Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kompensation til selvstændige for tabt omsætning

COVID-19 - indblik i hjælpepakkerne og dine muligheder

Senest opdateret den 10. maj 2021.

Hvad går ordningen ud på?

Ordningen giver kompensation til selvstændige, der er ramt af omsætningsnedgang grundet COVID-19. Der gives op til 90 % af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. ejer. Det maksimale beløb kan stige til 33.000 kr. Pr. måned fra 9. December 2020 og fremadrettet i medfør af politisk aftale af den 9. Februar 2021.

Hvad er hovedpunkterne i aftalen?

I perioden siden 9. marts 2020 har der været forskellige grader af restriktioner i samfundet, og tilsvarende har ordningen udviklet sig.

 • Kompensation for perioden fra den 9. marts 2020 til den 31. august 2020 er lukket for ansøgninger.
 • Kompensation for perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 (den nationale nedlukning) er åben for ansøgninger frem til 15. juni 2021.
 • Kompensation for perioden fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021 er åben for ansøgninger frem til 15. juni 2021. Denne periode er dog kun for virksomheder, der er ramt af konkrete oplistede restriktioner.
 • Kompensation for perioden fra 1. Marts 2021 frem til 30. juni 2021. Det er på nuværende tidspunkt kun muligt at søge frem til 30. april 2021. Erhvervsstyrelsen forventer at kunne åbne for ansøgninger i perioden 1. maj 2021 - 30. juni 2021 i slutningen af maj måned. Her vil det også blive fastlagt hvilke perioder man kan søge for.

Kompensationsordning for selvstændige ramt af den nationale nedlukning (den generelle ordning)

Selvstændige, der som følge af den nationale nedlukning forventer en omsætningsnedgang på mindst 30 % i perioden fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021 sammenlignet med referenceperioden (1. december 2019 - 29. Februar 2020), kan søge om omsætningskompensation for denne periode. Her er der ikke krav om at dokumentere, at den selvstændige er ramt af én af ovenstående konkrete restriktioner, hvorfor ordningen vil være anvendelig for bredere gruppe af selvstændige.

Selvstændige, der som følge af COVID-19 forventer en omsætningsnedgang på mindst 30% i perioden fra den 1. marts 2021 til den 30. april 2021 sammenlignet med referenceperioden (1. april 2019 - 30. juni 2019 eller 1. marts 2019 - 30. april 2019), kan søge om omsætningskompensation for denne periode. Der er ikke krav om at man skal dokumentere at man er ramt af konkrete restriktioner.

Vilkår og referenceperiode for kompensation for perioden 1. maj 2021 til 30. juni 2021 kendes ikke endnu.

Den selvstændige er berettiget til en kompensation svarende til 90 % af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 23.000 kr. pr. ejer pr. hele måned. For tvangslukkede virksomheder uden omsætning er kompensationen 100 % af omsætningsnedgangen, dog maksimalt 23.000 kr. pr. ejer pr. hele måned.

Kompensationsordning for freelancere mv. ramt af restriktioner eller den nationale nedlukning

Ordningerne for freelancere svarer til ovenstående for selvstændige og har med fornødne tilpasninger de samme kriterier og frister.

Kompensationsordning for selvstændige mv. ramt af restriktioner

Ordningen er gældende fra 1. September 2020 til 28. februar 2021 og gælder for selvstændige, der er ramt af omsætningsnedgang som følge af én eller flere af følgende restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent jf. Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelser
 • Forbud mod forsamlinger på over 500 personer
 • Leverandør til aflyste private arrangementer for mere end 50 personer
 • Aktiviteter og sociale begivenheder med mere end 10 personer
 • Leverandør til virksomheder med forbud mod at holde åbent
 • Grænselukninger, hvor der kræves særskilt dokumentation for at omsætningsnedgangen er relateret til udenlanske kunder eller er registreret i en lufthavnsterminal eller kommer fra flyvninger eller kontrakter forbundet direkte til opgaver, der er nedlagt som følge af grænselukninger.
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning om frarådning af ikke-nødvendige rejser.
 • Begrænset åbningstid for selvstændige, der driver barer, restauranter og caféer mv.
 • Leverandør til virksomheder med begrænsede åbningstider
 • Den regionale nedlukning af 7 nordjyske kommuner

Udover at den selvstændige skal dokumentere, at virksomheden er påvirket af én eller flere af ovenstående restriktioner, er øvrige krav ligesom i den generelle ordning.

