Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Store arrangementer

COVID-19 - indblik i hjælpepakkerne og dine muligheder

Senest opdateret den 21. december 2020.

Hvad går ordningen ud på? 

En virksomhed, som er arrangør af ét eller flere arrangementer med over 350 forventede samtidige deltagere, og hvor arrangementet er blevet helt eller delvist aflyst eller udsat på grund af COVID-19- restriktioner, kan ansøge om kompensation for arrangementets underskud. Arrangementet skal have været planlagt afholdt i perioden fra den 6. marts til og med den 31. december 2020.

Hvis virksomheden ikke er hovedansvarlig for arrangementet, men fx er underleverandør til et arrangement, er virksomheden ikke omfattet af arrangørordningen, og må vurdere om der kan opnås kompensation i en af de andre COVID-19 kompensationsordninger.

Hvad er hovedpunkterne i aftalen?

Virksomheder kan søge kompensation for tab ved arrangementer, der har været planlagt til:

 • afholdelse i Danmark i perioden fra den 6. marts 2020 til og med den 31. december 2020
 • at have flere end 350 samtidige deltagere 
 • at være åbent for offentlig tilmelding og deltagelse
 • at finde sted højst hver anden dag dvs. ikke dagligt udover 28 dages varighed
 • at finde sted dagligt i en afgrænset periode af op til 28 dages varighed.

Desuden gælder:

 • ved et ‘aflyst’ arrangement kan der søges om kompensation for det økonomiske tab, som aflysningen af arrangementet har medført.
 • ved et ’udskudt’ arrangement til afholdelse på et senere tidspunkt, kan der søges om kompensation for de meromkostninger, som skyldes udskydelsen.
 • ved et ’væsentligt ændret’ arrangement, som er blevet afviklet med væsentligt færre eller helt uden deltagere/tilskuere i forhold til det oprindeligt planlagte, kan der søges om kompensation for det underskud, som den væsentlige ændring har medført.
 • hvis der søges om kompensation for flere arrangementer i perioden fra den 6. marts 2020 til 31. december 2020, skal der som udgangspunkt indsendes én samlet ansøgning.
 • for at søge om kompensation, skal virksomheden have et dansk CVR-nummer og være etableret inden den 6. marts 2020.
 • Ansøgningsfrister:
  Den 28. februar 2021: For aflyste arrangementer fra 6. marts til 31. august 2020
  Den 30. april 2021: For aflyste arrangementer fra 1. september til 31. december 2020

Hvem kan søge om kompensation?

Virksomheder, der som arrangør er hovedansvarlig for forberedelsen af arrangementet og dermed er økonomisk og juridisk ansvarlig for arrangementets gennemførelse.

Virksomheder er ikke omfattet af ordningen, hvis virksomheden:

 • er leverandør til et arrangement (dvs. at virksomheden ikke er hovedansvarlig for planlægningen af arrangementet)
 • er en offentlig institution
 • modtager offentlige tilskud, som udgør mere end 50 % af virksomhedens driftsudgifter.

Hvad kan der søges kompensation for? (hvor meget?)

Der kan kun søges om kompensation til at dække et arrangements tab. Ordningen dækker ikke forventet overskud/fortjeneste.

Arrangementets tab beregnes i udgangspunktet som:

Kompensationsbeløb = Arrangementets realiserede omkostninger, fratrukket arrangementets realiserede indtægter. 

I ansøgningen skal angives alle indtægter og omkostninger vedrørende arrangementet. Ansøger/arrangør er forpligtet til at have nedbragt og begrænset alle omkostningerne for arrangementet i størst muligt omfang dvs. at arrangør skal derfor have annulleret eller forhandlet alle aftaler ned, hvor det var muligt.

Da moms er fradragsberettiget, og derfor refunderes til virksomheden, skal den fratrækkes de beløb, som angives i tabsopgørelsen. Er du som ansøger momsfritaget, kan beløbene i tabsopgørelsen angives inkl. moms.

