Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kompensation for faste omkostninger light

Senest opdateret den 10. maj 2021.

Med ordningen er det muligt for virksomheder at søge kompensation for stedbundne faste omkostninger uden anvendelse af en revisorerklæring.

Stedbundne faste omkostninger er defineret som værende husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og -skatter.

På denne side behandles Kompensation for faste omkostninger light. Denne opdeles i to, fordi der er tale om to forskellige bekendtgørelser.

 • Virksomheder der er ramt af restriktioner, kan søge kompensation for perioden 19. august 2020 - 28. februar 2021
 • Kompensation for for perioden fra 1. marts 2021 til 30. juni 2021.

Virksomheder der er ramt af restriktioner, kan søge kompensation for perioden 19. august 2020 - 28. februar 2021.

Kompensationen udgør 50 % af de ovennævnte omkostninger og kan maksimalt udgøre 100.000 kr. pr. måned i kompensationsperioden.

For at kunne søge kompensationen skal virksomheden være omfattet af en af følgende restriktioner:

 • forbud mod at holde åbent
 • begrænsning i åbningstid til kl. 22.00
 • forsamlingsforbud på over 500 personer
 • forsamlingsforbud på over 50 personer
 • grænselukninger
 • udenrigsministeriets rejsevejledning

Derudover skal virksomheden have:

 • Minimum 35 pct. omsætningsnedgang ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. oktober 2020.
 • Minimum 30 pct. ved virksomhedens kompensationsperiode inden for perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 28. februar 2021.
 • Stedbundne faste omkostninger for minimum 4.000 kr. pr måned, og være registreret hos (CVR) senest den 1. november 2020.

Hvis du både søger kompensation under ordningen for faste omkostninger og nærværende ordning - stedbundne faste omkostninger – vil du blive modregnet i din kompensation.

Generel ordning for alle virksomheder

Som følge af de igangværende restriktioner, hvor en del virksomheder er blevet tvangslukket, er det ligeledes muligt at søge kompensation for alle virksomheder også selvom de ikke er ramt af restriktioner.

Hvis virksomheden er tvangslukket uden omsætning, kan der modtages 100% kompensation for virksomhedens stedbundne omkostninger for perioden fra virksomheden bliver lukket og pt. frem til 28. februar 2021.

Øvrige virksomheder kan søge kompensation fra perioden 9. december 2020 - 28. februar 2021. Her er kravet at virksomheden kan dokumentere en omsætningsnedgang som følge af Covid-19 på minimum 30 %, hvis de kan dokumentere dette kan der opnås kompensation for 50% af virksomhedens stedbundne faste omkostninger.

Den maksimale kompensation er 100.000 kr. pr. måned.

P-nummer

Hvis en virksomhed kun har fået tvangslukket en del af sin virksomhed og denne del er registreret på virk.dk på sit eget p-nummer, er det nu muligt at søge kompensation for p-nummerets stedbundne faste omkostninger. Dog maksimalt 100.000 kr. om måneden. Det er dog forudsat, at p-nummeret ikke har en omsætning.

Det er ikke muligt at ansøge på p-nummer på den generelle ordning hvor alle faste omkostninger kompenseres.

Omsætning 

Virksomheder, der kan søge efter denne ordning, skal opgøre sin samlede omsætning ud fra samme principper som ved virksomhedens seneste regnskab. Omsætningen omfatter i hovedtræk salg af produkter og serviceydelser fratrukket evt. prisnedslag, merværdiafgift og evt. anden skat.

Virksomheden skal i forbindelse med sin ansøgning lave en opgørelse over virksomhedens samlede forventede omsætning samt forventede omsætning, der er direkte knyttet til den eller de restriktioner, virksomheden er ramt af. Begge dele skal opgøres i kompensationsperioden.

Virksomhedens omsætning kan opgøres med udgangspunkt i tabellen nedenfor.

Tabel: Omsætning (DKK)


Referenceperiode Kompensationsperiode
Kategori

Samlet realiseret omsætning Realiseret omsætning på det berørte område Samlet forventet omsætning Forventet omsætning på det berørte område
Momspligtig 10.000 kr. 5.000 kr. 1.000 kr. 0 kr. 
Momsfritaget 8.000 kr. 6.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Eksport 4.000 kr.  0 kr. 4.000 kr.  0 kr.
Omsætning i alt 22.000 kr. 11.000 kr.  6.000 kr. 1.000 kr.

Kompensationsperiode

Kompensationsperioden løber fra og med den 19. august 2020 til og med den 28. februar 2021.

Beregning i fald i omsætning via referenceperiode

Referenceperioden er den sammenligningsperiode, virksomhedens nedgang i omsætning opgøres forholdsmæssigt i forhold til. Virksomhedens referenceperiode opgøres i hele måneder i 2019 og 2020, svarende til de hele måneder i 2020 og 2021, hvori virksomheden har sin kompensationsperiode.