Hvem kan søge om omsætningskompensation?

Ordningen kan søges af selvstændige uanset om virksomheden drives i selskabsform eller personlig form. Der er følgende krav til ejerne og virksomheden:

 • Virksomhedens omsætning eller ejerens B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i kalenderåret 2019.
 • Virksomheden har maksimalt 25 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. 
 • Virksomheden realiserer et omsætningstab på mindst 30 %, og dette skyldes COVID-19.
 • Ordningen gælder for virksomheder, der ikke finansieres med 50 % eller derover af offentlige tilskud
 • Virksomhedens ejer(e) skal eje mindst 25% af virksomheden samt arbejde i virksomheden for at kunne søge.
 • Der er ikke nogen fast grænse for, hvor meget en ejer mindst skal arbejde i virksomheden, men dette skal være “væsentligt”.
 • Den selvstændiges årsindkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr. Til årsindkomsten medregnes:
  • personlig indkomst,
  • aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
  • skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.

   Kompensationen regnes med i den personlige indkomst.

Hvad kan der søges kompensation for? (hvor meget?)

Der ydes kompensation for 90 pct. af det omsætningstab, som skyldes COVID-19, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Beløbet skal dække ejerens vederlag i perioden med nedgang, da denne ikke er dækket af de øvrige kompensationsordninger.

Hvis en selvstændig har en medarbejdende ægtefælle i en personligt drevet virksomhed, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 %, svarende til i alt 46.000 kr. pr. måned for den pågældende selvstændige og ægtefælle. Den forhøjede kompensation bortfalder, hvis den medarbejdende ægtefælles årsindkomst for 2020 overstiger 800.000 kr.

Ved virksomheder med flere ejere, som opfylder betingelserne, kan der søges om maksimalt 23.000 kr. for hver ejer (46.000 kr. for de ejere, der har medarbejdende ægtefælle). Omsætningstabet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerne.

Forbedret kompensation op til 33.000 kr

Ifølge den politiske aftale den 9. februar 2021 bliver kompensationsmulighederne for selvstændige forbedret med tilbagevirkende kraft til den 9. december 2020.

Det betyder, at det fra den 9. December er muligt at søge om kompensation op til 33.000 kr. pr. måned pr. ejer for virksomheder med mindst én fuldtidsansat i hele perioden og op til 30.000 kr. pr. måned pr. ejer for virksomheder uden ansatte.

For at opnå ret til denne forbedring er det et krav, at den selvstændige ikke har trukket mere end 23.000 kr. Pr. måned ud af virksomheden i perioden fra 1. Februar og fremadrettet. I beløber på 23.000 kr. medregnes:

 • lønninger
 • udbytte
 • hævninger til privatforbrug
 • personalegoder, som skal indberettes til skattevæsenet.

Til gengæld medregnes AM-bidrag og bidrag til private pensionsordninger ikke i beløbet.

Virksomheder der ønsker at gøre brug af denne ordning kan pålægges krav om revisorbistand.

Erhvervsstyrelsen forventer at åbne for ansøgninger med de nye forbedringer primo marts 2021.

Hvornår kan der søges/tidsfrister? 

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2021 for alle ordninger med kompensation frem til 28. februar 2021. For ansøgninger dækkende perioden 1. marts 2021 og frem er ansøgningsfristen pt. 31. august 2021, men det forventes at den forlænges til 30. september 2021 når der åbnes for ansøgninger for perioden fra 1. maj 2021 og frem.

Læs mere

Kræves revisorerklæring?

Der er ikke krav om revisorerklæring ved ansøgning. Erhvervsstyrelsen kan pålægge revisorbistand ved den efterfølgende kontrol, men dette er ikke nærmere defineret endnu.

Relevante artikler

Seneste nyheder

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC