DAC6 – Skatteministeriet offentliggør udkast til lovforslag

11/07/19

Skatteministeriet sendte den 9. juli 2019 et udkast til DAC6-lovforslaget i høring. DAC6 er et EU-direktiv, der skal implementeres i dansk ret inden årets udgang og handler grundlæggende om, at mellemmænd (rådgivere) eller virksomheder skal indberette visse typer af rådgivning til skattemyndighederne.

Lovforslaget indebærer, at udbydere af potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger pålægges at indberette oplysninger herom til skatteforvaltningen med henblik på, at skatteforvaltningen vil kunne underrette andre EU-landes skattemyndigheder om sådanne ordninger. De ordninger, der er omfattet af indberetningspligten, er defineret ved hjælp af såkaldte kendetegn (”Hallmarks”) og kan også omfatte transaktioner, der ikke sædvanligvis opfattes som aggressive.

Lovforslaget indeholder også regler vedrørende obligatorisk automatisk udveksling af de indberettede oplysninger mellem EU-landene. Automatisk udveksling af oplysninger mellem skattemyndigheder er ifølge udkastet afgørende for at kunne sikre, at myndighederne har adgang til de oplysninger, der er nødvendige for, at myndighederne kan træffe eventuelle foranstaltninger, som kan modvirke aggressiv skatteplanlægning. Indberetning af oplysninger om potentielt aggressive grænseoverskridende skatteplanlægningsordninger vil derved kunne bidrage positivt til bestræbelserne på at sikre en retfærdig beskatning i det indre marked.

Som udgangspunkt er det virksomhedens rådgiver, der er indberetningspligtig. I de tilfælde, hvor der ikke er en indberetningspligtig rådgiver involveret, er det dog virksomheden selv, der er indberetningspligtig. Det vil efter høringsforslaget være gældende, såfremt virksomheden eksempelvis alene har søgt rådgivning hos en advokat.

Efter en første gennemlæsning af lovudkastet har vi noteret os følgende:

  • Der lægges op til, at den egentlige implementering kommer til at ske i bekendtgørelsesform og ikke i selve loven. Der gives således "blot" skatteministeren hjemmel til at udstede en bekendtgørelse om indberetning.
  • Når det er sagt, lægges der op til en meget tekstnær implementering af direktivet. Der gives således ikke mulighed for udvidelser i forhold til direktivet.
  • Som det også er fremgået af pressen, lægges der op til, at advokater skal være undtaget fra indberetning, når de er undergivet de advokat-etiske regler.
  • Det er værd at bemærke, at DAC6 og den danske implementering ikke indebærer en selvstændig undersøgelsespligt. Man kan og skal kun indberette oplysninger, man har viden om.
  • Der er i bemærkningerne nævnt "bøde" for manglende indberetning mv., og her læner man sig op af hvidvask, jf. skema nedenfor. Der er tale om minimumsniveau i hver kategori, og bøden bør i øvrigt fastsættes ud fra en vurdering af den skattefordel, den konkrete ordning muliggør, samt den mulige fortjeneste på ordningen.
  • Det anføres, at ”Det er indtrykket efter drøftelser med relevante brancheforeninger, at direktivets afgrænsninger ikke i alle tilfælde virker helt klare. Ved lovforslagets bemærkninger søges dette i videst muligt omfang adresseret. Ligeledes vil uklarhed kunne adresseres i forbindelse med skattemyndighedernes vejledning.” Det er vores opfattelse, at der fortsat er væsentlige uklarheder.
  • I de indledende bemærkninger nærmer man sig en definition af ”aggressiv skatteplanlægning”, hvor det anføres, at ”Aggressiv skatteplanlægning består i at udnytte alle teknikaliteter i et lands skattesystem eller uforeneligheder mellem to eller flere landes skattesystemer med henblik på at undgå korrekt beskatning.” Det er vores opfattelse, at dette er en meget bred definition, og at der ikke er helt overensstemmelse med efterfølgende bemærkninger om, at mindst et af kendetegnene skal være opfyldt.
  • Lovforslaget implementerer i øvrigt også OECD’s fælles indberetningsstandard om indberetning og udveksling af oplysninger om finansielle konti (CRS), hvor det i et vist omfang overlapper med DAC6.

Der foreslås en inddeling af bøder i følgende kategorier:

  Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder A Store virksomheder B Meget store virksomheder
Nettoomsætning - 50 mio. kr. + 50 mio. kr. – 100 mio. kr. + 100 mio. kr. –
1 mia. kr.
+ 1 mia. kr. –
10 mia. kr.
+ 10 mia. kr.
Bødeniveau Intet tillæg + 50 % + 100 % + 300 % + 700 %
Minimumsbøde 50.000 kr. 75.000 kr. 100.000 kr. 200.000 kr. 400.000 kr.

Vi følger naturligvis høringsprocessen tæt, og du er velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål. 

Kontakt os

Anne Cathrine Primdal Allentoft

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 3945 9435

Klaus Okholm

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 8932 5680

Følg PwC