Hvornår kan der søges/tidsfrister?

 • Den 28. februar 2021: For aflyste arrangementer fra 6. marts til 31. august 2020
 • Den 30. april 2021: For aflyste arrangementer fra 1. september til 31. december 2020

Kræves revisorerklæring/hvad kan PwC hjælpe med? 

Hvis kompensationen overstiger 500.000 kr., skal ansøgningen vedlægges revisorerklæring fra en uafhængig og godkendt revisor. Revisorerklæring skal udarbejdes efter Erhvervsstyrelsens skabelon.

Vi kan herudover hjælpe med rådgivning, om virksomheden er berettiget til at søge kompensation efter arrangørordningen, hvilke omkostninger og indtægter, der kan medtages i kompensationsansøgningen samt hvilke øvrige COVID-19 kompensationsordninger, der kan være relevante for virksomheden. Vi har herudover tæt kontakt med de danske myndigheder vedrørende kompensationsordninger og kan hjælpe med afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål.

FAQ

Hvad kan arrangører ikke søge om kompensation til?

 • Arrangementer med 350 deltagere eller derunder
 • Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til fortjeneste
 • Arrangementer, hvor virksomheden ikke er hovedansvarlig
  for planlægningen af arrangementet, dvs. hvis du er underleverandør
 • Omkostninger, som dækkes af virksomhedens forsikring
 • Omkostninger, som dækkes af andre offentlige midler (herunder
  andre COVID-19 kompensationsordninger)
 • Omkostninger, som kunne have været nedbragt som følge af
  aflysningen eller udskydelsen af arrangementet
 • Arrangementer, som er lukkede for offentlig deltagelse (fx
  firmaarrangementer eller medlemsarrangementer)
 • Arrangementer, som arrangeres af offentlige institutioner, fx kommuner
 • Arrangementer, som arrangeres af selvejende institutioner, der modtager mere end 50 % af deres driftsomkostninger fra statslige, regionale eller kommunale tilskud. Disse institutioner på kultur- og idrætsområdet kan søge under Slots- og Kulturstyrelsens lignende ordning
 • Landsindsamlinger. Virksomheder, der ansøger om kompensation
  forbundet med landsindsamlinger, henvises til Slots- og Kulturstyrelsen kompensationsordning for landsindsamlinger.

Kan arrangører søge om kompensation flere gange indenfor ansøgningsperioden?

 • Som udgangspunkt skal virksomheden i én ansøgning samlet søge for alle aflyste og/eller ændrede arrangementer i perioden 6. marts 2020 til 31. december 2020. Der er dog mulighed for at ansøge ad flere omgange.
 • Ansøgninger indsendt under de tidligere bekendtgørelser vil blive behandlet med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse – herunder de krav, der specifikt gør sig gældende for arrangementer beliggende i marts.
 • Vær opmærksom på, at der er et krav om revisorerklæring, hvis der samlet ansøges for mere end 500.000 kr. Revisorerklæringen skal også omfatte tidligere ansøgninger, hvis du tidligere har søgt og modtaget kompensation fra arrangørordningen.

Arrangør har modtaget kompensation fra andre COVID-19 kompensationsordninger?

Hvis virksomheden har fået kompensation fra andre kompensationsordninger og/eller kommunalt tilskud, så skal virksomheden anføre denne kompensation under indtægter, hvis kompensationen er givet til at dække nogle af de omkostninger, som søges kompenseret i arrangørordningen.

Hvad omfatter direkte indtægter og omkostninger?

Direkte indtægter og omkostninger er direkte relateret til det aflyste, udskudte og/eller væsentligt ændrede arrangement. 