Der kan anvendes en alternativ referenceperiode, hvis der på grund af helt særlige omstændigheder er en alternativ periode, der er mere retvisende for virksomhedens omsætning.

Dokumentation for restriktioner

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden dokumentere, at den er omfattet af en af de gældende restriktioner, og den derfor er berettiget til at ansøge om kompensation.

Erhvervsstyrelsen har i sin vejledning til bekendtgørelsen beskrevet, hvordan virksomheden skal dokumentere dette.

Ansøgningfrist

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021.

Indberetning af faktiske tal

Senest den 31. oktober 2021 skal alle virksomheder indberette deres faktiske omsætning og faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden. Virksomheder med underskud skal desuden indberette deres faktiske resultat.

På baggrund af indberetningen beregnes den kompensation, virksomheden er berettiget til. Er der udbetalt for lidt, får man det manglende beløb udbetalt. Er der udbetalt for meget, skal virksomheden tilbagebetale det overskydende beløb.

Virksomheder, der har søgt, men ikke fået kompensation, kan vælge at indberette deres faktiske opgørelser.

Erhvervsstyrelsen dækker ikke de medfølgende revisoromkostninger.

Særligt om EU’s statsstøtteregler

EUs støtteregler har betydning for hvordan du skal søge og hvor meget du kan få. EUs regler om statsstøtte gælder alle kompensationsordninger, der har til hensigt at hjælpe virksomheder igennem coronavirus/covid-19-pandemien.

De minimis-støtte er en støtteform i henhold til EU´s statsstøtteregler. Faste omkostninger light er omfattet af denne forordning. ’De minimis-forordningen’ giver mulighed for at tildele en virksomhed statsstøtte op til 200.000 EUR (1,5 mio. kr.) over en periode på tre løbende regnskabsår. Virksomheden, herunder den samlede koncern, må derfor ikke have modtaget mere end 1,5 mio. kr. i støtte under ’de minimis-forordningen’ i de sidste tre år. Perioden regnes bagudrettet fra indeværende regnskabsår.

Virksomheden skal i ansøgningen oplyse, om den har modtaget de minimis-støtte i indeværende og de to foregående regnskabsår. Hvis virksomheden har modtaget de minimis-støtte, skal det totale støttebeløb indtastes i ansøgningen.

Kompensation for for perioden fra 1. marts 2021 til 30. juni 2021.

Alle virksomheder der er ramt af COVID-19 kan søge under ordningen fra den 1. marts og frem. Der er således ingen krav om at virksomhederne skal være ramt af restriktioner.

Kompensationen udgør 50% af de faste omkostninger.

De virksomheder der er tvangslukket uden omsætning kan modtage 100 % kompensation

I forbindelse med forlængelsen af pakken fra 1. marts og frem, er det maksimale beløb der kan modtages pr. måned blevet øget fra 100.000 kr. til 150.000 kr.

Ansøgningsfristen er 30. september 2021.

Virksomheden skal senest den 31. oktober indsende slutindberetningen med de faktiske tal for kompensationsperioden.

Kompensationsperioder

Det er muligt at søge kompensation for forskellige perioder. Disse er:

 • 1. marts 2021 - 5. april 2021
 • 1. marts 2021 - 30. april 2021
 • 1. maj 2021 - 30. juni 2021
 • 1. marts 2021 - 30. juni 2021

Referenceperioder

I forbindelse med ansøgningen skal virksomheden angive en referenceperiode. Her skal perioden enten være 1. april 2019 - 30. juni 2019 eller den tilsvarende periode i 2019, der søges kompensation for. Dette giver følgende valgmuligheder:

Kompensationsperiode Primær referenceperiode Sekundær referenceperiode
1. marts 2021 - 5. april 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. marts 2019 - 30. april 2019
1. marts 2021 - 30. april 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. marts 2019 - 30. april 2019
1. maj 2021 - 30. juni 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. maj 2019 - 30. juni 2019
1. marts 2021 - 30. juni 2021 1. april 2019 - 30. juni 2019 1. marts 2019 - 30. juni 2019

Statsstøtteregler

I forbindelse med forlængelsen af pakken, er ordningen blevet flyttet fra De minimis reglerne over på T.F. 3.1.

Det betyder, at den støtte man har modtaget på ordningen frem til 28. februar 2021 har været ramt af et loft på 1,5 mio. kr. samlet over en periode på 3 år.

Ved ansøgningerne fra 1. marts og frem, er der et loft under T.F. 3.1 på 13,4 mio. kr. i perioden

Særligt omkring søgning på p-nummer niveau

Det er kun muligt at søge på p-nummer niveau, hvis det pågældende p-nummer er tvangslukket uden omsætning.

Hvis man har flere p-numre der er tvangslukket under samme CVR-nr. skal man lave en samlet ansøgning for alle p-numre på en gang, dvs. hvis de er blevet tvangslukket på forskellige tidspunkter, er det først derfra hvor alle enheder der skal søges for er tvangslukket.

Det er muligt at få op til 150.000 pr. måned pr. p-nummer.

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC