PwC godkendt som depositar for ejendomsfonde (FAIF/AIF)

I PwC’s Real Estate team arbejder vi målrettet på at skab værdi for virksomheder inden for ejendomsbranchen. Da de nye regler vedrørende alternative investeringsfonde blev indført den 22. juli 2013 var det tydeligt, at depositar funktionen var en opgave, hvor PwC har den fornødne viden og kompetence.

Depositar funktionen er placeret i PwC Real Estate team og vil blive varetaget af personer med stor erfaring inden for transaktioner og kontrol af forretningsgange m.v. PwC kan tilbyde depositarfunktion til både ikke revisionskunder og revisionskunder.

De handlinger som depositaren skal fortage er nært beslægtet med de handlinger vi kender fra vort arbejde som revisorer. PwC har således både medarbejderne, der kan udføre depositarens opgaver samt de nødvendige systemer til at håndterer arbejdet. Herudover har PwC stor erfaring med at udføre arbejde, der er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.  

Ansøgningspligt og ansøgningsfrist

FAIF-loven § 5, stk. 1 foreskriver, at enheder der udøver forvaltningsdrift senest den 22. juli 2014 enten skal registrere sig, jf. § 9 eller søge om tilladelse som forvalter af alternative investeringsfonde hos Finanstilsynet, jf. § 11.

Hjælp med ansøgning

PwC Finansiel Services har siden 22. juli 2013 med succes assisteret flere selskaber med deres ansøgning som forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. PwC har derfor været i løbende dialog med tilsynet om fortolkning af lovgivningen og den praktiske process omkring ansøgningen. Vi har derfor et detaljeret overblik over, hvem der er omfattet og hvad de skal gøre for at overholde lovgivningen. PwC Finansiel Services kan hjælpe med udarbejdelse af ansøgning, relevante bilag samt udarbejdelse af de nødvendige forretningsgange m.v.