Alle indtægter, der er direkte relateret til arrangementet, skal medtages i tabsopgørelsen. Der ydes ikke kompensation for tabte indtægter, som virksomheden ikke er kontraktuelt forpligtet til at tilbagebetale. Hvis virksomheden frivilligt eller pr. kulance har valgt at tilbagebetale indtægter, som virksomheden ikke aftaleretligt er forpligtet til at tilbagebetale, kan der ikke opnås kompensation herfor. Frivilligt tilbagebetalte indtægter skal således alene angives som en indtægt i tabsopgørelsen og må ikke medtages som en omkostning.

Eksempler på direkte indtægter:

 • Forsalg af billetter, standleje mm. 
 • Sponsorater (arrangementsspecifikke)
 • Merchandise (arrangementsspecifik) 

Alle direkte omkostninger som virksomheden aftaleretligt er forpligtet til at afholde skal medtages i tabsopgørelsen. Der må kun medtages omkostninger, som virksomheden ikke har kunnet undgå, og som virksomheden aktivt har forsøgt at reducere. Du skal, for alle omkostninger på 50.000 kr. og derover, redegøre for, hvordan du har tabsbegrænset. Du skal herudover vedhæfte kontrakten/aftalen for omkostningen i den digitale ansøgningsblanket. 

Eksempler på direkte omkostninger: 

 • Leje af lokaler/arealer 
 • Honorar til kunstnere 
 • Markedsføringsmaterialer 
 • Refusion af billetindtægter 
 • Sikkerhedsvagter og eventpersonale

Kan indirekte omkostninger medtages i kompensationsgrundlaget?

En begrundet forholdsmæssig andel af de indirekte omkostninger relateret til arrangementet kan medtages i kompensationsgrundlaget. Dette kan fx være omkostninger til personale, lokaler/husleje og administration. Hvis du medtager indirekte omkostninger, skal du i givet fald også medtage en forholdsmæssig andel af dine indirekte indtægter, fx sponsorater (ikke arrangementsspecifikke). 

De indirekte omkostninger skal du angive som en begrundet andel baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler og seneste afsluttede regnskabsår.

Hvordan begrænses tab?

For at opnå kompensation skal virksomheden agere på samme måde overfor sine leverandører, kunder og tilskudsgivere, som virksomheden ville have gjort, hvis der ikke var mulighed for at få kompensation. Det vil sige, at virksomheden skal foretage en række konkrete skridt for at begrænse økonomiske tab.

Virksomheden skal således gøre alt, hvad der er muligt – indenfor rammerne af lovgivningen og retspraksis – for at minimere omkostninger og maksimere indtægter for de enkelte arrangementer. Dette kan gøres ved følgende:

 1. På omkostningssiden skal virksomheden gøre, hvad den kan for helt at undgå omkostningen.
 2. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal virksomheden i videst muligt omfang forsøge at reducere omkostningen.
 3. På indtægtssiden skal virksomheden gøre, hvad den kan for at fastholde eller modtage eventuelle indtægter eller tilskud, som virksomheden er berettiget til.

Det er vigtigt, at det i ansøgningen dokumenteres, at disse bestræbelser for at begrænse tab er iagttaget. Hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at virksomheden ikke har tabsbegrænset tilstrækkeligt, kan kompensationen blive skønsmæssigt reduceret.

Seneste nyheder

Kontakt os

Brian Christiansen

Brian Christiansen

Partner, Leder af Risk Assurance, PwC Denmark

Tlf: 3945 9080

Christian Klibo

Christian Klibo

Partner, Advisory, PwC Denmark

Tlf: 4041 9520

Jan Christiansen

Jan Christiansen

Partner, Head of Consulting, PwC Denmark

Tlf: 3945 9500

Jan Hetland Møller

Jan Hetland Møller

Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 4075 6991

Karina Hejlesen Jensen

Karina Hejlesen Jensen

Partner, Tax, PwC Denmark

Tlf: 2465 5434

Pernille Stokholm Bøg

Pernille Stokholm Bøg

Partner, Marketing, Communications & Corporate Sustainability, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC