmærkningen kan foretages som clob-opmærkning, hvor hver note opmærkes som en helhed.

Børsnoterede virksomheder, som ikke aflægger koncernregnskab, skal formentlig også anvende XHTML-formatet, men skal ikke opmærke regnskabet.

ESEF bygger på IASB’s taksonomi, som omfatter oplysningskrav i henhold til IFRS samt regnskabsposter og noteoplysninger, som ofte anvendes i praksis af regnskabsaflæggerne.

Den europæiske børsmyndighed ESMA har ansvaret for at udvikle den regulatoriske tekniske standard for ESEF. Finanstilsynet er i Danmark den myndighed, som skal implementere ESEF. Hvordan den konkrete implementering skal ske, er endnu ikke fastlagt.

Væsentlige forskelle til nuværende danske regler for digitale regnskaber

I Danmark har digital indberetning i XBRL-format været gældende fra 2012 og for børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D fra 2014. ESEF medfører dog en række forskelle i forhold til de gældende regler:

  • ESEF omfatter alle børsnoterede virksomheder, dvs. også finansielle virksomheder, som ikke er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse D.
  • XHTML-formatet er en sammensmeltning af den “trykte” årsrapport i HTML-format og XBRL-instansen. Under de gældende regler indberettes det “trykte” regnskab i PDF-format og XBRL-opmærkningen i en særskilt XBRL-fil.
  • Indberetningen skal formentlig ske allerede i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten og ikke først ved indberetning efter generalforsamlingens godkendelse.
  • Det er p.t. uvist, om XBRL-opmærkningen i XHTML-dokumentet vil blive omfattet af revisionspåtegning. Under de nugældende regler er XBRL-opmærkningen ikke omfattet af revisionspåtegningen.
  • XBRL-opmærkningen tillader ligesom den danske IFRS-taksonomi oprettelse af udvidelser til taksonomien (extentions) for poster, som ikke findes i taksonomien. Som noget nyt skal sådanne elementer linkes til en overliggende regnskabspost (anchoring).
  • Delårsrapporter er ikke omfattet af ESEF-reglerne.

Hvad skal børsnoterede virksomheder fokusere på?

ESEF kommer til at stille store krav til regnskabsaflæggerne. Årsrapporten skal udarbejdes i et helt nyt format, XHTML, og koncernregnskabet skal opmærkes til den nye ESEF XBRL.

Dette kræver bl.a. nye værktøjer, nye processer og ikke mindst uddannelse. Det er derfor vigtigt, at implementeringen af ESEF forankres i organisationen, og at der udpeges en projektleder.

Der er i dag mange involverede og mange afhængigheder i processen med at udarbejde en årsrapport. Implementeringen af ESEF komplicerer processen yderligere, og kræver derfor god planlægning og projektstyring.

 

Kontakt os

Lars Engelund

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 9264

Kim Tang Lassen

Global IFRS-partner, PwC Denmark

Tlf: 3945 3522

Følg PwC