Depositar

Baggrunden for EU-kravet om, at der skal være tilknyttet en Depositar til Alternative Investeringsfonde, er et ønske om at højne investorbeskyttelsen. Der er behov for at adskille opbevaring af aktiverne og forvaltningsfunktionen samt at holde investorernes aktiver adskilt fra forvalterens.

Depositar ydelsen

Som din Depositar vil vi varetage de opgaver og pligter, som loven kræver, samt sikre, at der løbende er et tæt og konstruktivt samarbejde med dig som den Alternative Investeringsfonds forvalter og myndighederne.

Depositarfunktionen omfatter blandt andet:

  • Kontrol af pengestrømme
  • Opbevaring af fondens aktiver
  • Føre tilsyn.

Finanstilsynet foretog i maj 2018 kontrol af depositarfunktionen i PwC. PwC tager Finanstilsynets påbud til efterretning, men er ikke enig i rapportens væsentligste konklusioner. PwC har grundet manglende vejledning og fortolkningsbidrag til FAIF-lovgivningen anvendt revisionsstandarder og -vejledninger, hvilket Finansstilsynet ikke har fundet tilstrækkeligt.

Kontakt os

Jakob Hermann

Director, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3557

Følg PwC