Hvidvaskprocedure

Formål

Formålet er at sikre gennemførelse af hvidvaskprocedurer.

View more

Registreret

Kundens reelle ejere eller daglige ledelse.

View more

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler oplysninger, der fremgår af legitimationsdokumenter, som fx pas- eller kørekort, herunder CPR-nr. Vi opbevarer en kopi af sådanne dokumenter.

View more

Behandlingsgrundlag

PwC er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi behandler oplysningerne i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. §§ 11-21, herunder særligt § 11, stk. 1, nr. 1, litra a, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som PwC er underlagt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og artikel 87, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. nr. 1.

PwC’s videregivelse sker på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvorefter videregivelsen er nødvendig for at sikre, at underleverandører, der bistår PwC med at levere ydelsen, overholder national hvidvasklovgivning.

Herudover er videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art, og når videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede, databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.

View more

Kilde

Kunden, kundens ejere eller daglige ledelse.

View more

Tidsrum for opbevaring

Vi opbevarer oplysningerne i 5 år, regnet fra udgangen af det kalenderår, hvor kundesamarbejdet ophører, eller den enkeltstående transaktions gennemførelse, medmindre særlige forhold betinger en kortere eller længere tids opbevaring.

View more

Modtagere

PwC kan blive pålagt at udlevere personoplysninger til offentlige myndigheder. Hvor vi har mistanke om hvidvask og terrorfinansiering, der ikke kan afkræftes, har vi en pligt til at indberette og videregive oplysningerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og eventuelt øvrige tilsyn i medfør af hvidvasklovens § 26.

I det omfang, vi gør brug af et andet PwC-firma som underleverandør, kan vi videregive hvidvaskdokumentation til brug for at dette udenlandske PwC-firma kan overholde dets retlige forpligtelser.

View more

Følg PwC